Науково-практичний коментар до ст. 256 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 256 Сімейного кодексу України

Стаття 256. Припинення договору про патронат

 

1. Договір про патронат припиняється у разі відмови від

нього вихователя або дитини, яка досягла чотирнадцяти

років.

 

До призначення дитині нового вихователя або передан-

ня дитини іншій особі, навчальному закладові, закладові

охорони здоров\’я або соціального захисту вихователь,

який відмовився від договору, зобов\’язаний піклуватися

про дитину.

 

2. Договір про патронат може бути розірваний за зго-

дою сторін або за рішенням суду в разі невиконання вихо-

вателем своїх обов\’язків або якщо між ним та дитиною

склалися стосунки, які перешкоджають виконанню обо-

в\’язків за договором.

 

1. У разі досягнення дитиною повноліття договір про па-

тронат припиняється у зв\’язку із досягненням своєї мети,

тобто в зв\’язку з його виконанням. Договір про патронат
при-

пиняється у разі появи матері, батька і повернення їм
дитини.

 

2. Договір буде припинений у разі смерті патронатного ви-

хователя. Оскільки цей договір нерозривно пов\’язаний з
кон-

кретною особою, він має особистий характер, тому правона-

ступництво тут неможливе.

 

Якщо патронатним вихователем була записана у договорі

лише дружина, а фактично обов\’язки здійснювалися не лише

нею, а й її чоловіком, смерть дружини не є підставою для
при-

пинення договору. Однак чоловікові доведеться зініціювати

внесення до тексту договору відповідних змін, інакше він
мо-

же зіткнутися з цілою низкою проблем.

 

3. У частині першій статті 256 СК передбачена можливість

відмови від договору вихователя або дитини, якій
виповнило-

ся чотирнадцять років, без зазначення наявних для цього

причин. Отже, небажання когось із них – достатня підстава

для припинення договору.

 

Незалежно від кого надійшла відмова, умови договору ма-

ють виконуватися до влаштування дитини.

 

Серед тих, кому надано право односторонньо відмовитися

від договору, немає органу опіки та піклування. І це не
випад-

ково: дитина, взята у сім\’ю, не може знову отримати
статус

позбавленої батьківського піклування.

 

4. У частині другій статті 256 СК сторонам надано право

розірвати договір за взаємною згодою. Договір про
патронат

може бути розірваний за позовом органу опіки та
піклування

на підставі рішення суду у разі невиконання вихователем
сво-

їх обов\’язків.

 

Орган опіки та піклування має право вимагати розірвання

договору, якщо вихователь несумлінно ставиться до
виконан-

ня своїх обов\’язків або якщо у його сім\’ї хтось захворів
на тяж-

ку інфекційну хворобу і це становить небезпеку для
здоров\’я

дитини.

 

За позовом органу опіки та піклування договір може бути

розірвано і тоді, коли між дитиною та вихователем
склалися

такі стосунки, які виключають можливість спільного прожи-

вання та належного виховання дитини.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code