Внесення змін до актових записів цивільного стану

Внесення змін до актових записів цивільного стану

II. Внесення змін до актових записів цивільного стану 
     2.1. Заява  про  внесення  змін до актового запису цивільного 
стану за формою,  наведеною в  додатку  1,  подається  до  відділу 
державної  реєстрації  актів цивільного стану за місцем проживання 
заявника,  а у випадках, передбачених статтею 53 Сімейного кодексу 
України  ( 2947-14 ),  також до відділу державної реєстрації актів 
цивільного стану за місцем зберігання першого примірника  актового 
запису   про   шлюб  при  пред\’явленні  паспорта  або  паспортного 
документа.
     Громадяни України, а також іноземці і особи без громадянства, 
які проживають за кордоном,  подають аналогічну заяву про внесення 
змін  до  актового  запису  цивільного  стану,  складеного органом 
державної  реєстрації   актів   цивільного   стану   України,   до 
дипломатичного представництва або консульської установи України.
     Іноземці, особи без громадянства,  які постійно проживають  в 
Україні,  подають  заяву  про  внесення  змін  до  актового запису 
цивільного стану,  складеного органом державної  реєстрації  актів 
цивільного  стану  України,  до відділу державної реєстрації актів 
цивільного стану за місцем проживання.
     Заява про  внесення  змін до актового запису про народження у 
зв\’язку із зміною статі  (гермафродитів  та  транссексуалів)  може 
бути подана також до відділу державної реєстрації актів цивільного 
стану  за  місцезнаходженням  Комісії  з  питань  зміни (корекції) 
статевої   належності,  що  видала  медичне  свідоцтво  про  зміну 
(корекцію)  статевої належності, форма якого наведена в додатку до 
Порядку  обстеження осіб, які потребують зміни (корекції) статевої 
належності( z0241-11 ), затвердженого наказом Міністерства охорони 
здоров’я  України  від  03  лютого  2011  року  № 60 ( z0239-11 ), 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 лютого 2011 року 
за  №  241/18979.  {  Абзац  четвертий  пункту  2.1  розділу ІІ із 
змінами,  внесеними  згідно з Наказом Міністерства юстиції № 709/5 
( z0768-12 ) від 10.05.2012 }
     Заява про визнання батьківства,  яка є підставою для внесення 
змін,  може бути подана  до  відділу  державної  реєстрації  актів 
цивільного  стану за місцем зберігання першого примірника актового 
запису про народження або за місцем постановлення рішення суду про 
визнання батьківства.
     Реєстрація заяв  про  внесення  змін   до   актових   записів 
цивільного  стану,  поданих  до відділу державної реєстрації актів 
цивільного  стану  заявником  особисто  та  отриманих  від   інших 
відділів, проводиться у журналі обліку заяв встановленої форми. 
     2.2. Заява  повинна  бути  заповнена розбірливо,  у ній мають 
бути надані вичерпні відповіді на всі запитання. 
     2.3. Відділ  державної  реєстрації  актів  цивільного  стану, 
дипломатичне  представництво  чи  консульська  установа України не 
вправі відмовити громадянину в прийнятті  та  розгляді  заяви  про 
внесення змін. 
     2.4. Якщо заявник не володіє державною мовою, заява може бути 
складена іншою  особою  в  присутності  перекладача  та  підписана 
заявником, про що на ній робиться відповідний запис. 
     2.5. Заява  про  внесення  змін до актового запису цивільного 
стану подається:
     особою, щодо якої складено актовий запис;
     одним із батьків неповнолітнього (малолітнього);
     піклувальником неповнолітнього та опікуном малолітнього;
     опікуном недієздатної особи;
     спадкоємцем померлого;
     представником органу опіки та піклування під  час  здійснення 
повноважень з опіки та піклування стосовно особи, яка має право на 
подання такої заяви.
     Якщо заява  про  визнання  батьківства,  яка  є підставою для 
внесення змін до актового запису про  народження  після  державної 
реєстрації  народження,  не  може бути подана особисто,  вона може 
бути подана через  представника  або  надіслана  поштою  за  умови 
засвідчення    справжності   підпису   нотаріально.   Повноваження 
представника  мають  ґрунтуватися   на   нотаріально   посвідченій 
довіреності. 
