Науково-практичний коментар до ст. 108 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 108 Сімейного кодексу України

Стаття 108. Визнання розірвання шлюбу
фіктивним

 

1. За заявою заінтересованої особи
розірвання шлюбу,

здійснене відповідно до положень статті 106
та пункту З

частини першої статті 107 цього Кодексу,
може бути ви-

знане судом фіктивним, якщо буде
встановлено, що жінка

та чоловік продовжували проживати однією
сім\’єю і не ма-

ли наміру припинити шлюбні відносини.

 

На підставі рішення суду актовий запис про
розірвання

шлюбу та Свідоцтво про розірвання шлюбу
анулюються

державним органом реєстрації актів
цивільного стану.

 

1. Пред\’явлення позову про розірвання шлюбу
чи подання

спільної заяви про розірвання шлюбу не
завжди було обумов-

лене реальним бажанням припинити шлюб.
Іноді це пов\’язу-

валося виключно з наміром одержати певні
матеріальні блага.

Так, якщо наближалася черга на одержання
квартири, то ро-

зірвання шлюбу зумовлювало надання окремих
квартир як

дружині, так і чоловікові. Завдяки
розірванню шлюбу по-

дружжю вдавалося обійти заборону мати
більше одного жит-

лового будинку. За допомогою фіктивного
розірвання шлюбу

вдавалося зменшити розмір аліментів на
дитину від першого

шлюбу або виїхати за кордон.

 

Вважалося, що число фіктивних розірвань
шлюбів є знач-

ним, хоча провести такий підрахунок було
неможливо. В да-

ний час кількість 2правових стимулів\” до
фіктивного розір-

вання шлюбу значно зменшилася, але не
зникла.

 

2. Розірвання шлюбу, підтверджене
свідоцтвом, виданим

державним органом реєстрації актів
цивільного стану і скріп-

леним гербовою печаткою, створює презумпцію
дійсності на-

міру хоча б когось з подружжя на припинення
шлюбу до тих

пір, поки таке розірвання шлюбу не буде
визнане фіктивним.

 

3. Право на звернення до суду з позовом про
визнання ро-

зірвання шлюбу фіктивним має заінтересована
особа. Нею мо-

же бути, насамперед, організація, яка надає
житло. Не ви-

ключено, що такою заінтересованою особою
буде один із по-

дружжя, якого другий ввів в оману, схиливши
до подання

спільної заяви про розірвання шлюбу наче
лише для одер-

жання певного блага, а потім таємно
зареєстрував повторний

шлюб.

 

4. Заявникові належить спростувати
вищеназвану презумп-

цію, подавши докази фактичного продовження
шлюбних від-

носин (листи, показання свідків тощо).

 

5. Можливість визнання розірвання шлюбу
фіктивним пе-

редбачена лише у двох випадках (стаття 106
та пункт 3 части-

ни першої статті 107 СК) і виключно тоді,
коли розірвання

шлюбу було здійснене органами реєстрації
актів цивільного

стану.

 

6. Визнання фіктивним розірвання шлюбу,
проведеного су-

дом, за статтею 108 СК не допускається. У
цьому разі заінте-

ресована особа може добитися захисту своїх
інтересів лише за

допомогою перегляду рішення суду про
розірвання шлюбу за

нововиявленими обставинами.

 

В. виявила зникнення паспорта, але через
кілька днів він знай-

шовся, і тому вона не надала цьому
істотного значення. Зго-

дом чоловік виїхав на роботу за кордон.

 

В. випадково дізналася, що їхній шлюб
розірвано за позо-

вом чоловіка.

 

Як записано у протоколі судового засідання,
вона була

присутньою при розгляді справи і не
заперечувала проти ро-

зірвання шлюбу. Насправді у суді з її
паспортом була інша

особа.

 

У цій ситуації В. має право на перегляд
рішення суду про

розірвання шлюбу за нововиявленими
обставинами.

 

Та обставина, що норми статей 343 та 344
ЦПК 1963 р. не

підходять до даної ситуації повною мірою,
не може бути пере-

шкодою для прийняття і розгляду такої
заяви.

 

Оскільки прогалини можуть бути не лише у
матеріальному

законодавстві, айв процесуальному, то
аналогія закону, ана-

логія права має повною мірою стосуватися і
сфери процесу-

альних відносин.

 

Якщо позовна вимога буде доведена, суд
постановляє рішен-

ня про визнання розірвання шлюбу фіктивним
і одночасно про

анулювання постанови державного органу
реєстрації актів ци-

вільного стану. Це рішення суду є правовою
підставою для

анулювання актового запису про розірвання
шлюбу та свідоц-

тва про розірвання шлюбу, що віднесено до
компетенції держав-

ного органу реєстрації актів цивільного
стану.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code