Науково-практичний коментар до ст. 251 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 251 Сімейного кодексу України

Стаття 251. Звільнення опікуна та піклувальника дитини
від

їх обов\’язків

 

1. Особа може бути звільнена від обов\’язків опікуна або

піклувальника дитини у випадках, передбачених Цивіль-

ним кодексом України, а також тоді, коли між опікуном,

піклувальником та дитиною склалися стосунки, які пере-

шкоджають здійсненню ними опіки, піклування.

 

1. Припинення опіки та піклування означає одночасне

звільнення опікуна та піклувальника від їх обов\’язків.
Однак

звільнення опікуна чи піклувальника не завжди є результа-

том припинення опіки та піклування.

 

2. Опікун та піклувальник щодо дитини можуть бути

звільнені від своїх обов\’язків за наявності загальних
підстав,

передбачених Цивільним кодексом України.

 

Оскільки немає примусового призначення ні опікуна, ні

піклувальника, небажання їх виконувати надалі свої повно-

важення є підставою для звільнення кожного з них від
цього.

 

3. Якщо, наприклад, у результаті контролю з боку органу

опіки та піклування виявиться, що опікун чи піклувальник

неналежне виконує свої обов\’язки, він може бути
звільнений

від своїх обов\’язків.

 

Сімейний кодекс не передбачає відшкодування звільненим

опікуном чи піклувальником матеріальної або моральної
шко-

ди підопічному за сам факт невиконання ним своїх обов\’яз-

ків. Така шкода може бути ними відшкодована лише тоді,
ко-

ли в результаті винної поведінки опікуна чи піклувальника

дитиною заподіяна шкода іншій особі.

 

4. У сім\’ї, в яку була прийнята дитина, позбавлена
батьків-

ського піклування, має панувати, як і у кожній сім\’ї, де
є ди-

тина, \”атмосфера щастя, любові і розуміння\” (з преамбули
до

Конвенції про права дитини). Якщо немає щастя у сім\’ї,
як-

що члени сім\’ї не можуть порозумітися щодо будь-яких пи-

тань спільного життя, – це ще півбіди. Якщо дитину не
люб-

лять, а вона це відчуває, перебування її у такій сім\’ї
буде

постійним травмуючим фактором для неї.

 

Нелюбов опікуна чи піклувальника до дитини, нелюбов ди-

тини до опікуна чи піклувальника можуть зумовити неможли-

вість здійснення опіки чи піклування. У цій ситуації може
ви-

никнути проблема пошуку іншого опікуна чи піклувальника.

 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code