ПОРЯДОК провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей

ПОРЯДОК провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей

                                           ЗАТВЕРДЖЕНО 
                             постановою Кабінету Міністрів України 
                                   від 8 жовтня 2008 р. N 905 
                             ПОРЯДОК 
        провадження діяльності з усиновлення та здійснення 
          нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей 
 
                        Загальні положення 
     1. Усиновлення   дітей   є  пріоритетною  формою  влаштування 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 
     2. Діяльність  з   усиновлення   провадиться   уповноваженими 
державою органами та посадовими особами. 
     Не допускається  провадження  діяльності з добору та передачі 
для усиновлення дітей від  імені  та  в  інтересах  громадян,  які 
бажають   усиновити   дитину,   отримання  та  передача  будь-яких 
відомостей про дитину, документів щодо неї іншими особами. 
     Забороняється будь-яка  діяльність  з  усиновлення  з   метою 
отримання прибутків. 
             Облік дітей, які можуть бути усиновлені 
     3. Облік  дітей,  які  можуть бути усиновлені (далі – облік), 
здійснюється  службами  у   справах  дітей  районних,  районних  у 
мм. Києві  та  Севастополі  держадміністрацій,  виконавчих органів 
міських,  районних у містах рад за місцем походження дитини-сироти 
або  дитини,  позбавленої  батьківського піклування, уповноваженим 
органом  виконавчої  влади  Автономної  Республіки  Крим  з питань 
дітей,   службами   у   справах   дітей   обласних,  Київської  та 
Севастопольської   міських  держадміністрацій  та  Мінсоцполітики. 
{  Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою 
КМ N 1123 ( 1123-2011-п ) від 02.11.2011 } 
     Усиновлення  дитини,  яка  не  перебуває  на місцевому обліку 
дітей,  які  можуть  бути  усиновлені,  у  службі  у справах дітей 
районної,  районної  у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, 
виконавчого органу міської, районної у місті ради не допускається, 
крім  випадків,  передбачених  пунктами  85  і  91  цього Порядку. 
{  Пункт  3  доповнено  абзацом  згідно  з  Постановою  КМ  N 1123 
( 1123-2011-п ) від 02.11.2011 } 
     4. На облік беруться: 
     1) діти-сироти; 
     2) діти, позбавлені батьківського піклування; 
     3) діти, батьки яких дали згоду на усиновлення. 
     5. Дитина береться на облік за наявності таких документів: 
     для дитини-сироти  – свідоцтва про смерть батьків або довідки 
органів реєстрації актів цивільного стану  про  реєстрацію  смерті 
батьків; 
     для дитини, батьки якої: 
     – позбавлені   батьківських   прав,   або   визнані  безвісно 
відсутніми, або визнані недієздатними, – рішення суду; 
     – оголошені  померлими,  –  свідоцтва  про  смерть   батьків, 
виданого  органами  реєстрації  актів цивільного стану на підставі 
рішення суду,  або довідки  органів  реєстрації  актів  цивільного 
стану про реєстрацію смерті батьків; 
     – невідомі,  для  підкинутої,  знайденої  дитини  –  акта про 
дитину,  покинуту в пологовому  будинку,  іншому  закладі  охорони 
здоров\’я  або  яку відмовились забрати батьки чи інші родичі,  про 
підкинуту чи знайдену дитину,  складеного за формою,  затвердженою 
МОЗ та МВС, і довідки, виданої органом реєстрації актів цивільного 
стану,  яка підтверджує,  що запис  про  батьків  дитини  у  Книзі 
реєстрації   народжень   проведено  за  рішенням  органу  опіки  і 
піклування; 
     для дитини, яку не забрали з закладу охорони здоров\’я, – акта 
про  дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони 