     2.6. Разом  із  заявою  про  внесення змін до актового запису 
цивільного стану заявником подаються:
     свідоцтва про  державну реєстрацію актів цивільного стану,  у 
яких зазначені неправильні,  неповні відомості або відомості,  які 
підлягають зміні;
     інші документи,  необхідні для розгляду  заяви  та  вирішення 
питання по суті. 
     2.7. На  підтвердження  достовірності представлених заявником 
документів про державну реєстрацію актів цивільного стану відділом 
державної   реєстрації   актів   цивільного  стану,  дипломатичним 
представництвом чи консульською  установою  України  додаються  до 
матеріалів   справи   повні  витяги  з  Державного  реєстру  актів 
цивільного  стану  громадян,  копії  відповідних  актових  записів 
цивільного  стану,  на  підставі  яких  вирішується  питання  щодо 
необхідності внесення змін або відмови в цьому.
     Якщо актовий запис цивільного стану, до якого потрібно внести 
зміни,  зберігається в архіві іншого відділу державної  реєстрації 
актів  цивільного  стану  України,  то відділ державної реєстрації 
актів цивільного стану,  який прийняв заяву,  надсилає відповідний 
запит  щодо  підтвердження  відповідності  відомостей у Державному 
реєстрі актів цивільного стану  громадян  даним  паперового  носія 
актового  запису  цивільного стану,  яке в подальшому додається до 
повного  витягу  з  Державного  реєстру  актів  цивільного   стану 
громадян  у  відповідній справі.  Копія актового запису цивільного 
стану направляється,  якщо про  необхідність  її  надіслання  було 
зазначено у запиті. 
     2.8. У  разі  зберігання  актового запису про народження,  до 
якого потрібно внести зміни у зв\’язку з визнанням  батьківства,  в 
архіві  іншого відділу державної реєстрації актів цивільного стану 
України  відділ,  який  прийняв  заяву  про  визнання  батьківства 
(рішення  суду  про  визнання батьківства,  про встановлення факту 
батьківства),  у триденний строк надсилає відповідний  запит  щодо 
підтвердження  відповідності відомостей у Державному реєстрі актів 
цивільного стану громадян даним паперового носія актового  запису. 
Повний  витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян 
та отримане підтвердження додаються до заяви.
     Якщо в актовому записі про народження дитини батьком указаний 
чоловік  заявниці  або   інша   особа   (за   винятком   випадків, 
передбачених  статтею  135 Сімейного кодексу України) ( 2947-14 ), 
то  в  унесенні  змін  стосовно  визнання  батьківства  має   бути 
відмовлено  до  вирішення судом питання щодо виключення з актового 
запису про народження відомостей про батька. 
     2.9. У разі відсутності (втрати) актового  запису  цивільного 
стану,  до  якого  необхідно  внести  зміни,  розв\’язання  питання 
можливе  тільки  після  поновлення  втраченого   актового   запису 
відповідно до цих Правил.
     Відсутність (утрата)    актового    запису    повинна    бути 
підтверджена документально. 
     2.10. Заяви  батьків  про  виправлення  (зміну)  прізвища або 
власного імені дитини  в  актовому  записі  про  її  народження  у 
зв\’язку  з  тим,  що  при  державній  реєстрації народження дитині 
присвоєно прізвище або власне ім\’я без  урахування  побажань  обох 
або  одного з батьків,  приймаються відділами державної реєстрації 
актів цивільного стану не пізніше одного року з дня народження,  а 
заяви  про  виправлення власного імені дитини у зв\’язку з тим,  що 
вона фактично має власне ім\’я, відмінне від зазначеного в актовому 
записі про її народження, – до досягнення нею 14-річного віку.
     Спір між  батьками  щодо  виправлення  (зміни)  прізвища  або 
власного імені дитини у цьому випадку вирішується органом опіки та 
піклування або судом. 
