Облік громадян України, які постійно проживають на території України і бажають усиновити дитину

Облік громадян України, які постійно проживають на території України і бажають усиновити дитину

Облік громадян України, які постійно проживають на території України і бажають усиновити дитину 
     21. Облік  громадян  України,  які  постійно  проживають   на 
території  України  і бажають усиновити дитину,  здійснює служба у 
справах дітей за місцем проживання таких громадян. 
     22. Громадяни  України,   які   бажають   усиновити   дитину, 
звертаються з письмовою заявою про взяття їх на облік кандидатів в 
усиновлювачі до служби у справах дітей за місцем проживання. Заява 
може бути написана в присутності працівника служби у справах дітей 
та засвідчена ним.  У разі коли одне з подружжя не  може  особисто 
з\’явитись  до  служби  у  справах дітей для написання заяви,  його 
заяву, засвідчену нотаріально, може подати дружина (чоловік). 
     До заяви додаються такі документи: 
     1) копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу; 
     2) довідка про заробітну плату за останні шість  місяців  або 
копія   декларації  про  доходи  за  попередній  календарний  рік, 
засвідчена органами державної податкової служби; 
     3) копія свідоцтва про шлюб,  укладений в органах  реєстрації 
актів цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі; 
     4) висновок про стан здоров\’я кожного заявника,  складений за 
формою згідно з додатком 3; 
     5) засвідчена нотаріально письмова згода другого  з  подружжя 
на   усиновлення   дитини  (у  разі  усиновлення  дитини  одним  з 
подружжя), якщо інше не передбачено законодавством; 
     6) довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного 
заявника,  видана  органами  внутрішніх справ за місцем проживання 
заявника; 
     7) копія  документа,  що  підтверджує  право  власності   або 
користування житловим приміщенням. 
     Копії документів,  зазначених  у  підпунктах  1,  3 і 7 цього 
пункту,  засвідчуються працівником служби у  справах  дітей,  який 
здійснює приймання документів. 
     У разі усиновлення дитини одним із подружжя висновок про стан 
здоров\’я  та  довідка  про  наявність  чи  відсутність   судимості 
подаються кожним з подружжя. 
     Заява вважається  поданою,  якщо до неї додані всі документи, 
зазначені в цьому пункті.  Витребування у заявників документів, не 
зазначених у цьому пункті, не допускається. 
     Строк дії документів становить один рік з дня їх видачі, якщо 
інше не передбачено законодавством. 
     23.  Під  час  приймання  документів  заявникам роз\’яснюються 
порядок  та  умови  усиновлення,  права  і  обов\’язки кандидатів в 
усиновлювачі, усиновлювачів, правові наслідки усиновлення, порядок 
здійснення  контролю за умовами проживання і виховання усиновленої 
дитини,   про   що   складається  акт  за  формою  (  z1300-10  ), 
затвердженою Мінсоцполітики.
{  Пункт  23  в  редакції  Постанови КМ N 1045 ( 1045-2010-п ) від 
03.11.2010 } 
     24. Служба у справах дітей протягом  10  робочих  днів  після 
надходження заяви та всіх документів, зазначених у пункті 22 цього 
Порядку: 
     перевіряє документи на відповідність вимогам законодавства; 
     проводить бесіду із заявниками,  з\’ясовує мотиви усиновлення, 
ставлення до виховання дітей. У разі коли усиновлення здійснюється 
одним із подружжя,  з\’ясовуються причини, з яких другий з подружжя 
не бажає бути усиновлювачем,  та його ставлення до намірів дружини 
(чоловіка) усиновити дитину; 
     складає акт обстеження житлово-побутових умов заявників; 
     розглядає питання    про    можливість     заявників     бути 
усиновлювачами  та  готує  відповідний  висновок  і в разі надання 
позитивного висновку  ставить  заявників  на  облік  кандидатів  в 
усиновлювачі   із   занесенням  даних  про  них  до  Книги  обліку 
кандидатів  в  усиновлювачі,  яка  ведеться  за  формою  згідно  з 
додатком 4, та Єдиного банку даних. 
     25. Громадяни України,  які бажають усиновити дитину,  можуть 
за бажанням або за рекомендацією служби  у  справах  дітей  пройти 
курс   підготовки   з   питань  виховання  дітей-сиріт  та  дітей, 
позбавлених батьківського піклування. 
