ПОРЯДОК ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян

ПОРЯДОК ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян

                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 
                             постановою Кабінету Міністрів України 
                                  від 22 серпня 2007 р. N 1064 
                             ПОРЯДОК 
                 ведення Державного реєстру актів 
                    цивільного стану громадян 
 
                         Загальна частина 
     1. Цей   Порядок  визначає  процедуру  створення  та  ведення 
Державного  реєстру  актів  цивільного  стану  громадян  (далі   – 
Реєстр). 
     2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому 
значенні: 
     Реєстр – єдина комп\’ютерна база  даних  про  акти  цивільного 
стану,  внесені  до  них  зміни і доповнення,  видачу свідоцтв про 
державну реєстрацію актів цивільного стану та витягів з Реєстру; 
     держатель  Реєстру  –  Укрдержреєстр,  що  забезпечує ведення 
Реєстру;  {  Абзац  третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з 
Постановою КМ N 1109 ( 1109-2011-п ) від 20.10.2011 } 
     адміністратор Реєстру – державне підприємство  \”Інформаційний 
центр\” Мін\’юсту,  яке здійснює заходи із створення і супроводження 
програмного забезпечення Реєстру, збереження та захисту бази даних 
Реєстру,  відповідає  за  його функціонування,  надає реєстраторам 
доступ до нього; 
     реєстратори  –  відділи державної реєстрації актів цивільного 
стану  структурних підрозділів головних управлінь юстиції Мін\’юсту 
в  Автономній  Республіці  Крим,  в   областях,   мм.   Києві   та 
Севастополі,  а також районних,  районних у містах,  міських (міст 
обласного значення),  міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції 
Укрдержреєстру;  {  Абзац  п\’ятий пункту 2 в редакції Постанови КМ 
N 1109 ( 1109-2011-п ) від 20.10.2011 } 
     витяг з  Реєстру  –  документ,  що  видається   фізичній   чи 
юридичній особі реєстратором за затвердженими Мін\’юстом формами. 
     3. Реєстр ведеться українською мовою. 
     4. Інформація   про   особу,   яка   міститься   в   Реєстрі, 
конфіденційна. 
     5. Особа має право звернутися за витягом з Реєстру  незалежно 
від  місця  її  проживання  та  місця  державної  реєстрації  акту 
цивільного стану. 
                  Внесення відомостей до Реєстру 
     6. Внесення  до  Реєстру  відомостей  про народження фізичної 
особи та її  походження,  шлюб,  розірвання  шлюбу,  зміну  імені, 
смерть   здійснюється   реєстратором   одночасно   із   складенням 
відповідного актового запису цивільного стану. 
     Відомості,  зазначені в актових записах про народження, шлюб, 
розірвання шлюбу,  зміну імені, смерть, що складені дипломатичними 
представництвами та консульськими установами України, вносяться до 
Реєстру  відділом  державної  реєстрації  актів  цивільного  стану 
структурного  підрозділу  Головного управління юстиції в м.  Києві 
протягом  семи  робочих  днів  з   моменту   надходження   першого 
примірника  актового  запису.  {  Абзац другий пункту 6 в редакції 
Постанови КМ N 1109 ( 1109-2011-п ) від 20.10.2011 } 
     Відомості, зазначені в актових записах про народження,  шлюб, 
смерть,  складених виконавчими  органами  сільських,  селищних  та 
міських  рад (крім міст обласного значення),  вносяться до Реєстру 
протягом трьох робочих днів з моменту надходження  до  реєстратора 
актового  запису.  {  Абзац  третій пункту 6 із змінами, внесеними 
згідно з Постановою КМ N 1109 ( 1109-2011-п ) від 20.10.2011 } 
     Відомості  про  усиновлення, скасування усиновлення, визнання 
усиновлення недійсним, позбавлення та поновлення батьківських прав 
вносяться до Реєстру на підставі відповідного рішення суду в  день 
надходження  копії  такого  рішення  до  реєстратора  або  в  день 
пред\’явлення особою,  зазначеною в рішенні суду, або уповноваженою 
нею  особою  копії  такого  рішення.  { Абзац четвертий пункту 6 в 
