ПОРЯДОК І ПРАВИЛА обов\’язкового страхування предмета іпотеки

ПОРЯДОК І ПРАВИЛА обов\’язкового страхування предмета іпотеки

  ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 6 квітня 2011 р. N 358 
                        ПОРЯДОК І ПРАВИЛА 
            обов\’язкового страхування предмета іпотеки 
                від ризиків випадкового знищення, 
               випадкового пошкодження або псування 
 
                         Загальна частина 
     1. Ці Порядок і правила визначають умови,  на  підставі  яких 
укладаються  договори  обов\’язкового  страхування нерухомого майна 
(нерухомості),  яке є предметом іпотеки  від  ризиків  випадкового 
знищення,  випадкового  пошкодження  або  псування (далі – договір 
обов\’язкового страхування іпотеки) відповідно  до  Закону  України 
\”Про іпотеку\” ( 898-15 ). 
     2. У  цих  Порядку  і правилах терміни вживаються у значенні, 
наведеному в Законах України \”Про страхування\” ( 85/96-ВР ) і \”Про 
іпотеку\” ( 898-15 ). 
     3. Суб\’єктами  обов\’язкового страхування предмета іпотеки від 
ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування 
є страховики, страхувальники та вигодонабувачі. 
     4. Страховиками   є   фінансові   установи,  які  отримали  в 
установленому  порядку  ліцензію   на   проведення   обов\’язкового 
страхування  предмета  іпотеки  від  ризиків випадкового знищення, 
випадкового пошкодження або псування. 
     5. Страхувальниками   є    іпотекодавці.    Якщо    обов\’язок 
страхування  предмета  іпотеки  іпотечним  договором покладений на 
іпотекодержателя,  страхувальником  є  іпотекодержатель.  У   разі 
порушення   іпотекодавцем   обов\’язку  щодо  страхування  предмета 
іпотеки страхувальником може бути іпотекодержатель. 
     6. Вигодонабувачами є іпотекодавець, іпотекодержателі та інші 
кредитори  іпотекодавця,  які  мають зареєстровані в установленому 
законодавством порядку права  чи  вимоги  на  передане  в  іпотеку 
майно, що застраховане. 
        Предмет договору обов\’язкового страхування іпотеки 
     7. Предметом  договору  обов\’язкового  страхування  іпотеки є 
майнові  інтереси,  які  не  суперечать  закону  та  пов\’язані   з 
володінням,   користуванням   і  розпорядженням  нерухомим  майном 
(нерухомістю), що є предметом іпотеки. 
     8. Страхуванню від ризиків випадкового знищення,  випадкового 
пошкодження  або  псування  згідно  з  цими  Порядком  і правилами 
підлягає нерухоме майно  (нерухомість),  що  є  предметом  іпотеки 
(крім  майнових  прав,  права  оренди  чи  користування  нерухомим 
майном),  а  також  інше  нерухоме  майно,  яке  стане   власністю 
іпотекодавця після укладення іпотечного договору. 
     9. Не   підлягають  страхуванню  згідно  з  цими  Порядком  і 
правилами: 
     будівлі, споруди  та  приміщення,  які  на  момент  укладення 
договору  обов\’язкового  страхування  іпотеки підлягають зносу або 
реконструкції чи конструктивні елементи та інженерні системи  яких 
перебувають   в   аварійному  стані  або  потребують  капітального 
ремонту; 
     майно, розташоване в зоні військових дій; 
     майно, яке не  може  бути  предметом  іпотеки  відповідно  до 
законодавства. 
     10. Майно,  зазначене  в  договорі  обов\’язкового страхування 
іпотеки, є застрахованим за його місцезнаходженням. 