здоров\’я  або  яку  відмовились забрати батьки чи інші родичі, про 
підкинуту  чи  знайдену дитину, складеного за формою, затвердженою 
МОЗ  та  МВС, із зазначенням документів, на підставі яких записані 
відомості  про  матір  дитини,  довідки  органу  реєстрації  актів 
цивільного  стану  про  внесення запису про батьків дитини у Книгу 
реєстрації  актів  про  народження, а також письмової згоди матері 
(батьків) на усиновлення, засвідченої нотаріусом, або рішення суду 
про  позбавлення  матері (батьків) батьківських прав, або довідки, 
виданої  органами  МВС  про  те, що місце проживання (перебування) 
матері  (батьків)  невідоме;  {  Абзац сьомий пункту 5 із змінами, 
внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  1123  ( 1123-2011-п ) від 
02.11.2011 } 
     для  дитини,  яку  протягом  двох місяців після народження не 
забрали з  пологового   будинку   або   іншого   закладу   охорони 
здоров\’я, – акта про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому 
закладі охорони здоров\’я або яку  відмовилися  забрати  батьки  чи 
інші  родичі,  про  підкинуту  чи  знайдену дитину,  складеного за 
формою,  затвердженою МОЗ та МВС,  довідки органу реєстрації актів 
цивільного  стану  про  внесення запису про батьків дитини у Книгу 
реєстрації актів про народження відповідно до статті 135 Сімейного 
кодексу  України  (  2947-14  ); { Пункт 5 доповнено новим абзацом 
згідно з Постановою КМ N 1123 ( 1123-2011-п ) від 02.11.2011 } 
     для дитини,   батьки   якої  дали  згоду  на  усиновлення,  – 
письмової  згоди  батьків  на  усиновлення   дитини,   засвідченої 
нотаріусом. 
     6. Для  взяття  дитини на облік необхідні документи щодо обох 
батьків. 
     Якщо мати  чи  батько  дитини  є  неповнолітніми,   крім   їх 
письмової  згоди  додається письмова згода їх батьків,  засвідчена 
нотаріусом. 
     У разі коли дитину виховувала одинока матір,  до  документів, 
зазначених  у  пункті 5 цього Порядку,  додається довідка з органу 
реєстрації актів  цивільного  стану  щодо  запису  відомостей  про 
батька дитини. 
     Якщо дитина,  яка може бути усиновлена,  перебуває під опікою 
(піклуванням) і опікун (піклувальник) дав згоду на її усиновлення, 
до  документів,  зазначених  у  пункті 5 цього Порядку,  додається 
письмова згода опікуна (піклувальника). 
     7. За наявності документів,  зазначених у пунктах 5 і 6 цього 
Порядку, дитина береться на місцевий облік із занесенням даних про 
неї до Книги обліку дітей, які можуть бути усиновлені, що ведеться 
за формою згідно з додатком 1. 
     Діти-сироти,   діти,   позбавлені  батьківського  піклування, 
діти,  батьки яких дали згоду на усиновлення, беруться на місцевий 
облік  службою  у  справах  дітей за місцем їх походження протягом 
місяця  після виникнення підстав для усиновлення. { Абзац пункту 7 
в редакції Постанови КМ N 1045 ( 1045-2010-п ) від 03.11.2010 } 
     Дата взяття дитини на місцевий  облік  зазначається  в  Книзі 
обліку дітей, які можуть бути усиновлені. 
     8. У  день  взяття  дитини на місцевий облік служба у справах 
дітей складає обліково-статистичну  картку  –  соціальний  паспорт 
дитини в Єдиному електронному банку даних про дітей-сиріт,  дітей, 
позбавлених  батьківського   піклування,   і   сім\’ї   потенційних 
усиновлювачів,   опікунів,   піклувальників,   прийомних  батьків, 
батьків-вихователів  (далі  –  Єдиний  банк даних). { Абзац перший 
пункту   8   із   змінами,   внесеними   Постановою   КМ   N  1045 
( 1045-2010-п ) від 03.11.2010 } 
     Порядок ведення Єдиного банку даних та форми документів,  які 
в ньому зберігаються, затверджуються Мінсоцполітики. 
