ПРАВИЛА внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання

ПРАВИЛА внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Наказ Міністерства 
                                      юстиції України 
                                      12.01.2011  N 96/5 
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      14 січня 2011 р. 
                                      за N 55/18793 
 
                             ПРАВИЛА 
                 внесення змін до актових записів 
                 цивільного стану, їх поновлення 
                          та анулювання 
 
                      I. Загальні положення 
     1.1. Внесення  змін до актових записів цивільного стану,  які 
складено органами  державної  реєстрації  актів  цивільного  стану 
України,   проводиться   відділами   державної   реєстрації  актів 
цивільного  стану  районних,  районних  у  містах,  міських  (міст 
обласного  значення),  міськрайонних  управлінь  юстиції  (далі  – 
відділи державної реєстрації актів цивільного стану)  у  випадках, 
передбачених чинним законодавством.
     У разі відмови у внесенні змін до актових записів  цивільного 
стану  у  висновку  відділу  державної реєстрації актів цивільного 
стану вказуються причини відмови та  зазначається  про  можливість 
оскарження його у судовому порядку. 
     1.2. Поновлення  актових записів цивільного стану,  складених 
органами державної  реєстрації  актів  цивільного  стану  України, 
проводиться  відділами державної реєстрації актів цивільного стану 
в разі втрати цих записів. 
     1.3. Заяви громадян України про  поновлення  актових  записів 
цивільного   стану,   які  були  складені  компетентними  органами 
іноземних  держав,  розглядаються   на   загальних   підставах   з 
дотриманням вимог цих Правил.
     Відсутність зазначених актових записів цивільного  стану  має 
бути підтверджена документально. 
     1.4. Анулювання  первинного  актового запису цивільного стану 
проводиться відділом державної реєстрації актів  цивільного  стану 
за  місцем його складання на підставі рішення суду,  а у випадках, 
передбачених статтею 39 Сімейного кодексу України  (  2947-14  ),- 
висновку  відділу  державної  реєстрації  актів  цивільного стану, 
дипломатичного представництва або консульської установи України.
     Анулювання актового запису про розірвання шлюбу, про смерть у 
випадках, передбачених  статтею  118  Сімейного  кодексу   України 
( 2947-14  ),  проводиться  відділом  державної  реєстрації  актів 
цивільного стану,  яким було  проведено  державну  реєстрацію  цих 
актів.
     Розгляд питання  про  анулювання  поновленого  або   повторно 
складеного  актового запису цивільного стану проводиться за заявою 
заінтересованої  особи  або   з   ініціативи   відділу   державної 
реєстрації  актів цивільного стану за місцем виявлення поновленого 
або повторно складеного актового запису.
     Поновлені чи повторно складені актові записи цивільного стану 
в разі виявлення первинних записів анулюються на підставі  рішення 
суду  або  висновку  відділу державної реєстрації актів цивільного 
стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції України  в 
Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, 
містах Києві та Севастополі (за місцезнаходженням поновленого  або 
повторно складеного запису). 
     1.5. Заяви  про  внесення  змін до актових записів цивільного 
стану, їх поновлення та анулювання приймаються відділами державної 
реєстрації  актів  цивільного  стану  в порядку,  визначеному цими 
Правилами.
     Заяви іноземців,  які  постійно  проживають  в  Україні,  про 
внесення змін до актових записів цивільного стану,  їх  поновлення 
та  анулювання,  складених  органами державної реєстрації України, 
розглядаються відділом державної реєстрації актів цивільного стану 
на загальних підставах.
     Працівник відділу  державної  реєстрації   актів   цивільного 
стану, який прийняв заяву, звіряє відомості, зазначені заявником у 
заяві,  з паспортом або паспортним документом.  Суперечливі дані в 
документах  письмово пояснюються заявником.  Документи,  які мають 
необумовлені виправлення, підчистки або викликають сумніви щодо їх 
достовірності,  перевіряються  особливо ретельно та у разі потреби 
направляються для проведення їх  експертизи  до  судово-експертної 
установи Міністерства юстиції України (за рахунок заявника). 
     1.6. Дипломатичне  представництво  або  консульська  установа 
України приймає та розглядає заяви громадян України,  іноземців та 
осіб  без  громадянства  про  внесення  змін  до  актових  записів 
цивільного стану,  їх поновлення,  анулювання,  складених органами 
державної  реєстрації  актів цивільного стану України,  в порядку, 
передбаченому цими Правилами.
     Дипломатичне представництво або консульська установа України, 
які прийняли заяву про внесення змін до актових записів цивільного 
стану,   їх   поновлення  та  анулювання,  надсилають  запити  про 
витребування повних витягів з Державного реєстру актів  цивільного 
стану  громадян,  копій  актових  записів  цивільного  стану через 
Міністерство закордонних справ  України  до  Міністерства  юстиції 
України   для   подальшого   пересилання   до  відділів  державної 
реєстрації актів цивільного стану,  у яких містяться на зберіганні 
відповідні актові записи цивільного стану.
     Відповідні матеріали  про  внесення   змін,   поновлення   та 
анулювання   актових   записів   цивільного   стану   надсилаються 
дипломатичним представництвом або консульською  установою  України 
через  Міністерство  закордонних  справ  України  до  Міністерства 
