Науково-практичний коментар до ст. 1 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 1 Сімейного кодексу України

Розділ
І

ЗАГАЛЬНІ
ПОЛОЖЕННЯ

 

Глава
1. СІМ\’Я. РЕГУЛЮВАННЯ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН

 

Стаття
1. Завдання Сімейного кодексу України

 

1.
Сімейний кодекс України визначає засади шлюбу,

особисті
немайнові та майнові права і обов\’язки подруж-

жя,
підстави виникнення, зміст особистих немайнових і

майнових
прав та обов\’язків батьків і дітей, усиновлюва-

чів та
усиновлених, інших членів сім\’ї та родичів.

 

2.
Регулювання сімейних відносин здійснюється цим

Кодексом
з метою:

 

зміцнення
сім\’ї як соціального інституту і як союзу кон-

кретних
осіб;

 

утвердження
почуття обов\’язку перед батьками, дітьми

та
іншими членами сім\’ї;

 

побудови
сімейних відносин на паритетних засадах, на

почуттях
взаємної любові та поваги, взаємодопомоги і під-

тримки;

 

забезпечення
кожної дитини сімейним вихованням, мож-

ливістю
духовного та фізичного розвитку.

 

1.
Сімейний кодекс України є основним законодавчим ак-

том у
сфері регулювання сімейних відносин. У частині пер-

шій
викладені основні питання, з приводу яких здійснена ця

кодифікація,
що і було її завданням.

 

2. У
частині другій сформульована мета, задля досягнення

якої
було прийнято Сімейний кодекс України. Отже, завдан-

ня,
які були визначені перед опрацюванням Сімейного кодек-

су, і
мета, яка має бути досягнута в процесі його здійснення,

це –
не тотожні поняття.

 

3.
Сім\’я розглядається як соціальний інститут і водночас

як
союз конкретних осіб. Сімейний кодекс покликаний зміц-

нити
сім\’ю насамперед як соціальний інститут. Така мета мо-

же
бути досягнута завдяки державній підтримці сім\’ї, про

яку
йдеться у статті 5 СК. Зміцнення сім\’ї здійснюватиметься

завдяки
справедливому та розумному регулюванню відносин

між її
членами, завдяки утвердженню добросовісності у їхній

поведінці.
Зміцнення сім\’ї як соціального інституту є одно-

часним
зміцненням конкретної сім\’ї, і навпаки.

 

Сім\’я
як союз кількох людей – дружини і чоловіка, бать-

ків та
дітей – може бути міцною лише у тому випадку, коли

кожен
буде усвідомлювати свої обов\’язки і діятиме відповід-

ним
чином, а двигун виконання цих обов\’язків буде по-

чуття
любові та поваги, внутрішньої потреби та необхідності

бути
потрібними один одному.

 

4.
Найміцнішим у сім\’ї є почуття обов\’язку перед матір\’ю,

батьком
та дітьми. Сімейний кодекс містить чимало норм,

спрямованих
на його утвердження. Так, встановлено, що ко-

жна
дитина, а не лише дочка чи син, які є повнолітніми,

зобов\’язані
піклуватися про батьків. У окремих випадках

кошти
для лікування батьків можуть бути присуджені з не-

повнолітнього.
Батьки зобов\’язані виховувати дітей, піклува-

тися
про їх духовний і фізичний розвиток.

 

5.
Сім\’я є найкращим осередком для благополуччя дітей. У

Сімейному
кодексі є багато новел, які покликані забезпечити

це, і
чи не найголовнішою з них є розширення можливості су-

дового
визнання батьківства у разі народження дитини жін-

кою,
яка не перебуває у шлюбі.

 

Кодекс
сприяє трактуванню дитини як рівноправного чле-

на
сім\’ї за столом переговорів щодо умов її життя, як того,

хто
має власну гідність і право на повагу до неї. Усе найкра-

ще –
дітям!ы – це гасло з нашого недавнього минулого має

бути
знову підняте як заклик до порятунку дітей від духовної

та
фізичної деградації, експлуатації та соціального сирітства.

Сімейний
кодекс посилює охорону прав дитини, прикладом

чого
можуть бути нові підходи до підстав встановлення бать-

ківства,
відновлення інституту патронату.

  

6.
Сімейний кодекс утверджує право дружини та чоловіка

на
власну гідність, на рівноправність та розширює можливос-

ті
щодо їх здійснення. Сімейний кодекс України засвідчує ви-

хід
України на європейський і світовий рівень розв\’язання

тендерних
проблем і регулювання відносин між жінкою та чо-

ловіком,
подолання старих, що склалися впродовж століть,

бар\’єрів
між жінкою та чоловіком, обрання однакового під-

ходу
до жінки та чоловіка як людини.

 

Сімейний
кодекс націлений на утвердження ідеології нена-

сильства.

 

Від
насильства у сім\’ї потерпають, як правило, жінки та

діти.
Проблема боротьби із сімейним насильством у всіх його

проявах:
фізичному, сексуальному, економічному, психічно-

му –
це проблема не лише України, а й всього людства. При-

казка жінка небита, як коса неклепана – прикрий спогад

про
минулі, але ще живучі стандарти поведінки окремих

представників
української спільноти. І треба якнайшвидше

їх
позбуватися.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code