Про державну реєстрацію актів цивільного стану

Про державну реєстрацію актів цивільного стану

 З А К О Н   У К Р А Ї Н И 
                  Про державну реєстрацію актів 
                         цивільного стану 
  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 38, ст.509 ) 
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами 
  N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 23, ст.160 
  N 3736-VI ( 3736-17 ) від 09.09.2011, ВВР, 2012, N 19-20, ст.171 
  N 5316-VI ( 5316-17 ) від 02.10.2012 
  N 5492-VI ( 5492-17 ) від 20.11.2012 
  N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 } 
{ У тексті  Закону слова  \”паспорт або  паспортний документ\”  в 
  усіх відмінках і числах замінено словами \”паспорт громадянина 
  України  або  паспортний  документ іноземця\”  у  відповідному 
  відмінку і числі згідно із Законом  N 5492-VI ( 5492-17 ) від 
  20.11.2012 } 
 
     Цей Закон визначає правові та організаційні засади  державної 
реєстрації актів цивільного стану. 
                             Розділ I 
                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
     Стаття 1. Сфера застосування Закону 
     1. Цей  Закон  регулює  відносини,  пов\’язані  з  проведенням 
державної реєстрації актів цивільного стану,  внесенням до актових 
записів  цивільного  стану  змін,  їх  поновленням  і анулюванням, 
визначає засади  діяльності  органів  державної  реєстрації  актів 
цивільного стану. 
     2. Дія  цього  Закону  не  поширюється  на порядок проведення 
реєстрації громадянства України. 
     Стаття 2. Акти цивільного стану 
     1. Актами цивільного стану є події  та  дії,  які  нерозривно 
пов\’язані з фізичною особою і започатковують, змінюють, доповнюють 
або припиняють її можливість  бути  суб\’єктом  цивільних  прав  та 
обов\’язків. 
     2. Державній реєстрації відповідно до цього Закону підлягають 
народження фізичної особи та її походження, шлюб, розірвання шлюбу 
у випадках, передбачених законом, зміна імені, смерть. 
     Стаття 3. Засади державної реєстрації актів 
               цивільного стану 
     1. Державна реєстрація актів цивільного стану у  встановлених 
законом випадках є обов\’язковою. 
     Відомості про  народження  фізичної  особи  та її походження, 
усиновлення,  позбавлення та поновлення батьківських  прав,  шлюб, 
розірвання  шлюбу,  зміну  імені,  смерть підлягають обов\’язковому 
внесенню  до Державного реєстру актів цивільного стану громадян та 
Єдиного  державного  демографічного  реєстру в обсязі, визначеному 
Законом  України  \”Про  Єдиний  державний  демографічний реєстр та 
документи,  що  підтверджують  громадянство  України,  посвідчують 
особу  чи  її  спеціальний  статус\”  (  5492-17  ). { Абзац другий 
частини  першої  статті  3 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5492-VI ( 5492-17 ) від 20.11.2012 } 
     2. Державна реєстрація  актів  цивільного  стану  проводиться 
відповідно  до  цього  Закону,  Цивільного ( 435-15 ) та Сімейного 
кодексів України ( 2947-14 ) та інших актів законодавства органами 
державної реєстрації актів цивільного стану. 
                            Розділ II 
               СИСТЕМА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ 
                      АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ 
     Стаття 4. Органи державної реєстрації актів 
               цивільного стану 
     1. Органами державної реєстрації актів цивільного стану є: 
     1)  центральний  орган виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері державної реєстрації актів цивільного стану;
{  Пункт 1 частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із 
Законом N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 } 
     2) відділи  державної  реєстрації  актів   цивільного   стану 
Головного   управління  юстиції  Міністерства  юстиції  України  в 
Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, 
містах Києві та Севастополі,  районних, районних у містах, міських 
(міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції (далі – 
відділи державної реєстрації актів цивільного стану); 
     3) виконавчі органи сільських,  селищних і міських (крім міст 
обласного значення) рад. 
     2. Державну  реєстрацію  актів  цивільного   стану   громадян 
України,  які  проживають  або  тимчасово перебувають за кордоном, 
проводять  дипломатичні  представництва  і  консульські   установи 
України. 
     Стаття 5. Компетенція центрального органу виконавчої 
               влади, що реалізує державну політику у сфері 
               державної реєстрації актів цивільного стану
{ Назва статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5461-VI 