     2.11. Факти,  зазначені в заяві,  а також записи у свідоцтвах 
про  державну реєстрацію актів цивільного стану та в інших поданих 
заявником  документах,  якщо  вони  викликають  сумніви  щодо   їх 
достовірності,   можуть   бути   перевірені   відділом   державної 
реєстрації актів цивільного стану шляхом  направлення  запитів  до 
відповідних   установ,  організацій  для  затребування  необхідних 
документів. 
     2.12. На  підставі  зібраних  документів  та  за   наслідками 
перевірки  відділ  державної  реєстрації  актів  цивільного стану, 
дипломатичне  представництво  чи  консульська   установа   України 
складає  обґрунтований  висновок  про  внесення  змін  до актового 
запису (або декількох актових записів) цивільного  стану  або  про 
відмову в цьому за формою, наведеною в додатку 2.
     У разі відмови у внесенні змін до актового запису  цивільного 
стану  у  висновку  мають  бути  чітко  вказані причини відмови та 
зазначено про можливість її оскарження в судовому порядку. 
     2.13. Підставою для внесення змін в актові записи  цивільного 
стану є:
     2.13.1 рішення суду про визнання  батьківства  (материнства), 
усиновлення (удочеріння), про скасування раніше винесеного рішення 
суду про визнання батьківства,  виключення відомостей  про  батька 
(матір)  дитини  з актового запису про народження,  скасування або 
визнання усиновлення (удочеріння) недійсним,  про  визнання  шлюбу 
недійсним,   установлення   неправильності   в   актовому   записі 
цивільного стану та інші, у яких зазначено про внесення конкретних 
змін в актові записи цивільного стану;
     2.13.2 постанова адміністративного суду;
     2.13.3 висновок відділу державної реєстрації актів цивільного 
стану районного,  районного  в  місті,  міського  (міст  обласного 
значення),  міськрайонного  управління  юстиції або дипломатичного 
представництва чи консульської установи України;
     2.13.4 заява про визнання батьківства (додаток 3);
     2.13.5 заява матері,  яка  не  перебуває  у  шлюбі,  опікуна, 
піклувальника   або   самої   повнолітньої   особи  щодо  внесення 
відомостей про батька дитини,  якщо вони не зазначені  в  актовому 
записі  про  народження відповідно до статті 135 Сімейного кодексу 
України ( 2947-14 );
     2.13.6 заява  дружини  або  чоловіка,  які  зберегли дошлюбні 
прізвища,  про обрання прізвища одного з них як спільного прізвища 
або  про  приєднання до свого прізвища прізвища другого з подружжя 
згідно із статтею 53 Сімейного кодексу  України  (  2947-14  )  за 
формою, наведеною в додатку 4;
     2.13.7 заява  про  зміну  прізвища  малолітньої  дитини  обох 
батьків  у  разі зміни прізвища одного з них та згода дитини,  яка 
досягла семи років, згідно з частиною третьою статті 148 Сімейного 
кодексу України ( 2947-14 ) за формою, наведеною в додатку 5;
     2.13.8 заява  про  зміну  прізвища  малолітньої  дитини  обох 
батьків або одного з них,  якщо другий помер, оголошений померлим, 
визнаний недієздатним або  безвісно  відсутнім,  та  згода  дитини 
віком   від   семи  до  чотирнадцяти  років,  якій  при  державній 
реєстрації народження присвоєне прізвище одного з батьків,  згідно 
з частиною   четвертою   статті   148  Сімейного  кодексу  України 
( 2947-14 ) за формою, наведеною в додатку 5;
     2.13.9 актовий  запис  про  зміну імені.  Цей актовий запис є 
підставою:  для зміни  прізвища  батьків  в  актовому  записі  про 
народження малолітніх дітей у разі зміни їх прізвища з дотриманням 
вимог статті 148 Сімейного кодексу України ( 2947-14 );  для зміни 
імені   батька  та  по  батькові  дитини  в  актовому  записі  про 
народження малолітньої дитини у разі подання  батьками  заяви  про 
зміну по батькові дитини.