     9. У  разі  коли  протягом  місяця  після  взяття  дитини  на 
місцевий  облік ніхто не виявив бажання її усиновити або взяти під 
опіку  чи  піклування,  служба  у  справах дітей складає в Єдиному 
банку  даних  анкету  дитини,  яка може бути усиновлена, за формою 
згідно  з  додатком  17 (далі – анкета), та роздруковує її у трьох 
примірниках,   які  підписують  начальник  (заступник  начальника) 
служби  у  справах  дітей,  голова  (заступник  голови)  районної, 
районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого 
органу  міської, районної у місті ради. { Абзац перший пункту 9 із 
змінами,  внесеними згідно з Постановами КМ N 1045 ( 1045-2010-п ) 
від 03.11.2010, N 1123 ( 1123-2011-п ) від 02.11.2011 } 
     За наявності у дитини братів  (сестер)  у  правому  верхньому 
куті  першої  сторінки  анкети  проставляється  штамп  \”Має братів 
(сестер)\”. 
     До кожного примірника анкети додаються  копії  свідоцтва  про 
народження  дитини,  рішення  районної,  районної  у мм.  Києві та 
Севастополі   держадміністрації,   виконавчого   органу   міської, 
районної у місті ради про надання дитині статусу дитини-сироти або 
дитини,   позбавленої   батьківського   піклування,    документів, 
зазначених  у  пунктах  5  і  6  цього Порядку,  висновок про стан 
здоров\’я,  фізичний та розумовий  розвиток  дитини,  складений  за 
формою згідно з додатком 2,  витяг з історії розвитку дитини та її 
фотокартка на повний зріст розміром 9 х 13 см. 
     Два примірники  анкети  разом   з   документами   передаються 
відповідно  до  уповноваженого  органу виконавчої влади Автономної 
Республіки  Крим  з питань дітей, служби у справах дітей обласної, 
Київської та Севастопольської міської держадміністрацій. 
     Анкета   не   складається   у   разі,  коли  протягом  строку 
перебування  дитини  на  місцевому  обліку:  {  Пункт  9 доповнено 
абзацом  згідно  з  Постановою  КМ  N  1045  (  1045-2010-п  ) від 
03.11.2010 } 
     1) виявилися громадяни,  які бажають її усиновити і  отримали 
позитивний висновок районної,  районної у мм. Києві та Севастополі 
держадміністрації,  виконавчого органу міської,  районної у  місті 
ради  про  доцільність усиновлення та відповідність його інтересам 
дитини;  { Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1045 
( 1045-2010-п ) від 03.11.2010 } 
     2) серед осіб,  що перебувають на обліку потенційних опікунів 
та піклувальників,  виявилася особа,  яка бажає взяти її під опіку 
чи піклування,  про що  до  районної,  районної  у  мм.  Києві  та 
Севастополі   держадміністрації,   виконавчого   органу   міської, 
районної у місті ради або суду  нею  подано  відповідну  заяву  та 
документи. Рішення про призначення опіки чи піклування приймається 
районною,  районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, 
виконавчим органом міської,  районної у місті ради протягом одного 
місяця   від   дня  отримання  відповідної  заяви  та  документів. 
{  Пункт  9  доповнено  абзацом  згідно  з  Постановою  КМ  N 1045 
( 1045-2010-п ) від 03.11.2010 } 
     Якщо протягом місяця після отримання висновку про доцільність 
усиновлення  та  відповідність  його  інтересам дитини кандидати в 
усиновлювачі не звернулися  до  суду  із  заявою  про  усиновлення 
дитини або суд постановив рішення про відмову в усиновленні дитини 
чи районна,  районна у мм. Києві та Севастополі держадміністрація, 
виконавчий  орган  міської,  районної у місті ради або суд прийняв 
рішення про відмову в установленні опіки чи піклування складається 
пояснення  у двох примірниках за формою ( z1300-10 ), затвердженою 
Мінсоцполітики,  яке разом з двома примірниками анкети передається 
до  уповноваженого  органу  виконавчої влади Автономної Республіки 
Крим з питань дітей, служби у справах дітей обласної, Київської та 
Севастопольської  міської  держадміністрацій.  { Пункт 9 доповнено 
абзацом  згідно  з  Постановою  КМ  N  1045  (  1045-2010-п  ) від 
03.11.2010 } 
     10.   Уповноважений   орган   виконавчої   влади   Автономної 
Республіки  Крим  з питань дітей, служби у справах дітей обласних, 
Київської  та  Севастопольської міських держадміністрацій протягом 
п\’яти  робочих  днів  перевіряють  правильність  оформлення анкети 
разом  з документами, беруть дітей, які можуть бути усиновлені, на 
регіональний  облік,  заносять  відомості  про них до Книги обліку 
дітей,   які   можуть  бути  усиновлені.  Дата  взяття  дитини  на 
регіональний  облік  заноситься  до  Єдиного  банку даних. { Абзац 
перший  пункту  10  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ 
N 1045 ( 1045-2010-п ) від 03.11.2010 } 
     Дата взяття дитини на регіональний облік зазначається в Книзі 
обліку дітей, які можуть бути усиновлені, а також в анкеті разом з 
регіональним обліковим номером. 
