Науково-практичний коментар до ст. 109 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 109 Сімейного кодексу України

Стаття 109. Розірвання шлюбу за рішенням
суду за спіль-

ною заявою подружжя, яке має дітей

 

1. Подружжя, яке має дітей, має право
подати до суду

заяву про розірвання шлюбу разом із
письмовим догово-

ром про те, з ким із них будуть проживати
діти, яку участь

у забезпеченні умов їхнього життя братиме
той з батьків,

хто буде проживати окремо, а також про
умови здійснення

ним права на особисте виховання дітей.

 

2. Договір між подружжям про розмір
аліментів на ди-

тину має бути нотаріально посвідчений. У
разі невиконан-

ня цього договору аліменти можуть
стягуватися на підста-

ві виконавчого напису нотаріуса.

 

3. Суд постановляє рішення про розірвання
шлюбу, як-

що буде встановлено, що заява про
розірвання шлюбу від-

повідає дійсній волі дружини та чоловіка і
що після ро-

зірвання шлюбу не будуть порушені їхні
особисті та майно-

ві права, а також права їхніх дітей.

 

4. Суд постановляє рішення про розірвання
шлюбу піс-

ля спливу одного місяця від дня подання
заяви. До закін-

чення цього строку дружина і чоловік мають
право відкли-

кати заяву про розірвання шлюбу.

 

1. Наявність дитини вимагала необхідності
формального

дотримання повної процедури розірвання
шлюбу навіть тоді,

коли і дружина, і чоловік бажали
розлучення. Це викликало

потребу влаштування у залі судового
засідання своєрідного

спектаклю, витягуючи на поверхню взаємні
недоліки та жалі.

 

Стаття 109 СК є законодавчим відображенням
нового по-

гляду на проблему.

 

2. Розірвання шлюбу за наявності дітей є
випробуванням

для всіх: чи зможуть жінка та чоловік, які
були \”двома поло-

винками різних яблук\”, зберегти взаємну
повагу як до матері

та батька дитини, чи зможуть забезпечити
дитині максимум

психологічної та матеріальної захищеності?

 

Стаття 109 СК створює правову передумову
для забезпечен-

ня такої можливості.

 

Якщо ті, хто мають дитину, бажають
розірвання шлюбу,

їхній вибір слід поважати. Тому суд не
уповноважується на

з\’ясування причин подання заяви про
розірвання шлюбу та

вжиття заходів щодо їх примирення. Проте
суд зобов\’язаний

сконцентрувати увагу на влаштуванні
подальшого життя ди-

тини, батьки якої бажають розлучитися,
відповідно до пода-

ного ними договору.

 

3. Закон встановлює один місяць для
роздумів. Цього часу

достатньо, щоби звірити відповідність заяви
про розірвання

шлюбу до своїх життєвих планів на майбутнє.

 

4. Частина перша статті 109 СК визначає
обов\’язкові умо-

ви договору між матір\’ю та батьком дитини,
до яких віднесені

умови щодо:

 

1) місця проживання дитини;

 

2) участі того з батьків, хто проживає чи
проживатиме ок-

ремо від дитини, у її утриманні;

 

3) здійснення тим з батьків, хто проживає
чи проживатиме

окремо від дитини, права на особисте її
виховання.

 

5. Може статися, що після розірвання шлюбу
батьки і на-

далі проживатимуть в одному помешканні.
Виїзд одного із ба-

тьків з попереднього місця проживання не є
обов\’язковою

умовою договору. Однак місце проживання
дитини в договорі

має бути обумовлене.

 

6. У договорі має бути зазначена участь
одного з батьків в

утриманні дитини. Якщо обов\’язок батька
щодо утримання

дитини припинився у зв\’язку з укладенням
договору про пе-

редачу нерухомості (стаття 190 СК), ця
обставина має бути

відображена у договорі. Якщо у договорі
визначено розмір

аліментів, які будуть сплачуватися на
дитину, цей договір

має бути нотаріально посвідчений.

 

7. Заява про розірвання шлюбу має
розглядатися судом

після закінчення одномісячного строку з
обов\’язковою учас-

тю заявників, бо інакше з\’ясувати їх дійсну
волю буде немож-

ливо. Процедура розгляду такої заяви має
бути встановлена у

Цивільному процесуальному кодексі України.

 

8. Аналітична робота суду при розгляді
заяви дружини і

чоловіка про розірвання шлюбу має полягати
у з\’ясуванні на-

явності вільного волевиявлення кожного з
них як щодо ро-

зірвання шлюбу, так і щодо змісту договору,
а також у з\’ясу-

ванні відповідності умов договору інтересам
дитини.

 

9. Рішення суду про розірвання шлюбу мало
би набувати

чинності з моменту його оголошення. До
цього моменту заява

про розірвання шлюбу ще може бути
відкликана подружжям

або одним із них.

 

Зразок

 

ДОГОВІР

ПРО УЧАСТЬ У ВИХОВАННІ ТА УТРИМАННІ ДИТИНИ

 

м. ____                          \”__\” _____ 201_ р.

 

Ми, Ковалевський М. О. та Ковалевська Н. І.
домовилися про те,

що після розірвання шлюбу:

 

1) наші діти Максим та Ірина будуть
проживати з матір\’ю – Ко-

валевською Н. І.;

 

2) на утримання дітей Ковалевський М. О.
зобов\’язується що-

місячно передавати Ковалевській Н. І. по
500 (п\’ятсот) гривень. У

разі досягнення сином повноліття розмір
аліментів на дочку стано-

витиме 300 (триста) гривень. При знеціненні
грошей ця сума збіль-

шиться на відповідний відсоток інфляції;

 

3) двічі на рік – до першого березня та до
першого вересня Кова-

левський М. О. зобов\’язується за
погодженням із Ковалевською Н. І.

купувати одяг, шкільне, спортивне приладдя
на суму по 500 (п\’ят-

сот) гривень на кожну дитину;

 

4) якщо діти на літніх канікулах будуть з
матір\’ю, Ковалевсь-

кий М. О. зобов\’язується додатково
виплатити на їхнє оздоровлення

по 500 (п\’ятсот) гривень на кожного;

 

5) за наявності особливих обставин,
встановлених у статті 185

Сімейного кодексу України, сума коштів, яку
має сплатити Кова-

левський М. О., буде визначена за
погодженням із Ковалевсь-

кою Н. І.

 

Ковалевський М. О. має право безперешкодно
відвідувати дітей

за місцем їхнього проживання, попередньо
зателефонувавши про

приїзд, а також має право за попередньою
домовленістю з Ковалев-

ською Н. І. брати дітей, за їхнім бажанням
та з урахуванням стану

здоров\’я, до себе на суботу та неділю,
двічі на місяць.

 

(адреси сторін)

 

(підписи сторін)

 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code