     2.13.10 актовий запис про шлюб та розірвання шлюбу. Ці актові 
записи  є  підставою  для  зміни  прізвищ батьків (одного з них) в 
актовому  записі  про  народження  малолітньої  дитини  при  умові 
одночасної зміни прізвища дитини;
     2.13.11 рішення  органу  опіки   та   піклування,   оформлене 
розпорядженням   районної   державної  адміністрації  чи  рішенням 
виконавчого  комітету  про  зміну  прізвища   малолітньої   дитини 
відповідно  до частини п\’ятої статті 148 Сімейного кодексу України 
( 2947-14 ).
     2.13.12. Внесення  змін  до  актових записів цивільного стану 
можливе також і в інших окремих випадках,  якщо це  не  суперечить 
чинному законодавству України. 
     2.14. Підставою  для  внесення  відповідних відміток в актові 
записи  цивільного  стану,  у  тому  числі   про   анулювання   та 
поновлення, є:
     рішення суду про усиновлення  (удочеріння),  про  позбавлення 
або поновлення батьківських прав,  про розірвання шлюбу,  визнання 
шлюбу недійсним, поновлення шлюбу після його розірвання у випадку, 
передбаченому  статтею  118 Сімейного кодексу України ( 2947-14 ), 
анулювання актових записів цивільного стану,  у яких зазначено про 
необхідність  проставлення відмітки у відповідному актовому записі 
цивільного стану, визнання розірвання шлюбу фіктивним;
     висновок відділу  державної реєстрації актів цивільного стану 
про визнання шлюбу недійсним та  анулювання  актового  запису  про 
шлюб;
     висновок відділу державної реєстрації актів цивільного  стану 
про анулювання актового запису цивільного стану;
     актовий запис про розірвання шлюбу. 
     2.15. Висновок відділу державної реєстрації актів  цивільного 
стану складається:
     2.15.1 якщо актовим записом про народження передбачені, але в 
ньому відсутні прізвище, власне ім\’я, по батькові або громадянство 
батьків;
     2.15.2 якщо  прізвище,  власне  ім\’я та по батькові зазначено 
без урахування національних традицій;
     2.15.3 якщо   при   державній  реєстрації  народження  дитині 
присвоєне прізвище або власне ім\’я без урахування побажань батьків 
або одного з них;
     2.15.4 якщо дитина має власне ім\’я,  відмінне від  того,  яке 
зазначено  в  актовому  записі  про народження,  і цього вимагають 
інтереси дитини;
     2.15.5 при  необхідності зміни прізвища,  власного імені,  по 
батькові у зв\’язку із зміною статі;
     2.15.6 при впізнанні особи, смерть якої була зареєстрована як 
невідомої (за наявності протоколу впізнання трупа);
     2.15.7 при зміні громадянства;
     2.15.8 при зміні батьком або матір\’ю прізвища  відповідно  до 
статті  53  Сімейного  кодексу України ( 2947-14 ) та необхідності 
внесення  змін  до  актового  запису  про  народження  їх   дитини 
(висновок складається з урахуванням вимог, зазначених у статті 148 
Сімейного кодексу України);
     2.15.9 якщо  під  час  державної  реєстрації  акту цивільного 
стану були допущені  помилки  (перекручення,  пропуск  відомостей, 
окремих   слів  або  граматичні  помилки  чи  вказані  неправильні 
відомості);
     2.15.10 в  інших  окремих випадках,  що не суперечать вимогам 
чинного законодавства. 
     2.16. Зміни,  доповнення,  виправлення вносяться  в  паперові 
носії  актових записів цивільного стану та одночасно до Державного 
реєстру актів цивільного стану громадян.
     2.16.1. Згідно з рішенням суду про усиновлення (удочеріння) в 
актовому записі про народження змінюються відомості щодо  батьків, 
самої дитини, а також місця та дати народження, а при необхідності 
і дати державної реєстрації народження,  якщо про це  зазначено  в 
рішенні  суду.  Якщо  мати дитини перебуває у шлюбі з особою,  яка 
усиновила (удочерила) її дитину і у  зв\’язку  зі  вступом  у  шлюб 
змінила   прізвище,   в  актовому  записі  про  народження  дитини 
проводиться виправлення прізвища матері.
