Стаття 6. Добровільне страхування та його види

Стаття 6. Добровільне страхування та його види

 Стаття 6. Добровільне страхування та його види 
     Добровільне страхування – це страхування, яке здійснюється на
основі договору між страхувальником і страховиком.  Загальні умови
і  порядок  здійснення  добровільного   страхування   визначаються
правилами  страхування,  що  встановлюються страховиком самостійно
відповідно до вимог  цього  Закону.  Конкретні  умови  страхування
визначаються  при  укладенні  договору  страхування  відповідно до
законодавства.
     Добровільне страхування у конкретного страховика не може бути
обов\’язковою передумовою при реалізації інших правовідносин.
     Види добровільного  страхування,  на  які видається ліцензія,
визначаються згідно з прийнятими страховиком  правилами  (умовами)
страхування, зареєстрованими Уповноваженим органом.
     Видами добровільного страхування можуть бути:
     1) страхування життя;
     2) страхування від нещасних випадків;
     3) медичне страхування (безперервне страхування здоров\’я);
     4) страхування здоров\’я на випадок хвороби;
     5) страхування залізничного транспорту;
     6) страхування наземного транспорту (крім залізничного);
     7) страхування повітряного транспорту;
     8) страхування  водного транспорту (морського внутрішнього та
інших видів водного транспорту);
     9) страхування вантажів та багажу (вантажобагажу);
     10) страхування від вогневих  ризиків  та  ризиків  стихійних
явищ;
     11) страхування  майна (іншого,  ніж передбачено пунктами 5-9
цієї статті);
     12) страхування    цивільної    відповідальності    власників
наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);
     13) страхування    відповідальності   власників   повітряного
транспорту (включаючи відповідальність перевізника);
     14) страхування відповідальності власників водного транспорту
(включаючи відповідальність перевізника);
     15) страхування   відповідальності   перед   третіми  особами
(іншої, ніж передбачена пунктами 12-14 цієї статті);
     16) страхування  кредитів  (у  тому  числі   відповідальності
позичальника за непогашення кредиту);
     17) страхування інвестицій;
     18) страхування фінансових ризиків;
     19) страхування судових витрат;
     20) страхування   виданих   гарантій   (порук)  та  прийнятих
гарантій;
     21) страхування медичних витрат;
     21-1)    страхування    цивільно-правової    відповідальності
арбітражного  керуючого  (розпорядника  майна, керуючого санацією,
ліквідатора)   за  шкоду,  яку  може  бути  завдано  у  зв’язку  з
виконанням його обов’язків
{  Частину  четверту  статті  6  доповнено  пунктом 21-1 згідно із
Законом N 4212-VI ( 4212-17 ) від 22.12.2011 }
     22) страхування сільськогосподарської продукції;
{  Частину  четверту  статті  6  доповнено новим пунктом згідно із
Законом N 4391-VI ( 4391-17 ) від 09.02.2012 }
     23) інші види добровільного страхування.
     Характеристику та класифікаційні ознаки  видів  добровільного
страхування визначає Уповноважений орган.
     Страхування життя  –  це  вид  особистого  страхування,  який
передбачає обов\’язок страховика здійснити страхову виплату  згідно
з  договором  страхування  у  разі  смерті застрахованої особи,  а
також,  якщо це передбачено договором страхування,  у разі дожиття
застрахованої  особи до закінчення строку дії договору страхування
та (або) досягнення  застрахованою  особою  визначеного  договором
віку.  Умови  договору  страхування життя можуть також передбачати
обов\’язок страховика здійснити страхову виплату у  разі  нещасного
випадку,  що  стався  із  застрахованою  особою,  та (або) хвороби
застрахованої особи.  У разі, якщо при настанні страхового випадку
передбачено   регулярні   послідовні   довічні   страхові  виплати
(страхування  довічної  пенсії),  обов\’язковим  є  передбачення  у
договорі  страхування  ризику  смерті застрахованої особи протягом
періоду між початком дії договору страхування та першою  страховою
виплатою  з  числа  довічних  страхових  виплат.  В інших випадках
передбачення ризику  смерті  застрахованої  особи  є  обов\’язковим
протягом всього строку дії договору страхування життя.
