ДОГОВОРИ СТРАХУВАННЯ

ДОГОВОРИ СТРАХУВАННЯ

                            Розділ II 
                       ДОГОВОРИ СТРАХУВАННЯ 
     Стаття 16. Договір страхування 
     Договір страхування – це письмова угода між страхувальником і 
страховиком,  згідно  з якою страховик бере на себе зобов\’язання у 
разі  настання  страхового  випадку  здійснити  страхову   виплату 
страхувальнику або іншій особі,  визначеній у договорі страхування 
страхувальником,  на користь  якої  укладено  договір  страхування 
(подати   допомогу,   виконати   послугу  тощо),  а  страхувальник 
зобов\’язується сплачувати страхові платежі у визначені  строки  та 
виконувати   інші   умови  договору. 
     Страховики,  які  здійснюють  страхування  життя, зобов\’язані 
вести    персоніфікований    (індивідуальний)    облік   договорів 
страхування  життя в порядку та на умовах ( z2206-12 ), визначених 
Уповноваженим  органом.  Страховики,  які  здійснюють  страхування 
сільськогосподарської    продукції    з    державною   підтримкою, 
зобов\’язані    вести   персоніфікований   (індивідуальний)   облік 
договорів  страхування сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою  в  порядку  та  на  умовах,  визначених  Уповноваженим 
органом   спільно  з  центральним  органом  виконавчої  влади,  що 
забезпечує формування і реалізує державну аграрну політику.
{  Частина друга статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 4391-VI ( 4391-17 ) від 09.02.2012 } 
     Договори страхування   укладаються   відповідно   до   правил 
страхування. 
     Договір страхування повинен містити: 
     назву документа; 
     назву та адресу страховика; 
     прізвище, ім\’я,  по  батькові  або  назву  страхувальника  та 
застрахованої особи, їх адреси та дати народження; 
     прізвище, ім\’я,  по  батькові,  дату  народження  або   назву 
вигодонабувача та його адресу; 
     зазначення  предмета  договору  страхування;  {  Абзац шостий 
частини  четвертої  статті 16 в редакції Закону N 997-V ( 997-16 ) 
від 27.04.2007 } 
     розмір страхової  суми  за  договором страхування іншим,  ніж 
договір страхування життя; 
     розмір страхової суми та (або) розміри  страхових  виплат  за 
договором страхування життя; 
     перелік страхових випадків; 
     розміри страхових  внесків  (платежів,  премій)  і  строки їх 
сплати; 
     страховий тариф  (страховий   тариф   не   визначається   для 
страхових випадків, для яких не встановлюється страхова сума); 
     строк дії договору; 
     порядок зміни і припинення дії договору; 
     умови здійснення страхової виплати; 
     причини відмови у страховій виплаті; 
     права та  обов\’язки  сторін і відповідальність за невиконання 
або неналежне виконання умов договору; 
     інші умови за згодою сторін; 
     підписи сторін. 
     Уповноважений орган має право встановлювати додаткові  вимоги 
до  договорів  страхування  життя  та  договорів страхування майна 
фізичних осіб. 
     Відповідно до міжнародних систем страхування,  які  вимагають 
застосування  уніфікованих умов страхування,  договори страхування 
укладаються відповідно до таких умов  страхування,  з  урахуванням 
вимог, передбачених цим Законом. 
     Уповноважений  орган  встановлює  вимоги до порядку укладання 
договорів  із  страховиками-нерезидентами.  {  Статтю 16 доповнено 
частиною згідно із Законом N 357-V ( 357-16 ) від 16.11.2006 } 
     У разі  виїзду  зареєстрованого  в  Україні автотранспортного 
засобу на територію  іншої  країни  –  члена  міжнародної  системи 
автострахування  \”Зелена  Картка\”,  власник  такого  транспортного 
засобу  зобов\’язаний  укласти  договір  міжнародного обов\’язкового 
страхування  цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних  засобів,  дія  якого  поширюється  на  ці країни, та 
отримати  від страховика – повного члена Моторного (транспортного) 
страхового  бюро  страховий  сертифікат  \”Зелена  Картка\”  єдиного 
зразка,  який  прийнятий  в усіх країнах – членах цієї міжнародної 
системи страхування.
{ Частина восьма статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5090-VI ( 5090-17 ) від 05.07.2012 } 
     Стаття 17. Правила страхування 
     Правила страхування  розробляються  страховиком  для  кожного 
виду  страхування  окремо і підлягають реєстрації в Уповноваженому 
органі при видачі ліцензії на право здійснення  відповідного  виду 
страхування. 
