Науково-практичний коментар до ст. 79 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 79 Сімейного кодексу України

Стаття 79. Час, протягом якого сплачуються
аліменти одно-

му з подружжя

 

1. Аліменти присуджуються за рішенням суду
від дня

подання позовної заяви.

 

2. Якщо позивач вживав заходів щодо
одержання алі-

ментів від відповідача, але не міг їх
одержати внаслідок

ухилення відповідача від їх сплати, суд,
залежно від обста-

вин справи, може постановити рішення про
стягнення

аліментів за минулий час, але не більш як
за один рік.

 

3. Якщо один із подружжя одержує аліменти у
зв\’язку з

інвалідністю, сплата аліментів триває
протягом строку ін-

валідності. У разі подання відповідного
документа про

продовження строку інвалідності стягнення
аліментів про-

довжується на відповідний строк без
додаткового рішення

суду про це.

 

1. У частині першій статті 79 СК
сформульовано загальне

правило, відповідно до якого аліменти
присуджуються від

дня подання позовної заяви. Днем подання
позовної заяви вва-

жається день її прийняття поштовим
відомством, який вказа-

ний на поштовому штемпелі, або день її
прийняття судом.

 

2. За практикою, що склалася до прийняття
Сімейного ко-

дексу України, у рішеннях багатьох судів
зазначалося: \”Стя-

гувати аліменти до зміни матеріального та
сімейного стану

сторін\”. Такий запис не мав жодного
правового значення,

оскільки зміна матеріального та сімейного
стану як позивача,

так і відповідача не була перешкодою
стягненню аліментів у

визначеному розмірі. Зміна розміру
аліментів можлива лише

на підставі окремого рішення суду. Тому,
задовольняючи по-

зов, суд не може зазначити в рішенні
кінцевого моменту стяг-

нення аліментів, оскільки визначити
наперед, до якого часу

існуватимуть підстави для виникнення
зобов\’язання по утри-

манню, неможливо.

 

3. Можливість присудження аліментів одному
з подружжя

за час, що передував поданню позовної
заяви, у Кодексі про

шлюб та сім\’ю 1969 р. передбачена не була.

 

За частиною другою статті 79 СК аліменти
одному з по-

дружжя можуть бути присуджені за минулий
час, але не біль-

ше як за один рік. Підставою для
присудження аліментів за

минулий час може бути, наприклад, та
обставина, що до

пред\’явлення позову до суду позивач
звертався до відповідача

про матеріальну допомогу, але не одержав
її, незважаючи на

відповідні завіряння.

 

4. За практикою, що склалася раніше, якщо
позивач був

інвалідом, суди присуджували аліменти на
строк інваліднос-

ті. У зв\’язку з цим були випадки, коли
інваліди щорічно звер-

талися до суду з відповідним позовом. Таку
ситуацію не мож-

на було вважати нормальною.

 

У частині другій статті 79 СК дано
справедливе вирішення

проблеми. Закінчення строку інвалідності
відповідно до ви-

сновку органу охорони здоров\’я не є
підставою для припинен-

ня виконання рішення суду про стягнення
аліментів, якщо до

органу державної виконавчої служби буде
поданий документ

про продовження інвалідності на новий
строк.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code