     У разі потреби в уточненні відомостей про дитину надсилається 
запит до служби у справах дітей  за  місцем  складення  анкети.  У 
таких   випадках   строк   взяття  дитини  на  регіональний  облік 
продовжується, але не більш як на 10 робочих днів. 
     Якщо на підставі поданих документів встановлено, що дитина не 
може   бути  усиновлена,  або  в  анкеті  чи  документах  виявлені 
виправлення, неточності, два примірники анкети разом з документами 
повертаються службі у справах дітей, яка їх склала, з відповідними 
роз\’ясненнями.  {  Абзац четвертий пункту 10 із змінами, внесеними 
згідно з Постановою КМ N 1045 ( 1045-2010-п ) від 03.11.2010 } 
     11. Служба у справах дітей районної,  районної у мм. Києві та 
Севастополі   держадміністрації,   виконавчого   органу   міської, 
районної  у  місті  ради  після надходження анкети,  повернутої їй 
відповідно до пунктів 10 і 14 цього Порядку, анулює анкету, про що 
складається відповідний акт. 
     Інформація про  анулювання  анкети заноситься до Книги обліку 
дітей, які можуть бути усиновлені, та Єдиного банку даних. 
     12. У  разі  коли  протягом  місяця  перебування  дитини   на 
регіональному  обліку  ніхто  не  виявив  бажання її усиновити або 
взяти під опіку чи  піклування,  один  примірник  анкети  разом  з 
документами,   підписаний   керівником   (заступником   керівника) 
уповноваженого  органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим 
з  питань  дітей,  начальником  (заступником  начальника) служби у 
справах  дітей  обласної,  Київської  та  Севастопольської міської 
держадміністрації,  Головою  (заступником  Голови)  Ради міністрів 
Автономної Республіки Крим, головою (заступником голови) обласної, 
Київської    та    Севастопольської   міської   держадміністрації, 
передається  до  Мінсоцполітики.  {  Абзац  перший  пункту  12  із 
змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 1123 ( 1123-2011-п ) 
від 02.11.2011 } 
     Анкета не передається до Мінсоцполітики у разі, коли протягом 
строку  перебування  дитини  на  регіональному  обліку: { Пункт 12 
доповнено  абзацом  згідно  з Постановою КМ N 1045 ( 1045-2010-п ) 
від 03.11.2010 } 
     1) виявилися  громадяни,  які бажають її усиновити і отримали 
позитивний висновок районної,  районної у мм. Києві та Севастополі 
держадміністрації,  виконавчого  органу міської,  районної у місті 
ради про доцільність усиновлення та відповідність  його  інтересам 
дитини; { Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1045 
( 1045-2010-п ) від 03.11.2010 } 
     2) серед осіб,  що перебувають на обліку потенційних опікунів 
та піклувальників,  виявилася особа,  яка бажає взяти її під опіку 
чи  піклування,  про  що  до  районної,  районної  у мм.  Києві та 
Севастополі   держадміністрації,   виконавчого   органу   міської, 
районної  у  місті  ради  або  суду нею подано відповідну заяву та 
документи. Рішення про призначення опіки чи піклування приймається 
районною,  районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, 
виконавчим органом міської,  районної у місті ради протягом одного 
місяця   від   дня  отримання  відповідної  заяви  та  документів. 