        Страхові ризики. Виключення із страхових випадків 
                     і обмеження страхування 
     11. Страховим випадком вважається настання події за одним або 
кількома страховими ризиками, передбаченими пунктом 12 цих Порядку 
і  правил,  що  призвело  до  знищення,  пошкодження  або псування 
застрахованого       майна       та        завдання        збитків 
страхувальнику/вигодонабувачу  під  час дії договору обов\’язкового 
страхування  іпотеки,  в   результаті   чого   виникає   обов\’язок 
страховика  здійснити  виплату  страхового  відшкодування  в межах 
страхової суми. 
     12. Страховими ризиками є: 
     стихійне лихо.  До стихійного лиха належать землетрус,  зсув, 
обвал,  осип,  осідання земної поверхні, карстове провалля, ерозія 
ґрунту,  каменепад,  зливи, град, сильний снігопад, тиск снігу, що 
виник внаслідок сильного снігопаду,  сильний мороз,  сильна спека, 
сильний вітер,  включаючи шквали і  смерчі,  сильні  пилові  бурі, 
сильне налипання снігу,  високий рівень води (водопілля,  повінь), 
підтоплення (підвищення рівня ґрунтових вод),  сходження  снігової 
лавини,  сель,  сильний туман, вітрогін, вітролом, удар блискавки, 
падіння дерев; 
     пожежа; 
     вибух; 
     пошкодження димом; 
     проведення робіт,  пов\’язаних  з  будівництвом/реконструкцією 
об\’єктів  нерухомості,  розміщених  поряд із застрахованим майном, 
або сусідніх приміщень, які не належать страхувальнику; 
     падіння пілотованих літальних об\’єктів, їх частин, вантажу та 
багажу, що ними перевозяться, а також розливання палива; 
     зіткнення із  застрахованим  майном  або  наїзд  на  це майно 
технічних засобів,  що рухаються під керуванням чи  без  керування 
людини та використовують для пересування будь-який вид енергії; 
     аварії в    системах   тепло-,   водо-,   газопостачання,   в 
електричних мережах,  виробничі аварії (зокрема,  викид перегрітих 
мас,  розповсюдження  хвилі  токсичних  газів  і парів,  витікання 
агресивних речовин); 
     падіння стовпів,  щогл  освітлення,  інших  конструкцій,   за 
винятком  тих  випадків,  що  виникли  внаслідок  їх  неправильної 
установки або монтажу; 
     протиправні дії третіх осіб:  хуліганство,  крадіжка, грабіж, 
розбій,  умисне знищення або пошкодження майна (вандалізм, підпал, 
підрив),  за  винятком  зазначених  дій,  що   сталися   під   час 
громадянської війни,  народного хвилювання,  страйку або внаслідок 
терористичного акту; 
     вплив води та/або інших рідин у  разі  виникнення  аварії  (в 
тому числі пошкодження, розрив, замерзання) систем водопостачання, 
каналізації,  опалювальних систем і  систем  пожежогасіння  та/або 
проникнення  води  та/або  інших  рідин із сусідніх приміщень,  що 
сталися внаслідок: 
     – розриву або замерзання систем водопостачання,  каналізації, 
водяного  та  парового опалення,  включаючи водопостачальні крани, 
гідрометри,   опалювальні   батареї,   парові   котли,   бойлерні, 
обладнання водяного та парового опалення, системи пожежогасіння; 
     – раптового пошкодження, розриву або замерзання безпосередньо 
з\’єднаних із системами водопостачання,  каналізації,  водяного  та 
парового  опалення  кранів,  вентилів,  баків,  ванн,  радіаторів, 
опалювальних котлів, бойлерів тощо. 
     13. Страхування поширюється на страхові випадки,  які настали 
в період дії договору обов\’язкового страхування іпотеки. 
     14. Страховик   бере   на   себе   зобов\’язання  відшкодувати 
страхувальнику в межах сум,  зазначених у  договорі  обов\’язкового 
страхування іпотеки,  необхідні витрати на здійснення заходів щодо 
рятування  застрахованого  майна,   а   також   зменшення   та/або 
запобігання збиткам. 
