Облік громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити дитину, що проживає в Україні

Облік громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити дитину, що проживає в Україні

Облік громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити дитину, що проживає в Україні 
     31. Облік громадян України, які проживають за межами України, 
та іноземців, які бажають усиновити дитину, що проживає в Україні, 
здійснює Мінсоцполітики. 
     32. Порядок та умови прийому громадян України, які проживають 
за  межами України,  та іноземців,  які бажають усиновити дитину в 
Україні,   для   подання   ними   справ   (  z1406-11  )  визначає 
Мінсоцполітики. 
     33. Громадяни України,  які проживають за межами України,  та 
іноземці,  які  бажають  усиновити дитину,  що проживає в Україні, 
подають   до   Мінсоцполітики  справу,  яка  складається  з  таких 
документів: 
     1) заява  про  взяття  на  облік  кандидатів  в усиновлювачі, 
засвідчена нотаріально; 
     2) копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, у 
трьох  примірниках;  {  Підпункт 2 пункту 33 із змінами, внесеними 
згідно з Постановою КМ N 20 ( 20-2010-п ) від 06.01.2010 } 
     3)  висновок  компетентного  органу  країни  проживання, який 
підтверджує  можливість  заявників  бути  усиновлювачами  (у  двох 
примірниках).  У  висновку  зазначаються  адреса, житлово-побутові 
умови  (кількість  спальних  кімнат, наявність умов для проживання 
дитини),  біографічні  дані,  склад  сім\’ї  (кількість  осіб,  які 
проживають   разом   із   заявником,  ступінь  родинного  зв\’язку, 
наявність  власних  дітей),  ставлення  заявників  до усиновлення. 
Висновок  повинен  містити  рекомендації  щодо  кількості, віку та 
стану здоров\’я дітей, яких можуть усиновити заявники. Рекомендації 
щодо  стану  здоров\’я  дитини  зазначаються у разі, коли заявникам 
рекомендовано   усиновлення   дитини-інваліда,   яка  страждає  на 
хворобу,  внесену  до  затвердженого МОЗ переліку захворювань, які 
дають  право  на  усиновлення  дитини  без  дотримання  строків її 
перебування  на  обліку  в  Мінсоцполітики, а також дітей віком до 
п\’яти  років.  {  Абзац  перший  підпункту 3 пункту 33 із змінами, 
внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  1123  ( 1123-2011-п ) від 
02.11.2011 } 
     Якщо висновок видано недержавним органом,  до нього додається 
копія ліцензії на провадження таким органом діяльності, пов\’язаної 
з усиновленням. 
     Іноземцям,  які  постійно проживають на території України, що 
підтверджується   посвідкою  на  постійне  проживання  в  Україні, 
виданою органами МВС,  висновок готує служба у  справах  дітей  за 
місцем  їх  проживання;  {  Підпункт 3 пункту 33 доповнено абзацом 
згідно з Постановою КМ N 1045 ( 1045-2010-п ) від 03.11.2010 } 
     4) дозвіл компетентного органу країни проживання заявників на 
в\’їзд  і  постійне  проживання  усиновленої  дитини, крім громадян 
України,  які  проживають  за  межами  України,  та іноземців, які 
проживають  на  території  країни,  з  якою Україна має безвізовий 
режим;
{   Підпункт   4   пункту   33  із  змінами,  внесеними  згідно  з 
Постановами  КМ  N  1045  (  1045-2010-п  ) від 03.11.2010, N 1123 
( 1123-2011-п ) від 02.11.2011 } 
     5)  зобов\’язання  заявника  нотаріально  засвідчене  (у  двох 
примірниках):  {  Абзац  перший  підпункту 5 пункту 33 із змінами, 
внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  1045  ( 1045-2010-п ) від 
03.11.2010 } 
     поставити дитину на облік у відповідній консульській установі 
чи   дипломатичному   представництві   України   (із   зазначенням 
найменування  установи,  представництва,  його  адреси)   протягом 
місяця після в\’їзду до країни проживання; 
     забезпечити право  усиновленої  дитини зберігати громадянство 
України до досягнення нею 18 років; 
     подавати консульській     установі     чи      дипломатичному 
представництву  України не менш як один раз на рік протягом перших 
трьох років після усиновлення та в подальшому один раз на три роки 
до досягнення дитиною вісімнадцяти років звіт про умови проживання 
та стан здоров\’я усиновленої дитини за формою згідно з додатком 5; 
     надавати можливість представникові консульської  установи  чи 
дипломатичного представництва України спілкуватися з дитиною; 
     повідомляти консульську      установу     чи     дипломатичне 
представництво України  про  зміну  місця  проживання  усиновленої 
дитини. 
