Науково-практичний коментар до ст. 102 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 102 Сімейного кодексу України

Стаття 102. Розірвання шлюбного договору

 

1. На вимогу одного з подружжя шлюбний
договір може

бути розірваний за рішенням суду з підстав,
що мають іс-

тотне значення, зокрема в разі неможливості
його вико-

нання.

 

1. Розірвання шлюбного договору можливе
тоді, коли жод-

на з його умов не може бути виконана ні у
первісному, ні у

зміненому вигляді. До цього можуть
призвести різні обстави-

ни, зокрема об\’єктивна або суб\’єктивна
неможливість їх ви-

конання. Об\’єктивна неможливість виконання
може бути зу-

мовлена, наприклад, знищенням майна, яке
давало доходи, а

суб\’єктивна – каліцтвом, важкою хворобою,
що виключає

можливість вчинення одним із подружжя дій
особистого ха-

рактеру.

 

2. Право вимагати розірвання шлюбного договору
надано

одному з подружжя.

 

Якщо дружина чи чоловік визнані
недієздатними, відпо-

відний позов може бути поданий опікуном або
органом опіки

та піклування.

 

Позивач має довести, що підстава, яка
викликала потребу

розірвання шлюбного договору, має істотне
значення.

 

Вимога про розірвання договору може бути
подана, наприк-

лад, у разі знищення майна, банкрутства
особи, яка займалася

підприємництвом, інвалідністю одного із
подружжя, в резуль-

таті чого умова про передання ним половини
майна чи надання

утримання не може бути виконана.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code