Науково-практичний коментар до ст. 158 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 158 Сімейного кодексу України

Стаття 158. Вирішення органом опіки та
піклування спору

щодо участі у вихованні дитини того з
батьків,

хто проживає окремо від неї

 

1. За заявою матері, батька дитини орган
опіки та пік-

лування визначає способи участі у вихованні
дитини та

спілкуванні з нею того з батьків, хто
проживає окремо від

неї.

 

Рішення про це орган опіки та піклування
постановляє

на підставі вивчення умов життя батьків,
їхнього ставлен-

ня до дитини, інших обставин, що мають
істотне значення.

 

2. Рішення органу опіки та піклування є
обов\’язковим

до виконання. Особа, яка ухиляється від
виконання рішен-

ня органу опіки та піклування, зобов\’язана
відшкодувати

матеріальну та моральну шкоду, завдану тому
з батьків,

хто проживає окремо від дитини.

 

1. За статтею 65 КпШС за відсутності згоди
того з батьків, з

ким дитина проживає, на побачення з нею
другого з батьків,

спір вирішувався органом опіки та
піклування з участю бать-

ків. І лише у разі невиконання \”вказівок\” органу опіки та

піклування другий з батьків мав право
звернутися за ви-

рішенням спору до суду.

 

За статтею 19 СК звернення за захистом до
органу опіки та

піклування перестало бути обов\’язковою
досудовою процеду-

рою. Ця обставина, очевидно, призведе до
зменшення кілько-

сті справ, які подаватимуться на його
розгляд.

 

2. Орган опіки та піклування може визначити
місце зу-

стрічі батька з дитиною (за місцем
проживання когось із них

чи іншої особи), періодичність та
тривалість їх. Може надати

їм можливість більш тривалого спілкування у
свята чи вихід-

ні дні, а також під час відпустки чи
канікул.

 

Рішення органу опіки та піклування має
базуватися на дос-

товірній інформації про найрізноманітніші
обставини, які мо-

жуть мати істотне значення.

 

3. Рішення органу опіки та піклування не
включено до чи-

сла виконавчих документів, які приймаються
органами дер-

жавної виконавчої служби до виконання.
Отже, немає орга-

ну, який виконував би це рішення примусово.

 

Тому обов\’язковість виконання рішення
органу опіки та

піклування пов\’язується лише з
усвідомленням одним з бать-

ків цього нового для нього обов\’язку.

 

За рішенням органу опіки та піклування А.
було дозволено

щотижня у неділю бачитися з дочкою. Щотижня
А. приїж-

джав з Києва до Житомира, але на
телефонні дзвінки ніхто

не відповідав, двері квартири жодного разу
перед ним не бу-

ли відчинені. Так повторювалось понад
півроку.

 

У частині другій статті 158 СК вперше
передбачена можли-

вість відшкодування матеріальної та
моральної шкоди у разі

невиконання рішення органу опіки та
піклування, що буде

ще однією гарантією забезпечення
батьківських прав та обо-

в\’язків. Так, якщо батько витратився на
приїзд, на прожи-

вання в готелі, але мати дитини без
будь-яких пояснень не

створила можливості для побачення з
дитиною, він матиме

право на відшкодування понесених витрат, а
також на грошо-

ву сатисфакцію завданих душевних страждань.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code