     2.16.2. За    наявності   рішення   суду   щодо   оспорювання 
батьківства або  материнства  в  актовому  записі  про  народження 
дитини виправляються відомості, про які зазначено в рішенні суду.
     2.16.3. На підставі рішення суду про скасування або  визнання 
усиновлення  недійсним  уносяться  виправлення в актовий запис про 
народження усиновленої дитини та поновлюються відомості,  записані 
до усиновлення, про що має бути зазначено в рішенні суду.
     2.16.4. На підставі рішення  суду  про  визнання  батьківства 
(материнства)   в   актовому   записі  про  народження  змінюються 
відомості про батька та  вносяться  пов\’язані  з  цим  інші  зміни 
згідно із зазначеними в рішенні суду.
     2.16.5. Відомості про  усиновлення,  скасування  усиновлення, 
визнання   усиновлення   недійсним,   позбавлення   та  поновлення 
батьківських прав вносяться до паперового  носія  актового  запису 
цивільного  стану  та  Державного реєстру актів цивільного стану в 
день  надходження  копії  відповідного  рішення  суду  до  відділу 
державної   реєстрації  актів  цивільного  стану  або  в  день  її 
пред\’явлення особою,  зазначеною в рішенні суду, або уповноваженою 
нею особою.
     2.16.6. У  разі  скасування   рішення   суду   про   визнання 
батьківства  в  актовому  записі  про народження дитини змінюються 
прізвище дитини,  якщо воно було змінено  у  зв\’язку  з  визнанням 
батьківства, а також по батькові дитини і відомості про батька.
     2.16.7. На підставі рішення суду про внесення змін, доповнень 
або   виправлень   в  актові  записи  цивільного  стану  вносяться 
відповідні зміни, які зазначені в рішенні суду.
     2.16.8. На  підставі  висновку  відділу  державної реєстрації 
актів цивільного стану вносяться доповнення в  актовий  запис  про 
народження,  якщо в актовому записі передбачені,  але не зазначені 
прізвища, власні імена та по батькові або громадянство батьків.
     2.16.9. На  підставі  висновку  відділу  державної реєстрації 
актів цивільного стану,  складеного згідно з відповідним  медичним 
свідоцтвом  про  зміну  (корекцію) статевої належності, в актовому 
записі  про  народження  цієї  особи змінюються її власне ім\’я, по 
батькові,  стать  та,  за  потреби,  прізвище у відповідному роді. 
{  Підпункт  2.16.9  пункту  2.16 розділу ІІ із змінами, внесеними 
згідно  з  Наказом  Міністерства  юстиції № 709/5 ( z0768-12 ) від 
10.05.2012 } 
     2.16.10. На підставі висновку  відділу  державної  реєстрації 
актів  цивільного  стану  про  зміну  прізвища  або власного імені 
малолітній дитині,  якщо воно було присвоєно без побажання батьків 
чи  одного  з  них  або якщо дитина має власне ім\’я,  відмінне від 
того,  яке зазначено в актовому записі  про  народження,  і  цього 
вимагають  інтереси  дитини,  вносяться  зміни в актовий запис про 
народження.
     2.16.11. На  підставі  висновку  відділу державної реєстрації 
актів цивільного стану щодо виправлення прізвища,  власного імені, 
по  батькові,  які  були  зазначені  без  урахування  національних 
традицій,  уносяться зміни до актового запису  про  народження  та 
інших актових записів, де вони аналогічно зазначені.
     2.16.12. На підставі висновку  відділу  державної  реєстрації 
актів  цивільного  стану  про внесення змін до актових записів про 
народження дітей при зміні батьком  або  матір\’ю  дитини  прізвища 
відповідно  до  статті  53 Сімейного кодексу України ( 2947-14 ) в 
актових записах про народження змінюється прізвище батька (матері) 
та  малолітньої  дитини у разі подання батьками заяви про зміну її 
прізвища.
     2.16.13. На  підставі  висновку  відділу державної реєстрації 
актів цивільного стану при зміні громадянства  згідно  із  Законом 
України  \”Про  громадянство  України\” ( 2235-14 ) відповідні зміни 
вносяться до актових записів  цивільного  стану,  складених  після 
13.11.91.