{  Пункт  12  доповнено  абзацом  згідно  з  Постановою  КМ N 1045 
( 1045-2010-п ) від 03.11.2010 } 
     Якщо протягом місяця після отримання висновку про доцільність 
усиновлення та відповідність його  інтересам  дитини  кандидати  в 
усиновлювачі  не  звернулися  до  суду  із  заявою про усиновлення 
дитини або суд постановив рішення про відмову в усиновленні дитини 
чи районна,  районна у мм. Києві та Севастополі держадміністрація, 
виконавчий орган міської,  районної у місті ради або  суд  прийняв 
рішення про відмову в установленні опіки чи піклування складається 
пояснення за формою ( z1300-10 ), затвердженою Мінсоцполітики, яке 
разом   з  анкетою  передається  до  Мінсоцполітики.  {  Пункт  12 
доповнено  абзацом  згідно  з Постановою КМ N 1045 ( 1045-2010-п ) 
від 03.11.2010 } 
     13.  Мінсоцполітики  протягом  десяти  робочих днів перевіряє 
правильність  оформлення анкети разом з документами,  бере дитину, 
яка може бути усиновлена,  на  централізований  облік  і  заносить 
відомості   про  неї  до  Книги  обліку  дітей,  які  можуть  бути 
усиновлені. Дата взяття дитини на централізований облік заноситься 
до  Єдиного  банку  даних.  {  Абзац  перший пункту 13 із змінами, 
внесеними  згідно  з  Постановами  КМ  N  1045 ( 1045-2010-п ) від 
03.11.2010, N 1123 ( 1123-2011-п ) від 02.11.2011 } 
     Дата взяття дитини на централізований  облік  зазначається  в 
Книзі обліку дітей,  які можуть бути усиновлені,  а також в анкеті 
разом з централізованим обліковим номером. 
     У   разі   потреби   в   уточненні   відомостей   про  дитину 
Мінсоцполітики надсилає запити до уповноваженого органу виконавчої 
влади  Автономної  Республіки Крим з питань дітей, служб у справах 
дітей    обласних,    Київської    та   Севастопольської   міських 
держадміністрацій  або служби у справах дітей, де дитина перебуває 
на  місцевому  обліку.  У  таких  випадках  строк взяття дитини на 
централізований облік продовжується, але не більш як на 20 робочих 
днів. 
     Якщо на підставі поданих документів встановлено, що дитина не 
може   бути  усиновлена,  або  в  анкеті  чи  документах  виявлені 
виправлення,  неточності,  анкета разом з документами повертається 
відповідно  до  уповноваженого  органу виконавчої влади Автономної 
Республіки  Крим  з питань дітей, служби у справах дітей обласної, 
Київської   та   Севастопольської   міської   держадміністрації  з 
відповідними   роз\’ясненнями.  {  Абзац  четвертий  пункту  13  із 
змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 1045 ( 1045-2010-п ) 
від 03.11.2010 } 
     14.   Уповноважений   орган   виконавчої   влади   Автономної 
Республіки  Крим  з питань дітей, служба у справах дітей обласної, 
Київської  та  Севастопольської  міської  держадміністрації  після 
надходження  анкети,  повернутої  їм відповідно до пункту 13 цього 
Порядку,  знімають  дитину з регіонального обліку, про що робиться 
відповідний   запис   у   Книзі  обліку  дітей,  які  можуть  бути 
усиновлені,  та  повертають два примірники анкети службі у справах 
дітей, яка їх склала, для анулювання. 
