Category Сімейне право

Стаття 14. Здійснення сімейних прав

 Глава 2 
          ЗДІЙСНЕННЯ СІМЕЙНИХ ПРАВ ТА ВИКОНАННЯ СІМЕЙНИХ 
          ОБОВ\’ЯЗКІВ. ЗАХИСТ СІМЕЙНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ 
     Стаття 14. Здійснення сімейних прав 
     1. Сімейні  права  є такими,  що тісно пов\’язані з особою,  а 
тому не можуть бути передані іншій особі. 
     2. Якщо дитина або особа, дієздатність якої обмежена, не може 
самостійно  здійснювати  свої  права,  ці права здійснюють батьки, 
опікун або самі ці особи за допомогою батьків чи піклувальника. 
 
     {  Частину  третю  статті  14  виключено  на  підставі Закону 
N 524-V ( 524-16 ) від 22.12.2006 } 
 
     Стаття 15. Виконання сімейних обов\’язків 
     1. Сімейні обов\’язки є такими, що тісно пов\’язані з особою, а 
тому не можуть бути перекладені на іншу особу. 
     2. Якщо  особа  визнана  недієздатною,  її сімейний обов\’язок 
особистого  немайнового  характеру  припиняється   у   зв\’язку   з 
неможливістю його виконання. 
     Майновий обов\’язок  недієздатної  особи за її рахунок виконує 
опікун. 
     3. Якщо в результаті психічного розладу,  тяжкої хвороби  або 
іншої   поважної   причини  особа  не  може  виконувати  сімейного 
обов\’язку,  вона не  вважається  такою,  що  ухиляється  від  його 
виконання. 
     4. Невиконання або ухилення від виконання сімейного обов\’язку 
може бути підставою для застосування наслідків,  встановлених  цим 
Кодексом або домовленістю (договором) сторін. 
     Стаття 16.   Надання   неповнолітнім   батькам   допомоги   у 
                  здійсненні батьківських   прав   та    виконанні 
                  батьківських обов\’язків 
     1. Якщо  мати,  батько  дитини  є неповнолітніми,  баба,  дід 
дитини з боку того з батьків,  хто  є  неповнолітнім,  зобов\’язані 
надавати  йому  допомогу  у  здійсненні  ним  батьківських прав та 
виконанні батьківських обов\’язків. 
     Стаття 17.  Надання  органом  опіки  та  піклування  допомоги 
                 особам  у  здійсненні ними своїх сімейних прав та 
                 виконанні сімейних обов\’язків 
     1. Орган  опіки  та  піклування  надає   допомогу   особі   у 
здійсненні   нею   своїх   сімейних  прав  та  виконанні  сімейних 
обов\’язків в обсязі та в порядку,  встановлених  цим  Кодексом  та 
іншими нормативно-правовими актами. 
     Стаття 18. Захист сімейних прав та інтересів 
     1. Кожен  учасник сімейних відносин,  який досяг чотирнадцяти 
років,  має право на безпосереднє звернення до  суду  за  захистом 
свого права або інтересу. 
     2. Суд  застосовує  способи захисту,  які встановлені законом 
або домовленістю (договором) сторін. 
     Способами захисту сімейних прав та інтересів зокрема є: 
     1) встановлення правовідношення; 
     2) примусове виконання добровільно не виконаного обов\’язку; 
     3) припинення правовідношення, а також його анулювання; 
     4) припинення дій, які порушують сімейні права; 
     5) відновлення правовідношення,  яке  існувало  до  порушення 
права; 
     6) відшкодування  матеріальної  та  моральної шкоди,  якщо це 
передбачено цим Кодексом або договором; 
     7) зміна правовідношення; { Частину другу статті 18 доповнено 
пунктом 7 згідно із Законом N 524-V ( 524-16 ) від 22.12.2006 } 
     8)  визнання  незаконними рішень, дій чи бездіяльності органу 
державної  влади,  органу  влади  Автономної  Республіки  Крим або 
органу  місцевого  самоврядування,  їх посадових і службових осіб. 
{  Частину  другу  статті 18 доповнено пунктом 8 згідно із Законом 
N 524-V ( 524-16 ) від 22.12.2006 } 
     Стаття 19.  Участь  органу  опіки  та  піклування  у  захисті 
                 сімейних прав та інтересів 
     1. У випадках,  передбачених цим Кодексом, особа має право на 
попереднє звернення за захистом своїх сімейних прав  та  інтересів 
до органу опіки та піклування. 
     2. Рішення  органу  опіки  та  піклування  є  обов\’язковим до 
виконання,  якщо протягом десяти  днів  від  часу  його  винесення 
заінтересована  особа  не  звернулася  за  захистом своїх прав або 
інтересів до суду,  крім випадку,  передбаченого  частиною  другою 
статті 170 цього Кодексу. 
     3. Звернення  за  захистом  до  органу опіки та піклування не 
позбавляє особу права на звернення до суду. 
     У разі звернення з позовом до суду орган опіки та  піклування 
припиняє розгляд поданої йому заяви. 
 
     {  Абзац  третій  частини  третьої  статті  19  виключено  на 
підставі Закону N 524-V ( 524-16 ) від 22.12.2006 } 
 
     4. При розгляді судом спорів щодо участі одного з  батьків  у 
вихованні   дитини,   місця   проживання  дитини,  позбавлення  та 
поновлення батьківських прав,  побачення з дитиною матері, батька, 
які позбавлені батьківських прав, відібрання дитини від особи, яка 
тримає  її  у  себе  не  на  підставі  закону  або  рішення  суду, 
управління  батьками  майном  дитини,  скасування  усиновлення  та 
визнання його недійсним обов\’язковою  є  участь  органу  опіки  та 
піклування. 
     5. Орган  опіки  та  піклування подає суду письмовий висновок 
щодо  розв\’язання  спору  на  підставі  відомостей,  одержаних   у 
результаті обстеження умов проживання дитини, батьків, інших осіб, 
які бажають проживати з дитиною,  брати участь у її  вихованні,  а 
також на підставі інших документів, які стосуються справи. 
     6. Суд  може  не  погодитися  з  висновком  органу  опіки  та 
піклування,  якщо  він  є  недостатньо  обґрунтованим,  суперечить 
інтересам дитини. 
     Стаття 20.   Застосування  позовної  давності  до  вимог,  що 
                  випливають із сімейних відносин 
     1. До вимог,  що випливають  із  сімейних  відносин,  позовна 
давність не застосовується,  крім випадків,  передбачених частиною 
другою статті 72,  частиною другою статті  129,  частиною  третьою 
статті 138, частиною третьою статті 139 цього Кодексу. 
     2. У  випадках,  передбачених  частиною  першою  цієї статті, 
позовна давність застосовується  судом  відповідно  до  Цивільного 
кодексу  України  (  435-15  ),   якщо  інше  не  передбачено  цим 
Кодексом. 

Read More