Науково-практичний коментар до ст. 61 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 61 Сімейного кодексу України

Стаття 61. Об\’єкти права спільної сумісної
власності

 

1. Об\’єктами права спільної сумісної
власності подруж-

жя можуть бути будь-які речі, за винятком
тих, які виклю-

чені з цивільного обороту.

 

2. Об\’єктом права спільної сумісної
власності є заробіт-

на плата, пенсія, стипендія, інші доходи,
одержані одним

із подружжя і внесені до сімейного бюджету
або внесені на

його особистий рахунок у банківську
(кредитну) установу.

 

3. Якщо одним із подружжя укладено договір
в ін-

тересах сім\’ї, то гроші, інше майно, в тому
числі гонорар,

виграш, які були одержані за цим договором,
є об\’єктом

права спільної сумісної власності подружжя.

 

4. Речі для професійних занять (музичні
інструменти,

оргтехніка, лікарське обладнання тощо),
придбані за час

шлюбу для одного з подружжя, є об\’єктом
права спільної

сумісної власності подружжя.

 

1. Частина перша статті 61 СК не містить
переліку речей,

які можуть бути об\’єктом права спільної
сумісної власності

подружжя. Можна було б, звичайно, такий
перелік дати. Од-

нак він не був би вичерпним не лише на
момент прийняття

Сімейного кодексу, а й на майбутнє, бо
перелічити усі види

майна неможливо, оскільки з часом неодмінно
з\’явиться

якийсь новий, на сьогодні ще не існуючий
об\’єкт. Тому вста-

новлення у статті 61 СК загального правила
про те, що об\’єк-

том права спільної сумісної власності
подружжя можуть бути

будь-які речі, за винятком тих, які
виключені з цивільного

обороту, є найбільш прийнятним.

 

2. Об\’єктом права спільної сумісної
власності, як уже за-

значалося, не може вважатися право вимоги,
оскільки воно

виникає із зобов\’язальних (договірних або
недоговірних) пра-

вовідносин. Якщо у зв\’язку з пошкодженням
автомобі-

ля, належного подружжю, заподіяна шкода,
наприклад, у

4 тис. грн., то вимога про її повернення
належить подружжю

не лише як власникам, а й як потерпілим у
деліктному зобо-

в\’язанні.

 

3. У частині другій статті 61 СК вперше
законодавче ви-

рішена дуже важлива і водночас дуже складна
проблема: чиєю

власністю є заробітна плата, пенсія,
стипендія, одержана

одним із подружжя. Без заперечень
сприймалася теза про те,

що право одержати нараховану зарплату чи
пенсію – це пра-

во конкретної особи, а не її чоловіка чи
дружини. Щодо пра-

вової належності цих грошових сум,
одержаних одним із по-

дружжя, велася дискусія.

 

У постанові Пленуму Верховного Суду України \”Про деякі

питання, що виникли у судовій практиці по
застосуванню Ко-

дексу про шлюб та сім\’ю України\” від 15
червня 1973 р. у

пункті 6 було наведено перелік майна, яке є
спільною суміс-

ною власністю, але ні заробітної плати, ні
пенсії, ні стипендії

до неї не було включено. Те саме було
повторено у постанові

Пленуму Верховного Суду України \”Про
застосування судами

деяких норм Кодексу про шлюб та сім\’ю
України\” від 12

червня 1998 р. Чим зумовлено таке мовчання
щодо заробітної

плати та пенсії? Можливо, відсутністю
єдиної позиції з цієї про-

блеми.

 

Законодавець вперше дає чітке, однозначне
рішення: заро-

бітна плата, пенсія, стипендія, дивіденди є
власністю того,

кому вони виплачені. У цій нормі – повага
до того з подруж-

жя, кому ці грошові суми дісталися,
головним чином, як на-

слідок його праці, як гарантія його
особистої свободи. Вноси-

ти чи не вносити ці грошові суми до
сімейного бюджету, ко-

жен з подружжя має право вирішувати сам,
залежно від його

зорієнтованості на зміцнення сімейних
відносин.

 

Отже, кожному з подружжя закон дає право
вибору, реалі-

зуючи в цій нормі ідеологію ненасильства.

Невнесення заробітної плати чи пенсії до
сімейного бю-

джету може бути однією з причин погіршення
сімейних від-

носин, а згодом і причиною пред\’явлення
вимоги про ро-

зірвання шлюбу.

 

4. Термін \”сімейний бюджет\” неодноразово
використову-

вався Верховним Судом України, але в цьому
Кодексі закріп-

лений вперше.

