Науково-практичний коментар до ст. 242 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 242 Сімейного кодексу України

Стаття 242. Позбавлення усиновлювача
батьківських прав

 

1. Якщо усиновлювач був записаний матір\’ю,
батьком

усиновленої ним дитини, він може бути
позбавлений бать-

ківських прав за наявності підстав,
встановлених у стат-

ті 164 цього Кодексу.

 

2. У разі позбавлення усиновлювача
батьківських прав

настають наслідки, встановлені статтею 166
цього Кодек-

су. У разі смерті усиновлювача,
позбавленого батьківських

прав, дитина одержує право на спадкування
на загальних

підставах.

 

3. Батьківські права усиновлювача можуть
бути понов-

лені відповідно до положень статті 169
цього Кодексу.

 

1. Якщо усиновлювач ухилявся від виконання
своїх бать-

ківських обов\’язків, жорстоко ставився до
своєї дитини, був

алкоголіком чи наркоманом, єдиною санкцією,
яка до нього

могла бути застосована, було скасування
усиновлення.

 

Вважалося, що позбавити батьківських прав
можна лише

рідних матір та батька. Ця теза сприймалася
як аксіома, без

жодних аргументів, навіть, якщо усиновлювач
був записаний

матір\’ю, батьком дитини. Порівняння
правових наслідків

скасування усиновлення та наслідків
позбавлення батьківсь-

ких прав з точки зору того, який із них
більше відповідатиме

інтересам дитини, не проводилося.

 

2. У статті 242 СК законодавче закріплено
інший погляд на

проблему, який зумовлений потребою якомога
повнішої охо-

рони прав дитини.

 

Якщо усиновлювач записаний матір\’ю, батьком
дитини,

він як носій батьківських прав може бути їх
позбавлений.

 

Позбавлення усиновлювача батьківських прав
за правови-

ми наслідками є більш вигідним для дитини,
ніж скасування

усиновлення.

 

У разі скасування усиновлення таємниця
проведеного в

минулому усиновлення перестає діяти. Це, як
правило, за-

чіпає особисті інтереси дитини, її матері,
яка хотіла би зберег-

ти відповідну інформацію в секреті.

 

Позбавлення усиновлювача батьківських прав
не вириває

дитину з його родинного кола, а тому вона
може розраховува-

ти на матеріальну допомогу та захист від
баби, діда.

 

Позбавлення усиновлювача батьківських прав
не звільняє

його від обов\’язку утримувати дитину.

 

Усиновлена дитина має потенційну можливість
бути спад-

коємцем за законом, мати право на
обов\’язкову частку у разі

спадкування за заповітом.

 

Крім того, у разі позбавлення батьківських
прав можна ще

сподіватися на виправлення поведінки
усиновлювача і понов-

лення батьківських прав.

 

Загроза позбавлення батьківських прав може
бути стиму-

лом належного виконання усиновлювачем
батьківських обо-

в\’язків, оскільки особа, позбавлена
батьківських прав, втрачає

ряд правових можливостей: не зможе знову
бути усиновлюва-

чем, не зможе бути призначена опікуном чи
піклувальником.

 

3. Позбавлення батьківських прав
передбачено лише щодо

тих усиновлювачів, які записані матір\’ю,
батьком дитини.

Таке застереження не було обумовлено
якимись вагомими ар-

гументами.

 

Хоча батьківськими правами наділяються усі
усиновлюва-

чі, вирішено було передбачити застосування
цієї \”революцій-

ної санкції\” лише до частини з них як
своєрідний правовий

експеримент.

 

Не виключено, що в майбутньому позбавлення
батьківсь-

ких прав буде поширено на усіх
усиновлювачів.

 

4. Наслідки позбавлення батьківських прав
для усіх ситуа-

цій однакові, в тому числі і тоді, коли
йдеться про усинов-

лювача. Якщо особа була записана батьком
дитини, вона за-

лишається ним і надалі, незалежно від
різних життєвих ситу-

ацій.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code