     У   зобов\’язанні   повинна   зазначатися   адреса  проживання 
заявника  (за  наявності  кількох  місць  проживання  зазначається 
адреса  кожного  з  них),  паспортні  дані,  номер   телефону   та 
електронна адреса; { Підпункт 5 пункту 33 доповнено абзацом згідно 
з Постановою КМ N 1045 ( 1045-2010-п ) від 03.11.2010 } 
     6) засвідчена  нотаріально  письмова згода другого з подружжя 
на  усиновлення  дитини  (у  разі  усиновлення  дитини   одним   з 
подружжя), якщо інше не передбачено законодавством; 
     7)  довідка  з  місця  роботи  про заробітну плату за останні 
шість  місяців  або  копія  декларації  про  доходи  за попередній 
календарний   рік,   засвідчена   органом,   який   її  видав  або 
нотаріально;
{   Підпункт   7   пункту   33  із  змінами,  внесеними  згідно  з 
Постановою КМ N 1045 ( 1045-2010-п ) від 03.11.2010 } 
     8) засвідчена   нотаріально   копія   документа   про   шлюб, 
зареєстрований в компетентних органах країни (у двох примірниках); 
     9) висновок про стан здоров\’я кожного заявника,  складений за 
формою згідно з додатком 3; 
     10) довідка   про  наявність  чи  відсутність  судимості  для 
кожного заявника, видана компетентним органом країни проживання; 
     11) засвідчена нотаріально копія  документа,  що  підтверджує 
право   власності   або   користування  житловим  приміщенням,  із 
зазначенням його загальної і житлової площі та кількості  спальних 
кімнат; 
     12)  засвідчена  нотаріально  письмова згода заявника, який є 
іноземцем,  на  отримання  інформації  про  нього  в  Генеральному 
секретаріаті   Інтерполу   та   правоохоронних   органах  держави, 
громадянином  якої  є іноземець, та держави, на території якої він 
проживає  (у двох примірниках). { Пункт 33 доповнено підпунктом 12 
згідно з Постановою КМ N 20 ( 20-2010-п ) від 06.01.2010 } 
     У  разі  усиновлення  дитини  одним  із  подружжя  документи, 
передбачені  підпунктами  2,  9,  10  і  12 цього пункту подаються 
кожним  з  подружжя. { Абзац  дев\’ятнадцятий пункту 33 із змінами, 
внесеними   згідно  з  Постановою  КМ  N  20  (  20-2010-п  )  від 
06.01.2010 } 
     Нотаріально засвідчені  заяви  про розмір заробітної плати чи 
інших  доходів  заявників,  наявність  у  них   майна   чи   права 
користування   майном,   інші   заяви   не  замінюють  документів, 
зазначених у цьому пункті. 
     Справа   приймається   Мінсоцполітики,   якщо  в  ній  є  всі 
документи, зазначені у цьому пункті. 
     Документи,  передбачені  підпунктами  1,  3,  5-7, 9, 10 і 12 
цього  пункту,  подаються  в  оригіналах.  У  разі  коли  оригінал 
документа зберігається органом,  який його видав (про  що  повинно 
бути   зазначено   в  самому  документі),  подається  його  копія, 
нотаріально  засвідчена.  {  Пункт  33  доповнено абзацом згідно з 
Постановою КМ N 1045 ( 1045-2010-п ) від 03.11.2010 } 
     Документи, передбачені цим  пунктом,  оформляються  в  країні 
проживання   заявників.   Іноземці,  які  постійно  проживають  на 
території  України,  що  підтверджується  посвідкою  на   постійне 
проживання в Україні,  виданою органами МВС,  оформляють документи 
на  території  України.  Іноземці,  які  тимчасово  проживають  на 
території   України,  оформляють  документи  в  країні  постійного 
проживання.  {  Пункт  33 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ 
N 1045 ( 1045-2010-п ) від 03.11.2010 } 
     34. Кожен документ (крім копії паспорта або іншого документа, 
що посвідчує особу), зазначений у пункті 33 цього Порядку, а також 
будь-яка  заява,  звернення  громадян  України,  які проживають за 
межами України,  та іноземців з питань, що стосуються усиновлення, 
підлягають  легалізації  у  відповідній  закордонній дипломатичній 
установі України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами 
України,  і  подаються  до Мінсоцполітики разом з їх перекладом на 
українську мову, що засвідчується в установленому порядку. 