     26.  Заявники не беруться на облік кандидатів в усиновлювачі, 
якщо:  {  Абзац  перший  пункту  26 із змінами, внесеними згідно з 
Постановою КМ N 20 ( 20-2010-п ) від 06.01.2010 } 
     подані документи не відповідають вимогам, визначеним у пункті 
22 цього Порядку; 
     у поданих документах є виправлення або дописки, не завірені в 
установленому порядку; 
     заявники   (один   з   них)  не  можуть  бути  усиновлювачами 
відповідно  до  статті  212 Сімейного кодексу України ( 2947-14 ); 
{  Абзац  четвертий  пункту  26  в  редакції  Постанови  КМ  N  20 
( 20-2010-п ) від 06.01.2010 } 
     різниця у   віці  між  дитиною,  яку  бажають  усиновити,  та 
заявниками  становить  менш  як  п\’ятнадцять років; { Абзац п\’ятий 
пункту  26  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 1215 
( 1215-2011-п ) від 30.11.2011 } 
     житлове приміщення   заявників   перебуває  в  незадовільному 
санітарно-гігієнічному стані; 
     у житловому приміщенні заявників неможливо  влаштувати  місце 
для занять і окреме спальне місце для дитини; 
     під час обстеження житлово-побутових умов заявників та бесіди 
з ними або при вивченні їх документів виявлені обставини чи умови, 
які  можуть  мати  негативні  наслідки  для  виховання  і розвитку 
дитини.  {  Абзац восьмий пункту 26 із змінами, внесеними згідно з 
Постановою КМ N 20 ( 20-2010-п ) від 06.01.2010 } 
     вони   відмовилися   від   підписання   акта,   передбаченого 
пунктом  23  цього  Порядку.  {  Пункт  26 доповнено новим абзацом 
згідно з Постановою КМ N 1045 ( 1045-2010-п ) від 03.11.2010 } 
     Про відмову  у  взятті  на  облік  кандидатів  в усиновлювачі 
заявникам надається обґрунтована відповідь у письмовій формі. 
     27. Висновок про можливість бути усиновлювачами  оформляється 
згідно  з  визначеними  Мінсоцполітики вимогами на бланку служби у 
справах дітей,  підписується її керівником, засвідчується печаткою 
та видається кандидатам в усиновлювачі. 
     Разом з  висновком повертаються пронумеровані,  прошнуровані, 
скріплені печаткою  та  завірені  підписом  керівника  (заступника 
керівника) служби у справах дітей документи,  подані кандидатами в 
усиновлювачі,  із зазначенням служби у справах дітей,  в якій вони 
перебувають на обліку, та облікового номера. 
     Строк   дії   висновку  про  можливість  бути  усиновлювачами 
становить  один рік від дати видачі.  Строк дії висновку може бути 
продовжений, але не більш як на один рік. { Абзац третій пункту 27 
в редакції Постанови КМ N 1045 ( 1045-2010-п ) від 03.11.2010 } 
     У разі  коли  протягом  дії  висновку  закінчився  строк  дії 
документів  (одного з них),  зазначених у пункті 22 цього Порядку, 
кандидати в усиновлювачі поновлюють їх та додають  до  документів, 
повернутих службою у справах дітей. 
     Якщо   протягом  строку  дії  висновку  про  можливість  бути 
усиновлювачами  кандидати в усиновлювачі не здійснили усиновлення, 
вони можуть звернутися до служби у справах дітей за місцем  обліку 
із заявою про продовження строку дії висновку.  До заяви додаються 
документи,  зазначені у пункті 22 цього Порядку.  Служба у справах 
дітей   перевіряє   подані   документи,   складає  акт  обстеження 
житлово-побутових умов заявників та готує довідку про  продовження 
строку   дії   висновку  за  формою  (  z1300-10  ),  затвердженою 
Мінсоцполітики,  або  у разі виявлення обставин, що унеможливлюють 
усиновлення   письмово   повідомляє   заявників   про   відмову  у 
продовженні  зазначеного  строку.  Документи, подані кандидатами в 
усиновлювачі,  пронумеровані,  прошнуровані, скріплені печаткою та 
завірені   підписом  керівника  (заступника  керівника)  служби  у 
справах  дітей, повертаються заявникам. { Абзац п\’ятий пункту 27 в 
редакції Постанови КМ N 1045 ( 1045-2010-п ) від 03.11.2010 } 
     Довідка  про  продовження  строку дії висновку про можливість 
бути усиновлювачами або повідомлення  про  відмову  у  продовженні 
зазначеного  строку оформляється на бланку служби у справах дітей, 
підписується  її  керівником та засвідчується печаткою. { Пункт 27 
доповнено  абзацом  згідно  з Постановою КМ N 1045 ( 1045-2010-п ) 
від 03.11.2010 } 
     28. Служба   у  справах  дітей  за  місцем  взяття  на  облік 
кандидатів  в  усиновлювачі  формує  їх  особову  справу,  в  якій 
зберігаються: 
     заява про взяття на облік кандидатів в усиновлювачі; 
     копія паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу; 
     копія свідоцтва  про  шлюб,  якщо  кандидати  в  усиновлювачі 
перебувають у шлюбі; 
     копія акта  обстеження  житлово-побутових   умов   зазначених 
кандидатів; 
     копія висновку про можливість бути усиновлювачами; 
     копія довідки   про   продовження  строку  дії  висновку  про 
можливість бути усиновлювачами; 
     реєстраційна картка кандидатів в усиновлювачі, роздрукована з 
Єдиного банку даних, із зазначенням строку дії документів, поданих 
кандидатами в усиновлювачі. 
