Науково-практичний коментар до ст. 80 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 80 Сімейного кодексу України

Стаття 80. Визначення розміру аліментів
одному з подруж-

жя за рішенням суду

 

1. Аліменти присуджуються одному з подружжя
у част-

ці від заробітку (доходу) другого з
подружжя і (або) у

твердій грошовій сумі.

 

2. Розмір аліментів одному з подружжя суд
визначає з

урахуванням можливості одержання утримання
від повно-

літніх дочки, сина, батьків та з
урахуванням інших обста-

вин, що мають істотне значення.

 

3. Розмір аліментів, визначений судом, може
бути зго-

дом змінений за рішенням суду за позовною
заявою плат-

ника або одержувача аліментів у разі зміни
їхнього мате-

ріального і (або) сімейного стану.

 

1. За статтею 33 КпШС (у першій редакції)
розмір алімен-

тів одному з подружжя визначався у твердій
грошовій сумі, а

на підставі Закону України від ЗО січня
1996 р. – \”у частко-

вому відношенні до заробітку (доходу)\”.

2. Новизна норми частини першої статті 80
СК полягає в

тому, що суд може вибрати не лише один із
способів визна-

чення розміру аліментів, а й об\’єднати їх.
Такий вибір може

бути здійснений судом за ініціативою однієї
зі сторін.

 

3. Обов\’язок чоловіка, дружини утримувати
другого з по-

дружжя не є виключним. Та обставина, що
чоловік, дружина

спроможні утримувати другого з подружжя, не
звільняє від

аліментного обов\’язку щодо нього (але вже
як матері, батька

чи як дочки, сина) його дочки, сина,
батьків. Тому за наявнос-

ті цих осіб суд, визначаючи розмір
аліментів, має врахувати

можливість одержання утримання й від них.

 

4. При визначенні розміру аліментів суд має
враховувати

також інші обставини, які мають істотне
значення. Наприк-

лад, те, що позивач став непрацездатним в
результаті зловжи-

вання алкогольними напоями, або те, що
потреба в матеріаль-

ній допомозі була зумовлена його умисними
діями. За наяв-

ності обставин, визначених у частині першій
статті 83 СК, всі

вони як такі, що мають істотне значення,
підлягають враху-

ванню при визначенні розміру аліментів.

 

За рішенням суду з В. були присуджені
аліменти на дружину

в розмірі 50 грн. Через два роки він
захворів і був визнаний

інвалідом, у зв\’язку з чим його матеріальне
становище істот-

но погіршилося. З позовом про зменшення
розміру аліментів

В. звернувся лише через рік. Задовольнивши
позов, суд у

рішенні зазначив, що аліменти у зменшеному
розмірі мають

стягуватися з моменту набрання цим рішенням
чинності.

 

І це правильно, адже для зміни розміру
аліментів самої ли-

ше зміни матеріального і (або) сімейного
стану недостатньо.

Потрібна воля платника або одержувача
аліментів, виражена

у вимозі до суду, і задоволення її судом у
рішенні суду про

збільшення або зменшення розміру аліментів.

 

В. мав би право вимагати зменшення розміру
аліментів на

дружину і у разі поліпшення її
матеріального стану у зв\’язку

із збільшенням її пенсії чи одержанням
спадщини. У свою

чергу, одержувач аліментів може мати право
на позов про

збільшення розміру аліментів у разі
істотного поліпшення

матеріального стану платника аліментів.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code