Науково-практичний коментар до ст. 88 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 88 Сімейного кодексу України

Стаття 88. Право на утримання того з
подружжя, з ким про-

живає дитина-інвалід

 

1. Якщо один із подружжя, в тому числі і
працездатний,

проживає з дитиною-інвалідом, яка не може
обходитися

без постійного стороннього догляду, і
опікується нею, він

має право на утримання за умови, що другий
з подружжя

може надавати матеріальну допомогу.

 

Право на утримання триває протягом всього
часу про-

живання з дитиною-інвалідом та опікування
нею і не зале-

жить від матеріального становища того з
батьків, з ким во-

на проживає.

 

2. Розмір аліментів тому з подружжя, з ким
проживає

дитина-інвалід, визначається за рішенням
суду відповідно

до частини першої статті 80 цього Кодексу,
без урахування

можливості одержання аліментів від своїх
батьків, повно-

літніх дочки або сина.

 

1. Відповідно до статті 32 КпШС дружина,
яка перебувала

у відпустці по догляду за хворою дитиною,
мала право \”по су-

ду\” одержувати утримання протягом усього
часу перебування

у такій відпустці, але не більше як до досягнення
дитиною

шестирічного віку. Це право було обумовлене
не лише стро-

ком, а й фактом перебування у відпустці по
догляду за дити-

ною. Тому права на утримання не мала
дружина, яка працю-

вала. Таке правове регулювання не було
справедливим.

 

2. Стаття 88 СК містить дуже істотну
законодавчу новелу,

значення якої важко переоцінити. Вона
спрямована на охоро-

ну інтересів того з батьків дитини, хто
щоденно опікується

дитиною-інвалідом, постійно потерпає від
психічних стресів,

обумовлених цією обставиною. Така норма
закріплена у зако-

нодавстві України вперше.

 

Відповідно до статті 1 Закону України \”Про
охорону ди-

тинства\”, дитиною-інвалідом є дитина зі
стійким розладом

функцій організму, спричиненим
захворюванням, травмою

або вродженими вадами розумового чи
фізичного розвитку,

що зумовлюють обмеження її нормальної
життєдіяльності та

необхідність додаткової суспільної допомоги
та захисту.

 

3. Право на утримання виникає за умови, що
дитина-інва-

лід потребує постійного стороннього
догляду. Ця обставина

має бути підтверджена відповідним
документом закладу охо-

рони здоров\’я.

 

4. Право на аліменти той із батьків
дитини-інваліда, який

проживає з нею, матиме лише за умови
опікування нею. Сам

факт проживання з дитиною-інвалідом не є
незаперечним до-

казом опікування нею, а тому має бути у
разі спору підтвер-

джений показаннями свідків, іншими
доказами.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code