Виплата страхового відшкодування

Виплата страхового відшкодування

 Виплата страхового відшкодування 
     46. Страховик  приймає  рішення  про  виплату  або  відмову у 
виплаті страхового відшкодування протягом 15  робочих  днів  після 
надходження   документів,   необхідних   для  встановлення  факту, 
обставин,  причин  настання  страхового  випадку  та/або   розміру 
збитків, зазначених у пунктах 59 і 60 цих Порядку і правил. 
     47. Розмір  страхового  відшкодування  встановлюється у межах 
страхової суми та розміру  завданих  страхувальнику/вигодонабувачу 
прямих    збитків    з    відрахуванням   установленої   договором 
обов\’язкового  страхування  іпотеки  франшизи  та  сум,  отриманих 
страхувальником/вигодонабувачем,   як  відшкодування  збитків  від 
третіх осіб. 
     48. Збитки визначаються: 
     у разі  знищення  застрахованого  майна,  якщо   витрати   на 
відтворення  дорівнюють  його  вартості чи перевищують її або якщо 
таке майно не підлягає відтворенню,  – у розмірі  вартості  такого 
майна  з  відрахуванням  вартості  наявних  залишків  цього майна, 
придатних для подальшого використання; 
     у разі   пошкодження   (часткового   руйнування),    псування 
застрахованого майна – у розмірі вартості відтворення такого майна 
до стану, в якому воно перебувало до настання страхового випадку. 
     49. До вартості відтворення застрахованого майна  включаються 
витрати на: 
     матеріали, обладнання та оснащення, необхідні для відтворення 
такого майна; 
     оплату робіт, послуг з відтворення такого майна (в тому числі 
виплата заробітної плати); 
     доставку матеріалів   до   місця  ремонту  та  інші  витрати, 
необхідні для відтворення застрахованого майна до стану,  в  якому 
воно перебувало до настання страхового випадку. 
     50. Вартість відтворення застрахованого майна визначається як 
сума витрат,  зазначених у пункті  49  цих  Порядку  і  правил,  з 
урахуванням   вартості   його  зносу,  якщо  інше  не  передбачено 
договором обов\’язкового страхування іпотеки. 
     51. До   вартості   відтворення   застрахованого   майна   не 
включаються: 
     витрати, пов\’язані із змінами або поліпшенням майна; 
     витрати, пов\’язані  з  тимчасовим  (допоміжним)  ремонтом або 
відновленням майна; 
     інші витрати,  сума яких  перевищує  витрати,  необхідні  для 
відтворення  майна  до стану,  в якому воно перебувало до настання 
страхового випадку. 
     52. Якщо    на    момент    настання    страхового    випадку 
страхувальником  були  укладені договори обов\’язкового страхування 
іпотеки  за  аналогічними  ризиками   з   кількома   страховиками, 
страховик виплачує страхове відшкодування в обсязі,  пропорційному 
відношенню розміру  страхової  суми  за  укладеним  ним  договором 
обов\’язкового  страхування  іпотеки  до сумарної страхової суми за 
всіма укладеними відповідними договорами. 
     53. Сума   всіх   страхових   відшкодувань    за    договором 
обов\’язкового страхування іпотеки не може перевищувати зазначену в 
ньому страхову суму. 
     54. За умови письмового погодження із страховиком  відповідно 
до  договору  обов\’язкового  страхування  іпотеки  відшкодовуються 
витрати страхувальника/вигодонабувача,  пов\’язані з розслідуванням 
причин і встановленням розміру збитків. 
     55. Страховик  виплачує  страхове  відшкодування  протягом 15 
робочих  днів  після  прийняття  відповідного  рішення  у   такому 
порядку: 
     у сумі,   що   не   перевищує   розмір   вимоги  за  основним 
зобов\’язанням,  – вигодонабувачу (іпотекодержателю,  що має  вищий 
пріоритет).  Сума  страхового відшкодування,  яка перевищує розмір 
вимоги  іпотекодержателя,  що  має   вищий   пріоритет,   підлягає 
розподілу  між іпотекодержателями,  що мають нижчий пріоритет,  та 
іншими  кредиторами  іпотекодавця  відповідно  до  пріоритету   та 
розміру їх зареєстрованих прав чи вимог; 
     у сумі,    що    залишилася   після   виплати   відшкодування 
вигодонабувачам    (іпотекодержателям    та    іншим    кредиторам 
іпотекодавця), – іпотекодавцю. 
     56. За  згодою страхувальника (іпотекодавця) і вигодонабувача 
(іпотекодержателя, що має вищий пріоритет), страхове відшкодування 
може бути спрямоване на відтворення предмета іпотеки. 
     57. Страховик           має          право          відмовити 
страхувальнику/вигодонабувачу у виплаті страхового відшкодування у 
разі: 
     вчинення страхувальником/вигодонабувачем  –  фізичною  особою 
умисного злочину, що призвів до настання страхового випадку; 
     навмисних дій страхувальником/вигодонабувачем, спрямованих на 
настання  страхового  випадку.  Ця  норма  не  поширюється на дії, 
пов\’язані  з  виконанням  громадського  чи  службового  обов\’язку, 
необхідною  обороною  (без перевищення її меж) або захистом майна, 
життя, здоров\’я, честі, гідності та ділової репутації; 
     несвоєчасного повідомлення страховика про настання страхового 
випадку  без  поважних  причин  або  перешкоджання  страховикові у 
визначенні обставин, характеру та розміру збитків; 
     подання страхувальником свідомо  неправдивих  відомостей  про 
предмет  договору  обов\’язкового  страхування іпотеки або про факт 
настання страхового випадку; 
     отримання страхувальником  у  повному  обсязі   відшкодування 
збитків від особи, винної у їх завданні; 
     інших випадків, передбачених законом. 
