Науково-практичний коментар до ст. 8 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 8 Сімейного кодексу України

Стаття 8. Застосування до регулювання сімейних
відносин

Цивільного кодексу України

 

1. Якщо майнові відносини між подружжям,
батьками

та дітьми, іншими членами сім\’ї та родичами
не врегульо-

вані цим Кодексом, вони регулюються
відповідними нор-

мами Цивільного кодексу України, якщо це не
суперечить

суті сімейних відносин.

 

1. Стаття визначає можливість субсидіарного
(додаткового)

регулювання сімейних майнових відносин
Цивільним кодек-

сом України, норми якого можуть бути
застосовані, зокрема,

при регулюванні відносин власності
подружжя.

 

Оскільки Сімейним кодексом розширена сфера
регулюван-

ня сімейних відносин за допомогою договору,
норми Цивіль-

ного кодексу можуть застосовуватися при
розгляді спору про

визнання договору недійсним (неукладеним)
або про його ро-

зірвання.

 

На стадії захисту сімейних прав суд
застосовуватиме нор-

ми Цивільного кодексу, які стосуються
позовної давності,

а також норми, які стосуються підстав
виникнення права на

відшкодування матеріальної та моральної
шкоди та визна-

чення їх розміру.

 

У Сімейному кодексі не визначено порядку
підписання за-

яви про реєстрацію шлюбу особою, яка через
фізичні вади не

може підписати її власноручно. До цієї
ситуації може бути за-

стосована частина четверта статті 207
Цивільного кодексу

України.

 

2. Можливість субсидіарного застосування
норм Цивільно-

го кодексу обумовлене спільними, родинними рисами, яки-

ми наділені цивільні та сімейні відносини
як відносини при-

ватного характеру.

 

3. До сімейних відносин не можуть
застосовуватися ті нор-

ми Цивільного кодексу, які не узгоджуються
із суттю цих

відносин.

 

Так, не може застосовуватися до сімейних
відносин по на-

данню утримання такий спосіб забезпечення
виконання зобо-

в\’язання, як порука. Водночас немає
теоретичних перешкод

для укладення між платником та одержувачем
аліментів до-

говору про заставу.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code