юстиції України для подальшого пересилання до Головного управління 
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, 
головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі 
за місцем зберігання відповідних актових записів цивільного стану. 
     1.7. Зміни  до  актового  запису  цивільного  стану вносяться 
відділом державної реєстрації актів  цивільного  стану  за  місцем 
зберігання  відповідного  актового  запису,  за винятком випадків, 
встановлених у пункті 2.28 розділу II цих Правил.
     У разі    зберігання   актового   запису   цивільного   стану 
(метричного запису) у державній архівній  установі  внесення  змін 
безпосередньо  до  актового запису (метричного запису) проводиться 
зазначеною установою за повідомленням відділу державної реєстрації 
актів цивільного стану. 
     1.8. Поновлення  актового запису цивільного стану проводиться 
за  місцем  його  первинного  складення,  за  винятком   випадків, 
встановлених в абзаці третьому пункту 3.13 розділу III цих Правил. 
     1.9. Анулювання  актового запису цивільного стану проводиться 
відділом державної реєстрації актів  цивільного  стану  за  місцем 
його зберігання. 
     1.10. Питання про внесення змін до актових записів цивільного 
стану,  їх поновлення та анулювання  розглядається  у  тримісячний 
строк  з  дня  подання  відповідної  заяви  до  відділу  державної 
реєстрації актів цивільного стану.
     За наявності   поважних  причин  цей  строк  продовжується  з 
письмового дозволу керівника відділу  державної  реєстрації  актів 
цивільного стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції 
України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в 
областях,  містах Києві та Севастополі (за місцем їх подання), але 
не більше ніж на три місяці.
     Питання про  внесення змін,  поновлення та анулювання актових 
записів    цивільного    стану     розглядаються     дипломатичним 
представництвом або консульською установою України у шестимісячний 
строк з дня подання до них відповідної заяви. 
     1.11. Внесення змін, поновлення та анулювання актових записів 
цивільного   стану,  а  також  надсилання  свідоцтв  про  державну 
реєстрацію актів цивільного стану згідно з матеріалами, отриманими 
від  інших  відділів  державної реєстрації актів цивільного стану, 
дипломатичного представництва або консульської  установи  України, 
проводяться в десятиденний строк. 
     1.12. Відділ  державної  реєстрації  актів  цивільного стану, 
який одержав  матеріали  про  внесення  змін  до  актового  запису 
цивільного   стану,  його  поновлення  та  анулювання,  не  вправі 
відмовити  в  їх  виконанні,  якщо  висновок   відділу   державної 
реєстрації   актів   цивільного   стану   не  відповідає  зібраним 
документам,  необхідним для вирішення  питання  по  суті,  чинному 
законодавству  чи  зазначені в ньому факти не підтверджені повними 
витягами з Державного реєстру  актів  цивільного  стану  громадян, 
копіями актових записів цивільного стану та іншими документами.  У 
такому  випадку   отримані   матеріали   надсилаються   разом   із 
мотивованим  листом  керівника  відділу державної реєстрації актів 
цивільного стану  до  Головного  управління  юстиції  Міністерства 
юстиції  України в Автономній Республіці Крим,  головних управлінь 
юстиції в областях,  містах Києві та Севастополі (того регіону, до 
якого вони надійшли). Відділ державної реєстрації актів цивільного 
стану  вищезазначеного  управління  юстиції  після   розгляду   та 
вивчення  матеріалів  справи  повертає  їх  разом  із  мотивованим 
висновком до відділу державної реєстрації актів  цивільного  стану 
Головного   управління  юстиції  Міністерства  юстиції  України  в 
Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, 
містах  Києві  чи  Севастополі  (за місцем складення висновку) для 
його перегляду. 
     1.13. У разі подання до відділу  державної  реєстрації  актів 
цивільного  стану  рішення  іноземного  суду  про  внесення  змін, 
поновлення, анулювання актових записів цивільного стану та в інших 
випадках,  передбачених цими Правилами, питання про його виконання 
вирішується  згідно  з  чинним   законодавством   України   та   з 
урахуванням   вимог  міжнародних  договорів  України  про  надання 
правової допомоги,  згода на обов\’язковість яких надана  Верховною 
Радою України. 
     {   Пункт   1.14  розділу  I  виключено  на  підставі  Наказу 
Міністерства юстиції 1161/5 ( z1334-12 ) від 03.08.2012 } 
     1.14. Внесення  змін до актових записів цивільного стану,  їх 
поновлення та анулювання  щодо  померлих  проводяться  за  заявами 
осіб,  які  входять  до кола спадкоємців за законом або заповітом, 
згідно з чинним законодавством України. 
     1.15. Відмова органів державної реєстрації  актів  цивільного 
стану  у  внесенні  змін  до актових записів цивільного стану,  їх 
поновленні та анулюванні може бути оскаржена в судовому порядку. 
     1.16. Запис на паперовому носії  актового  запису  цивільного 
стану  про  внесені  зміни або проставлені відмітки із зазначенням 
дати і документа, який був підставою для здійснення вищезазначених 
дій,  засвідчується  підписом  посадової особи та печаткою відділу 
державної реєстрації актів цивільного стану.
     Відомості про  внесення  змін  до  актового запису цивільного 
стану, їх поновлення та анулювання вносяться до Державного реєстру 
актів  цивільного  стану  громадян  відповідно  до Порядку ведення 
Державного реєстру актів цивільного стану громадян,  затвердженого 
постановою Кабінету   Міністрів  України  від  22.08.2007  N  1064 
( 1064-2007-п ). 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code