     15.  У  разі  зміни  місця  проживання  (перебування),  форми 
влаштування,  статусу дитини,  яка може бути усиновлена,  служба у 
справах  дітей  за місцем проживання (перебування) дитини протягом 
п\’яти робочих днів письмово повідомляє про  це  службу  у  справах 
дітей,   де   дитина   перебуває  на  місцевому  обліку,  а  також 
уповноважений  орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з 
питань  дітей,  службу  у  справах  дітей  обласної,  Київської та 
Севастопольської  міської  держадміністрації.  До повідомлення, що 
адресується  службі  у  справах  дітей,  де  дитина  перебуває  на 
місцевому  обліку,  додаються  копії  документів  про  зміну місця 
проживання   (перебування),  форми  влаштування,  статусу  дитини, 
засвідчені  в  установленому  порядку.  { Абзац перший пункту 15 в 
редакції Постанови КМ N 1045 ( 1045-2010-п ) від 03.11.2010 } 
     Зазначену інформацію  про  дитину  служба  у справах дітей за 
місцем взяття дитини на місцевий  облік  протягом  доби  після  її 
надходження вносить до Єдиного банку даних. 
     16. Після  закінчення  річного  строку  перебування дитини на 
місцевому обліку служба у справах дітей за місцем взяття дитини на 
такий облік протягом п\’яти робочих днів надсилає до уповноваженого 
органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, 
служби  у  справах  дітей  обласної, Київської та Севастопольської 
міської  держадміністрації  та  Мінсоцполітики уточнену інформацію 
про  дитину:  висновок  про  стан  здоров\’я, фізичний та розумовий 
розвиток  дитини,  відомості про місце її проживання (перебування) 
та нову фотокартку дитини. 
     У подальшому   висновок   про   стан  здоров\’я,  фізичний  та 
розумовий  розвиток  дитини,  відомості   про   місце   проживання 
(перебування) та її нові фотокартки подаються щороку до досягнення 
дитиною  семи років, а також після досягнення десяти та тринадцяти 
років.  У  разі  істотних  змін  у  стані здоров\’я або зовнішності 
дитини   необхідна   інформація  чи  фотокартка  дитини  подаються 
невідкладно. До Єдиного банку даних уточнена інформація про дитину 
вноситься постійно. { Абзац другий пункту 16 із змінами, внесеними 
згідно з Постановою КМ N 1045 ( 1045-2010-п ) від 03.11.2010 } 
     16-1.  Анкета  дитини  може бути анульована службою у справах 
дітей, яка її склала, у разі: 
     отримання анкети,  повернутої  відповідно  до пунктів 10 і 14 
цього Порядку; 
     виявлення факту: 
     – повторного складення анкети на одну і ту ж дитину; 
     – безпідставного складення анкети на дитину. 
     Анулювання анкети є підставою для зняття дитини з  місцевого, 
регіонального та централізованого обліку.
{  Порядок  доповнено  пунктом  16-1 згідно з Постановою КМ N 1045 
( 1045-2010-п ) від 03.11.2010 } 
     17. Діти   знімаються   з   місцевого,    регіонального    та 
централізованого обліку в разі: 
     1) усиновлення; 
     2) поновлення батьківських прав батька, матері; 
     3) поновлення дієздатності батька, матері; 
     4) встановлення, визнання батьківства; 
     5) установлення  опіки  чи  піклування,  якщо  відсутня згода 
опікуна чи піклувальника на усиновлення; 
     6) відкликання батьками згоди на усиновлення; 
     7) скасування рішень суду про позбавлення батьківських  прав, 
визнання  батьків недієздатними,  безвісно відсутніми,  оголошення 
батьків померлими; 
     8) набуття   дитиною   чи   надання   їй   повної   цивільної 
дієздатності; 
     9) досягнення повноліття; 
     10) смерті; 
     11)  анулювання  анкети  службою  у  справах  дітей,  яка  її 
склала.
{  Пункт  17 доповнено підпунктом 11 згідно з Постановою КМ N 1045 
( 1045-2010-п ) від 03.11.2010 } 
     Діти   також   знімаються   з  регіонального  обліку  в  разі 
отримання   уповноваженим   органом  виконавчої  влади  Автономної 
Республіки  Крим з питань дітей, службою у справах дітей обласної, 
Київської  та  Севастопольської  міської держадміністрації анкети, 
повернутої  Мінсоцполітики  відповідно до пункту 13 цього Порядку. 