     Заяви і  звернення  іноземців,  які  на  законних   підставах 
перебувають на території України, складаються українською мовою та 
засвідчуються нотаріусом. 
     Заяви, звернення,  які оформлені  з  порушенням  вимог  цього 
пункту, розгляду не підлягають. 
     35. Строк  дії  документів,  зазначених  у  пункті  33  цього 
Порядку становить один рік  від  дати  їх  видачі,  якщо  інше  не 
передбачено   законодавством   країни   (про   що  зазначається  в 
документі), в якій вони видані. 
     На  день подання документів Мінсоцполітики строк їх подальшої 
дії повинен становити не менш як шість місяців. 
     У разі коли строк дії документів  за  законодавством  країни, 
яка їх видала, становить менш як шість місяців, на день подання до 
Мінсоцполітики вони повинні бути дійсними. 
     35-1.  Мінсоцполітики  протягом  десяти  робочих  днів  з дня 
прийняття справи надсилає до МВС запит щодо перевірки іноземців на 
наявність  або  відсутність інформації компрометуючого характеру в 
правоохоронних  органах  держави,  громадянами якої є іноземці, та 
держави,   на  території  якої  вони  проживають,  і  Генеральному 
секретаріаті   Інтерполу.  У  разі  усиновлення  дитини  одним  із 
подружжя  перевірка  проводиться стосовно чоловіка і дружини, крім 
випадків,  передбачених  пунктом  93 цього Порядку. { Абзац перший 
пункту  35-1  із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1123 
( 1123-2011-п ) від 02.11.2011 } 
     До запиту додаються документи, передбачені підпунктами 2 і 12 
пункту 33 цього Порядку. 
     МВС протягом  10  днів  після  надходження  запиту  перевіряє 
заявників  щодо  перебування   їх   на   обліку   в   Генеральному 
секретаріаті   Інтерполу   та   надсилає   відповідний   запит  до 
правоохоронних органів держави,  громадянами якої є  іноземці,  та 
держави, на території якої вони проживають. 
     У разі  наявності  відомостей  компрометуючого характеру щодо 
заявників у Генеральному секретаріаті Інтерполу МВС протягом трьох 
днів  після  надходження  результатів  перевірки  інформує  про це 
Мінсоцполітики. 
     У разі відсутності таких  відомостей  МВС  протягом  40  днів 
після  надходження  запиту інформує Мінсоцполітики про відсутність 
відомостей компрометуючого характеру щодо заявників у Генеральному 
секретаріаті Інтерполу, а також про результати перевірки заявників 
правоохоронними  органами держави, громадянами якої є іноземці, та 
держави, на території якої вони проживають. 
     Повідомлення про  результати перевірки оформляються на бланку 
Національного  центрального  бюро  Інтерполу,  підписуються   його 
керівником   (заступником  керівника)  та  скріплюються  печаткою. 
Повідомлення  долучається  Мінсоцполітики  до  справи заявників, а 
його копія видається заявникам для подання до суду. 
     Строк дії   повідомлення   –  один  рік  з  дня  його  видачі 
Національним центральним бюро Інтерполу.
{  Порядок  доповнено  пунктом  35-1  згідно  з Постановою КМ N 20 
( 20-2010-п ) від 06.01.2010 } 
     36.   Мінсоцполітики   протягом  20  робочих  днів  перевіряє 
документи,  зазначені  у пункті 33 цього Порядку, на відповідність 
вимогам  законодавства  і  в разі відповідності законодавству бере 
заявників  на  облік кандидатів в усиновлювачі із занесенням даних 
про них до Книги обліку кандидатів в усиновлювачі, яка ведеться за 
формою згідно з додатком 6, та Єдиного банку даних. 
