Розміри страхових сум і порядок виплати страхових відшкодувань

Розміри страхових сум і порядок виплати страхових відшкодувань

 Розміри страхових сум і порядок виплати страхових відшкодувань 
     19. Страхова  сума  за  договором  обов\’язкового  страхування 
іпотеки  визначається  в  розмірі  повної  вартості  майна,  що  є 
предметом  іпотеки,  але  не  менше  ніж  вартість,  зазначена   в 
іпотечному договорі. 
     20. Повна вартість застрахованого майна визначається виходячи 
з його дійсної вартості. 
     21. Дійсна   вартість   застрахованого   майна   визначається 
суб\’єктом  оціночної діяльності відповідно до Законів України \”Про 
оцінку майна,  майнових прав та професійну оціночну  діяльність  в 
Україні\” (  2658-14 ),  \”Про оцінку земель\” ( 1378-15 ),  Методики 
експертної  грошової  оцінки   земельних   ділянок,   затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. N 1531 
( 1531-2002-п ) \”Про експертну грошову оцінку  земельних  ділянок\” 
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 42, ст. 1941), Національного 
стандарту N 1 \”Загальні засади  оцінки  майна  і  майнових  прав\”, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 
2003 р. N 1440 ( 1440-2003-п ) (Офіційний вісник України, 2003 р., 
N 37,  ст. 1995), і Національного стандарту N 2 \”Оцінка нерухомого 
майна\”, затвердженого постановою Кабінету  Міністрів  України  від 
28 жовтня  2004  р.  N  1442  (  1442-2004-п  )  (Офіційний вісник 
України, 2004 р., N 44, ст. 2885). 
     22. Страхувальник за згодою  страховика  та  іпотекодержателя 
може застрахувати майно за вартістю його відтворення. 
     23. Розмір   страхового   тарифу  визначається  за  Методикою 
актуарних   розрахунків   страхових   тарифів   за    обов\’язковим 
страхуванням  предмета  іпотеки  від ризиків випадкового знищення, 
випадкового пошкодження або псування згідно з додатком 1. 
     24. Безумовна    франшиза    встановлюється    у     розмірі, 
передбаченому договором обов\’язкового страхування іпотеки,  але не 
більш як 2 відсотки розміру страхової суми за таким договором. 
     25. Страхувальник  має  право  вносити  страховий  платіж   у 
готівковій  чи  безготівковій  формі.  Страховий  платіж вноситься 
страхувальником  одноразово  в   порядку,   розмірі   та   строки, 
передбачені договором обов\’язкового страхування іпотеки. 
     26. Під  час  укладання  договору  обов\’язкового  страхування 
іпотеки строком більш як на  один  рік  страхувальнику  може  бути 
надана  можливість  внести  страховий  платіж  частинами.  Розміри 
відповідних  частин  страхового  платежу  і  строки  їх   внесення 
визначаються  у  договорі  обов\’язкового страхування іпотеки.  При 
цьому обов\’язковою для виконання  є  вимога,  що  кожний  черговий 
платіж повинен бути внесений до закінчення періоду,  за який плата 
вже внесена. 
                 Укладення договору обов\’язкового 
             страхування іпотеки. Строк дії договору 
     27. Договір  обов\’язкового  страхування іпотеки укладається в 
письмовій  формі  на  підставі  письмової  заяви   страхувальника, 
складеної   за   формою,  встановленою  страховиком,  яка  містить 
необхідну інформацію про предмет договору  та  всі  обставини,  що 
мають істотне значення для оцінки ступеня страхового ризику. 
     28. До письмової заяви за вимогою страховика додаються: 
     копії правовстановлювальних та технічних документів на майно, 
що підлягає страхуванню; 
     опис майна,  що підлягає  страхуванню,  із  зазначенням  його 
вартості; 
     звіт про оцінку майна/акт оцінки майна (у разі наявності); 
     копія іпотечного договору. 
     29. Страхувальник  зобов\’язаний  подати страховику інформацію 
про всі відомі йому  обставини,  що  мають  істотне  значення  для 
оцінки ступеня страхового ризику. 