 

Сімейний бюджет – матеріальна основа сім\’ї.
Право одно-

го з подружжя вносити зарплату, пенсію до
сімейного бю-

джету існує поряд з його обов\’язком дбати
про матеріальне за-

безпечення сім\’ї (частина четверта статті
55 СК) та правом на

спільне вирішення питань життя сім\’ї
(стаття 54 СК).

 

Порада подружжю: уникайте конфліктів,
пов\’язаних із витра-

чанням своєї заробітної плати чи пенсії.
Запрошуйте дітей до

участі у розподілі сімейного бюджету. Цим
Ви не лише буде-

те зміцнювати свої шлюбні відносини, а й
привчатимете

дітей до обов\’язку працювати та до розумної
ощадливості.

 

5. У частині другій статті 61 СК зазначено,
що заробітна

плата, пенсія, дивіденди, одержані дружиною
чи чоловіком, є

спільною сумісною власністю подружжя тоді,
коли вони вне-

сені одним із них на свій особистий рахунок
у банківській

(кредитній) установі. Саме така правова
конструкція (\”право

власності на вклад\”) неодноразово
використовувалася Плену-

мом Верховного Суду України, нею оперує
законодавство та

судова практика, широко послуговується
література. Однак

грошова сума, передана банківській
(кредитній) установі за до-

говором, стає власністю цієї установи, а не
вкладника. Остан-

ній одержує взамін право вимагати видачі
вкладу.

 

Незважаючи на справжню юридичну природу
вкладу, у ча-

стині другій цієї статті закріплено широко
поширений, звич-

ний, хоча й неточний погляд на вклад як на
об\’єкт права вла-

сності вкладника. Оскільки вклад вноситься
на підставі дого-

вору, немає ні теоретичних, ні законодавчих
перешкод для

того, щоб вкладниками значилися і дружина,
і чоловік.

 

Якщо вкладником є, наприклад, чоловік, то
дружина змо-

же отримати гроші лише на підставі
довіреності, виданої чо-

ловіком. Цією нормою охороняються інтереси
вкладника,

адже на його рахунку можуть бути грошові
суми, внесені до

шлюбу чи під час окремого проживання та
сепарації, або

одержані за договором дарування чи як
відшкодування запо-

діяної йому матеріальної та моральної
шкоди.

 

6. Судовою практикою було вироблене
положення, за яким

грошові кошти, інше майно, одержане одним
із подружжя за

договором, укладеним в інтересах сім\’ї, є
об\’єктом права

спільної сумісної власності подружжя.

 

Це положення одержало своє законодавче
закріплення. Від-

повідно до частини третьої статті 61 СК все
те, що одержане за

договором, укладеним одним із подружжя в
інтересах сім\’ї,

стає спільною власністю подружжя. В тому
числі і тоді, коли

на придбання цього майна одним із подружжя
витрачена заро-

бітна плата, не внесена ним до сімейного
бюджету. Спільною

сумісною власністю буде, наприклад,
автомобіль, виграний у

лотерею, чи інший грошовий виграш, оскільки
вважається,

що такий договір один з подружжя уклав в
інтересах сім\’ї.

 

7. У частині четвертій статті 61 СК
збережена законодавча

традиція, відповідно до якої речі для
професійних занять од-

ного з подружжя, придбані за час шлюбу,
вважаються спіль-

ною сумісною власністю подружжя. Хоча
теоретично не ви-

ключалося й інше рішення: річ, придбана
одному із подруж-

жя для його професійних занять, є його
особистою власністю,

незалежно від того, що придбана вона за
рахунок сімейного

бюджету. У разі поділу спільного майна ця
обставина мала би

враховуватися, тобто другий з подружжя
одержав би право на

компенсацію іншим майном.

 

Чи можна термін \”речі для професійних
занять\” тлумачи-

ти розширено, включивши до них і ті речі,
які, наприклад,

дружина, лікар за фахом, використовує для
вишивання чи

художнього ткацтва, а чоловік – для
фотографування, хоча і

не працює фотографом?

 

Практична потреба у цьому була б за умови,
що речі для

професійних занять одного з подружжя
вважалися за зако-

ном його особистою власністю. При тому
правовому регулю-

ванні, яке було в статті 26 КпШС і є у
статті 61 СК, такої по-

треби немає. Якщо при поділі спільного
майна виникне спір

щодо того, кому передати ткацький верстат
чи фотоапарат,

суд легко вирішить його, взявши до уваги
те, хто ці речі в

дійсності та реально використовував під час шлюбу.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code