     15. Події,  що  мають  між  собою прямий причинно-наслідковий 
зв\’язок і сталися протягом 72 годин  з  початку  впливу  на  майно 
першої події,  які призвели до знищення,  пошкодження або псування 
застрахованого майна,  вважаються одним страховим випадком. У разі 
коли  знищення,  пошкодження  або  псування  зареєстрованого майна 
спричинені подіями,  що сталися протягом 72 годин  незалежно  одна 
від одної,  кожна з таких подій розглядається як окремий страховий 
випадок. 
     16. Не визнаються  страховими  випадками  події,  що  сталися 
внаслідок: 
     впливу ядерної   енергії   та  іонізуючого  випромінювання  в 
будь-якій формі; 
     військових дій,  маневрів  або  здійснення  інших  військових 
заходів; 
     громадянської війни,     терористичного    акту,    народного 
хвилювання або страйку; 
     навмисних дій          або          скоєння           злочину 
страхувальником/вигодонабувачем  чи повнолітнім членом його сім\’ї, 
його працівником або особою, що діяла за його дорученням (усним чи 
письмовим), що призвели до настання страхового випадку; 
     дій страхувальника/вигодонабувача чи повнолітнього члена його 
сім\’ї,  його працівником або особою,  що діяла за його  дорученням 
(усним  чи  письмовим)  у  стані  алкогольного,  наркотичного  або 
токсичного сп\’яніння; 
     помилок, допущених під час проектування застрахованого майна, 
якщо це передбачено договором обов\’язкового страхування іпотеки; 
     експериментальних чи дослідницьких робіт, якщо це передбачено 
договором обов\’язкового страхування іпотеки. 
     17. Не підлягають відшкодуванню збитки, що виникли внаслідок: 
     проведення вибухових робіт,  крім випадків, коли вони сталися 
не з вини страхувальника/вигонабувача; 
     постійного підвищення вологості всередині приміщення,  цвілі, 
грибка  тощо,  крім  випадків,  коли  вони  сталися  не   з   вини 
страхувальника/вигонабувача; 
     вилучення, конфіскації,   реквізиції,   арешту  або  знищення 
застрахованого майна за рішенням відповідних державних органів; 
     недотримання страхувальником/вигодонабувачем  чи  повнолітнім 
членом його сім\’ї,  його працівником або особою,  що діяла за його 
дорученням (усним чи письмовим),  умов утримання  та  експлуатації 
застрахованого майна; 
     капітального ремонту  безпосередньо  перед  моментом завдання 
збитків без попереднього погодження  із  страховиком,  дефектів  у 
застрахованих        об\’єктах,        що        були        відомі 
страхувальнику/вигодонабувачу до настання страхового випадку,  але 
про які не було письмово повідомлено страховика; 
     постійного викиду  забруднювальних  речовин,  крім  випадків, 
коли вони сталися не з вини страхувальника/вигодонабувача; 
     псування майна внаслідок фізичного зносу; 
     постійної, регулярної або довготривалої термічної дії, впливу 
променів, газу, пари, рідини; 
     проникнення у  приміщення  застрахованого майна дощу,  снігу, 
граду або води через  незачинені  вікна,  двері,  невідремонтовану 
покрівлю  або інші отвори в будинках,  за винятком випадків,  коли 
таке     проникнення     стало     можливим     не     з      вини 
страхувальника/вигодонабувача або як наслідок страхового випадку; 
     використання застрахованого  майна не за прямим призначенням, 
якщо  таке  використання   призвело   до   знищення,   випадкового 
пошкодження або псування застрахованого майна; 
     події, що  сталися  до  початку  дії  договору  обов\’язкового 
страхування іпотеки; 
     розкрадання застрахованого майна під  час  або  безпосередньо 
після настання страхового випадку. 
     18. Не  підлягають  відшкодуванню  непрямі  збитки будь-якого 
характеру,  включаючи втрачену вигоду,  неустойку  (штраф,  пеня), 
моральну шкоду, судові витрати тощо. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code