     2.16.14. На підставі висновку  відділу  державної  реєстрації 
актів цивільного стану про виправлення помилок,  доповнення запису 
відомостями  тощо  виправляються   або   доповнюються   відповідні 
відомості в актових записах, які зазначено у висновку.
     2.16.15. На підставі  рішення  органу  опіки  та  піклування, 
оформленого   розпорядженням   або   рішенням  районної  державної 
адміністрації чи виконавчого комітету,  при зміні прізвища  дитини 
відповідно  до частини п\’ятої статті 148 Сімейного кодексу України 
( 2947-14 ) виправляється прізвище дитини в актовому записі про її 
народження.
     2.16.16. За наявності  заяви  матері  та  батька  дитини  про 
визнання батьківства в актовий запис про народження, який складено 
відповідно до статті 135 Сімейного кодексу України  (  2947-14  ), 
уносяться  відомості про батька,  змінюється по батькові дитини і, 
на бажання батьків, змінюється її прізвище.
     2.16.17. Якщо  батьки  зареєстрували  шлюб  після  народження 
дитини  і  при  державній  реєстрації  шлюбу  мати  змінила   своє 
прізвище, то в актовому записі про народження дитини виправляється 
прізвище матері згідно з актовим записом про  шлюб  без  складання 
висновку.
     2.16.18. За наявності заяви дружини та  (або)  чоловіка,  які 
зберегли  дошлюбні прізвища,  про обрання прізвища одного з них як 
спільного прізвища або про приєднання до свого прізвища другого  з 
подружжя відповідні зміни вносяться до актового запису про шлюб.
     2.16.19. За наявності заяви матері, яка не перебуває у шлюбі, 
опікуна,  піклувальника  дитини  або самої повнолітньої особи щодо 
внесення відомостей (у разі їх відсутності) про батька  відповідно 
до  статті 135 Сімейного кодексу України ( 2947-14 ) відомості про 
батька зазначаються в актовому записі про народження.
     2.16.20. За  наявності  заяви обох батьків про зміну прізвища 
дитини в разі зміни прізвища одного  з  них,  а  також  за  згодою 
дитини,  яка  досягла  семи  років,  прізвище  дитини змінюється в 
актовому записі про народження.
     2.16.21. За  наявності  заяви  обох батьків або одного з них, 
якщо другий помер,  оголошений померлим, визнаний недієздатним або 
безвісно  відсутнім,  про  зміну  прізвища  дитини та згоди дитини 
віком  від  семи  до  чотирнадцяти  років,  якій  при   реєстрації 
народження  присвоєне  прізвище одного з батьків,  прізвище дитини 
змінюється в актовому записі про народження.
     2.16.22. При зміні прізвища батьків дитини або одного з них у 
зв\’язку  з  державною  реєстрацією  шлюбу,  розірванням  шлюбу  чи 
визнанням   шлюбу  недійсним  в  актовому  записі  про  народження 
малолітньої дитини змінюється прізвище батьків або  одного  з  них 
при  їх зверненні до відділу державної реєстрації актів цивільного 
стану та за умови одночасної зміни прізвища дитини.
     2.16.23. Державна  реєстрація  зміни  імені не тягне за собою 
внесення змін до актового запису цивільного стану,  крім випадків, 
зазначених у підпункті 2.13.9 пункту 2.13 цього розділу. 
     2.17. При державній реєстрації розірвання шлюбу, проведеній у 
відділі державної реєстрації актів цивільного  стану  до  набрання 
чинності Законом України \”Про державну реєстрацію актів цивільного 
стану\” (  2398-17  )  за  заявою  одного  з  подружжя,  доповнення 
відповідного актового запису про розірвання шлюбу відомостями щодо 
другого з подружжя проводиться в порядку,  установленому правилами 
проведення державної реєстрації актів цивільного стану. 
     2.18. Зміни  до  актового  запису  цивільного стану вносяться 
відділом державної реєстрації за  місцем  зберігання  відповідного 
актового запису цивільного стану. 