{ Пункт  17  доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1045 
( 1045-2010-п ) від 03.11.2010 } 
     Зняття дитини з місцевого обліку здійснюється протягом  трьох 
робочих  днів  після отримання службою у справах дітей документів, 
які  є  підставою  для  такого  зняття. { Пункт 17 доповнено новим 
абзацом  згідно  з  Постановою  КМ  N  1045  (  1045-2010-п  ) від 
03.11.2010 } 
     Повідомлення про   зняття   дитини   з    місцевого    обліку 
надсилається  до уповноваженого органу виконавчої влади Автономної 
Республіки  Крим  з питань дітей, служби у справах дітей обласної, 
Київської  та  Севастопольської міської держадміністрації протягом 
п\’яти  робочих  днів  після  зняття  дитини  з  обліку. { Пункт 17 
доповнено   новим   абзацом   згідно   з   Постановою  КМ  N  1045 
( 1045-2010-п ) від 03.11.2010 } 
     Зняття дитини з регіонального  обліку  здійснюється  протягом 
трьох  робочих  днів  після  отримання  службою  у  справах  дітей 
повідомлення  про  зняття  дитини  з  місцевого обліку. { Пункт 17 
доповнено   новим   абзацом   згідно   з   Постановою  КМ  N  1045 
( 1045-2010-п ) від 03.11.2010 } 
     Повідомлення про  зняття  дитини   з   регіонального   обліку 
надсилається  до  Мінсоцполітики  щомісяця  до 10 числа місяця, що 
настає  за  тим,  у якому дитину знято з такого обліку. { Пункт 17 
доповнено   новим   абзацом   згідно   з   Постановою  КМ  N  1045 
( 1045-2010-п ) від 03.11.2010 } 
     Інформація про зняття дитини з  місцевого,  регіонального  та 
централізованого  обліку  заноситься  до  Книги обліку дітей,  які 
можуть  бути  усиновлені,  та  Єдиного  банку  даних.  {  Пункт 17 
доповнено   новим   абзацом   згідно   з   Постановою  КМ  N  1045 
( 1045-2010-п ) від 03.11.2010 } 
     Анкети   дітей,  знятих  з  обліку  з  підстав,  передбачених 
підпунктами 1-8 цього  пункту,  зберігаються  службами  у  справах 
дітей  та Мінсоцполітики до досягнення дитиною вісімнадцяти років, 
після чого знищуються,  про що складається акт згідно  з  додатком 
14.  {  Абзац  дев\’ятнадцятий  пункту  17  в редакції Постанови КМ 
N 1045 ( 1045-2010-п ) від 03.11.2010 } 
     Анкети   дітей,  знятих  з  обліку  з  підстав,  передбачених 
підпунктами 9-11 цього пункту,  знищуються після зняття  дитини  з 
обліку,  про  що  складається  акт  згідно  з додатком 14. { Абзац 
двадцятий пункту 17 в редакції Постанови КМ N 1045 ( 1045-2010-п ) 
від 03.11.2010 } 
     18. Діти  поновлюються   на   місцевому,   регіональному   та 
централізованому обліку в разі: 
     1) визнання усиновлення недійсним; 
     2) скасування усиновлення; 
     3) припинення   опіки,  піклування  або  звільнення  опікуна, 
піклувальника від виконання повноважень; 
     4) надання  опікуном,  піклувальником  згоди  на  усиновлення 
дитини; 
     5) смерті опікуна, піклувальника. 
     Поновлення дитини     на    місцевому,    регіональному    та 
централізованому обліку здійснюється з  дати  настання  зазначених 
обставин. 
     Підставою для  поновлення дитини на місцевому,  регіональному 
та централізованому обліку є записи про взяття та зняття дитини  з 
обліку у Книзі обліку дітей, які можуть бути усиновлені. 
     До строку  перебування дитини на місцевому,  регіональному та 
централізованому обліку включається  час,  протягом  якого  дитина 
перебувала на відповідному обліку до її поновлення. 