     Страховики мають   право   займатися   тільки   тими   видами
добровільного страхування, які визначені в ліцензії.
     Стаття 7. Види обов\’язкового страхування
     В Україні здійснюються такі види обов\’язкового страхування:
     1) медичне страхування;
     2) особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників
(крім   тих,   які   працюють   в  установах  і  організаціях,  що
фінансуються з Державного бюджету України) на випадок  інфікування
вірусом   імунодефіциту   людини   при  виконанні  ними  службових
обов\’язків;
     3) особисте страхування працівників відомчої (крім  тих,  які
працюють в установах і організаціях,  що фінансуються з Державного
бюджету  України)  та  сільської   пожежної   охорони   і   членів
добровільних пожежних дружин (команд);
     4) страхування спортсменів вищих категорій;
     5) страхування  життя  і  здоров\’я  спеціалістів ветеринарної
медицини;
     {  Пункт  5-1  частини  першої статті 7 виключено на підставі
Закону  N  107-VI  (  107-17  )  від  28.12.2007  –  зміну визнано
неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
     6) особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;
     7) авіаційне страхування цивільної авіації;
     8) страхування  відповідальності  морського  перевізника   та
виконавця   робіт,   пов\’язаних   із   обслуговуванням   морського
транспорту,  щодо  відшкодування  збитків,   завданих   пасажирам,
багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та
третім особам;
     9)  страхування  цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів; { Пункт 9 частини першої статті 7 в
редакції Закону N 1961-IV ( 1961-15 ) від 01.07.2004 }
     10) страхування засобів водного транспорту;
     {  Пункт  11  частини  першої  статті 7 виключено на підставі
Закону N 1447-VI ( 1447-17 ) від 04.06.2009 }
     12)  страхування цивільної відповідальності оператора ядерної
установки  за  ядерну  шкоду,  яка  може  бути заподіяна внаслідок
ядерного  інциденту; { Пункт 12 частини першої статті 7 в редакції
Закону N 2893-III ( 2893-14 ) від 13.12.2001 }
     13) страхування   працівників   (крім  тих,  які  працюють  в
установах і організаціях,  що фінансуються  з  Державного  бюджету
України),  які  беруть участь у наданні психіатричної допомоги,  в
тому  числі  здійснюють  догляд  за  особами,  які  страждають  на
психічні розлади;
     14) страхування    цивільної    відповідальності    суб\’єктів
господарювання за шкоду,  яку  може  бути  заподіяно  пожежами  та
аваріями    на    об\’єктах    підвищеної    небезпеки,   включаючи
пожежовибухонебезпечні об\’єкти та об\’єкти, господарська діяльність
на    яких    може    призвести    до   аварій   екологічного   та
санітарно-епідеміологічного характеру;
     15) страхування цивільної відповідальності інвестора,  в тому
числі за шкоду,  заподіяну довкіллю, здоров\’ю людей, за угодою про
розподіл продукції, якщо інше не передбачено такою угодою;
     16) страхування  майнових  ризиків  за  угодою  про  розподіл
продукції у випадках,  передбачених Законом України \”Про угоди про
розподіл продукції\” ( 1039-14 );
     17) страхування фінансової відповідальності, життя і здоров\’я
тимчасового  адміністратора,  ліквідатора фінансової установи (для
банків  –  уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб),  членів  виконавчої дирекції та адміністративної ради Фонду
гарантування  вкладів  фізичних  осіб  та працівників центрального
органу  виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику,
які  визначені  ним  для  вирішення  питань  щодо участі держави у
капіталізації банку;
{  Пункт  17  частини  першої статті 7 в редакції Закону N 1617-VI
(  1617-17  )  від  24.07.2009;  із  змінами,  внесеними згідно із
