Стаття 9. Державна реєстрація актів цивільного стану

Стаття 9. Державна реєстрація актів цивільного стану

 Розділ III 
             ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ 
                      АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ 
     Стаття 9. Державна реєстрація актів цивільного стану 
     1. Державна реєстрація актів цивільного стану  проводиться  з 
метою  забезпечення  реалізації  прав фізичної особи та офіційного 
визнання і підтвердження державою фактів народження фізичної особи 
та її походження, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені, смерті. 
     2. Державна  реєстрація  актів  цивільного  стану проводиться 
шляхом складення актових записів цивільного стану. 
     3. Актовий  запис  цивільного  стану  –  це  документ  органу 
державної   реєстрації   актів   цивільного  стану,  який  містить 
персональні відомості про особу  та  підтверджує  факт  проведення 
державної реєстрації акта цивільного стану. 
     Актовий запис    цивільного    стану   складається   у   двох 
примірниках. 
     Інформація  про персональні дані фізичної особи, що містяться 
в актовому записі цивільного стану, є конфіденційною і не підлягає 
розголошенню.  { Абзац третій частини третьої статті 9 із змінами, 
внесеними згідно із Законом N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 } 
     Актовий запис  цивільного  стану є безспірним доказом фактів, 
реєстрація яких посвідчується,  до спростування  його  в  судовому 
порядку. 
     Зразки  актових  записів  цивільного  стану  (  1025-2010-п ) 
затверджуються Кабінетом Міністрів України. 
     4. Для державної реєстрації актів цивільного стану  подається 
паспорт  громадянина  України  або  паспортний  документ  іноземця 
заявника  та  документи,  які  підтверджують  факти, що підлягають 
державній реєстрації. 
     5. Правила проведення державної реєстрації  актів  цивільного 
стану,  внесення  змін  до  актових  записів цивільного стану,  їх 
поновлення та анулювання ( z0055-11 ) затверджуються Міністерством 
юстиції України.
{  Частина  п\’ята статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 } 
     6. Особливості   проведення   державної   реєстрації    актів 
цивільного  стану  дипломатичними представництвами і консульськими 
установами України  визначаються  Консульським  статутом   України 
( 127/94 ) та інструкцією про державну реєстрацію актів цивільного 
стану,  яка затверджується центральним органом виконавчої влади із 
забезпечення  реалізації  державної  політики  у  сфері  зовнішніх 
зносин України за погодженням із Міністерством юстиції України.
{  Частина  шоста статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 } 
     7.  Органи  державної реєстрації актів цивільного стану, крім 
дипломатичних   представництв   і  консульських  установ  України, 
подають центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну 
податкову  політику,  відомості про фізичних осіб для внесення або 
зміни  таких  даних у Державному реєстрі фізичних осіб – платників 
податків.  Відомості  передаються  у вигляді відповідних облікових 
карток  за  формою,  встановленою  центральним  органом виконавчої 
влади,  що забезпечує формування державної податкової політики, та 
погодженою  з  Міністерством  юстиції  України,  у разі проведення 
державної  реєстрації  смерті,  проведення  реєстрації інших актів 
цивільного  стану,  що  пов’язані  із  зміною  прізвища, імені, по 
батькові  чи  інших  даних  про  фізичну особу, які включаються до 
Державного  реєстру  фізичних  осіб  – платників податків. Порядок 
взаємодії  між  центральним  органом виконавчої влади, що реалізує 
державну   податкову   політику,  та  відділами  реєстрації  актів 
цивільного  стану  відповідно  до  Податкового  кодексу України та 
цього Закону встановлюється Кабінетом Міністрів України.
{  Статтю  9 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 2756-VI 
(   2756-17   )  від  02.12.2010;  в  редакції  Закону  N  5461-VI 
( 5461-17 ) від 16.10.2012 } 
     Стаття 10. Діловодство в органах державної реєстрації 
                актів цивільного стану 
     1. Діловодство   в   органах   державної   реєстрації   актів 
цивільного стану ведеться державною мовою. 
