Науково-практичний коментар до ст. 141 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 141 Сімейного кодексу України

Стаття 141. Рівність прав та обов\’язків батьків щодо
дитини

 

1. Мати, батько мають рівні права та обов\’язки щодо ди-

тини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між

собою.

 

2. Розірвання шлюбу між батьками, проживання їх ок-

ремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звіль-

няє від обов\’язків щодо дитини.

 

1. Однією із загальних засад регулювання сімейних відно-

син є рівність прав та обов\’язків жінки та чоловіка
(частина

шоста статті 7 СК). Це принципове положення конкретизова-

не у статті 141 СК щодо жінки та чоловіка як матері та
батька

дитини.

 

Жінка як мати давно перестала бути об\’єктом дискриміна-

ції. Батьківські права як загальна категорія (термін \”мате-

ринські права\” не використовується) походить від слова \”ба-

тьки\”, а отже, їх носіями є мати і батько в рівній мірі.
Усі пи-

тання відносин з дитиною мають вирішуватися між матір\’ю

та батьком на основі взаємного порозуміння, однак в житті

так буває не завжди.

 

Прояви дискримінації одного з батьків у відносинах з
діть-

ми часто є результатом одержаного у сім\’ї неправильного
ви-

ховання, рис характеру, скрутного матеріального
становища,

низького культурного рівня особи. Але така реальна нерів-

ність перебуває за межами законодавчого регулювання.

 

2. Права та обов\’язки матері та батька щодо дитини є рів-

ними навіть тоді, коли вони не є подружжям. Той, хто
визнав

своє батьківство, або той, чиє батьківство було визнане
судом,

має такі ж особисті та майнові права і обов\’язки, як і
той, хто

перебуває у шлюбі з матір\’ю дитини. На жаль, більшість з

цих \”нешлюбних\” батьків, сплачуючи аліменти, не виявля-

ють зацікавленості у здійсненні особистих прав та
виконанні

особистих немайнових обов\’язків щодо дитини.

 

3. На обсяг батьківських прав та обов\’язків не впливає та

обставина, що один із батьків або навіть вони обоє
прожива-

ють окремо від дитини.

 

Сімейний кодекс містить серйозні гарантії права того, хто

не проживає з дитиною, брати участь у її вихованні. Ними
є,

зокрема, відшкодування матеріальних збитків тим, хто чи-

нить йому перешкоди у здійсненні своїх прав щодо дитини.

 

4. Рівність прав та обов\’язків батьків щодо дитини не
при-

пиняється у разі розірвання шлюбу. Договір між дружиною

та чоловіком (стаття 109 СК) дасть змогу забезпечити
тому,

хто після розірвання шлюбу проживатиме окремо, можли-

вість безперешкодного здійснення своїх батьківських прав
та

виконання обов\’язків.

 

5. На обсяг прав та обов\’язків матері, батька щодо дитини

не впливає вік матері чи батька дитини, стан їхнього
фізично-

го здоров\’я. Хоча ці обставини можуть внести відповідні
корек-

тиви у здійснення ними цих прав та виконання обов\’язків.

 

6. Діти мають рівне право на виховання з боку матері та
ба-

тька. Вони є носіями рівних обов\’язків стосовно матері,
бать-

ка щодо піклування про них та надання їм матеріальної
допо-

моги, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між
со-

бою.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code