Науково-практичний коментар до ст. 185 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 185 Сімейного кодексу України

Стаття 185. Участь батьків у додаткових
витратах на дитину

 

1. Той з батьків, з кого присуджено
стягнення аліментів

на дитину, а також той з батьків, до кого
вимога про стяг-

нення аліментів не була подана, зобов\’язані
брати участь у

додаткових витратах на дитину, що викликані
особливими

обставинами (розвитком здібностей дитини,
її хворобою,

каліцтвом тощо).

 

2. Розмір участі одного з батьків у
додаткових витратах

на дитину в разі спору визначається за
рішенням суду, з

урахуванням обставин, що мають істотне
значення.

 

Додаткові витрати на дитину можуть
фінансуватися на-

перед або покриватися після їх фактичного
понесення ра-

зово, періодично або постійно.

 

1. В окремих випадках, крім щоденних витрат
на утриман-

ня та виховання дитини, може виникнути
потреба у додатко-

вих витратах на неї.

 

Обов\’язок брати участь у додаткових
витратах на дитину

поширюється не лише на тих, хто сплачує
аліменти, як це бу-

ло встановлено у статті 86 КпШС. Тому, якщо
позов про стяг-

нення аліментів до батька не пред\’являвся,
це не виключає

права матері зажадати від нього, наприклад,
разової компен-

сації понесених додаткових витрат.

 

Якщо дитина проживає з дідом, бабою, вимога
про покрит-

тя додаткових витрат може бути пред\’явлена
ними до матері

та батька дитини.

 

2. За статтею 86 КпШС обов\’язок брати
участь у додатко-

вих витратах на дитину обумовлювався \”винятковими\” об-

ставинами – важкою хворобою дитини,
каліцтвом тощо,

тобто негативними, небажаними фактами.

 

У коментованій статті змінено погляд на
проблему. Йдеть-

ся про \”особливі\” обставини, які можуть
бути зумовлені не

лише хворобою (причому не обов\’язково
важкою), а й факта-

ми позитивними, бажаними. Так, якщо у
дитини є схильність

до музики, додаткові витрати можуть бути
викликані необ-

хідністю купівлі для неї музичного інструмента,
або дитина

потребує оздоровлення і додаткові витрати
зумовлені необхід-

ністю її відпочинку біля моря.

 

3. Участь матері, батька у додаткових
витратах на дитину

не обов\’язково має бути рівною. У разі
спору частка кожного

з батьків у цих витратах визначатиметься
судом з урахуван-

ням обставин, які заслуговують на увагу.

 

Восьмирічна М. потребувала серйозної
офтальмологічної

операції, яку погодилися зробити в Києві.
Виникла потреба у

значній сумі коштів: йшлося про транспортні
витрати, на

проживання матері в готелі, харчування,
придбання дорогих

ліків, а також оплату медичних послуг.

 

З урахуванням матеріального становища
батька та матері,

зарплата якої була мінімальною, а також тих
душевних

страждань, викликаних хворобою дитини, яких
щоденно за-

знавала позивачка, суд постановив рішення
про відшкоду-

вання батьком усієї суми наперед
передбачених витрат. Суд

виходив з того, що перебування позивачки та
дитини у столиці
 

неодмінно викличе потребу в інших,
непередбачених витра-

тах, які доведеться покривати позивачці за
рахунок власних

коштів.

 

4. Додаткові витрати можуть відшкодуватися
до їх поне-

сення або після того.

 

5. Якщо причина, що зумовила додаткові
витрати, є триваю-

чою, наприклад, тяжка хвороба або каліцтво,
витрати мо-

жуть фінансуватися наперед, з зазначенням
або без зазначен-

ня кінцевого терміну.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code