Стаття 18. Видача свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану

Стаття 18. Видача свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану

 Стаття 18. Видача свідоцтва про державну реєстрацію 
                актів цивільного стану 
     1. Про  факт  державної  реєстрації  акта  цивільного   стану 
органами  державної  реєстрації  актів  цивільного стану видається 
відповідне свідоцтво.  Бланки  свідоцтв  про  державну  реєстрацію 
актів  цивільного  стану виготовляються за затвердженими Кабінетом 
Міністрів України зразками та їх описами ( 1025-2010-п ).
{  Частина перша статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5316-VI ( 5316-17 ) від 02.10.2012 } 
     2. Забезпечення органів державної реєстрації актів цивільного 
стану бланками свідоцтв про державну реєстрацію  актів  цивільного 
стану   здійснюється  центральним  органом  виконавчої  влади,  що 
реалізує  державну  політику  у  сфері  державної реєстрації актів 
цивільного стану.
{  Частина друга статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 } 
     3. Порядок ведення обліку і зберігання бланків  свідоцтв  про 
державну  реєстрацію  актів  цивільного  стану та звітності про їх 
використання  (  z1845-12  )  встановлюється Міністерством юстиції 
України.
{  Частина третя статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 } 
     Стаття 19. Повторна видача свідоцтва про державну 
                реєстрацію акта цивільного стану 
     1. Повторна видача свідоцтва про  державну  реєстрацію  актів 
цивільного   стану,   оригінал  якого  було  вкрадено,  загублено, 
пошкоджено  чи  знищено,  та  повторна  видача  свідоцтва  у  разі 
внесення  змін  до актового запису чи його поновлення здійснюються 
відділами   державної   реєстрації   актів    цивільного    стану, 
дипломатичними представництвами і консульськими установами України 
на підставі актового запису цивільного стану за заявою особи, щодо 
якої    складено    запис,   батьків,   усиновлювачів,   опікунів, 
піклувальників, представника закладу охорони здоров\’я, навчального 
або іншого дитячого закладу,  де постійно перебуває дитина, органу 
опіки та піклування. 
     2. Свідоцтво про смерть повторно видається другому з подружжя 
та   близьким   родичам   померлого   на   підставі  їх  заяви  та 
представникові органу опіки і  піклування  у  разі  виконання  ним 
повноважень  з опіки та піклування стосовно осіб,  які мають право 
на отримання такого свідоцтва. 
     Стаття 20. Оплата державної реєстрації актів 
                цивільного стану 
     1. За  державну  реєстрацію  актів  цивільного  стану  та  за 
повторну видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів  цивільного 
стану  і свідоцтв,  що видаються у зв\’язку із зміною і поновленням 
актових записів цивільного стану,  справляється  державне  мито  у 
розмірі, визначеному законом. 
     2. За  видачу  витягів  з Державного реєстру актів цивільного 
стану  громадян  справляється  плата   в   розмірі   та   порядку, 
встановлених Кабінетом Міністрів України. 
     3. Відділи державної реєстрації актів цивільного стану можуть 
надавати   платні   послуги,   перелік   (   1168-2010-п   )  яких 
затверджується Кабінетом Міністрів України. 
     Порядок  надання  платних послуг затверджується Міністерством 
юстиції  України.  {  Абзац  другий  частини  третьої статті 20 із 
змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 5461-VI ( 5461-17 ) від 
16.10.2012 } 
     Кошти, одержані від надання платних послуг,  зараховуються до 
державного бюджету. 
     Стаття 21. Відмова в державній реєстрації актів 
                цивільного стану 
     1. У  державній  реєстрації  актів цивільного стану може бути 
відмовлено, якщо: 
     1) державна  реєстрація  суперечить   вимогам   законодавства 
України; 
     2) державна  реєстрація  повинна  проводитися в іншому органі 
державної реєстрації актів цивільного стану; 
     3) з проханням про державну реєстрацію звернулася недієздатна 
особа або особа, яка не має необхідних для цього повноважень. 
     2. Орган  державної  реєстрації  актів  цивільного  стану  на 
прохання особи,  якій  відмовлено  в  державній  реєстрації  актів 
цивільного   стану   у  зв\’язку  з  наявністю  однієї  з  підстав, 
зазначених у частині першій цієї статті,  повинен викласти причину 
такої відмови в письмовій формі. 
     Стаття 22. Внесення змін до актового запису 
                цивільного стану 
     1. Внесення  змін  до  актового   запису   цивільного   стану 
проводиться   відповідним   органом   державної  реєстрації  актів 
цивільного стану за наявності достатніх підстав. 
