Розділ 3. Документи, які подаються для отримання ліцензії на здійснення страхової діяльності

Розділ 3. Документи, які подаються для отримання ліцензії на здійснення страхової діяльності

 Розділ 3. Документи, які подаються для отримання 
           ліцензії на здійснення страхової діяльності 
     3.1.  Для   отримання   ліцензії   на   здійснення  страхової 
діяльності  заявник  відповідно  до  цих Ліцензійних умов подає до 
Нацкомфінпослуг   документи,  перелік  яких  передбачено  Законами 
України \”Про страхування\” ( 85/96-ВР ) і \”Про фінансові послуги та 
державне  регулювання  ринків  фінансових  послуг\”  ( 2664-14 ), а 
саме:
     – заяву про видачу ліцензії (додаток 1);
     – копію    свідоцтва   про   державну   реєстрацію   суб\’єкта 
підприємницької діяльності  або  копію  довідки  про  внесення  до 
Єдиного  державного  реєстру  підприємств  та  організацій України 
(надалі – ЄДРПОУ),  засвідчену нотаріально або органом, який видав 
оригінал документа;
     – копії установчих  документів,  засвідчені  в  установленому 
законодавством порядку;
     –  довідки   банків,   що   підтверджують  розмір  сплаченого 
статутного капіталу, або аудиторський висновок аудитора, внесеного 
до  реєстру  аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки 
фінансових  установ,  щодо  підтвердження  формування  та  розміру 
сплаченого  статутного капіталу, а також, відповідно до пункту 2.5 
цих  Ліцензійних  умов,  щодо  підтвердження  перевищення вартості 
нетто-активів (чистих активів) над розміром статутного капіталу на 
останню  звітну  дату,  що передує поданню документів на отримання 
ліцензії.  Для  новостворених страхових компаній – довідки банків, 
що   підтверджують   розмір  сплаченого  статутного  капіталу  або 
аудиторський  висновок  аудитора;  {  Абзац  п\’ятий  пункту  3.1 в 
редакції  Розпорядження  Державної  комісії  з  регулювання ринків 
фінансових послуг N 3433 ( z0220-05 ) від 25.01.2005 }
     – довідку  про  фінансовий   стан   засновників   страховика, 
підтверджену   аудитором  (аудиторською  фірмою),  якщо  страховик 
створений  у  формі  повного  чи   командитного   товариства   або 
товариства   з   додатковою   відповідальністю   та   акціонерного 
товариства;
     – правила (умови) страхування;
     – економічне     обгрунтування     запланованої     страхової 
(перестрахувальної) діяльності;
     – інформацію про учасників страховика (додаток 2);
     – інформацію   про   голову   виконавчого   органу   та  його 
заступників  (додаток  3),  яка  має  бути  підписана   керівником 
страховика і скріплена печаткою,  копію диплома голови виконавчого 
органу страховика або його першого заступника про вищу  економічну 
або юридичну освіту, копію диплома головного бухгалтера страховика 
про вищу  економічну  освіту,  засвідчені  печаткою  страховика  і 
відповідним підписом;
     – інформацію  про  наявність   відповідних   сертифікатів   у 
випадках, передбачених Нацкомфінпослуг.
     Крім того, заявник повинен подати до Нацкомфінпослуг:
     – затверджені  в  установленому  порядку  правила  проведення 
внутрішнього фінансового моніторингу;
     – завірену   заявником   копію   документа   про  призначення 
працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового 
моніторингу,  з   інформацією  про  керівних  посадових  осіб  або 
фахівців,  які  є  відповідальними   за   проведення   фінансового 
моніторингу (додаток 4). 
     3.2. У  заяві  про  видачу ліцензії мають міститися відомості 
про особу  заявника  (найменування,  місцезнаходження,  банківські 
реквізити,   ідентифікаційний   код   за  ЄДРПОУ),  перелік  видів 
страхування,  на проведення  яких  страховик  має  намір  одержати 
ліцензію,    перелік   правил   страхування   для   кожного   виду 
добровільного страхування,  дату подання заяви,  підпис  керівника 
страхової організації, скріплений печаткою. 
     3.3. У  разі наявності в страховика відокремлених підрозділів 
у  заяві  зазначається  або  до  заяви  додається  їх  перелік  із 
зазначенням  місцезнаходження  відокремленого підрозділу,  номерів 
телефонів,  E-mail, прізвища, імені, по батькові, освіти керівника 
і головного бухгалтера (додаток 5). 
     3.4. В  установчих  документах  (статуті  та/або  установчому 
договорі)  мають  бути  зазначені  обраний  юридичною  особою  вид 
підприємницької  діяльності  та інформація щодо розміру статутного 
капіталу  страховика,  а  також  для  юридичних  осіб,  які  не  є 
відкритими акціонерними товариствами, має міститись інформація про 
розподіл  часток статутного капіталу між засновниками (учасниками) 
із  зазначенням  розподілу  часток  у  відсотках,  їх кількості та 
грошового розміру. 
