Науково-практичний коментар до ст. 214 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 214 Сімейного кодексу України

Стаття 214. Облік дітей, які залишилися без батьківського

піклування і можуть бути усиновлені

 

1. Керівники закладів, у яких перебувають діти, які мо-

жуть бути усиновлені, а також службові особи органів

опіки та піклування, які мають відомості про дітей,
позбав-

лених батьківського піклування, зобов\’язані протягом се-

ми днів подати інформацію про них до відповідних від-

ділів та управлінь районних, районних у містах Києві та

Севастополі державних адміністрацій, виконавчих коміте-

тів міських, районних у містах рад.

 

2. Районні, районні в містах Києві та Севастополі дер-

жавні адміністрації, виконавчі комітети міських, район-

них у містах рад, якщо не виявилося осіб, які бажали б

усиновити дитину або взяти її під опіку чи піклування,

протягом одного місяця від дня надходження відомостей

про них зобов\’язані подати відповідну інформацію до Ради

міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київсь-

кої та Севастопольської міських державних адміністрацій.

 

3. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,

Київська та Севастопольська міські державні адміністра-

ції, якщо не виявилося осіб, які бажали б усиновити дити-

ну або взяти її під опіку чи піклування, протягом одного

місяця від дня надходження інформації про дітей, які мо-

жуть бути усиновлені, передають її для централізованого

обліку до Центру з усиновлення дітей при спеціально упов-

новаженому центральному органові виконавчої влади в га-

лузі освіти (далі – Центр з усиновлення дітей).

 

4. За невиконання вимог, встановлених у частинах пер-

шій – третій цієї статті, подання недостовірних відомос-

тей, а також за дії, пов\’язані з приховуванням дитини від

усиновлення, керівники закладів, у яких перебувають ді-

ти, інші службові особи несуть відповідальність, встанов-

лену законом.

 

1. Держава, як записано у статті 52 Конституції України,

бере під свою охорону кожну дитину, яка позбавлена належ-

ного батьківського виховання.

 

Для виконання такої благородної місії запроваджено за-

гальнодержавний облік дітей, які залишилися без батьківсь-

кого опікування і можуть бути усиновлені.

 

Формування банку даних про дітей-сиріт і дітей, позбавле-

них батьківського піклування, покладено на Центр з
усинов-

лення дітей при Міністерстві науки і освіти України, який
діє

відповідно до Положення про Центр з усиновлення дітей,

затвердженого наказом Міністерства освіти від ЗО березня

1996 р. № 98.

 

2. У статті 214 СК встановлена триступенева система пові-

домлення про таких дітей. Первинна інформація про них має

бути подана керівниками закладів, у яких перебувають
діти.

Службові особи органів опіки та піклування повинні протя-

гом семи днів передати її до відповідних відділів та
управлінь

районних державних адміністрацій, міських, районних рад.

У свою чергу, вони протягом одного місяця зобов\’язані
пода-

ти відповідну інформацію до Ради міністрів Автономної
Рес-

публіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської
місь-

ких державних адміністрацій.

 

3. За подання неправдивої інформації, приховання дитини

від усиновлення, несвоєчасне подання інформації службові

особи можуть бути притягнуті до відповідальності,
встановле-

ної законом.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code