Науково-практичний коментар до ст. 39 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 39 Сімейного кодексу України

Стаття 39. Шлюб, який є недійсним

 

1. Недійсним є шлюб, зареєстрований з
особою, яка од-

ночасно перебуває в іншому зареєстрованому
шлюбі.

 

2. Недійсним є шлюб, зареєстрований між
особами, які

є родичами прямої лінії споріднення, а
також між рідними

братом і сестрою.

 

3. Недійсним є шлюб, зареєстрований з
особою, яка ви-

знана недієздатною.

 

4. За заявою заінтересованої особи орган
державної ре-

єстрації актів цивільного стану анулює
актовий запис про

шлюб, зареєстрований з особами, зазначеними
у частинах

першій – третій цієї статті.

 

5. Якщо шлюб зареєстровано з особою, яка
вже перебу-

ває у шлюбі, то в разі припинення
попереднього шлюбу до

анулювання актового запису щодо повторного
шлюбу по-

вторний шлюб стає дійсним з моменту
припинення поперед-

нього шлюбу.

 

6. Актовий запис про шлюб анулюється
незалежно від

смерті осіб, з якими було зареєстровано
шлюб (частини

перша – третя цієї статті), а також
розірвання цього шлюбу.

 

1. Стаття 45 КпШС містила положення, за
яким шлюб мо-

же бути визнано недійсним. Це давало
підставу для виснов-

ку, що суд має право відмовляти в позові
про визнання

шлюбу недійсним навіть у разі порушення
принципу монога-

мії або реєстрації шлюбу з недієздатним. Ця
неточність у

Сімейному кодексі усунена.

 

2. У статтях 39-41 СК закріплена теорія
поділу правових

актів, укладених (вчинених) з порушенням
вимог закону, на

абсолютно недійсні (нікчемні) та відносно
недійсні (оспорюва-

ні), яка відображена й у статті 215
Цивільного кодексу Украї-

ни стосовно правочинів.

 

Відповідно до цієї теорії шлюби, які були
укладені всупе-

реч вимогам закону, а також шлюби, щодо
яких виникла та-

ка підозра, поділені на три категорії,
кожній з яких поставле-

ні окремі \”правові діагнози\”:

 

1) \”шлюб є недійсним\”;

 

2) \”шлюб визнається судом недійсним\”;

 

3) \”шлюб може бути визнаний судом
недійсним\”.

 

3. Абсолютно недійсними (нікчемними) є
шлюби, які пору-

шують три засади шлюбу: одношлюбність,
відсутність близь-

кого кровного споріднення, дієздатність
особи.

 

Реєстрація шлюбу з особою, яка уже
перебуває у шлюбі, є

найпоширенішим випадком порушення законів
шлюбу.

 

Реєстрація шлюбу між родичами прямої лінії
споріднення,

братом та сестрою практикою не зафіксована.

 

Реєстрація шлюбу з особою, яка була визнана
судом недіє-

здатною, зустрічається досить рідко.

 

Такі \”шлюби\” є недійсними від моменту їх
реєстрації, без

рішення суду, на підставі самого факту
документального під-

твердження зазначених порушень. Тому,
наприклад, якщо

виявиться, що спадкодавець перебував
одночасно у двох

шлюбах, заява про згоду на прийняття
спадщини має бути

прийнята нотаріусом лише від дружини у
першому, дійсному

шлюбі. Заява від квазідружини не може бути
прийнята,

оскільки її шлюб є недійсним і тому не може
бути підставою

для виникнення у неї права на спадкування
за законом.

 

4. Для повного завершення абсолютної
недійсності шлюбу

потрібне анулювання актового запису про
нього. Пропонува-

лося віднести це до компетенції суду, але
остаточно було ви-

рішено віднести це до компетенції органу
державної реєстра-

ції актів цивільного стану.

 

Процесуальною підставою для анулювання
актового запи-

су про шлюб буде заява заінтересованої
особи: першої дружи-

ни, спадкоємців, батьків недієздатного
тощо. Документаль-

ною підставою для такого анулювання
служитиме свідоцтво

про шлюб, рішення суду про визнання особи
недієздатною,

документ, який засвідчує близьке кровне
споріднення.

 

5. Стаття припускає конвалідацію (\”оздоровлення\”)
шлю-

бу, зареєстрованого з порушенням принципу
одношлюбності.

Так, якщо перший шлюб було припинено у
зв\’язку зі смертю

одного з подружжя або у зв\’язку з його
розірванням, квазі-

шлюб стає юридичне дійсним з моменту
припинення першого

шлюбу.

 

Шлюб між А. та Р. був зареєстрований у 1990
р. Подружні

відносини між ними не склалися. Згодом А.
виїхав на роботу

за кордон.

 

У 2001 р. був зареєстрований шлюб між Р. та
С. 12 серпня

2002 р. шлюб між Р. та А. було розірвано. І
лише з цього дня

шлюб між нею та С. став дійсним.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code