Законами   N  4452-VI  (  4452-17  )  від  23.02.2012,  N  5463-VI
( 5463-17 ) від 16.10.2012 }
     18) страхування  майнових  ризиків  при  промисловій розробці
родовищ нафти і газу  у  випадках,  передбачених  Законом  України
\”Про нафту і газ\” ( 2665-14 );
     19) страхування  медичних  та  інших  працівників державних і
комунальних  закладів  охорони  здоров\’я  та  державних   наукових
установ  (крім  тих,  які працюють в установах і організаціях,  що
фінансуються з Державного бюджету України) на випадок захворювання
на  інфекційні хвороби,  пов\’язаного з виконанням ними професійних
обов\’язків  в  умовах  підвищеного  ризику  зараження   збудниками
інфекційних хвороб;
     20) страхування  відповідальності  експортера  та особи,  яка
відповідає за утилізацію (видалення)  небезпечних  відходів,  щодо
відшкодування  шкоди,  яку  може  бути  заподіяно здоров\’ю людини,
власності  та  навколишньому   природному   середовищу   під   час
транскордонного  перевезення та утилізації (видалення) небезпечних
відходів;
     {  Пункт  21  частини  першої  статті 7 виключено на підставі
Закону N 1971-IV ( 1971-15 ) від 01.07.2004 }
     22) страхування  об\’єктів   космічної   діяльності   (наземна
інфраструктура),  перелік  яких затверджується Кабінетом Міністрів
України  за  поданням  центрального  органу  виконавчої  влади, що
забезпечує   формування   державної  політики  у  сфері  космічної
діяльності;
{ Пункт 22 частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }
{  Зміни  до  пункту  22  частини  першої  статті  7 див. в Законі
N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 }
     23) страхування    цивільної    відповідальності    суб\’єктів
космічної діяльності;
     24) страхування   об\’єктів   космічної  діяльності  (космічна
інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов\’язаних
з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском
та експлуатацією її у космічному просторі;
     25) страхування відповідальності щодо ризиків,  пов\’язаних  з
підготовкою  до запуску космічної техніки на космодромі,  запуском
та експлуатацією її у космічному просторі;
     26) страхування   відповідальності   суб\’єктів    перевезення
небезпечних  вантажів на випадок настання негативних наслідків при
перевезенні небезпечних вантажів;
     27) страхування професійної відповідальності осіб, діяльність
яких   може   заподіяти   шкоду   третім   особам,  за  переліком,
встановленим Кабінетом Міністрів України;
     28) страхування   відповідальності   власників   собак    (за
переліком  порід,  визначених  Кабінетом  Міністрів  України) щодо
шкоди, яка може бути заподіяна третім особам;
     29) страхування цивільної відповідальності громадян  України,
що  мають  у  власності  чи  іншому законному володінні зброю,  за
шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок
володіння, зберігання чи використання цієї зброї;
     30) страхування тварин (крім тих, що використовуються у цілях
сільськогосподарського виробництва) на випадок загибелі, знищення,
вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків у
випадках  та  згідно  з  переліком тварин, встановленими Кабінетом
Міністрів України;
{ Пункт 30 частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4391-VI ( 4391-17 ) від 09.02.2012 }
     31) страхування   відповідальності   суб\’єктів    туристичної
діяльності за шкоду,  заподіяну життю чи здоров\’ю туриста або його
майну;
     32) страхування відповідальності морського судновласника;
     33) страхування  ліній   електропередач   та   перетворюючого
обладнання  передавачів  електроенергії  від пошкодження внаслідок
впливу стихійних лих або техногенних катастроф та від протиправних
дій третіх осіб;
     34)  страхування відповідальності виробників (постачальників)
