Науково-практичний коментар до ст. 25 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 25 Сімейного кодексу України

Стаття 25. Одношлюбність

 

1. Жінка та чоловік можуть одночасно перебувати
лише

в одному шлюбі.

 

2. Жінка та чоловік мають право на
повторний шлюб

лише після припинення попереднього шлюбу.

 

1. За історичними джерелами деякі князі
Київської Русі

мали дві дружини. Так, в Статуті Ярослава
було записано:

аже муж ожениться іною жоною – зі старою
не розпустив-

ся… аже дві жони водить.

 

Прийняття християнства зумовило перехід до
одножонст-

ва, моногамії.

 

Одношлюбність є фундаментною засадою
християнської

моралі і зумовлена виключністю статевої
любові.

 

Одним з народних депутатів України було
запропоновано

доповнити цю статтю такою нормою: Чоловік
може перебу-

вати у полігамному шлюбі з кількома жінками
одночасно.

Майнові, аліментні та інші правові
відносини у таких шлю-

бах регулюються окремим законом. Комітетом
з питань пра-

вової політики це доповнення було
відхилене.

 

Україна – християнська держава. Такою вона
є понад ти-

сячу років. Такою залишиться на майбутнє.

 

Закони України є чинними на усій її
території і щодо усіх

громадян, які на ній проживають. За статтею
24 Конституції

України громадяни України є рівними перед
законом, не

може бути привілеїв чи обмежень за ознаками
релігійних пе-

реконань та етнічного походження.
Відповідно до цього мусу-

льмани, зокрема кримські татари, не можуть
жити за спе-

ціальними законами. Крім того, полігамія
для мусульман-чо-

ловіків суперечила би тій же статті 24
Конституції України,

за якою стать не може створювати привілеїв
чи обмежень. То-

му мусульманська громада на території
України мусить жити

за законами України, так, як живе,
наприклад, турецька гро-

мада в Німеччині.

 

Та обставина, що відповідне доповнення було
внесене не де-

путатом-мусульманином, засвідчує, що
полігамія не є в Укра-

їні гострою проблемою, абсолютну більшість
кримських татар

вона не хвилює.

 

2. Жінка та чоловік можуть упродовж життя
перебувати у

кількох шлюбах. Але право на новий,
повторний шлюб виник-

не тільки у разі припинення попереднього
шлюбу у зв\’язку із

смертю одного з подружжя чи розірванням
шлюбу.

 

Кодекс не лімітує кількості шлюбів, в яких
протягом жит-

тя може бути людина.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code