Науково-практичний коментар до ст. 103 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 103 Сімейного кодексу України

Стаття 103. Визнання шлюбного договору
недійсним

 

1. Шлюбний договір на вимогу одного з
подружжя або

іншої особи, права та інтереси якої цим
договором поруше-

ні, може бути визнаний недійсним за
рішенням суду з під-

став, встановлених Цивільним кодексом
України.

 

1. Шлюбний договір стає недійсним у разі
недійсності шлю-

бу, без спеціального рішення суду про це,
тобто автоматично.

 

2. За рішенням суду шлюбний договір може
бути визнаний

недійсним з багатьох підстав, а саме:

 

1) якщо його зміст не відповідає вимогам
закону (зокрема,

якщо в ньому позбавлено права на аліменти
дитину або того з

подружжя, хто є непрацездатним, чи права
одного з подруж-

жя на щонайменшу частку у майні, набутому
за час шлюбу);

 

2) якщо шлюбний договір було укладено
особою, яка була

недієздатною або у зв\’язку з психічним
розладом здоров\’я не

усвідомлювала значення своїх дій і (або) не
могла керувати

ними;

 

3) якщо шлюбний договір було укладено в
результаті фізич-

ного чи психічного насильства (примусу,
залякування, погроз);

 

4) якщо особа уклала шлюбний договір через
тяжкі обста-

вини, на вкрай невигідних для неї умовах.
Мова може йти,

наприклад, про вагітну жінку, умовою
реєстрації шлюбу з

якою була вимога чоловіка про підписання
договору, за яким

їй визначена мінімальна частка у майні.

 

Запропонований зразок шлюбного договору
спростовує дум-

ку про те, що головне його призначення –
визначити майбут-

нє сторін після розірвання шлюбу.

 

Зразок

 

ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР

 

м.

 

200_ р.

 

Сторони: Добровольська Софія Петрівна

(адреса)

 

Добровольський Адріан Михайлович

(адреса)

 

Зміст договору

 

Ми, Добровольська С. П. та Добровольський
А. М., перебуваючи

у шлюбі, зареєстрованому 22 січня 2014 р., уклали цей договір,

за яким:

 

1. Я, Добровольський А. М. підтверджую, що
Добровольська С. П.

внесла до сімейного бюджету 20 тис. грн.
готівкою та передала у

спільне користування автомобіль
_____________________

 

(марка, номер)

вартістю 20 тис. грн.

 

2. Я, Добровольська С. П. підтверджую, що
Добровольським А. М.

внесено до сімейного бюджету 10 тис. грн.

 

3. Ми, Добровольський А. М. та
Добровольська С. П. вносимо до

сімейного бюджету 20 тис. грн., одержаних
на весіллі як дарунок

гостей.

 

4. До придбання власного помешкання ми будемо
проживати у

кімнаті, яку займає Добровольська С. П. у
квартирі своїх батьків,

без виникнення у Добровольського А. М.
самостійного права на про-

живання в ній.

 

У разі припинення шлюбу я, Добровольський
А. М. зобов\’язуюся

протягом одного місяця виселитися з цієї
квартири.

 

5. Усе майно, яке буде придбане нами за час
шлюбу, за винятком

речей індивідуального користування,
належатиме нам на праві спіль-

ної сумісної власності.

 

Речі, придбані для професійної діяльності
виключно одного із

нас вартістю до 5 тис. грн., будуть
особистою власністю Доброволь-

ського А. М. або Добровольської С. П., а
ті, вартість яких переви-

щує 5 тис. грн., – нашою спільною сумісною
власністю.

 

6. Доходи від майна, яке належить кожному з
нас на праві особис-

тої власності, в тому числі дивіденди,
будуть нашою спільною су-

місною власністю.

 

7. У разі поділу майна, що є нашою спільною
сумісною власніс-

тю, за умови наявності двох або більше
дітей, частки кожного з нас

будуть рівними.

 

Якщо на момент поділу майна у нас не буде
хоча б однієї дитини,

частка Добровольського А. М. складатиме
2/3, а Добровольсь-

кої С. П. – 1/3.

 

8. Якщо хтось із нас за час шлюбу буде
засновником юридичної

особи, правами та обов\’язками засновника ми
володітимемо спіль-

но, у рівних частках.

 

9. Грошові заощадження будуть зберігатися у
банку _______

 

(назва, адреса)

на рахунку, відкритому на ім\’я
Добровольського А. М.

 

Добровольська С. П. матиме право
беззастережного розпоря-

дження вкладом на підставі довіреності,
виданої Добровольським А. М.

при відкритті рахунку.

 

10. Я, Добровольська С. П. погоджуюся на
щомісячне виділення

із сімейного бюджету по 100 грн. на
утримання матері А. М. Добро-

вольського – 3. Г. Добровольської та по 300
грн. на утримання сина

А. М. Добровольського від першого шлюбу –
О. А. Добровольського.

 

11. Я, Добровольська С. П. уповноважую А.
М. Добровольського

на вчинення усіх правових дій щодо
організації спорудження бу-

динку.

 

12. Я, Добровольська С. П. погоджуюся на
те, що після спору-

дження житлового будинку Добровольській 3.
П. буде виділена

одна кімната на першому поверсі, а також
погоджуюсь на прожи-

вання у ньому Добровольського О. А.

 

Інші умови договору:

 

13. Цей шлюбний договір набуває чинності з
моменту його нота-

ріального посвідчення.

 

14. Договір укладений у трьох примірниках,
з яких два нале-

жать Добровольській С. П. та
Добровольському А. М., а третій збе-

рігається у нотаріальній конторі.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code