     30. Страхувальник  несе  відповідальність  за достовірність і 
повноту поданої інформації. 
     31. У  разі  коли  після  укладення  договору   обов\’язкового 
страхування  іпотеки  встановлено,  що  страхувальник  зазначив  у 
письмовій заяві свідомо неправдиву інформацію  про  обставини,  що 
мають  істотне  значення  для  оцінки  ступеня  страхового ризику, 
страховик має право порушити питання про визнання такого  договору 
недійсним та відмовити у виплаті страхового відшкодування. 
     32. Договір  обов\’язкового страхування іпотеки укладається за 
формою згідно з додатком 2. 
     33. Договір обов\’язкового страхування іпотеки укладається  на 
строк  дії  іпотечного договору або на рік з щорічним продовженням 
його дії до моменту закінчення дії іпотечного договору. 
     34. Договір   обов\’язкового   страхування   іпотеки   набирає 
чинності  з моменту надходження страхового платежу або його першої 
частини на поточний рахунок страховика і закінчується о 24  годині 
дня, зазначеного в договорі як дата його закінчення. 
     35. У  разі втрати договору обов\’язкового страхування іпотеки 
страховик видає страхувальнику його дублікат. 
     36. У  разі  зміни  ступеня   страхового   ризику,   вартості 
застрахованого  майна  у договір обов\’язкового страхування іпотеки 
за взаємною згодою страхувальника,  страховика та іпотекодержателя 
вносяться   зміни   на   підставі  заяви  однієї  із  сторін,  які 
оформляються  шляхом  укладення   додаткового   договору,   що   є 
невід\’ємною частиною договору обов\’язкового страхування іпотеки. 
     37. Для   продовження   строку   дії  договору  обов\’язкового 
страхування іпотеки страхувальник повідомляє про це страховика  не 
пізніше ніж за 30 календарних днів до закінчення строку дії такого 
договору та за згодою сторін укладається  додатковий  договір  або 
новий договір обов\’язкового страхування іпотеки. 
     38. У  разі заміни страхувальника новий договір обов\’язкового 
страхування іпотеки укладається протягом 15 календарних днів після 
проведення такої заміни. 
     39. Якщо  страхувальник  вніс  страховий  платіж,  але кредит 
фактично  не  наданий   страхувальнику,   страховик   зобов\’язаний 
повернути страхувальнику  повну  суму  страхового платежу протягом 
10 робочих днів після отримання  від  страхувальника  відповідного 
повідомлення  та  заяви  про припинення дії договору обов\’язкового 
страхування іпотеки. 
                    Права та обов\’язки сторін 
     40. Страхувальник має право: 
     ознайомитися з  цими  Порядком  і  правилами   та   договором 
обов\’язкового   страхування   іпотеки,   вимагати  від  страховика 
роз\’яснень їх  положень,  порядку  визначення  розмірів  страхової 
суми, страхового платежу та страхового відшкодування; 
     одержати страхове   відшкодування   в   розмірі   та  строки, 
визначені договором обов\’язкового страхування іпотеки; 
     ініціювати за згодою іпотекодержателя внесення змін  до  умов 
договору обов\’язкового страхування іпотеки; 
     ініціювати дострокове  припинення  дії договору обов\’язкового 
страхування іпотеки у  разі  укладення  такого  договору  з  іншим 
страховиком; 
     отримати дублікат  договору обов\’язкового страхування іпотеки 
у разі втрати оригіналу; 
     оскаржити відмову    страховика    у    виплаті    страхового 
відшкодування в судовому порядку. 
