Науково-практичний коментар до ст. 247 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 247 Сімейного кодексу України

Стаття 247. Права дитини, над якою
встановлено опіку або

піклування

 

1. Дитина, над якою встановлено опіку або
піклування,

має право:

 

1) на проживання в сім\’ї опікуна або
піклувальника, на

піклування з його боку;

 

2) на забезпечення їй умов для всебічного
розвитку,

освіти, виховання і на повагу до її
людської гідності;

 

3) на збереження права користування житлом,
у якому

вона проживала до встановлення опіки або
піклування. У

разі відсутності житла така дитина має
право на його

отримання відповідно до закону;

 

4) на захист від зловживань з боку опікуна
або піклу-

вальника.

 

2. Встановлення опіки та піклування не
припиняє пра-

ва дитини на аліменти, пенсії, інші
соціальні виплати, а

також на відшкодування шкоди у зв\’язку з
втратою году-

вальника.

 

1. Стаття 247 СК встановлює права дитини,
яка є під опі-

кою або піклуванням. Кожному з цих прав
відповідає анало-

гічний за змістом обов\’язок опікуна та
піклувальника, навіть

якщо цей обов\’язок, з метою економії
правового матеріалу, не

названий серед тих обов\’язків, які
зазначені у статті 249 СК.

 

2. Дитина, незалежно від того, має вона
власне житло на

праві власності чи на праві користування
або зовсім не має

його, має право проживати у сім\’ї опікуна
або піклувальника.

Спроможність забезпечити дитину житлом є
одним із важли-

вих критеріїв для задоволення заяви особи
про призначення

її опікуном або піклувальником.

 

Термін \”проживання у сім\’ї\” не засвідчує ще
того, що підо-

пічний став членом сім\’ї опікуна або
піклувальника.

 

Якщо опікун проживає у квартирі державного
житлового

фонду, поселення підопічного не створює для
нього самостій-

ного права на житло. Тому у разі звільнення
особи від обо-

в\’язків опікуна колишній підопічний втрачає
право на про-

живання у помешканні.

 

Те саме стосується випадків, коли у
квартиру підопічної

дитини поселяється опікун чи піклувальник:
з припиненням

опіки та піклування опікун чи піклувальник
мають бути ви-

селені.

 

3. Дитина має право на піклування з боку
опікуна чи пік-

лувальника.

 

Поняття \”піклування\” всеосяжне. Піклування
– це щоден-

на турбота про дитину, про її духовні та
матеріальні потреби.

 

Опікун, піклувальник має взяти на себе
турботи по ство-

ренню умов для всебічного розвитку дитини,
освіти, вихован-

ня. Все це має робитися під знаком поваги
до людської гіднос-

ті дитини.

 

4. Переїзд дитини до опікуна чи
піклувальника, незалежно

від часу проживання у його сім\’ї, не
позбавляє дитину права

на користування помешканням, у якому вона
раніше прожи-

вала. Це значить, що вона має беззастережне
право поверну-

тися до нього.

 

Стаття 247 СК містить ще одну гарантію
житлових прав

дитини: якщо вона не має помешкання, вона
має бути при-

йнята на чергу для забезпечення ним
відповідно до закону.

 

5. Дитина має право на захист від
зловживань як з боку ма-

тері, батька, так і з боку опікуна чи
піклувальника. Це зна-

чить, що дитина має право на звернення до
органу опіки та

піклування з відповідними заявами, в тому
числі з заявою

про звільнення опікуна чи піклувальника від
своїх повнова-

жень.

 

6. У частині другій статті 247 СК
передбачено збереження

за дитиною тих майнових прав, які вона мала
до призначення

опіки та піклування. Якщо дитина не
отримувала аліментів,

опікун чи піклувальник має право звернутися
з позовом про

їх стягнення з матері, батька дитини чи
інших осіб, які за за-

коном зобов\’язані її утримувати.

 

Якщо дитині не призначена пенсія, опікун чи
піклуваль-

ник зобов\’язані подати відповідні документи
для її призна-

чення.

 

Опікун чи піклувальник зобов\’язаний
звернутися до запо-

діювача шкоди про відшкодування дитині
витрат, пов\’яза-

них із заподіянням смерті матері, батька чи
іншого году-

вальника.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code