редакції Постанови КМ N 1109 ( 1109-2011-п ) від 20.10.2011 } 
     7. Запис в Реєстрі здійснюється шляхом внесення до нього: 
     1) у разі державної реєстрації народження дитини з одночасним 
визначенням її походження відомостей: 
     про дитину  – прізвище,  ім\’я та по батькові,  стать,  дата і 
місце народження, кількість новонароджених дітей, живонароджена чи 
мертвонароджена  дитина,  яка  за  рахунком  дитина  народилася  у 
матері,  включаючи  новонароджену  (враховуючи   померлих   і   не 
враховуючи    мертвонароджених),    найменування   документа,   що 
підтверджує факт народження дитини; 
     про батьків – прізвище, ім\’я та по батькові, дата народження, 
громадянство,  місце  проживання батька,  матері;  підстава запису 
відомостей про батька;  прізвище,  ім\’я  та  по  батькові,  адреса 
особи,  що  звернулася за державною реєстрацією народження дитини, 
серія   і  номер,  яким  органом  видано  паспорт  або  паспортний 
документ, дата його видачі; 
     про видачу   свідоцтва   –   серія   і  номер  свідоцтва  про 
народження;  дата  і  номер  актового  запису  в  книзі  державної 
реєстрації  народжень;  найменування  органу  державної реєстрації 
актів цивільного стану, що здійснив державну реєстрацію народження 
дитини;   прізвище,  ім\’я  та  по  батькові  особи,  що  здійснила 
державну   реєстрацію,   та  її  посада,  дата  і  номер  внесення 
відомостей до Реєстру; 
     2) у разі усиновлення відомостей: 
     прізвище, ім\’я та по батькові,  дата і місце народження до  і 
після усиновлення; про усиновителя (усиновителів) – прізвище, ім\’я 
та по батькові,  дата  і  місце  народження,  громадянство,  повне 
найменування суду,  яким постановлено рішення,  його дата і номер, 
номер актового запису  про  народження  та  дата  його  складення, 
найменування  органу  державної реєстрації актів цивільного стану, 
що  зареєстрував  народження  усиновленої  дитини,  серія  і номер 
свідоцтва про народження, серія і номер свідоцтва про усиновлення; 
прізвище,  ім\’я  та  по  батькові  особи,  що  здійснила  державну 
реєстрацію,  та  її  посада,  дата  і номер внесення відомостей до 
Реєстру; 
     3) у   разі   позбавлення  та  поновлення  батьківських  прав 
відомостей: 
     прізвище, ім\’я  та  по  батькові  дитини,   батька,   матері, 
усиновлювача,  які позбавлені батьківських прав; прізвище, ім\’я та 
по  батькові  батька,  матері,  усиновлювача,  які   поновлені   у 
батьківських правах, місце державної реєстрації народження дитини, 
номер  актового  запису  і  дата  державної реєстрації народження, 
повне  найменування  суду,  яким постановлено рішення, його дата і 
номер;   прізвище,   ім\’я  та  по  батькові  особи,  що  здійснила 
державну   реєстрацію,   та  її  посада,  дата  і  номер  внесення 
відомостей до Реєстру; 
     4) у разі державної реєстрації шлюбу відомостей: 
     про  осіб, що реєструють шлюб – прізвище до і після державної 
реєстрації  шлюбу,  ім\’я  та по батькові, дата і місце народження, 
громадянство, місце проживання, сімейний стан; серія і номер, яким 
органом   видано   паспорт  або  паспортний  документ  особам,  що 
реєструють  шлюб,  дата  його  видачі; серія і номер свідоцтва про 
шлюб;  дата  і  номер актового запису в книзі державної реєстрації 
шлюбів;  найменування органу державної реєстрації актів цивільного 
стану, що здійснив державну реєстрацію шлюбу; прізвище, ім\’я та по 
батькові  особи,  що  здійснила державну реєстрацію, та її посада, 
дата і номер внесення відомостей до Реєстру; 
     5) у разі державної реєстрації розірвання шлюбу відомостей: 
     про осіб, що розривають шлюб – прізвище до і після розірвання 
шлюбу,  ім\’я та по батькові,  дата народження, громадянство, місце 
проживання, у якому перебувають шлюбі (першому, другому, третьому, 
четвертому);   найменування   органу  державної  реєстрації  актів 
цивільного  стану,  що  реєстрував  шлюб, який розривається, номер 