     41. Страхувальник зобов\’язаний: 
     своєчасно вносити  страхові  платежі  в  порядку і на умовах, 
визначених договором обов\’язкового страхування іпотеки; 
     під час укладання договору обов\’язкового страхування  іпотеки 
подавати страховику: 
     – інформацію про всі відомі йому обставини,  що мають істотне 
значення для оцінки ступеня страхового ризику,  і надалі  письмово 
інформувати його про будь-яку зміну ступеня страхового ризику; 
     – необхідну  інформацію про майно,  яке підлягає страхуванню, 
умови його експлуатації та про  інші  чинні  договори  страхування 
щодо зазначеного майна; 
     додержуватись умов  утримання  та експлуатації застрахованого 
майна,  правил протипожежної безпеки, а також використовувати таке 
майно тільки за прямим призначенням; 
     негайно, як  тільки  йому  стане  відомо,  але не пізніше ніж 
протягом двох днів,  повідомити про настання події,  що за умовами 
договору обов\’язкового страхування іпотеки може бути кваліфіковано 
як страховий випадок, органи, до компетенції яких належать питання 
ліквідації   наслідків   подій,   передбачених   цими  Порядком  і 
правилами, та/або розслідування причин їх виникнення; 
     негайно, як тільки йому стане  відомо,  але  не  пізніше  ніж 
протягом двох днів,  повідомити страховика про настання страхового 
випадку або знищення чи пошкодження застрахованого майна незалежно 
від того, чи підлягають такі збитки відшкодуванню страховиком; 
     вживати заходів для запобігання та зменшення розміру збитків, 
що можуть бути завдані внаслідок настання страхового випадку; 
     після настання страхового випадку та припинення дії явищ, які 
його спричинили,  по можливості зберігати картину місця події,  що 
має ознаки страхового випадку,  без змін до прибуття представників 
страховика; 
     подати страховику   документи,  зазначені  в  пункті  59  цих 
Порядку і правил,  що підтверджують настання  страхового  випадку, 
його причини та розмір збитків; 
     вживати заходів  для  забезпечення права вимоги страховика до 
особи, відповідальної за завдані збитки; 
     повернути страховику всю суму або частину  раніше  отриманого 
страхового  відшкодування  у разі,  коли виникнуть обставини,  які 
позбавляють   страхувальника   права   на   отримання   страхового 
відшкодування,  або  коли  збитки  відшкодовані  третіми  особами, 
протягом 30 календарних днів після виникнення зазначених обставин; 
     надавати можливість огляду  майна,  що  підлягає  страхуванню 
згідно з цими Порядком і правилами; 
     повідомити не   пізніше   ніж  протягом  п\’яти  робочих  днів 
страховика  про  повне   виконання   іпотекодавцем   зобов\’язання, 
забезпеченого іпотекою; 
     подати страховику  відомості  про  будь-які  суми  або майно, 
одержані страхувальником від третіх осіб у  рахунок  відшкодування 
збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку. 
     42. Страховик має право: 
     перевіряти достовірність  поданої  страхувальником інформації 
про майно, що підлягає страхуванню; 
     ознайомитися під   час   укладання   договору   обов\’язкового 
страхування іпотеки із станом майна,  що підлягає страхуванню,  та 
умовами його  експлуатації,  призначити  або  провести  відповідну 
експертизу такого майна, отримати на запит та ознайомитися з усіма 
необхідними документами,  що дають змогу оцінити страховий  ризик, 
провести оцінку майна; 
     вимагати від  страхувальника  внесення додаткового страхового 
платежу в разі підвищення ступеня страхового ризику після внесення 
змін у договір обов\’язкового страхування іпотеки; 
     надавати страхувальнику  рекомендації  у письмовій формі щодо 
збереження та рятування застрахованого майна; 
     перевіряти протягом дії  договору  обов\’язкового  страхування 
іпотеки дотримання страхувальником правил (стандартів, інструкцій) 
експлуатації, обслуговування та використання застрахованого майна, 
проводити   його   огляд   або   надавати  таке  право  експертам, 
інспекторам чи іншим довіреним особам; 
     оглядати місце події,  яка має ознаки страхового  випадку,  а 