продукції   тваринного   походження,   ветеринарних    препаратів,
субстанцій  за  шкоду,  заподіяну  третім  особам; { Частину першу
статті  7  доповнено  пунктом  34  згідно  із  Законом  N 2775-III
( 2775-14 ) від 15.11.2001 }
     35) страхування  предмета  іпотеки  від  ризиків  випадкового
знищення,  випадкового  пошкодження  або псування. { Частину першу
статті  7   доповнено   пунктом  35  згідно  із  Законом  N 898-IV
( 898-15 ) від 05.06.2003 }
     {  Пункт  35-1  частини першої статті 7 виключено на підставі
Закону N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 }
     {  Пункт  36  частини  першої  статті 7 виключено на підставі
Закону N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 }
     {  Пункт  37  частини  першої  статті 7 виключено на підставі
Закону N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 }
     {  Пункт  38  частини  першої  статті 7 виключено на підставі
Закону N 2367-VI ( 2367-17 ) від 29.06.2010 }
     {  Пункт  39  частини  першої  статті 7 виключено на підставі
Закону N 2367-VI ( 2367-17 ) від 29.06.2010 }
     {  Пункт  39  частини  першої  статті 7 виключено на підставі
Закону N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 }
     40) страхування майна, переданого у концесію; { Частину першу
статті  7  доповнено  пунктом  40  згідно  із  Законом  N  1414-IV
( 1414-15 ) від 03.02.2004 }
     41)  страхування    цивільної    відповідальності   суб\’єктів
господарювання за шкоду,  яку може  бути  заподіяно  довкіллю  або
здоров\’ю  людей  під  час  зберігання та застосування пестицидів і
агрохімікатів;  {  Частину  першу  статті  7  доповнено пунктом 41
згідно із Законом N 1628-IV ( 1628-15 ) від 18.03.2004 }
     42)    страхування    цивільної   відповідальності   суб\’єкта
господарювання  за  шкоду,  яку  може бути заподіяно третім особам
унаслідок  проведення  вибухових  робіт.  { Частину першу статті 7
доповнено  пунктом  42 згідно із Законом N 2288-IV ( 2288-15 ) від
23.12.2004 }
     43)  страхування  майнових  ризиків  користувача надр під час
дослідно-промислового і промислового видобування  та  використання
газу   (метану)  вугільних  родовищ;  {  Частину  першу  статті  7
доповнено  пунктом  43 згідно із Законом N 1392-VI ( 1392-17 ) від
21.05.2009 }
     44) страхування життя і здоров\’я волонтерів на період надання
волонтерської допомоги; { Частину першу статті 7 доповнено пунктом
44 згідно із Законом N 3236-VI ( 3236-17 ) від 19.04.2011 }
     45) страхування цивільно-правової відповідальності приватного
нотаріуса; { Частину першу статті 7 доповнено пунктом 45 згідно із
Законом N 5037-VI ( 5037-17 ) від 04.07.2012 }
     46)  страхування  ризику  невиплати  гравцям  призів  у  разі
неплатоспроможності   та/або   банкрутства   оператора   державних
лотерей.  {  Частину першу статті 7 доповнено пунктом 46 згідно із
Законом N 5204-VI ( 5204-17 ) від 06.09.2012 }
     Для здійснення  обов\’язкового  страхування  Кабінет Міністрів
України,  якщо  інше  не  визначено законом, встановлює порядок та
правила  його  проведення, форми типового договору, особливі умови
ліцензування  обов\’язкового  страхування, розміри страхових сум та
максимальні  розміри  страхових  тарифів  або  методику  актуарних
розрахунків.
{  Частина  друга статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5090-VI ( 5090-17 ) від 05.07.2012 }
     Для    договорів   міжнародного   обов\’язкового   страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів  Кабінет  Міністрів України встановлює максимальні розміри
страхових  платежів,  у  межах яких Моторне (транспортне) страхове
бюро  України встановлює обов\’язкові для своїх повних членів єдині
розміри страхових платежів за такими договорами.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code