     Умовами договору  обов\’язкового  страхування  іпотеки  можуть 
бути передбачені інші підстави для відмови  у  виплаті  страхового 
відшкодування, якщо це не суперечить закону. 
     58. У разі прийняття рішення про відмову у виплаті страхового 
відшкодування  страховик  протягом  п\’яти   робочих   днів   після 
прийняття      такого      рішення      повідомляє      про     це 
страхувальника/вигодонабувача у письмовій формі  з  обґрунтуванням 
причин такої відмови. 
                  Перелік документів, які подає 
                 страхувальник/вигодонабувач для 
                отримання страхового відшкодування 
     59. Для        отримання       страхового       відшкодування 
страхувальник/вигодонабувач подає страховику  письмову  заяву  про 
виплату   страхового  відшкодування  за  встановленою  страховиком 
формою, до якої додаються: 
     документи, що    встановлюють    особу    та     повноваження 
страхувальника/вигодонабувача або його представника; 
     копії документів,  що підтверджують майновий інтерес особи до 
застрахованого майна (свідоцтво про право власності, державний акт 
про  право  власності  або  постійного  користування  на  земельну 
ділянку, договір купівлі-продажу, дарування тощо), з пред\’явленням 
оригіналів таких документів; 
     витяг з Державного реєстру іпотек; 
     документи компетентних   органів,   що   підтверджують   факт 
настання події, що має ознаки страхового випадку, відповідно до її 
характеру; 
     перелік пошкодженого, знищеного або втраченого застрахованого 
майна; 
     документи, що   підтверджують   розмір    завданих    збитків 
(бухгалтерські  документи,  рахунки,  калькуляція  або кошторис на 
проведення ремонтних робіт); 
     документи, що  підтверджують  розмір  витрат  страхувальника, 
зазначених у пункті 14 цих Порядку і правил; 
     перелік осіб,    відповідальних   за   завдані   збитки,   із 
зазначенням  прізвища,  імені  та  по  батькові  або  найменування 
юридичної особи,  місця проживання,  перебування, місцезнаходження 
(у разі наявності). 
     60. Додатково до  документів,  передбачених  пунктом  59  цих 
Порядку   і  правил,  вигодонабувач  (іпотекодержатель  або  інший 
кредитор іпотекодавця,  який  має  зареєстровані  в  установленому 
законодавством  порядку  права  на  передане  в іпотеку майно,  що 
застраховане,  чи  вимоги  до  нього),   подає   страховику   такі 
документи: 
     заяву про  задоволення  вимоги  за  основним зобов\’язанням із 
суми страхового відшкодування; 
     копію документа,  що підтверджує вчинення правочину,  за яким 
виникає основне зобов\’язання, забезпечене іпотекою; 
     документи, що  підтверджують  наявність  та  розмір вимоги за 
основним зобов\’язанням і пріоритет  особи,  яка  подає  заяву  про 
виплату страхового відшкодування. 
                   Зміни умов та припинення дії 
            договору обов\’язкового страхування іпотеки 
     61. Дія   договору    обов\’язкового    страхування    іпотеки 
припиняється за згодою сторін, а також у разі: 
     закінчення строку його дії; 
     виконання у  повному  обсязі  страховиком  зобов\’язань  перед 
страхувальником/вигодонабувачем; 
     несплати страхувальником  страхових  платежів  у  встановлені 
договором строки; 
     ліквідації страховика у встановленому законодавством порядку; 
     набрання законної сили судовим рішенням про визнання договору 
недійсним; 
     інших випадків, передбачених законодавством. 
     62. Договір  обов\’язкового  страхування  іпотеки   вважається 
достроково  припиненим  у  випадку,  передбаченому  пунктом 39 цих 
Порядку і правил. 
     63. Дія договору обов\’язкового страхування іпотеки за  заявою 
страхувальника  може  бути  достроково припинена у разі припинення 
іпотеки або за умови укладення договору обов\’язкового  страхування 
іпотеки  з  іншим страховиком.  У разі дострокового припинення дії 
договору  обов\’язкового   страхування   іпотеки   за   ініціативою 
страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, 
що  залишився  до  закінчення  дії   договору,   з   відрахуванням 
нормативних   витрат   на   ведення  справи,  визначених  під  час 
розрахунку страхового тарифу,  розміру фактичних виплат страхового 
відшкодування, що були проведені за таким договором. 
     64. Про намір достроково припинити дію договору обов\’язкового 
страхування іпотеки одна сторона зобов\’язана  письмово  повідомити 
іншу  не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати припинення дії 
договору, а також вигодонабувача (іпотекодержателя). 
                         Вирішення спорів 
     65. Спори за договором обов\’язкового страхування іпотеки  між 
страхувальником  та  страховиком  вирішуються  шляхом переговорів. 
Якщо сторони під час переговорів не дійшли згоди, спір вирішується 
в судовому порядку. 
                     Відповідальність сторін 
     66. За    невиконання    своїх   зобов\’язань   за   договором 
обов\’язкового страхування іпотеки сторони несуть  відповідальність 
згідно із законом. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code