ПОРЯДОК реєстрації договорів перестрахування

ПОРЯДОК реєстрації договорів перестрахування

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження Державної 
комісії з регулювання ринків 
фінансових послуг України 
28.03.2011  № 153 
(у редакції розпорядження 
Національної комісії, 
що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг, 
08.01.2013 № 54)
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
31 травня 2011 р. 
за № 642/19380
ПОРЯДОК реєстрації договорів перестрахування
1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 12 Закону України „Про страхування”.
2. Страховиком (цедентом, перестрахувальником)-резидентом (далі – Заявник) в Нацкомфінпослуг реєструються:
договори перестрахування, укладені із страховиками (перестраховиками)-нерезидентами, у тому числі за участю страхових та/або перестрахових брокерів;
договір перестрахування (договори перестрахування), укладений (укладені) з страховиком (перестраховиком)-резидентом, в разі, якщо сума (суми) перестрахового (перестрахових) платежу (платежів) за всіма договорами перестрахування, укладеними з одним і тим самим страховиком (перестраховиком)-резидентом, дорівнює (дорівнюють) або перевищує (перевищують) протягом календарного року сумарно 1 000 000 гривень.
Інші договори перестрахування підлягають реєстрації у страховика (перестраховика) та страховика (цедента, перестрахувальника).
3. Для реєстрації договорів перестрахування Заявник подає до Нацкомфінпослуг заяву про реєстрацію договору перестрахування згідно із додатком 1 до цього Порядку (далі – Заява) та копії договорів перестрахування, засвідчені відбитком печатки та підписом керівника або уповноваженої особи Заявника (з наданням відповідного документа, що засвідчує право підпису уповноваженої особи).
Копії договорів перестрахування на двох і більше сторінках повинні бути прошиті та містити наскрізну нумерацію сторінок.
4. У разі укладення договору перестрахування, який згідно з абзацами першим – третім пункту 2 цього Порядку підлягає реєстрації, із страховиком (перестраховиком)-нерезидентом Заявник протягом дев’яноста календарних днів з дня укладення договору надсилає до Нацкомфінпослуг (разом із Заявою) для реєстрації копії договорів перестрахування із страховиками (перестраховиками)-нерезидентами у трьох примірниках, один з яких повинен бути засвідчений нотаріально, а два інших засвідчені відбитком печатки та підписом керівника або уповноваженої особи Заявника (за умови надання відповідного документа, що засвідчує право підпису уповноваженої особи).
У разі досягнення або перевищення суми здійсненого перестрахового платежу (перестрахових платежів) 1 000 000 гривень за договором (договорами) перестрахування, укладеним (укладеними) з одним і тим самим страховиком (перестраховиком)-резидентом, протягом десяти робочих днів з дня такого досягнення та/або перевищення Заявник надсилає до Нацкомфінпослуг (разом із Заявою) для реєстрації копії договорів перестрахування (разом з усіма змінами (за наявності)) із страховиком (перестраховиком)-резидентом у двох примірниках, засвідчених відбитком печатки та підписом керівника або уповноваженої особи Заявника (за умови надання відповідного документа, що засвідчує право підпису уповноваженої особи).
Договори перестрахування, зазначені в абзаці другому цього пункту, підлягають реєстрації у разі досягнення або перевищення протягом календарного року суми здійсненого перестрахового платежу (перестрахових платежів) 1 000 000 гривень, 2 000 000 гривень та усіх інших сум, що є кратними 1 000 000 гривень.
Заява повинна бути приєднана до однієї з копій договору перестрахування, засвідчених відбитком печатки та підписом керівника або уповноваженої особи Заявника (за умови надання відповідного документа, що засвідчує право підпису уповноваженої особи), та прошита разом з цією копією та усіма змінами (за наявності).
5. За результатами розгляду поданих на реєстрацію договорів перестрахування протягом десяти робочих днів з дня реєстрації Заяви уповноважені особи Нацкомфінпослуг, визначені наказом Голови Нацкомфінпослуг, реєструють договір перестрахування або залишають його без реєстрації, про що Заявник повідомляється в письмовій формі протягом десяти робочих днів з дня реєстрації Заяви.
6. У разі реєстрації договору перестрахування на титульному аркуші кожного примірника копії договору перестрахування робиться напис або проставляється штамп з написом про дату і номер реєстрації, зразок якого наведений у додатку 2 до цього Порядку, та робиться відмітка в журналі реєстрації договорів перестрахування.
Номер реєстрації – це порядковий номер, що починається з 1 січня кожного року.
У кінці кожної сторінки нотаріально засвідченої копії договору перестрахування проставляється також відбиток печатки Нацкомфінпослуг.
7. Копія зареєстрованого договору перестрахування, до якої приєднано Заяву, залишається в Нацкомфінпослуг, а інші копії повертаються уповноваженій особі Заявника нарочно або надсилаються Заявнику поштовим відправленням протягом трьох робочих днів з дня реєстрації.
8. Договори перестрахування, що підлягають реєстрації в Нацкомфінпослуг, укладені з страховиками (перестраховиками)-резидентами, мають відповідати загальним вимогам до договорів, встановленим Цивільним кодексом України, іншими законами, з урахуванням особливостей, зокрема щодо:
предмета договору перестрахування;
розміру страхової суми за договором перестрахування (ліміту відповідальності);
переліку страхових випадків;
розміру перестрахових платежів і строків їх сплати;
перестрахового тарифу;
умов здійснення перестрахової виплати та причин відмови в перестраховій виплаті.
Договори перестрахування, що підлягають реєстрації, укладені з страховиками (перестраховиками)-нерезидентами, мають відповідати вимогам до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), передбаченим законодавством про зовнішньоекономічну діяльність. При укладанні договорів перестрахування з страховиками (перестраховиками)-нерезидентами можуть бути використані відомі міжнародні звичаї, рекомендації, правила міжнародних органів та організацій, якщо це не заборонено Законом України „Про зовнішньоекономічну діяльність” або іншими законами.
9. Нацкомфінпослуг залишає договори перестрахування без реєстрації з таких підстав:
документи подані не в повному обсязі;
документи оформлені з порушенням вимог цього Порядку;
відсутність у страховика (перестраховика)-резидента чинної ліцензії на проведення відповідного виду страхування або зупинення чи обмеження ліцензії, виданої страховику (перестраховику)-резиденту на проведення відповідного виду страхування;
невідповідність договорів перестрахування, укладених із страховиками (перестраховиками)-резидентами, вимогам абзацу першого пункту 8 цього Порядку.
Про залишення договору перестрахування без реєстрації Заявник повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав залишення договору без реєстрації протягом десяти робочих днів з дня реєстрації Заяви.
Після усунення причин, що були підставою для залишення договору перестрахування без реєстрації, Заявник може повторно подати договір перестрахування.
Якщо Заявник письмово погодився з підставами, зазначеними в листі Нацкомфінпослуг про залишення без реєстрації договору перестрахування, Нацкомфінпослуг може повернути документи, які подавалися для реєстрації договорів перестрахування (крім одного примірника копії договору перестрахування), у разі письмового звернення Заявника про повернення таких документів.
10. Контроль за дотриманням цього Порядку здійснюється Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства України.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code