актового  запису  та  дата  державної  реєстрації  шлюбу; підстава 
державної   реєстрації   розірвання   шлюбу;   кількість  спільних 
неповнолітніх дітей; сума державного мита, яка підлягає стягненню; 
серія і номер, яким органом видано паспорт або паспортний документ 
особам,  що  розривають  шлюб,  дата  його  видачі,  серія і номер 
свідоцтва  про  розірвання  шлюбу,  дата і номер актового запису в 
книзі  державної  реєстрації розірвання шлюбу; найменування органу 
державної   реєстрації   актів   цивільного   стану,  що  здійснив 
державну   реєстрацію  розірвання  шлюбу;  прізвище,  ім\’я  та  по 
батькові  особи,  що  здійснила державну реєстрацію, та її посада, 
дата і номер внесення відомостей до Реєстру; 
     5-1)  у  разі  розірвання  шлюбу  судом  до Реєстру вносяться 
відомості  із  зазначенням   повного   найменування   суду,   яким 
постановлено рішення,  його дати та номера;  прізвища,  імені,  по 
батькові осіб,  які розірвали шлюб;  найменування органу державної 
реєстрації  актів  цивільного  стану,  що  реєстрував  шлюб,  який 
розірвано,  номера актового запису та  дати  державної  реєстрації 
шлюбу;  прізвища, імені та по батькові особи, що внесла відомості, 
та її посади;
{  Пункт  7 доповнено підпунктом 5-1 згідно з Постановою КМ N 1109 
( 1109-2011-п ) від 20.10.2011 } 
     6) у разі державної реєстрації зміни імені відомостей: 
     прізвище, ім\’я  та  по батькові до зміни імені і після зміни, 
дата  і  місце  народження,  номер  і  дата  актового  запису  про 
народження,  громадянство, місце проживання; сума державного мита, 
яка підлягає стягненню, серія і номер, яким органом видано паспорт 
або  паспортний  документ  та  дата  його  видачі;  серія  і номер 
свідоцтва про зміну імені,  дата і номер актового запису  в  книзі 
державної  реєстрації  зміни  імені; найменування органу державної 
реєстрації актів цивільного стану, що здійснив державну реєстрацію 
зміни  імені;  прізвище,  ім\’я  та по батькові особи, що здійснила 
державну   реєстрацію,   та  її  посада,  дата  і  номер  внесення 
відомостей до Реєстру; 
     7) у разі державної реєстрації смерті відомостей: 
     прізвище, ім\’я та  по  батькові,  стать,  громадянство,  дата 
смерті,  у  якому віці померла особа,  місце смерті та її причина, 
дата і  місце  народження  (для  дітей  віком  до  одного  року  – 
кількість   місяців   і  днів),  місце  проживання,  документ,  що 
підтверджує факт смерті;  прізвище,  ім\’я та по батькові особи, що 
звернулася  за  державною  реєстрацією смерті, серія і номер, яким 
органом  видано паспорт або паспортний документ, дата його видачі; 
серія і номер свідоцтва про смерть; дата і номер актового запису в 
книзі  державної реєстрації смертей; найменування органу державної 
реєстрації актів цивільного стану, що здійснив державну реєстрацію 
смерті;   прізвище,  ім\’я  та  по  батькові  особи,  що  здійснила 
державну   реєстрацію,   та  її  посада,  дата  і  номер  внесення 
відомостей до Реєстру. 
     8. Відомості до Реєстру вносяться безоплатно.
{  Пункт  8  в  редакції  Постанови  КМ  N  186 ( 186-2008-п ) від 
12.03.2008 } 
 
     {   Пункт   9  виключено  на  підставі  Постанови  КМ  N  186 
( 186-2008-п ) від 12.03.2008 } 
 
     {   Пункт  10  виключено  на  підставі  Постанови  КМ  N  186 
( 186-2008-п ) від 12.03.2008 } 
 
     11. Зміни  і  доповнення  до актового запису цивільного стану 
вносяться одночасно з такими  самими  змінами  і  доповненнями  до 
Реєстру. 
     У разі поновлення актового запису цивільного стану до Реєстру 
вносяться  відомості,  що  у  ньому   містяться,   з   відповідною 
відміткою. 
     У разі анулювання актового запису цивільного стану до Реєстру 
вносяться відомості із зазначенням дати і номера рішення суду  або 
висновку  відділу  державної  реєстрації  актів  цивільного стану, 
найменування  відділу державної реєстрації актів цивільного стану, 
яким   складено  висновок,  чи  повного  найменування  суду,  яким 
постановлене рішення. 