     37.   Відомості   про   заявників,   які  беруться  на  облік 
кандидатів  в  усиновлювачі,  заносяться до Єдиного банку даних та 
Книги обліку кандидатів в усиновлювачі,  яка  ведеться  за  формою 
згідно з додатком 6. 
     Про взяття   на  облік  кандидатів  в  усиновлювачі  заявники 
повідомляються письмово.
{  Пункт  37  в  редакції  Постанови КМ N 1045 ( 1045-2010-п ) від 
03.11.2010 } 
     38.  Громадяни  України, які проживають за межами України, та 
іноземці  не  беруться  на  облік кандидатів в усиновлювачі, якщо: 
{   Абзац   перший   пункту  38  в  редакції  Постанови  КМ  N  20 
( 20-2010-п ) від 06.01.2010 } 
     подані документи  не  відповідають  вимогам,   зазначеним   у 
пунктах 33-35 цього Порядку; 
     у документах  або  їх  перекладі є виправлення,  дописки,  не 
завірені в установленому порядку; 
     переклад не відповідає змісту оригіналу документа; 
     заявники   (один   з   них)  не  можуть  бути  усиновлювачами 
відповідно  до  статті  212 Сімейного кодексу України ( 2947-14 ); 
{   Абзац   п\’ятий   пункту  38  в  редакції  Постанови  КМ  N  20 
( 20-2010-п ) від 06.01.2010 } 
     різниця у віці між дитиною та заявниками  становить  менш  як 
п\’ятнадцять  років; { Абзац шостий пункту 38 із змінами, внесеними 
згідно з Постановою КМ N 1215 ( 1215-2011-п ) від 30.11.2011 } 
     серед дітей,  які більше року перебувають на централізованому 
обліку,  якщо інше не передбачене законодавством, немає дітей, які 
за  віком  та  станом  здоров\’я  відповідали  б рекомендаціям,  що 
містяться у висновку,  передбаченому підпунктом 3 пункту 33  цього 
Порядку. 
     Письмова відмова  у взятті на облік кандидатів в усиновлювачі 
з обґрунтуванням причин видається або надсилається заявникам разом 
з поданими ними документами. 
     39. Документи,  подані кандидатами в усиновлювачі, формуються 
в особову справу кандидатів в усиновлювачі, в якій зберігаються: 
     оригінали документів,  зазначених у пункті 33  цього  Порядку 
(до повернення їх кандидатам в усиновлювачі); 
     копія повідомлення   про   взяття   на   облік  кандидатів  в 
усиновлювачі та призначення дати ознайомлення  з  інформацією  про 
дітей, які можуть бути усиновлені; 
     копія направлення для знайомства з дитиною за формою згідно з 
додатком 7; 
     копії  документів  дитини,  на  підставі  яких Мінсоцполітики 
надав згоду на усиновлення; 
     копія згоди Мінсоцполітики на усиновлення дитини; 
     копія документа про шлюб; 
     копії паспортів  або  інших документів,  що посвідчують особу 
кандидатів  в  усиновлювачі,  особу  представника   кандидатів   в 
усиновлювачі; 
     копія доручення   на  представлення  інтересів  кандидатів  в 
усиновлювачі; 
     реєстраційна картка кандидатів в усиновлювачі, роздрукована з 
Єдиного банку даних, із зазначенням строку дії документів, поданих 
кандидатами в усиновлювачі. 
     40. Дата ознайомлення кандидатів в усиновлювачі з інформацією 
про    дітей,    які    можуть   бути   усиновлені,   визначається 
Мінсоцполітики,  про  що  кандидати  в усиновлювачі повідомляються 
письмово. 
