Науково-практичний коментар до ст. 208 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 208 Сімейного кодексу України

Стаття 208. Особа, яка може бути усиновленою

 

1. Усиновленою може бути дитина (стаття 6 цього Кодек-

су).

 

2. У виняткових випадках суд може постановити рішен-

ня про усиновлення повнолітньої особи, яка не має матері,

батька або була позбавлена їхнього піклування.

 

У цьому разі суд бере до уваги сімейний стан усиновлю-

вача, зокрема відсутність у нього своїх дітей, та інші
обста-

вини, що мають істотне значення.

 

1. Усиновлення стосується, головним чином, дитини і є
пра-

вовим засобом забезпечення її сімейним оточенням, вкрай
не-

обхідним для повного і гармонійного розвитку її
особистості.

 

1. І. був сиротою, батьків своїх ніколи не бачив. До
школи-

інтернату був переведений з дитячого будинку. Тривалий
час

його брала до себе на суботу та неділю няня Г., яка не
мала

своїх дітей. Після закінчення школи І. був призваний в

армію. Але контакти з Г. не припинялися. Відслуживши, І.

повернувся до Києва, і Г. взяла його до себе. Так вони і
жи-

ли. Для І. колишня няня давно стала фактичною матір\’ю, а

для Г. він завжди був як син.

 

2. Подружжя Т. втратили сина в результаті нещасного ви-

падку. Через якийсь час їх познайомили із сиротою, дуже

схожим на їхнього сина, але повнолітнім. Усиновлення
відбу-

лося завдяки підробці свідоцтва про народження. За
позовом

прокурора усиновлення згодом було визнане судом недійс-

ним з формальної підстави: підробка документів. Однак пи-

тання \”а кому воно шкодило?\” – так і залишилося без

відповіді.

 

Цих двох сумних життєвих історій було достатньо для

того, щоби подолати спротив нечисленних опонентів і
переко-

нати їх у необхідності долати законодавчі заборони, які
спря-

мовані проти людини.

 

В українському законодавстві усиновлення повнолітньої

особи дозволено вперше. Відповідна правова норма може
бути

зарахована до тих законодавчих новел, які допомагають лю-

дині бути щасливою.

 

2. Повнолітня особа може бути усиновлена за двох умов:

якщо вона є сиротою або була позбавлена батьківського
пік-

лування.

 

3. Усиновлення не може стосуватися особи, батьки якої по-

мерли після досягнення нею повноліття, за умови належного

виконання ними своїх батьківських обов\’язків.

 

Наявність у особи, яка бажає бути усиновлювачем, своїх

дітей не є перешкодою для усиновлення.

 

4. Закон не встановлює максимального віку особи, яка мо-

же бути усиновлена. Отже, не виключено, що нею може стати

і та, кому за тридцять.

 

Як зазначено у частині другій статті 208 СК, усиновлення

повнолітньої особи можливе \”у виключних випадках\”, тому

суду належить дійти висновку, чи є відповідна ситуація
саме

такою. Цей висновок суду має бути зроблений з урахуванням

сімейного стану того, хто бажає стати усиновлювачем, та
ін-

ших обставин, що мають істотне значення.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code