     Якщо   громадянинові   повторно   видається   свідоцтво   про 
державну  реєстрацію  акта  цивільного стану, до Реєстру вноситься 
відповідний  запис  із  зазначенням серії і номера свідоцтва, дати 
його  видачі,  прізвища,  імені  та по батькові особи, якій видано 
свідоцтво.  {  Абзац  четвертий  пункту  11  із змінами, внесеними 
згідно з Постановою КМ N 1109 ( 1109-2011-п ) від 20.10.2011 } 
     12. Про виявлення  у  витязі  з  Реєстру  помилки,  допущеної 
особою,  що  здійснила  державну  реєстрацію, отримувач витягу або 
уповноважена  ним  особа  повідомляє  письмово у п\’ятиденний строк 
реєстраторові,   який  перевіряє  відповідність  відомостей  даним 
Реєстру.  Якщо  помилка  підтверджується, реєстратор безоплатно її 
виправляє  в  день надходження повідомлення та видає новий витяг з 
Реєстру. 
                     Видача витягу з Реєстру 
     13. Фізична  особа по досягненні 16-річного віку має право на 
отримання витягу з Реєстру стосовно відомостей  про  себе  та  про 
своїх  родичів  за  умови  пред\’явлення  паспорта  або паспортного 
документа і документів, що підтверджують родинні стосунки. 
     Витяг  з  Реєстру  про  державну реєстрацію народження дитини 
може  видаватися  її  батькам та усиновлювачам (незалежно від віку 
дитини),  а  також опікунам, піклувальникам, адміністрації закладу 
охорони  здоров\’я,  навчального  або  іншого  дитячого закладу, де 
постійно   перебуває   дитина.   У  цьому  разі  зазначений  витяг 
представникові    відповідного    закладу   видається   за   умови 
пред\’явлення ним довіреності, паспорта або паспортного документа. 
     Батькові, матері,  усиновлювачеві  дитини,   які   позбавлені 
батьківських прав, витяг про державну реєстрацію народження дитини 
не видається. 
     Право на  отримання  витягу  з  Реєстру  мають   представники 
фізичної особи. 
     14. Витяг з Реєстру про державну реєстрацію смерті видається: 
     другому з подружжя,  а також батькам, дітям, братам, сестрам, 
онукам,  дідові,  бабі  та  іншим  родичам померлої особи за умови 
пред\’явлення ними паспорта або паспортного документа і документів, 
що  підтверджують  родинні  чи  сімейні  стосунки;  { Абзац другий 
пункту  14  із  змінами,  внесеними  згідно  з Постановою КМ N 186 
( 186-2008-п ) від 12.03.2008 } 
     спадкоємцям померлої  особи,  якщо  родинні  стосунки  та/або 
право  на  спадкування  підтверджуються  документально,  за  умови 
пред\’явлення паспорта або паспортного документа; 
     особі, що згідно з договором  особистого  страхування  життя, 
укладеним  у  фінансовій установі,  утвореній відповідно до Закону 
України  \”Про   страхування\”   ( 85/96-ВР ), є вигодонабувачем, за 
умови пред\’явлення договору, паспорта або паспортного документа; 
     особі, що згідно із спадковим договором є вигодонабувачем, за 
умови пред\’явлення договору, паспорта або паспортного документа. 
     15. Для отримання витягу з  Реєстру  реєстраторові  подається 
заява,  у  якій  зазначається  одна з таких відомостей про фізичну 
особу, щодо відомостей про яку видається витяг з Реєстру: 
     прізвище, ім\’я та  по  батькові,  дата  та  місце  народження 
особи, щодо відомостей про яку отримано запит; 
     серія  і номер свідоцтва про державну реєстрацію відповідного 
акта цивільного стану, дата його видачі; 
     реєстраційний номер,   за   яким    зареєстровано    внесення 
відомостей про акт цивільного стану. 
     До заяви  додається  документ  про  внесення  плати за видачу 
витягу з Реєстру. 
