Науково-практичний коментар до ст. 19 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 19 Сімейного кодексу України

Стаття 19. Участь органу опіки та
піклування у захисті

сімейних прав та інтересів

 

1. У випадках, передбачених цим Кодексом,
особа має

право на попереднє звернення за захистом
своїх сімейних

прав та інтересів до органу опіки та
піклування.

 

2. Рішення органу опіки та піклування є
обов\’язковим

до виконання, якщо протягом десяти днів від
часу його ви-

несення заінтересована особа не звернулася
за захистом

своїх прав або інтересів до суду, крім
випадку, передбаче-

ного частиною другою статті 170 цього
Кодексу.

 

3. Звернення за захистом до органу опіки та
піклування

не позбавляє особу права на звернення до
суду.

 

У разі звернення з позовом до суду орган
опіки та піклу-

вання припиняє розгляд поданої йому заяви.

 

У разі звернення з позовом до суду
припиняється вико-

нання рішення органу опіки та піклування.

 

4. При розгляді судом спорів щодо участі
одного з бать-

ків у вихованні дитини, місця проживання
дитини, позба-

влення та поновлення батьківських прав,
побачення з ди-

тиною матері, батька, які позбавлені
батьківських прав,

відібрання дитини від особи, яка тримає її
у себе не на

підставі закону або рішення суду,
управління батьками

майном дитини, скасування усиновлення та
визнання йо-

го недійсним обов\’язковою є участь органу
опіки та піклу-

вання.

 

5. Орган опіки та піклування подає суду
письмовий ви-

сновок щодо розв\’язання спору на підставі
відомостей,

одержаних у результаті обстеження умов
проживання ди-

тини, батьків, інших осіб, які бажають
проживати з дити-

ною, брати участь у її вихованні, а також
на підставі інших

документів, які стосуються справи.

 

6. Суд може не погодитися з висновком
органу опіки та

піклування, якщо він є недостатньо
обгрунтованим, супе-

речить інтересам дитини.

 

1. Орган опіки та піклування можна вважати
попередньою

ланкою розв\’язання спору між батьками щодо
дитини, але

звернення за захистом до нього є правом, а
не обов\’язком.

Спір щодо дитини один із батьків може
передати на розгляд

органу опіки та піклування без згоди
другого з батьків. Той із

батьків, хто заперечує проти розгляду спору
органом опіки та

піклування, може звернутися до суду.

 

2. Процедура розгляду органом опіки та
піклування спорів

щодо дитини не врегульована, її слід було
би визначити у спе-

ціальному законі.

 

3. Орган опіки та піклування може
розглядати спір між ба-

тьками щодо імені (стаття 146 СК), прізвища
дитини (стат-

тя 145 СК), участі того з батьків, хто
проживає окремо від ди-

тини, у її вихованні (стаття 158 СК).

 

4. Якщо спори щодо дитини, які визначені у
частині чет-

вертій статті 19 СК, розглядаються судом,
закон встановлює

дві форми участі органу опіки та
піклування: 1) подання суду

висновку про шляхи вирішення спору та 2)
участь його пред-

ставника у судовому засіданні.

 

Висновок органу опіки та піклування має
базуватися на ре-

тельному з\’ясуванні обставин справи.

 

Висновок органу опіки та піклування є
рекомендаційним.

Суд може постановити інше рішення, ніж
пропонує орган

опіки та піклування. Суд має право
зобов\’язати орган опіки

та піклування провести додаткове
обстеження, зосередити

увагу на окремих питаннях. Представник
органу опіки та

піклування може у суді не підтримати
висновок цього органу,

у цьому разі слушною є пропозиція про
необхідність повтор-

ного розгляду питання органом опіки та
піклування.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code