     19. У  разі  настання обставин,  передбачених підпунктами 1-5 
пункту  18  цього  Порядку,  служба  у  справах  дітей  за  місцем 
проживання (перебування) дитини з\’ясовує,  де дитина перебувала на 
місцевому обліку,  та інформує відповідну службу у  справах  дітей 
про необхідність поновлення дитини на місцевому обліку. 
     Служба у  справах  дітей  за  місцем  перебування  дитини  на 
місцевому обліку протягом п\’яти робочих днів вносить відомості про 
дитину  до  Книги  обліку  дітей,  які  можуть бути усиновлені,  з 
приміткою    \”Дитина     поновлена     на     обліку\”,     складає 
обліково-статистичну  картку – соціальний паспорт дитини в Єдиному 
банку даних. 
     Після закінчення  місячного  строку  перебування  дитини   на 
місцевому   обліку  (з  урахуванням  часу  перебування  дитини  на 
місцевому  обліку  до  зняття  з  нього)  з  Єдиного  банку  даних 
роздруковуються три примірники анкети, які оформлюються відповідно 
до  пункту  9  цього  Порядку,  два з яких невідкладно передаються 
відповідно  до  уповноваженого  органу виконавчої влади Автономної 
Республіки  Крим  з питань дітей, служби у справах дітей обласної, 
Київської   та   Севастопольської  міської  держадміністрації  для 
поновлення  дитини  на регіональному обліку або взяття її на такий 
облік.  До  анкети  додаються  копії  документів, на підставі яких 
здійснено поновлення дитини на обліку, повідомлення про поновлення 
дитини  на  місцевому обліку із зазначенням періоду її перебування 
на  такому обліку до поновлення на ньому. { Абзац третій пункту 19 
із   змінами,   внесеними   згідно   з   Постановою   КМ   N  1123 
( 1123-2011-п ) від 02.11.2011 } 
     Уповноважений  орган  виконавчої  влади Автономної Республіки 
Крим з питань дітей, служби у справах дітей обласних, Київської та 
Севастопольської  міських  держадміністрацій  поновлюють  дитину в 
установленому порядку на регіональному обліку відповідно до пункту 
10  цього Порядку. Про поновлення дитини на регіональному обліку в 
Книзі  обліку дітей, які можуть бути усиновлені, робиться примітка 
\”Дитина поновлена на обліку\”. 
     Після закінчення  місячного  строку  перебування  дитини   на 
регіональному  обліку  (з  урахуванням  часу перебування дитини на 
регіональному обліку до її зняття з такого обліку) один  примірник 
анкети  разом  з  документами,  підписаний керівником (заступником 
керівника)   уповноваженого  органу  виконавчої  влади  Автономної 
Республіки   Крим   з   питань   дітей,  начальником  (заступником 
начальника)   служби   у  справах  дітей  обласної,  Київської  та 
Севастопольської  міської  держадміністрації, Головою (заступником 
Голови)   Ради   міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  головою 
(заступником   голови)  обласної,  Київської  та  Севастопольської 
міської   держадміністрації,  передається  до  Мінсоцполітики  для 
поновлення  дитини  на  централізованому  обліку  або взяття її на 
такий  облік.  До  анкети  додається  повідомлення  про поновлення 
дитини   на   регіональному   обліку  із  зазначенням  періоду  її 
перебування  на  такому  обліку  до  поновлення  на ньому. { Абзац 
п\’ятий  пункту  19  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ 
N 1123 ( 1123-2011-п ) від 02.11.2011 } 
     Мінсоцполітики  поновлює  дитину  на  централізованому обліку 
відповідно  до  пункту 13 цього Порядку.  Про поновлення дитини на 
централізованому обліку в Книзі  обліку  дітей,  які  можуть  бути 
усиновлені, робиться примітка \”Дитина поновлена на обліку\”. 
     20. У  разі  відсутності інформації про перебування дитини на 
місцевому обліку служба  у  справах  дітей  за  місцем  проживання 
(перебування)  дитини,  щодо  якої настали обставини,  передбачені 
підпунктами 1-5 пункту 18 цього Порядку,  вживає заходів до взяття 
дитини на місцевий облік відповідно до пункту 7 цього Порядку. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code