     16. На безоплатне отримання витягу з Реєстру мають право: 
     суди  (судді),  органи досудового розслідування, нотаріуси та 
інші  органи державної влади (посадові особи), якщо запит зроблено 
у  зв\’язку  із  здійсненням  ними  повноважень,  визначених актами 
законодавства;  {  Абзац  другий  пункту  16 із змінами, внесеними 
згідно  з  Постановами  КМ  N 1109 ( 1109-2011-п ) від 20.10.2011, 
N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012 } 
     відділи   державної   реєстрації   актів   цивільного   стану 
структурних підрозділів  головних  управлінь  юстиції  Мін\’юсту  в 
Автономній Республіці Крим,  в областях, мм. Києві та Севастополі, 
а також районних,  районних  у  містах,  міських  (міст  обласного 
значення),    міськрайонних,    міжрайонних    управлінь   юстиції 
Укрдержреєстру,   дипломатичні   представництва   та   консульські 
установи  України у зв\’язку з виконанням ними функцій,  визначених 
актами   законодавства;  {  Абзац  третій  пункту  16  в  редакції 
Постанови КМ N 1109 ( 1109-2011-п ) від 20.10.2011 } 
     адміністрації закладів охорони здоров\’я, навчальних або інших 
дитячих  закладів  щодо державної реєстрації народження дітей, які 
перебувають  у  зазначених  закладах; { Пункт 16 доповнено абзацом 
згідно з Постановою КМ N 186 ( 186-2008-п ) від 12.03.2008 } 
     особи,  що  проживають  за  кордоном,  стосовно яких державна 
реєстрація  актів цивільного стану проведена відповідними органами 
державної  реєстрації,  у  разі  надходження  письмових  запитів і 
надіслання  витягу  до  компетентних  органів іноземних держав для 
вручення  його  заявникові;  { Пункт 16 доповнено абзацом згідно з 
Постановою КМ N 186 ( 186-2008-п ) від 12.03.2008 } 
     особи,  що  звернулися  за видачею витягу про те, що державна 
реєстрація  народження  проведена  відповідно  до  частини  першої 
статті  135  Сімейного  кодексу  України  (  2947-14 ); { Пункт 16 
доповнено  абзацом згідно з Постановою КМ N 186 ( 186-2008-п ) від 
12.03.2008 } 
     особи, що звернулися за видачею витягу для отримання допомоги 
у зв\’язку з народженням дитини,  а також для отримання допомоги на 
поховання.  {  Пункт  16  доповнено абзацом згідно з Постановою КМ 
N 186 ( 186-2008-п ) від 12.03.2008 } 
     17.  Реєстратор  приймає  рішення про видачу витягу з Реєстру 
або  про  відмову  в  його  видачі  із  зазначенням причини в день 
надходження відповідної заяви.
{  Пункт  17  в  редакції  Постанов  КМ  N  186 ( 186-2008-п ) від 
12.03.2008, N 1109 ( 1109-2011-п ) від 20.10.2011 } 
     18. У видачі витягу з Реєстру може бути відмовлено у разі: 
     подання заяви  особою,  що  не  має права на отримання витягу 
згідно з цим Порядком; 
     непред\’явлення документа про внесення плати за видачу  витягу 
в повному обсязі; 
     відсутності в   заяві   чи  наведення  не  в  повному  обсязі 
відомостей, зазначених в пункті 15 цього Порядку. 
     19. Рішення реєстратора про відмову у видачі витягу з Реєстру 
може бути оскаржено в судовому порядку. 
     20. Витяг  з  Реєстру  видається  на  спеціальному  бланку та 
завіряється підписом реєстратора, що скріплюється печаткою. 
     Витяг  з  Реєстру,  призначений для використання на території 
іншої   держави,   видається  реєстратором  за  місцем  зберігання 
відповідних  книг  державної  реєстрації  актів  цивільного стану. 
{  Пункт  20  доповнено  абзацом  згідно  з  Постановою  КМ  N 186 
( 186-2008-п ) від 12.03.2008 } 
     До внесення  в  Реєстр  відомостей,  що  містяться  в  книгах 
державної  реєстрації  актів  цивільного стану і метричних книгах, 
які  зберігаються  в  архіві  відділу  державної  реєстрації актів 
цивільного  стану,  перевірка державної реєстрації акта цивільного 
стану  проводиться  за  даними  метричних книг з дотриманням вимог 
актів  законодавства.  {  Пункт  20  доповнено  абзацом  згідно  з 
Постановою КМ N 186 ( 186-2008-п ) від 12.03.2008 } 
 
     {   Пункт  21  виключено  на  підставі  Постанови  КМ  N  186 
( 186-2008-п ) від 12.03.2008 } 
 
     22. Кошти, що надходять від плати за видачу витягу з Реєстру, 
зараховуються до державного бюджету.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code