     Правила страхування повинні містити: 
     предмет  договору  страхування; { Абзац другий частини другої 
статті 17 в редакції Закону N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 } 
     порядок визначення  розмірів  страхових сум та (або) розмірів 
страхових виплат; 
     страхові ризики; 
     виключення із страхових випадків і обмеження страхування; 
     строк та місце дії договору страхування; 
     порядок укладення договору страхування; 
     права та обов\’язки сторін; 
     дії страхувальника у разі настання страхового випадку; 
     перелік документів,  що  підтверджують  настання   страхового 
випадку та розмір збитків; 
     порядок і умови здійснення страхових виплат; 
     строк прийняття   рішення   про   здійснення  або  відмову  в 
здійсненні страхових виплат; 
     причини відмови у страховій виплаті  або  виплаті  страхового 
відшкодування; 
     умови припинення договору страхування; 
     порядок вирішення спорів; 
     страхові тарифи   за   договорами   страхування  іншими,  ніж 
договори страхування життя; 
     страхові тарифи  та  методику  їх  розрахунку  за  договорами 
страхування життя; 
     особливі умови. 
     У разі,  якщо  страховик запроваджує нові правила страхування 
чи коли до правил страхування вносяться зміни та (або) доповнення, 
страховик   повинен   подати  ці  нові  правила,  зміни  та  (або) 
доповнення для реєстрації до Уповноваженого органу. 
     Уповноважений орган має право відмовити у видачі ліцензії  та 
реєстрації  правил чи змін та (або) доповнень до них,  якщо подані 
правила страхування або зміни  чи  доповнення  до  них  суперечать 
чинному законодавству, порушують чи обмежують права страхувальника 
або не відповідають вимогам цієї статті. 
     Стаття 18. Укладання і початок дії договору страхування 
     Для укладання  договору   страхування   страхувальник   подає 
страховику письмову заяву за формою, встановленою страховиком, або 
іншим чином заявляє про свій намір  укласти  договір  страхування. 
При укладанні договору страхування страховик має право запросити у 
страхувальника   баланс   або   довідку   про   фінансовий   стан, 
підтверджені  аудитором (аудиторською фірмою),  та інші документи, 
необхідні для оцінки страховиком страхового ризику. 
     Договори    обов\’язкового    страхування    цивільно-правової 
відповідальності   власників  наземних  транспортних  засобів,  що 
підлягають обов\’язковому технічному контролю відповідно до  Закону 
України  \”Про дорожній рух\” ( 3353-12 ),  укладаються страховиками 
за  умови   проходження   транспортними   засобами   обов\’язкового 
технічного  контролю,  якщо  вони  згідно  з  протоколом перевірки 
технічного   стану   визнані    технічно    справними.    Договори 
обов\’язкового   страхування   цивільно-правової   відповідальності 
власників наземних транспортних засобів укладаються на  строк,  що 
не  перевищує  строку  чергового  проходження транспортним засобом 
обов\’язкового  технічного  контролю  відповідно  до  вимог  Закону 
України \”Про дорожній рух\” ( 3353-12 ).
{  Статтю  18 доповнено новою частиною згідно із Законом N 3565-VI 
( 3565-17 ) від 05.07.2011 } 
     Факт укладання  договору  страхування   може   посвідчуватися 
страховим свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою договору 
страхування. 
     Договір страхування  набирає  чинності  з  моменту   внесення 
першого  страхового  платежу,  якщо  інше не передбачено договором 
страхування. 
     Договір страхування  життя  може  бути  укладений  як  шляхом 
складання  одного  документа  (договору страхування),  підписаного 
сторонами,  так і шляхом обміну листами,  документами, підписаними 
стороною,   яка   їх  надсилає.  У  разі  надання  страхувальником 
письмової заяви за формою,  встановленою страховиком,  що  виражає 
намір   укласти  договір  страхування,  такий  договір  може  бути 
укладений   шляхом   надіслання   страхувальнику   копії    правил 
страхування   та   видачі   страхувальнику   страхового  свідоцтва 
(поліса),  який не містить розбіжностей з  поданою  заявою.  Заява 
складається   у   двох   примірниках,   копія  заяви  надсилається 
страхувальнику з  відміткою  страховика  або  його  уповноваженого 
представника про прийняття запропонованих умов страхування. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code