     Для ознайомлення з інформацією про  дітей,  які  можуть  бути 
усиновлені,  у  першочерговому  порядку  запрошуються  кандидати в 
усиновлювачі, які: 
     є родичами дитини; 
     бажають усиновити  дитину,  яка  є  братом,  сестрою   раніше 
усиновленої ними дитини; 
     бажають усиновити дитину, яка страждає на хворобу, внесену до 
затвердженого  МОЗ  переліку  захворювань,  які  дають  право   на 
усиновлення  дитини  віком  до п\’яти років, а також без дотримання 
строків  перебування  дитини  на  обліку в Мінсоцполітики. { Абзац 
п\’ятий  пункту  40  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ 
N 1123 ( 1123-2011-п ) від 02.11.2011 } 
     41. У разі коли кандидати в усиновлювачі з поважних причин  у 
визначений  день  не  з\’явилися для ознайомлення з інформацією про 
дітей,  які можуть бути усиновлені,  їм може бути призначено  іншу 
дату  прийому  у Мінсоцполітики за умови, що строк дії документів, 
які  зберігаються  в  їх особовій справі, на момент ознайомлення з 
інформацією становитиме не менш як один місяць. 
     Для  визначення нової дати прийому у Мінсоцполітики кандидати 
в   усиновлювачі   подають   письмову  заяву,  до  якої  додаються 
документи,   що   підтверджують  наявність  поважних  причин,  які 
унеможливлюють їх прибуття у визначений день. 
     42. Кандидати в усиновлювачі знімаються з обліку в разі: 
     1) усиновлення дитини; 
     2) закінчення  строку  дії   документів   (одного   з   них), 
зазначених у пункті 33 цього Порядку; 
     3) неприбуття  без  поважних  причин  у  визначений  день  до 
Мінсоцполітики  для  ознайомлення  з  інформацією  про  дітей, які 
можуть  бути  усиновлені,  або  повторного неприбуття у визначений 
день; 
     4) неповернення  документів  у  разі  відмови від усиновлення 
дитини; 
     5) коли після  триразового  ознайомлення  з  інформацією  про 
дітей,  які  можуть  бути усиновлені,  кандидати в усиновлювачі не 
виявили бажання усиновити дитину з числа тих дітей,  про  яких  їм 
була надана інформація; 
     6) надходження   від  МВС  інформації  або  виникнення  інших 
обставин, що унеможливлюють усиновлення; 
     7) подання кандидатами в  усиновлювачі  письмової  заяви  про 
зняття з обліку. 
     Про зняття  з  обліку з підстав,  зазначених у підпунктах 2-6 
цього пункту, кандидати в усиновлювачі повідомляються письмово. 
     Інформація про зняття  кандидатів  в  усиновлювачі  з  обліку 
заноситься  до  Книги  обліку кандидатів в усиновлювачі та Єдиного 
банку даних. 
     Кандидати в усиновлювачі,  зняті з  обліку  із  зазначених  у 
підпунктах  2-7  цього пункту підстав,  можуть протягом року з дня 
зняття  з  обліку отримати в Мінсоцполітики документи, зазначені у 
підпунктах 2-11 пункту 33 цього Порядку. 
     43. Після  зняття  з  обліку  кандидатів в усиновлювачі до їх 
особової справи додаються копія анкети усиновленої дитини, а також 
копія  рішення  суду про усиновлення дитини чи інший документ,  на 
підставі якого проведено зняття з обліку. 
     Після усиновлення  дитини   особова   справа   кандидатів   в 
усиновлювачі  зберігається  в  Мінсоцполітики  протягом  10 років, 
після  чого  знищується,  про що складається акт згідно з додатком 
15.  {  Абзац  другий  пункту  43  із  змінами, внесеними згідно з 
Постановами  КМ  N  1045  (  1045-2010-п  ) від 03.11.2010, N 1123 
( 1123-2011-п ) від 02.11.2011 } 
     Особова справа кандидатів в усиновлювачі,  знятих з обліку із 
зазначених  у  підпунктах  2-7  пункту  42  цього Порядку підстав, 
зберігається   в   Мінсоцполітики   протягом   року,   після  чого 
знищується,  про  що складається акт згідно з додатком 15. { Абзац 
третій  пункту  43  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ 
N 1045 ( 1045-2010-п ) від 03.11.2010 } 
     44.  Облік  іноземців  та громадян України, які проживають за 
межами  України,  які бажають усиновити дитину, що є іноземцем або 
особою  без  громадянства  і  проживає  в  Україні, здійснюється в 
порядку, встановленому цією постановою.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code