Науково-практичний коментар до ст. 32 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 32 Сімейного кодексу України

Стаття 32. Час реєстрації шлюбу

 

1. Шлюб реєструється після спливу одного
місяця від

дня подання особами заяви про реєстрацію
шлюбу.

 

За наявності поважних причин керівник
державного

органу реєстрації актів цивільного стану
дозволяє реєстра-

цію шлюбу до спливу цього строку.

 

2. У разі вагітності нареченої, народження
нею дитини,

а також якщо є безпосередня загроза для
життя нареченої

або нареченого, шлюб реєструється у день
подання відпо-

відної заяви.

 

3. Якщо є відомості про наявність перешкод
до реєстра-

ції шлюбу, керівник державного органу
реєстрації актів

цивільного стану може відкласти реєстрацію
шлюбу, але

не більш як на три місяці. Рішення про таке
відкладення

може бути оскаржене до суду.

 

1. Одномісячний строк, встановлений у
частині першій цієї

статті, запозичений з канонічного та
звичаєвого права. Оскіль-

ки вінчання було дуже важливою подією у
житті людини, до

нього належало готуватися. Вінчання
відбувалося після трьох

\”оповідей\” священика на недільних
богослужіннях, які роби-

лися з метою виявлення перешкод до шлюбу.

 

2. Реєстрація шлюбу до спливу місячного
строку можлива,

якщо керівник державного органу реєстрації
актів цивільно-

го стану визнає поважною обставину, на яку
посилаються на-

речені. Такими поважними обставинами
(причинами) можуть

бути, наприклад, терміновий виїзд,
необхідність лікування

тощо.

 

Відмова у достроковій реєстрації шлюбу може
бути оскар-

жена до суду. У цій ситуації суд мав би
негайно розглянути

відповідну скаргу.

 

Реєстрація шлюбу до спливу одного місяця
означає, що

шлюб може бути зареєстрований через
тиждень, три тижні

або навіть у день звернення з відповідною
заявою.

 

3. У частині другій статті 32 СК йдеться
про обставини, на-

явність яких створює обов\’язок службової
особи негайно заре-

єструвати шлюб. Кожна з таких обставин має
бути підтвер-

джена відповідним документом. Безпосередня
загроза для

життя може бути викликана автомобільною
катастрофою, ін-

шим нещасним випадком, важкою хворобою чи
необхідністю

хірургічного втручання.

 

4. У Кодексі про шлюб та сім\’ю 1969 р.
відкладення реєст-

рації шлюбу не було передбачено. Правила
реєстрації актів

громадянського стану в Україні 2000 р. у
пункті 4.9 передба-

чали можливість відстрочки реєстрації
шлюбу, якщо надійде

письмова інформація про наявність
передбачених законом пе-

решкод до укладення шлюбу. Тому, хто надає
таку інформа-

цію, пропонувалося у місячний строк подати
відповідні дока-

зи. Ця норма під законного акта була
покладена в основу

частини третьої статті 32 СК.

 

5. Підставою для відкладення реєстрації
шлюбу є наяв-

ність відомостей про обставини, які є
перешкодою до шлюбу,

тобто відомостей про порушення
добровільності шлюбу, одно-

шлюбності чи недосягнення шлюбного віку. Що
ж до повідом-

лення про те, що наречений та наречена є
фактичними бра-

том та сестрою, тобто про \”таємну\” перешкоду, яка не зафік-

сована відповідним документом, то
інформування про це са-

мих наречених призводить, як правило, до
їхньої відмови від

шлюбу. Якщо ж, незважаючи на таку
інформацію, наречені

наполягатимуть на реєстрації шлюбу,
службова особа не має

достатніх підстав для відкладення його
реєстрації, оскільки за

документами вони походять від різних
батьків.

 

6. Заперечення батьків, піклувальників чи
інших осіб про-

ти шлюбу не є перешкодою до реєстрації
шлюбу, а тому на цій

підставі реєстрація шлюбу відкладена бути
не може.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code