     За наслідками перевірки зібраних документів  орган  державної 
реєстрації  актів  цивільного стану складає обґрунтований висновок 
про внесення змін до актового  запису  цивільного  стану  або  про 
відмову в цьому. 
     У разі  відмови у внесенні змін до актового запису цивільного 
стану у висновку вказуються причини відмови  та  зазначається  про 
можливість її оскарження в судовому порядку. 
     2. Внесення   змін   до   актового  запису  цивільного  стану 
проводиться за заявою: 
     особи, щодо якої складено актовий запис; 
     одного з батьків, опікуна, піклувальника дитини; 
     опікуна недієздатної особи; 
     спадкоємців померлого; 
     представника органу опіки  та  піклування під час  здійснення 
повноважень з опіки та піклування стосовно особи, яка має право на 
подання такої заяви. 
     3. Заява про внесення  змін  до  актового  запису  цивільного 
стану  подається до відповідного органу державної реєстрації актів 
цивільного стану за місцем  проживання  заявника,  а  у  випадках, 
передбачених  законодавством,  –  за  місцем  зберігання  актового 
запису цивільного стану. 
     4. Зміни  до  актового  запису  цивільного  стану   вносяться 
відділом  державної  реєстрації  актів  цивільного стану за місцем 
зберігання відповідного актового запису. 
     У разі  зберігання  актового  запису   цивільного   стану   у 
державній   архівній   установі  внесення  змін  безпосередньо  до 
актового запису проводиться зазначеною установою за  повідомленням 
відділу державної реєстрації актів цивільного стану. 
     5. У  разі  якщо  актовий  запис  цивільного стану,  до якого 
необхідно внести  зміни  у  зв\’язку  з  усиновленням,  скасуванням 
усиновлення,   визнанням   усиновлення   недійсним,  визнанням  та 
встановленням факту батьківства,  материнства, а також доповненням 
і  виправленням  відомостей,  що в ньому містяться,  було складено 
компетентним  органом  іноземної  держави,  з  якою  Україною   не 
укладено  договору  про  правову  допомогу  та правові відносини у 
цивільних і сімейних справах,  або якщо  законодавством  іноземної 
держави  встановлено  інший  порядок внесення змін,  відмінний від 
передбаченого законодавством  України,  актовий  запис  цивільного 
стану  попередньо поновлюється відділом державної реєстрації актів 
цивільного стану за місцем  проживання  заявника.  Про  поновлення 
актового  запису цивільного стану та внесення до нього відповідних 
змін повідомляється компетентному органу іноземної держави. 
     6. Після внесення змін до актового  запису  цивільного  стану 
заявнику повторно видається свідоцтво про державну реєстрацію акта 
цивільного стану. 
     Стаття 23. Поновлення актового запису цивільного стану 
     1. Поновлення актового запису  цивільного  стану  проводиться 
відповідним  органом державної реєстрації актів цивільного стану у 
разі його відсутності, що підтверджується документально. 
     Право на  подання  заяви  про  поновлення   актового   запису 
цивільного стану мають особи, зазначені в частині другій статті 22 
цього Закону. 
     2. Заява про  поновлення  актового  запису  цивільного  стану 
подається   до  відповідного  органу  державної  реєстрації  актів 
цивільного стану за місцем проживання заявника. 
     3. Поновлення актового запису цивільного стану проводиться за 
місцем його первинного складення. 
     4. У  разі якщо витребувати документи про державну реєстрацію 
актів цивільного стану від компетентних органів іноземної  держави 
неможливо, поновлення актового запису цивільного стану проводиться 
відповідним органом державної реєстрації актів цивільного стану за 
місцем проживання заявника. 
     5. У  разі  якщо  втрачено  актовий  запис  цивільного стану, 
складений компетентним органом іноземної держави,  з якою Україною 
не  укладено  договору про правову допомогу та правові відносини у 
цивільних і сімейних справах,  або якщо  законодавством  іноземної 
держави   встановлено  інший  порядок  поновлення,  відмінний  від 
передбаченого законодавством  України,  актовий  запис  цивільного 
стану  поновлюється відділом державної реєстрації актів цивільного 
стану за  місцем  проживання  заявника.  Про  поновлення  актового 
запису   цивільного   стану  повідомляється  компетентному  органу 
іноземної держави. 
     6. На підставі поновленого актового запису  цивільного  стану 
повторно   видається   свідоцтво   про  державну  реєстрацію  акта 
цивільного стану. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code