Науково-практичний коментар до ст. 154 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 154 Сімейного кодексу України

Стаття 154. Права батьків по захисту дитини

 

1. Батьки мають право на самозахист своєї
дитини, пов-

нолітніх дочки та сина.

 

2. Батьки мають право звертатися до суду,
органів дер-

жавної влади, органів місцевого
самоврядування та гро-

мадських організацій за захистом прав та
інтересів дити-

ни, а також непрацездатних сина, дочки як
їх законні пред-

ставники без спеціальних на те повноважень.

 

3. Батьки мають право звернутися за
захистом прав та

інтересів дітей і тоді, коли відповідно до
закону вони самі

мають право звернутися за таким захистом.

 

1. Конституція України у статті 55 надає
кожному грома-

дянинові право будь-якими, не забороненими
законом засоба-

ми захищати свої права і свободи від порушень
і протиправ-

них посягань.

 

Це право було названо правом на самозахист.

 

Стаття 154 СК переносить це конституційне
право до сфери

сімейних відносин, надаючи батькам
можливість самим, без

звернення до органу опіки та піклування,
суду, органу держав-

ної влади, органу місцевого самоврядування,
захищати права

та інтереси дитини, повнолітніх
непрацездатних дочки та си-

на. Такий захист може полягати в усуненні
перешкод по здійс-

ненню ними особистих немайнових та майнових
прав, вжит-

тю заходів для відновлення прав, порушених
іншими особами

тощо.

 

Надання батькам права на самозахист не лише
дитини, а й

повнолітніх дочки та сина – не є абсолютною
новелою. Це

правило є лише юридичним оформленням
(закріпленням) то-

го, чим раніше фактично володіли мати,
батько відповідно до

природного права, зумовленого материнством
та батьківст-

вом.

 

Норма частини першої статті 154 СК розширює
і водночас

зміцнює арсенал захисту прав та інтересів
особи. Для здійс-

нення права на самозахист матері та
батькові достатньо пред\’я-

вити документ, який засвідчує їх статус.

 

2. Частиною другою статті 154 СК
підтверджено статус ма-

тері, батька як законних представників
дитини.

 

Представництво дитини матір\’ю та батьком
називається

законним тому, що виникає безпосередньо із
закону, що саме

законом визначені їхні права та обов\’язки.

 

Батьки діють як законні представники дитини
без особли-

вих на це повноважень.

 

При поданні матір\’ю чи батьком заяви про
захист прав ди-

тини їм достатньо пред\’явити паспорт, з відповідною
відміт-

кою про народження дитини або свідоцтво про
народження

дитини.

 

3. Норма частини другої статті 154 СК
поширює законне

представництво і на повнолітніх дочку,
сина, якщо вони є не-

працездатними, але лише у сфері
процесуальних (процедур-

них) відносин, зумовлених порушенням їхніх
прав та інте-

ресів.

 

Як уже зазначалося, дитина, яка досягла
чотирнадцяти ро-

ків, має право сама звернутися за захистом
своїх сімейних

прав та інтересів (частина перша статті 18
СК). Якщо вона з

різних причин цього не робить, мати чи
батько або вони обоє

мають право самі звернутися до суду.
Процесуальні особливо-

сті розгляду таких справ (явка дитини,
правові наслідки запе-

речення дитини щодо задоволення заяви)
встановлюються

Цивільним процесуальним кодексом України та
іншими за-

конами.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code