Науково-практичний коментар до ст. 73 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 73 Сімейного кодексу України

Стаття 73. Накладення стягнення на майно,
що є об\’єктом

права спільної сумісної власності подружжя

 

1. За зобов\’язаннями одного з подружжя
стягнення мо-

же бути накладено лише на його особисте
майно і на част-

ку у праві спільної сумісної власності
подружжя, яка ви-

ділена йому в натурі.

 

2. Стягнення може бути накладено на майно,
яке є

спільною сумісною власністю подружжя, якщо
судом вста-

новлено, що договір був укладений одним із
подружжя в

інтересах сім\’ї і те, що було одержане за
договором, вико-

ристано на її потреби.

 

3. При відшкодуванні шкоди, завданої
злочином одного

з подружжя, стягнення може бути накладено
на майно, на-

буте за час шлюбу, якщо рішенням суду
встановлено, що

це майно було придбане на кошти, здобуті
злочинним шля-

хом.

 

1. Дружина або чоловік чи подружжя спільно
можуть бути

учасниками різних майнових зобов\’язань
договірного, не-

договірного (деліктного), аліментного
характеру. Одним із

процесуальних способів забезпечення
виконання їхнього пра-

вового обов\’язку є можливість \”звернення\” стягнення на май-

но боржника.

 

У статті 73 Сімейного кодексу України
започатковано ви-

користання нового юридичного терміна \”накладення стягнен-

ня\”, хоча в інших статтях його не вдалося
зберегти. \”Термін

\”звернення\” стягнення поганий, але усі вже
до нього звикли,

він використовується у багатьох законах,
тож навіщо його

міняти\”, – таким був аргумент опонентів.

 

2. Як правило, накладення стягнення – це
багатоступене-

ва процедура, яка полягає у виявленні майна
боржника, його

описі, накладенні заборони відчуження,
продажу та передачі

кредиторові вирученої грошової суми.

 

Відповідно до Цивільного процесуального
кодексу позивач

має право вимагати забезпечення позову
шляхом накладення

заборони відчуження певного майна. У цьому
випадку така

заборона може бути накладена без опису
іншого майна.

 

3. У частині першій статті 31 КпШС було
передбачено, що

за зобов\’язаннями одного з подружжя
стягнення може бути

звернено лише на його роздільне майно і на
частку в спільній

сумісній власності подружжя, яка належала
би йому при по-

ділі цього майна.

 

У частині першій статті 73 СК накладення
стягнення на част-

ку одного з подружжя у спільному майні може
відбутися ли-

ше у разі виділення її в натурі. Цією
нормою віддана перевага

інтересам другого з подружжя.

 

Чоловік був засуджений за вчинення злочину
до позбавлен-

ня волі, одночасно його було зобов\’язано
відшкодувати за-

вдані збитки. У подружжя є приватизована
однокімнатна

квартира. Оскільки її неможливо поділити в
натурі, частка

чоловіка не може бути продана для виконання
обов\’язку пе-

ред потерпілим.

 

Чи можна зробити висновок про те, що
стягнення наклада-

ється в першу чергу на особисте майно
чоловіка або дружини,

які є боржниками, і лише тоді, коли цього
майна недостат-

ньо, стягнення накладається у другу чергу
на частку боржни-

ка у спільному майні подружжя?

 

Видається, що ні. Оскільки з норми частини
першої стат-

ті 73 СК це не випливає, боржник має мати
право вибору.

Так, якщо, чоловікові-боржникові належить
автомобіль, при-

дбаний десять років тому, і частина вкладу
в Ощадному бан-

ку, то боржник має право вимагати
накладення стягнення на

половину вкладу, тобто на частку спільного
майна.

 

4. За погодженням із кредитором йому може
бути передана

в натурі певна річ безпосередньо від
боржника, що буде вва-

жатися одним із способів залагодження
заподіяних йому збит-

ків (шкоди).

 

5. Частина друга статті 73 СК стосується
примусового ви-

конання зобов\’язання, боржниками у якому є
подружжя.

 

Таке зобов\’язання може виникнути з
договору, укладеного

спільно дружиною і чоловіком, а також з
договору, укладеного

одним із подружжя в інтересах сім\’ї. Якщо
договір укладений

подружжям, проблем щодо того, хто має бути
суб\’єктом його

виконання, в тому числі примусового, не
виникає. У зв\’язку з

цим норма частини другої статті 73 СК
стосується лише тієї си-

туації, коли договір укладено одним із
подружжя.

 

Існує ціла низка договорів, які можуть бути
укладені од-

ним із подружжя лише з письмового дозволу
другого. Якщо

такого дозволу не було, на другого з
подружжя не можуть ляг-

ти обов\’язки за цим договором.

 

П. позичила у своєї сестри 5 тис. грн. для
придбання автомо-

біля. Машина була куплена і передана у
користування сім\’ї.

Однак П. невдовзі загинула, а її чоловік
відмовився поверну-

ти борг.

 

Договір позики був укладений в інтересах
сім\’ї, а тому борж-

никами має вважатися подружжя. За вимогою
кредитора стяг-

нення може бути накладено на спільне майно
подружжя.

 

Якби ці гроші були загублені, то обов\’язок
повернення по-

зики також був би спільним обов\’язком
подружжя. Ставши з

моменту передачі грошей їх власниками, дружина
і чоловік

несуть ризик їх випадкової втрати. Якщо ж
гроші були про-

грані чи іншим чином свідомо використані не
на потреби

сім\’ї, зобов\’язаним за договором є лише той
з подружжя, хто

його підписав.

 

6. Той з подружжя, хто заподіяв шкоду майну
або особі ін-

шого громадянина, сам відповідає перед ним.
Тому за вимогою

потерпілого стягнення не може бути
накладено на майно дру-

жини чи чоловіка заподіювача шкоди.

 

Інша справа, якщо судом буде встановлено,
що за гроші,

одержані в результаті розбою чи крадіжки,
куплено будинок,

який зареєстрований на ім\’я другого з
подружжя. Хоча цей

будинок формально вважається об\’єктом права
спільної су-

місної власності подружжя, насправді він не
є таким, а тому

за вимогою потерпілого від цього злочину на
нього може бути

накладено стягнення.

 

7. Частина третя статті 73 СК стосується
лише одного із ви-

падків заподіяння шкоди одним із подружжя.
Якщо шкода

заподіяна автомобілем, яким керував один із
подружжя, дру-

гий із подружжя, хоча є його співвласником,
не вважається

володільцем джерела підвищеної небезпеки,
оскільки не здій-

снював діяльності, яка таїть у собі
підвищену небезпеку, а от-

же, не зобов\’язаний до відшкодування цієї
шкоди.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code