     2.19. Висновок  відділу державної реєстрації актів цивільного 
стану,  дипломатичного  представництва  чи  консульської  установи 
України  про  внесення  змін  до  актового запису цивільного стану 
складається у двох примірниках,  з яких один  разом  із  зібраними 
документами  надсилається  до  відділу  державної реєстрації актів 
цивільного стану за місцем зберігання першого примірника  актового 
запису   цивільного   стану,  до  якого  вносяться  зміни.  Другий 
примірник  залишається  у  відділі  державної   реєстрації   актів 
цивільного  стану,  дипломатичному  представництві чи консульській 
установі України за місцем  його  складання.  Якщо  актовий  запис 
цивільного стану, у який потрібно внести зміни, міститься в даному 
відділі державної  реєстрації  актів  цивільного  стану,  висновок 
складається в одному примірнику.
     При потребі  внесення  змін  до  декількох  актових   записів 
цивільного  стану,  які  містяться  у  різних  відділах  державної 
реєстрації актів цивільного стану, один примірник висновку разом з 
усіма  зібраними  документами  надсилається  до  відділу державної 
реєстрації актів цивільного стану  за  місцем  зберігання  першого 
примірника  одного із зазначених актових записів цивільного стану, 
другий залишається у відділі державної реєстрації актів цивільного 
стану,  дипломатичному  представництві  чи  консульській  установі 
України  за  місцем  його  складання.  В  інші  відділи  державної 
реєстрації  актів  цивільного  стану надсилаються копії висновку з 
відміткою про те,  до якого  відділу  державної  реєстрації  актів 
цивільного   стану  надіслано  примірник  висновку  з  матеріалами 
справи.  Копія висновку має  бути  засвідчена  підписом  керівника 
відділу  державної реєстрації актів цивільного стану або посадовою 
особою  дипломатичного  представництва  чи  консульської  установи 
України та скріплена печаткою. 
     2.20. Висновок  відділу державної реєстрації актів цивільного 
стану,  дипломатичного  представництва  чи  консульської  установи 
України  про відмову у внесенні змін до актових записів цивільного 
стану складається у двох примірниках. Один примірник разом з усіма 
матеріалами  залишається  у  відділі  державної  реєстрації  актів 
цивільного стану або дипломатичному представництві чи консульській 
установі  України,  якими складено висновок про відмову,  а другий 
вручається (надсилається) заявнику.
     Водночас у  висновку  зазначається  про можливість оскарження 
відмови про внесення змін до актового запису  цивільного  стану  в 
судовому порядку.  На прохання заявника пред\’явлені ним документи, 
крім заяви, повертаються. 
     2.21. У  разі  внесення  змін  на  підставі   рішення   суду, 
постанови  адміністративного  суду,  органу  опіки  та піклування, 
оформленого розпорядженням  районної  державної  адміністрації  чи 
рішенням виконавчого комітету відповідних рад,  за потреби, до них 
додаються відповідні заява про внесення змін та інші необхідні для 
виконання   документи,   які  надсилаються  до  відділу  державної 
реєстрації актів цивільного стану за  місцем  зберігання  актового 
запису цивільного стану, до якого вносяться зміни. 
     2.22. Після внесення змін до актового запису цивільного стану 
заявнику повторно  видається  або  надсилається  для  вручення  до 
відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем його 
проживання  свідоцтво  про  державну  реєстрацію  акту  цивільного 
стану. На свідоцтві проставляється штамп \”Повторно\”. Свідоцтво про 
державну  реєстрацію,  подане   заявником   для   внесення   змін, 
анулюється та знищується у встановленому порядку. 
     2.23. Про  зміни  та  відмітки,  внесені  до  актових записів 
цивільного стану, надсилається повідомлення за формами, наведеними 
в  додатках 6-8,  до відділу державної реєстрації актів цивільного 
стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції України  в 
Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, 
містах Києві та Севастополі,  який робить  відповідну  відмітку  у 
другому примірнику актового запису цивільного стану.