( 5461-17 ) від 16.10.2012 } 
     1.  Центральний  орган виконавчої влади, що реалізує державну 
політику  у  сфері  державної  реєстрації  актів цивільного стану: 
{  Абзац  перший  частини  першої  статті  5 із змінами, внесеними 
згідно із Законом N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 } 
     {  Пункт  1  частини  першої  статті  5 виключено на підставі 
Закону N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 } 
     2) координує   та  контролює  діяльність  відділів  державної 
реєстрації актів цивільного стану; 
     3) забезпечує створення, ведення та функціонування Державного 
реєстру актів цивільного стану громадян; 
     4) надає   практичну   і   методичну   допомогу  консульським 
установам та дипломатичним  представництвам  України  за  кордоном 
щодо державної реєстрації актів цивільного стану; 
     5) здійснює  інші  повноваження,  передбачені  цим Законом та 
іншими актами законодавства у  сфері  державної  реєстрації  актів 
цивільного стану. 
     Стаття 6. Компетенція органів державної реєстрації 
               актів цивільного стану 
     1. Відділи  державної  реєстрації  актів   цивільного   стану 
проводять  державну  реєстрацію  народження  фізичної  особи та її 
походження,  шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені, смерті, вносять 
зміни до актових записів цивільного стану,  поновлюють та анулюють 
їх;  формують Державний реєстр актів  цивільного  стану  громадян, 
ведуть  його,  зберігають архівний фонд;  здійснюють відповідно до 
законодавства інші повноваження. 
     2. Виконавчі органи сільських,  селищних,  міських (крім міст 
обласного  значення)  рад проводять державну реєстрацію народження 
фізичної особи та її походження, шлюбу, смерті. 
     3. Дипломатичні представництва і консульські установи України 
проводять  державну  реєстрацію  народження  фізичної  особи та її 
походження,  шлюбу,  розірвання шлюбу,  зміни імені,  смерті  щодо 
громадян України,  приймають і розглядають заяви про внесення змін 
до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання. 
     Державна реєстрація   зміни   імені   та   розірвання   шлюбу 
проводиться   дипломатичними   представництвами   і  консульськими 
установами  України  лише  щодо  громадян  України,  які  постійно 
проживають за кордоном. 
     4. Органи державної реєстрації актів цивільного стану видають 
відповідні свідоцтва  про  державну  реєстрацію  актів  цивільного 
стану. 
     5. Органи   державної   реєстрації   актів  цивільного  стану 
повідомляють компетентні органи іноземних держав, з якими Україною 
укладено  договори  про  правову  допомогу  і  правові відносини у 
цивільних  і  сімейних  справах,  про  державну  реєстрацію  актів 
цивільного  стану громадян таких держав,  якщо правилами договорів 
передбачено надання зазначених відомостей. 
     Стаття 7. Одержання органами державної реєстрації 
               актів цивільного стану документів і відомостей, 
               необхідних для державної реєстрації актів 
               цивільного стану 
     1. Органи  державної  реєстрації актів цивільного стану мають 
право безкоштовно одержувати у встановленому порядку від державних 
органів, підприємств, установ та організацій необхідні документи і 
відомості,  пов\’язані  з  державною  реєстрацією  актів цивільного 
стану.
{  Частина  перша статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 } 
     Стаття 8. Діяльність органів державної реєстрації 
               актів цивільного стану 
     1. Діяльність органів державної реєстрації  актів  цивільного 
стану ґрунтується на принципах додержання законності, захисту прав 
і законних інтересів  громадян  та  держави,  додержання  таємниці 
державної    реєстрації    актів   цивільного   стану,   належного 
документального оформлення проведеної державної реєстрації. 
     2. Працівники органів державної реєстрації  актів  цивільного 
стану   не   мають   права  проводити  державну  реєстрацію  актів 
цивільного стану щодо себе,  другого з  подружжя,  своїх  та  його 
родичів (батьків, дітей, онуків, діда, баби, братів, сестер). 
     У зазначених  випадках  державна  реєстрація актів цивільного 
стану  проводиться  іншим  працівником  того  ж  органу  державної 
реєстрації  актів  цивільного  стану  чи в іншому органі державної 
реєстрації актів цивільного стану. 
     3. Відділ  державної  реєстрації  актів  цивільного  стану  є 
юридичною  особою,  має  печатку  із  зображенням Державного Герба 
України та своїм найменуванням. 
     4. Працівники відділу державної реєстрації  актів  цивільного 
стану є державними службовцями. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code