також  пошкоджене  та/або  знищене застраховане майно,  не чекаючи 
повідомлення страхувальника про настання такої події; 
     самостійно з\’ясовувати   причини,   проводити   розслідування 
обставин настання страхового випадку, робити запити про відомості, 
пов\’язані  із  страховим  випадком,  до  правоохоронних   органів, 
банків,   медичних   закладів,   інших   підприємств,  установ  та 
організацій,  які  можуть  володіти  інформацією  про  причини   і 
обставини настання страхової події; 
     реалізувати своє    право    вимоги   (регресу)   до   особи, 
відповідальної за завдані збитки; 
     відмовити у  виплаті  страхового  відшкодування   у   повному 
розмірі  або  його  частини  у  випадках,  передбачених законом та 
договором обов\’язкового страхування іпотеки; 
     відстрочити  виплату страхового відшкодування у разі, коли за 
фактом  настання  страхового  випадку  стосовно страхувальника або 
вигодонабувача  розпочато  кримінальне  провадження,  до прийняття 
відповідного  рішення  компетентним  органом.  { Абзац одинадцятий 
пункту  42  із  змінами,  внесеними  згідно  з Постановою КМ N 868 
( 868-2012-п ) від 19.09.2012 } 
     43. Страховик зобов\’язаний: 
     дотримуватися умов    договору    обов\’язкового   страхування 
іпотеки; 
     ознайомити страхувальника  з  цими  Порядком   і   правилами, 
умовами  договору  обов\’язкового  страхування іпотеки та надати на 
вимогу страхувальника роз\’яснення їх положень,  порядку визначення 
розмірів   страхової   суми,   страхового  платежу  та  страхового 
відшкодування; 
     вжити протягом двох робочих днів після того,  як стане відомо 
про настання страхового випадку, заходів до оформлення документів, 
необхідних для своєчасної виплати страхового відшкодування; 
     провести у   разі   настання   страхового   випадку   виплату 
страхового  відшкодування у передбачений цими Порядком і правилами 
строк.  Страховик несе  відповідальність  за  несвоєчасну  виплату 
страхового  відшкодування  шляхом  сплати страхувальнику неустойки 
(штрафу,  пені), розмір якої визначається у договорі обов\’язкового 
страхування іпотеки; 
     у разі  прийняття  рішення  про  відмову у виплаті страхового 
відшкодування    або    його    частини    повідомити    про    це 
страхувальника/вигодонабувача  в  письмовій формі з обґрунтуванням 
причин відмови протягом п\’яти робочих днів після прийняття  такого 
рішення; 
     не розголошувати   відомостей   про  страхувальника  та  його 
майнове становище, крім випадків, установлених законом; 
     провести після  надходження  заяви  про  настання  страхового 
випадку  експертизу  за  свій  рахунок  для  визначення  причини і 
розміру збитків  у  строк,  передбачений  договором  обов\’язкового 
страхування іпотеки; 
     за заявою  страхувальника  у  разі  здійснення  ним  заходів, 
спрямованих на зниження ступеня  страхового  ризику,  або  у  разі 
збільшення  вартості  застрахованого  майна внести зміни у договір 
обов\’язкового страхування іпотеки; 
     відшкодувати витрати,  понесені   страхувальником   внаслідок 
здійснення  ним заходів,  спрямованих на запобігання або зменшення 
збитків  у  межах  суми,   обумовленої   договором   обов\’язкового 
страхування іпотеки; 
     повідомити протягом  п\’яти  робочих  днів  після  надходження 
відповідної   заяви   (повідомлення)   зазначених    у    договорі 
обов\’язкового       страхування       іпотеки      вигодонабувачів 
(іпотекодержателя,  інших  кредиторів  іпотекодавця)   про   намір 
страхувальника  припинити  дію такого договору або внести до нього 
зміни, про всі відомі порушення страхувальником умов договору, які 
можуть  бути підставою для відмови страховика у виплаті страхового 
відшкодування у разі  настання  страхового  випадку,  зокрема  про 
несплату  страхувальником  страхових  внесків у розмірі та строки, 
передбачені договором обов\’язкового страхування іпотеки,  а  також 
про  отримання  заяви про настання страхового випадку та прийняття 
рішення про виплату страхового відшкодування або  відмову  в  його 
виплаті. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code