     2. Порядок ведення діловодства в органах державної реєстрації 
актів   цивільного   стану  встановлюється  Міністерством  юстиції 
України.
{  Частина друга статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 } 
     3. Відділи державної реєстрації актів цивільного стану ведуть 
статистичну звітність у встановленому законодавством порядку. 
     Стаття 11. Державний реєстр актів цивільного 
                стану громадян 
     1. Державний  реєстр  актів  цивільного  стану  громадян – це 
державна електронна інформаційна система,  яка  містить  відомості 
про акти цивільного стану,  зміни, що вносяться до актових записів 
цивільного стану,  їх поновлення та анулювання  та  відомості  про 
видачу  свідоцтв  про державну реєстрацію актів цивільного стану і 
про видачу витягів з нього. 
     Державний реєстр актів  цивільного  стану  громадян  ведеться 
відділами державної реєстрації актів цивільного стану. 
     2. Держателем   Державного  реєстру  актів  цивільного  стану 
громадян   є  центральний  орган  виконавчої  влади,  що  реалізує 
державну  політику  у  сфері державної реєстрації актів цивільного 
стану.
{  Частина друга статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 } 
     3. Адміністратором  Державного реєстру актів цивільного стану 
громадян є державне підприємство, яке належить до сфери управління 
Міністерства юстиції України.
{  Частина третя статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 } 
     4. Адміністратор Державного реєстру  актів  цивільного  стану 
громадян  здійснює заходи із створення і супроводження програмного 
забезпечення Державного реєстру актів цивільного  стану  громадян, 
збереження   та   захисту   бази   даних,   відповідає   за   його 
функціонування,  надає  безоплатний  доступ  до   нього   відділам 
державної реєстрації актів цивільного стану, забезпечує реєстрацію 
такого доступу та збереження відомостей про кожний доступ. 
     5. Порядок ведення Державного реєстру актів цивільного  стану 
громадян установлюється Кабінетом Міністрів України. 
     Стаття 12. Порядок внесення відомостей до Державного 
                реєстру актів цивільного стану громадян 
     1. Внесення відомостей про народження фізичної  особи  та  її 
походження,   шлюб,   розірвання   шлюбу,   зміну   імені,  смерть 
здійснюється відділами державної реєстрації актів цивільного стану 
шляхом  складання  актового запису цивільного стану в електронному 
вигляді у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та на 
паперових носіях. 
     2. Відомості,  зазначені  в  актових  записах  про народження 
фізичної  особи  та  її  походження,   шлюб,   смерть,   складених 
виконавчими  органами  сільських,  селищних  та міських (крім міст 
обласного значення) рад на  паперових  носіях  та  в  електронному 
вигляді,  вносяться  до  Державного реєстру актів цивільного стану 
громадян протягом трьох робочих днів з  дня  надходження  актового 
запису   до   відповідного   відділу  державної  реєстрації  актів 
цивільного стану. 
     3. Відомості,  зазначені в  актових  записах  про  народження 
фізичної  особи та її походження,  шлюб,  розірвання шлюбу,  зміну 
імені,  смерть,  складених   дипломатичними   представництвами   і 
консульськими   установами   України  на  паперових  носіях  та  в 
електронному  вигляді,  вносяться  до  Державного  реєстру   актів 
цивільного  стану  громадян  відділом  державної  реєстрації актів 
цивільного стану Головного управління юстиції в м.  Києві протягом 
семи  робочих  днів  з дня надходження першого примірника актового 
запису. 
     4. Відомості   про   усиновлення,   скасування   усиновлення, 
визнання   усиновлення   недійсним,   позбавлення   та  поновлення 
батьківських прав вносяться до Державного реєстру актів цивільного 
стану  громадян  на  підставі  відповідного  рішення  суду  в день 
надходження копії такого рішення до відділу  державної  реєстрації 
актів цивільного стану або в день пред\’явлення особою,  зазначеною 
в рішенні суду, або уповноваженою нею особою копії такого рішення. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code