Науково-практичний коментар до ст. 238 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 238 Сімейного кодексу України

Стаття 238. Скасування усиновлення

 

1. Усиновлення може бути скасоване за
рішенням суду,

якщо:

 

1) воно суперечить інтересам дитини, не
забезпечує їй

сімейного виховання;

 

2) дитина страждає недоумством, на психічну
чи іншу

тяжку невиліковну хворобу, про що
усиновлювач не знав і

не міг знати на час усиновлення;

 

3) між усиновлювачем і дитиною склалися,
незалежно

від волі усиновлювача, стосунки, які
роблять неможливи-

ми їхнє спільне проживання і виконання
усиновлювачем

своїх батьківських обов\’язків.

 

2. Скасування усиновлення не допускається
після досяг-

нення дитиною повноліття.

 

Усиновлення може бути скасоване після
досягнення ди-

тиною повноліття, якщо протиправна
поведінка усиновле-

ного, усиновлювача загрожує життю, здоров\’ю
усиновлю-

вача, усиновленого або інших членів сім\’ї.

 

3. Усиновлення повнолітньої особи може бути
скасова-

но судом за взаємною згодою усиновлювача і
усиновленого

або на вимогу одного з них, якщо сімейні
відносини між

ними не склалися.

 

4. Усиновлення скасовується від дня
набрання чинності

рішенням суду.

 

1. Усиновлення може бути скасоване за
умови, що воно бу-

ло проведено відповідно до закону, але в
даний момент супе-

речить інтересам дитини і (або)
усиновлювача.

 

2. Усиновлення може бути скасоване, якщо
воно супере-

чить інтересам дитини. Ця суперечність
полягає в тому, що

дитина не одержує того сімейного виховання,
яке передбача-

лося. Йдеться, зокрема, про випадки, коли
усиновлювач за-

лишив дитину без опіки, зловживає алкоголем,
жорстоко по-

водиться з дитиною, експлуатує її, схиляє
до наркоманії чи

проституції, тобто про вчинення ним
(усиновлювачем) проти-

правної поведінки.

 

Усиновлення може бути скасоване і за
відсутності у діях

усиновлювача протиправної поведінки, якщо неможливість

виконання своїх обов\’язків пов\’язана з
тяжким каліцтвом,

туберкульозом тощо.

 

3. Норма пункту 2 статті 238 СК була
породжена судовою

практикою.

 

Подружжя С. усиновило немовля безпосередньо
з пологового

будинку.

 

Згодом виявилося, що дитина страждає на
недоумство –

олігофренію у стадії дебільності.

 

Позов про скасування усиновлення було
задоволене на

підставі того, що воно суперечить інтересам
дитини, оскіль-

ки в домашніх умовах неможливо забезпечити
їй той догляд,

який вимагає стан її здоров\’я.

 

Стаття 238 СК містить спеціальну підставу
для скасуван-

ня усиновлення, її наявність засвідчує
існування таких по-

одиноких випадків, коли закон не віддає
перевагу інтере-

сам дитини, вважаючи інтереси усиновлювача
самодостатнім

об\’єктом захисту. Такий виняток не
суперечить, однак, за-

гальній засаді регулювання сімейних
відносин, якою є макси-

мально можливе урахування інтересів дитини
(частина вось-

ма статті 7 СК).

 

За цією підставою умовою скасування
усиновлення є тяж-

кий розлад фізичного та психічного здоров\’я
дитини.

 

Був час, коли діти, хворі на певні недуги,
взагалі не пере-

давалися на усиновлення, за умови, що вони
перебували у

спеціальних державних закладах. Зараз така
заборона знята.

Усиновленою може бути і хвора дитина. Але
про це усинов-

лювач має знати.

 

\”Державні діти\” передаються на усиновлення
після деталь-

ного медичного обстеження. Якщо, наприклад,
усиновлюва-

чем дитини є чоловік її матері, він може і
не знати про стан її

(дитини) здоров\’я, але при відповідній
цікавості міг би одер-

жати інформацію про це.

 

Усиновлення може бути скасоване, якщо
усиновлювач не

знав про хворобу дитини у зв\’язку з
приховуванням її або

лікарською помилкою.

 

4. Норма пункту З частини першої статті 238
СК розрахо-

вана на кілька життєвих ситуацій.

 

Можливі випадки, коли матір усиновленої
дитини розірва-

ла шлюб з усиновлювачем її дитини, не
допускає його до спіл-

кування з нею, але, як це часто буває,
одержує аліменти. Ди-

тину може забрати до себе рідна бабуся і
також не допускати

до неї усиновлювача.

 

За таких обставин, а особливо, коли
розкрита таємниця

усиновлення, усиновлення втрачає сенс і
зводиться лише до

обов\’язку по утриманню. В іншому випадку
усиновлена дити-

на зробила замах на життя усиновлювача.

 

Можливість скасування усиновлення є
своєрідною пересто-

рогою родичам усиновленого та й самому
усиновленому, засо-

бом забезпечення усиновлювачеві можливості
виконання сво-

їх обов\’язків і водночас засобом захисту
його інтересів.

 

5. У частині другій статті 238 СК
сформульовано загальне

правило, за яким розрив правових зв\’язків
(повний або част-

ковий) між дитиною та батьками, а також між
дитиною і уси-

новлювачами після досягнення дитиною
повноліття є немож-

ливим.

 

Законом України від ЗО січня 1996 р. були
внесені зміни

до статті 124 КпШС, в результаті чого
вперше була передбаче-

на можливість скасування усиновлення після
повноліття.

 

Приводом для цього був лист, направлений до
Верховної Ра-

ди України подружжям Р. У листі вони
просили допомоги.

Кілька років тому вони взяли десятирічного
хлопчика з дит-

будинку, але не змогли справитися з ним.
Хлопець швидко

почав вживати алкоголь, постійно кривдив
їх, наносив побої.

За розбій відбуває покарання. У листах
лякає, що як вийде,

то розправиться з ними.

 

В іншій ситуації подружжя усиновило відразу
трьох ді-

тей, мати яких зловживала алкоголем, через
що і померла.

Згодом, коли діти підросли, вони стали
знущатися над уси-

новлювачами, і навіть одного разу старша з
них підняла на

усиновительку руку. Жодні із засобів
виховання, якими во-

ни, люди з вищою освітою, дуже побожні,
користувалися, не

дали бажаного результату.

 

Норма абзацу другого частини другої статті
238 СК є засте-

реженням, спрямованим як до усиновленого,
так і до усинов-

лювача, і водночас правовою санкцією за
протиправну пове-

дінку когось із них. Вона стимулює
усиновленого і усиновлю-

вача до підтримання між ними нормальних
стосунків.

 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code