     В обох примірниках актового запису цивільного стану,  до яких 
внесено  зміни  або зроблено відмітки,  зазначаються серія,  номер 
свідоцтва про  державну  реєстрацію  акту  цивільного  стану,  яке 
повторно  видано у зв\’язку з внесенням змін,  та зазначається дата 
його видачі. 
     2.24. При потребі внесення змін в  актовий  запис  цивільного 
стану  (метричний  запис),  який зберігається в державній архівній 
установі,  відділ  державної  реєстрації  актів  цивільного  стану 
районного, районного в місті, міського (міста обласного значення), 
міськрайонного управління юстиції,  який прийняв  заяву,  надсилає 
матеріали справи разом з висновком до відділу державної реєстрації 
актів цивільного стану управління юстиції вищого рівня.
     Відділ державної  реєстрації актів цивільного стану Головного 
управління  юстиції  Міністерства  юстиції  України  в  Автономній 
Республіці  Крим,  головних  управлінь юстиції в областях,  містах 
Києві та Севастополі на  підставі  отриманих  матеріалів  надсилає 
відповідне  повідомлення до державного обласного (міського) архіву 
або Центрального державного  історичного  архіву  в  місті  Києві. 
Державний  архів,  який отримав таке повідомлення,  у десятиденний 
строк вносить зміни безпосередньо до актового  запису  (метричного 
запису)  і  після цього готує архівну довідку з внесеними змінами, 
яку надсилає до того самого  відділу  державної  реєстрації  актів 
цивільного стану.
     На підставі  цієї   довідки   зазначений   відділ   державної 
реєстрації  актів  цивільного  стану  повторно видає свідоцтво про 
державну реєстрацію актів цивільного стану,  на  якому  проставляє 
штамп \”Повторно\”.
     Державній архівній  установі  надсилається  повідомлення  для 
проставлення  у  книзі державної реєстрації актів цивільного стану 
(метричній книзі) серії,  номера виданого свідоцтва  про  державну 
реєстрацію акту цивільного стану та дати його видачі. 
     2.25. Про зміну прізвища,  власного імені, по батькові, місця 
і   дати   народження   призовниками   і    військовозобов\’язаними 
надсилається  повідомлення  до  військового комісаріату за формою, 
наведеною в додатку 9. 
     2.26. У разі визнання батьківства і внесення  відомостей  про 
батька  дитини  до  актового  запису про її народження,  у якому є 
відмітка про видачу матері відповідної довідки до органів праці та 
соціального  захисту  населення  для  одержання  допомоги,  відділ 
державної реєстрації актів  цивільного  стану,  який  вніс  зміни, 
зобов\’язаний у десятиденний строк письмово повідомити про це орган 
праці та соціального захисту населення за місцем проживання матері 
дитини.  Таке повідомлення про визнання батьківства надсилається у 
тих випадках, коли дитина не досягла повноліття (додаток 10). 
     2.27. Якщо виникла  потреба  поновлення  втраченого  актового 
запису цивільного стану, перебіг тримісячного строку припиняється, 
про що робиться відмітка в заяві та в журналі обліку заяв. 
     2.28. У разі якщо актовий запис цивільного  стану,  до  якого 
необхідно  внести  зміни  у  зв\’язку  з усиновленням,  скасуванням 
усиновлення,  визнанням  усиновлення   недійсним,   визнанням   та 
встановленням факту батьківства,  материнства, а також доповненням 
і виправленням відомостей,  що в ньому  містяться,  було  складено 
компетентним   органом  іноземної  держави,  з  якою  Україною  не 
укладено договору про правову  допомогу  та  правові  відносини  у 
цивільних  і  сімейних справах,  або якщо законодавством іноземної 
держави встановлено інший порядок  внесення  змін,  відмінний  від 
передбаченого   законодавством   України,  або  неможливості  його 
направлення органами іноземної держави (стихійне  лихо,  військові 
дії  тощо),  що підтверджується відповідними документами,  актовий 
запис цивільного стану попередньо поновлюється відділом  державної 
реєстрації  актів  цивільного стану за місцем проживання заявника. 
Про поновлення актового запису цивільного  стану  та  внесення  до 
нього   відповідних   змін   повідомляється  компетентному  органу 
іноземної держави. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code