     29. Кандидати в усиновлювачі знімаються з обліку в разі: 
     1) усиновлення дитини; 
     2) закінчення  строку  дії  висновку  про   можливість   бути 
усиновлювачем,  якщо  такі  кандидати  не звернулися із заявою про 
продовження його дії; 
     3) подання кандидатами в  усиновлювачі  письмової  заяви  про 
зняття з обліку; 
     4) з\’ясування  або  виникнення  обставин,  що  унеможливлюють 
усиновлення. 
     Служба у  справах  дітей  письмово  повідомляє  кандидатів  в 
усиновлювачі  про  зняття  їх  з  обліку  з підстав,  передбачених 
підпунктами 2-4 цього пункту. 
     Інформація про зняття  кандидатів  в  усиновлювачі  з  обліку 
заноситься  до  Книги  обліку кандидатів в усиновлювачі та Єдиного 
банку даних. 
     Після зняття  з  обліку  кандидатів  в  усиновлювачі  до   їх 
особової  справи  додається  копія  рішення  суду  про усиновлення 
дитини чи інший документ,  на підставі якого  проведено  зняття  з 
обліку. 
     Після усиновлення  дитини   особова   справа   кандидатів   в 
усиновлювачі зберігається службою у справах дітей за місцем обліку 
кандидатів до досягнення усиновленою дитиною  вісімнадцяти  років, 
після   чого   знищується,   про   що  складається  акт  згідно  з 
додатком  15.  {  Абзац  дев\’ятий  пункту 29 із змінами, внесеними 
згідно з Постановою КМ N 1045 ( 1045-2010-п ) від 03.11.2010 } 
     Особова справа  кандидатів в усиновлювачі,  знятих з обліку з 
підстав,  передбачених підпунктами 2-4 цього пункту,  зберігається 
службою у справах дітей за місцем обліку кандидатів в усиновлювачі 
протягом  року,  після  чого  знищується,  про  що складається акт 
згідно  з  додатком  15.  {  Абзац  десятий  пункту 29 із змінами, 
внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  1045  ( 1045-2010-п ) від 
03.11.2010 } 
     30.  Ведення  обліку  іноземців,  які  перебувають  у шлюбі з 
громадянами України і постійно проживають на території України, що 
підтверджується   посвідкою  на  постійне  проживання  в  Україні, 
виданою  органами  МВС,  та усиновлення ними дитини здійснюється в 
порядку,  встановленому  для  громадян  України, які проживають на 
території  України.  { Абзац перший пункту 30 в редакції Постанови 
КМ N 1123 ( 1123-2011-п ) від 02.11.2011 } 
     Для   перевірки   іноземців,   які   перебувають  у  шлюбі  з 
громадянами України і постійно проживають на території України, на 
предмет   наявності  або  відсутності  інформації  компрометуючого 
характеру  в  правоохоронних  органах  держави, громадянами якої є 
іноземці,  та  держави,  на  території  якої  вони  проживають,  і 
Генеральному   секретаріаті   Інтерполу  служба  у  справах  дітей 
протягом    п\’яти    робочих   днів   надсилає   повідомлення   до 
Мінсоцполітики.  {  Пункт 30 доповнено абзацом згідно з Постановою 
КМ N 20 ( 20-2010-п ) від 06.01.2010 } 
     До повідомлення   додаються   копія   паспорта   іноземця   з 
перекладом  на  українську  мову і засвідчена нотаріально письмова 
згода заявника на отримання інформації про  нього  в  Генеральному 
секретаріаті   Інтерполу   та   правоохоронних   органах  держави, 
громадянином якої є іноземець,  та держави,  на території якої він 
проживає. { Пункт 30 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 20 
( 20-2010-п ) від 06.01.2010 } 
     Мінсоцполітики протягом десяти робочих днів після надходження 
повідомлення  надсилає  запит до МВС. { Пункт 30 доповнено абзацом 
згідно  з  Постановою  КМ  N  20  ( 20-2010-п ) від 06.01.2010; із 
змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 1123 ( 1123-2011-п ) 
від 02.11.2011 } 
     МВС проводить перевірку заявників відповідно до  пункту  35-1 
цього  Порядку  та  надсилає  відповідь  по  суті  запиту службі у 
справах дітей, яка розглядає питання про взяття заявників на облік 
кандидатів  в  усиновлювачі. { Пункт 30 доповнено абзацом згідно з 
Постановою КМ N 20 ( 20-2010-п ) від 06.01.2010 } 
  Питання про  взяття  на  облік  кандидатів  в усиновлювачі та 
підготовка висновку про можливість подружжя  бути  усиновлювачами, 
один  з  якого є іноземцем,  розглядається службою у справах дітей 
протягом п\’яти робочих днів після надходження від МВС  результатів 
перевірки  заявників.  {  Пункт  30  доповнено  абзацом  згідно  з 
Постановою КМ N 20 ( 20-2010-п ) від 06.01.2010 } 
     Повідомлення долучається  службою  у  справах дітей до справи 
заявників,  а його копія видається заявникам для подання до  суду. 
Строк  дії  повідомлення – один рік з дня його видачі Національним 
центральним  бюро Інтерполу. { Пункт 30 доповнено абзацом згідно з 
Постановою КМ N 20 ( 20-2010-п ) від 06.01.2010 } 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code