ПОРЯДОК та умови прийому громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити дитину в Україні, для подання ними справ

ПОРЯДОК та умови прийому громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити дитину в Україні, для подання ними справ

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Наказ Міністерства 
                                      соціальної політики України 
                                      17.11.2011  N 445 
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      6 грудня 2011 р. 
                                      за N 1406/20144 
 
                             ПОРЯДОК 
                та умови прийому громадян України, 
         які проживають за межами України, та іноземців, 
             які бажають усиновити дитину в Україні, 
                      для подання ними справ 
 
     1. Цей Порядок розроблено  відповідно  до  Сімейного  кодексу 
України  (  2947-14  ),  Цивільного  кодексу  України  ( 435-15 ), 
Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду 
за  дотриманням  прав усиновлених дітей,  затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 N  905  (  905-2008-п  ) 
(зі змінами)    (далі    –    Порядок    провадження    діяльності 
з усиновлення),  Положення про  Міністерство  соціальної  політики 
України, затвердженого  Указом  Президента  України від 06.04.2011 
N 389 ( 389/2011 ),  з  метою  забезпечення  належної  організації 
роботи   Міністерства   соціальної   політики   України   (далі  – 
Міністерство) щодо прийому громадян  України,  які  проживають  за 
межами України,   та   іноземців,  які  бажають  усиновити  дитину 
в Україні, для подання ними справ. 
     2. Цим  Порядком  визначається  механізм   прийому   громадян 
України,  які  проживають  за  межами України,  та іноземців,  які 
бажають усиновити дитину в Україні (далі – заявники),  для подання 
ними справ. 
     3. Заявники   подають   до   Міністерства  справу  в  порядку 
черговості шляхом внесення запису до  книги  реєстрації  заявників 
(додаток 1 до Порядку) (далі – книга реєстрації заявників).
     Запис до книги реєстрації заявників  вноситься  за  наявності 
висновку компетентного органу країни проживання,  який підтверджує 
можливість заявників   бути    усиновлювачами,    з    урахуванням 
рекомендацій  щодо кількості,  віку та стану здоров\’я дітей,  яких 
вони можуть усиновити.
     Якщо висновок видано недержавним органом,  до нього додається 
копія ліцензії на провадження таким органом діяльності, пов\’язаної 
з усиновленням.
     Іноземці, які постійно проживають на  території  України,  що 
підтверджується   посвідкою  на  постійне  проживання  в  Україні, 
виданою органами Міністерства внутрішніх  справ  України,  подають 
висновок,  підготовлений  службою  у  справах  дітей  за місцем їх 
проживання.  Іноземці,  які  тимчасово  проживають  на   території 
України, подають документи, оформлені в країні проживання.
     Про дату  подання  справи  заявники   або   їх   уповноважені 
представники,   які  вчиняють  представницькі  дії  відповідно  до 
чинного   законодавства    України    (далі    –    представники), 
повідомляються  під  розписку шляхом внесення ними запису до книги 
реєстрації заявників. 
     4.  Прийом  заявників  для  подання  ними  справ здійснюється 
Міністерством  щороку  в  період  з третього понеділка січня до 31 
березня,  з  другого  понеділка  квітня  до  30  червня, з другого 
понеділка  липня до 30 вересня та з другого понеділка жовтня до 10 
грудня  відповідно  до  затвердженого  ним  графіка  та  в порядку 
черговості згідно з книгою реєстрації заявників.
{  Пункт  4  із  змінами,  внесеними згідно з Наказом Міністерства 
соціальної політики N 751 ( z2125-12 ) від 03.12.2012 } 
     5. Справа    подається    особисто    заявником    або   його 
представником.
     При поданні  справи заявник чи представник пред\’являє паспорт 
або інший документ, що посвідчує особу, та надає письмову згоду на 
обробку персональних даних. У разі подання справи представником до 
неї додаються  нотаріально  засвідчена  фотокопія  довіреності  та 
фотокопія  паспорта  або  іншого  документа,  що  посвідчує  особу 
представника.
     Від осіб,  які  діють  на  підставі  довіреностей на вчинення 
представницьких дій,  під час прийому може бути прийнято не  більш 
як по одній справі. 
     6. Працівники Міністерства, визначені відповідно до посадових 
інструкцій для прийому справ,  перевіряють документи, що містяться 
у справі,  на  відповідність  переліку,  встановленому пунктом 33, 
а також вимогам пунктів  34,  35  Порядку  провадження  діяльності 
з усиновлення   (   905-2008-п   ),  при  цьому  перевірка  змісту 
документів не здійснюється. 
     7. Справа подається в окремій папці,  на  титульній  сторінці 
якої  зазначаються  країна  проживання,  прізвище  та  повне  ім\’я 
заявника,  а на  звороті  титульної  сторінки  –  перелік  поданих 
документів, підписаний заявником або його представником.
     У правому верхньому куті першої  сторінки  кожного  документа 
зазначається   порядковий  номер  цього  документа  відповідно  до 
переліку. 
     8. Для зручності користування та належного зберігання  справи 
подаються у папках відповідних кольорів:  Ізраїль, Канада – білий, 
Іспанія – блакитний,  Італія  –  зелений,  Федеративна  Республіка 
Німеччина – синій,  Сполучені Штати Америки – червоний,  Франція – 
жовтий, інші країни – фіолетовий. 
     9. У разі невідповідності переліку документів,  що  містяться 
у справі,  переліку,  встановленому  пунктом  33,  а також вимогам 
пунктів 34,  35  Порядку  провадження  діяльності  з   усиновлення 
( 905-2008-п   ),   недотримання   вимог  щодо  оформлення  справ, 
викладених у пунктах 7,  8 цього Порядку, справа не реєструється і 
повертається заявнику або представнику без розгляду.
     Міністерство не  приймає  до  розгляду  справи,  що  надійшли 
поштою. 
     10. У   разі  дотримання  вимог,  визначених  пунктами  33-35 
Порядку провадження діяльності з усиновлення  (  905-2008-п  )  та 
пунктами 7,   8   цього   Порядку,  справа  реєструється  в  книзі 
реєстрації справ заявників (додаток 2 до  Порядку)  у  присутності 
заявника або представника. На заяві ставиться штамп із зазначенням 
дати та номера реєстрації справи.  На  усну  вимогу  заявника  або 
представника   на   копії   заяви,  яка  надається  заявником  або 
представником, зазначаються дата та номер реєстрації. 
     11. Після прийняття Міністерством рішення про взяття заявника 
на  облік як кандидата в усиновлювачі дані про нього заносяться до 
книги обліку кандидатів  в  усиновлювачі  (додаток  4  до  Порядку 
провадження діяльності з усиновлення ( 905-2008-п ).
     У разі відмови у взятті на облік заявнику разом з  відповіддю 
у  письмовій  формі  з  обґрунтуванням причин відмови повертається 
справа,  за  винятком  (за  згодою  заявника)   заяви,   фотокопій 
довіреності на вчинення представницьких дій та паспорта або іншого 
документа, що посвідчує особу представника.
     Зазначені відповідь   та   справа   можуть  бути  отримані  у 
Міністерстві  заявником  або  його  представником   за   наявності 
оригіналу довіреності на вчинення цієї дії.
     Заявники, які не  подали  справу  у  визначену  Міністерством 
дату, а  також  яким  відмовлено  у постановці на облік кандидатів 
в усиновлювачі,  мають  право  на  повторне  подання   справи   до 
Міністерства на загальних підставах. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code