Науково-практичний коментар до ст. 202 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 202 Сімейного кодексу України

Стаття 202. Підстави виникнення обов\’язку повнолітніх
доч-

ки, сина утримувати батьків

 

1. Повнолітні дочка, син зобов\’язані утримувати бать-

ків, які є непрацездатними і потребують матеріальної до-

помоги.

 

2. Якщо мати, батько були позбавлені батьківських

прав і ці права не були поновлені, обов\’язок утримувати

матір, батька у дочки, сина, щодо яких вони були позбав-

лені батьківських прав, не виникає.

 

1. Дочка, син зобов\’язані утримувати своїх матір, батька

незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою.

Цей обов\’язок обумовлений лише фактом походження, заре-

єстрованим відповідно до статей 122, 125 цього Кодексу.

 

3. не подавала позову до чоловіка про стягнення аліментів
на

сина з таких мотивів: \”Не хочу, щоби потім він мав
будь-які

претензії до сина\”. Але 3. не мала рації.

 

Та обставина, що мати дитини не пред\’явила у свій час по-

зову до її батька про стягнення аліментів або після
задоволен-

ня позову не подала виконавчого листа для примусового
стяг-

нення аліментів, не є перешкодою до виникнення згодом у

батька права на утримання від повнолітніх сина чи дочки.

 

2. Право на утримання від дочки, сина мати та батько ма-

тимуть за умови, що є непрацездатними та потребують мате-

ріальної допомоги. Непрацездатним вважається той з бать-

ків, хто досяг загального пенсійного віку або є інвалідом
І, II

чи III групи. Потреба в матеріальній допомозі має
визнача-

тися залежно від наявності чи відсутності прожиткового
мі-

німуму.

 

3. Оскільки обов\’язок батьків утримувати дитину не зале-

жить від їхнього матеріального стану, то і обов\’язок
сина,

дочки щодо матері, батька не пов\’язується з цією обстави-

ною. Тому якщо дочка, син самі не є матеріально
забезпече-

ними, суд все ж таки буде вимушений присудити з них алі-

менти.

 

4. Якщо є кілька дочок, синів, то їхній обов\’язок щодо

утримання матері, батька не є солідарним. У зв\’язку з цим

аліменти мають бути присуджені з кожного з них окремо.

 

5. Право матері, батька на аліменти також не є
солідарним.

Тому якщо позов про стягнення аліментів пред\’явили
одночас-

но мати і батько, аліменти мають бути присуджені кожному
з

них особисто, а не однією сумою на обох.

 

6. За статтею 74 КпШС у разі позбавлення батьківських
прав

батьки втрачали право вимагати від дитини в майбутньому
на-

дання їм утримання. Така конструкція викликала заперечен-

ня, оскільки не можна позбавити людину сьогодні того,
чого

вона не має зараз і невідомо, чи матиме в майбутньому.

 

У частині другій статті 202 СК міститься інша юридична

конструкція: у матері, батька право на утримання від
дочки,

сина, щодо яких вони були позбавлені батьківських прав,
вза-

галі виникнути не може.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code