     3.5. Правила страхування,  подані для реєстрації,  мають бути 
пронумеровані,  прошнуровані,  скріплені  підписом  відповідальної 
особи і печаткою страховика.  Правила повинні містити  всі  умови, 
визначені статтею    17    Закону    України   \”Про   страхування\” 
( 85/96-ВР ),  бути викладені державною  мовою  та  мати  суцільно 
пов\’язаний  закінчений  зміст,  граматично  та  логічно  узгоджену 
інформацію.  Заявник зобов\’язаний виправити в Правилах страхування 
граматичні  та  стилістичні  помилки в разі їх наявності.  За умов 
проведення страховиком зовнішньоекономічних  операцій  страхування 
(перестрахування)  Правила  страхування можуть бути перекладені на 
англійську чи  іншу  мову.  Тексти  таких  перекладів  мають  бути 
завірені відповідно до вимог законодавства.
     До Правил страхування встановлюються також наступні вимоги:
     3.5.1. Назва   Правил   страхування   повинна  містити  слово 
\”добровільного\”.
     3.5.2. Поняття,  що  використовуються у Правилах страхування, 
повинні відповідати вимогам відповідних нормативно-правових актів. 
У разі  потреби  застосування  понять, не визначених у відповідних 
нормативно-правових актах, потрібно дати їх тлумачення.
     3.5.3. Не допускаються у тексті Правил страхування, договорів 
(полісів):
     – подвійне  тлумачення  одних і тих самих положень,  протиріч 
або неузгодженості між пунктами;
     – застосування  речень  (фраз,  фразеологічних зворотів),  що 
призводять до неоднозначного розуміння змісту;
     – використання   законодавчо   визначених   понять   в  іншій 
інтерпретації;
     – порушення граматичних та синтаксичних правил, що призводять 
до спотворення змісту.
     3.5.4. При оформленні Правил страхування не допускаються:
     – друкування різними  шрифтами  (крім  випадків  виділення  в 
тексті  окремих положень) та шрифтом розміром менше ніж 12 пунктів 
у форматі Word;
     – подання   неякісних   ксерокопій,   у  тому  числі  подання 
ксерокопій підписів   уповноважених   осіб   та/або    відсутність 
оригіналу підпису уповноваженого актуарія.
     3.5.5. У  разі  внесення  змін  та/або  доповнень  до  Правил 
страхування   страховик   у  10-денний  строк  повідомляє  про  це 
Нацкомфінпослуг  та  надсилає  (разом  з  супровідним  листом) два 
примірники відповідних змін та/або доповнень до Правил страхування 
для  реєстрації.  Зміни  та/або  доповнення  до Правил страхування 
вважаються чинними з дня їх реєстрації у Нацкомфінпослуг.
     3.5.6. Правила  страхування,  зміни  або  доповнення  до  них 
подаються  в  двох  примірниках,  які мають бути тотожними.  Після 
внесення 3-х змін або  доповнень  до  Правил  страхування  у  разі 
необхідності  внесення  подальших  змін  або  доповнень  страховик 
повинен подати для затвердження і реєстрації нову редакцію  Правил 
страхування. 
     3.6. Економічне    обгрунтування    запланованої    страхової 
діяльності подається за встановленою формою (додаток 6),  має бути 
підписане керівником страховика та скріплене печаткою. 
       Розділ 4. Порядок подання та розгляду документів для 
                        отримання ліцензії 
     4.1.  Заява про видачу ліцензії разом з усіма документами, що 
подаються  для  отримання ліцензії (крім других примірників правил 
страхування,  які  призначені  для повернення заявнику з відміткою 
про  їх  реєстрацію),  та  описом  (переліком)  поданих документів 
повинні  бути  наскрізно пронумеровані, прошнуровані та засвідчені 
відбитком  печатки  та  підписом  керівника заявника і подаються у 
швидкозшивачі.  Опис  (перелік) поданих документів повинен містити 
посилання на номери сторінок згідно з наскрізною нумерацією.
{  Пункт  4.1  розділу  4  в  редакції  Розпорядження Національної 
комісії,   що   здійснює   державне  регулювання  у  сфері  ринків 
фінансових послуг N 717 ( z1469-11 ) від 01.12.2011 } 
     4.2. Заяву про видачу ліцензії (копії ліцензії) разом з усіма 
необхідними документами  юридичні  особи  направляють  поштою  або 
подають особисто до Нацкомфінпослуг. 
     4.3. Заявник  несе відповідальність згідно з вимогами чинного 
законодавства за достовірність інформації,  указаної  у  заяві  та 
документах,  поданих для отримання ліцензії (копії ліцензії), та в 
їх електронних копіях. 
     4.4. Заява про видачу ліцензії та документи,  що додаються до 
неї, приймаються за описом. 
     4.5. Заява  про  видачу ліцензії (копії ліцензії) залишається 
без розгляду, якщо:
     – заява підписана особою, яка не має на це повноважень;
     – документи оформлені з порушенням вимог Ліцензійних умов. 
     4.6. Про залишення заяви про  видачу  ліцензії  без  розгляду 
заявник  повідомляється  у  письмовій формі із зазначенням підстав 
залишення заяви про видачу  ліцензії  без  розгляду  і  в  строки, 
передбачені  для  видачі ліцензії (не більше 30 календарних днів з 
часу одержання передбачених ліцензійними умовами документів). 
     4.7. Після усунення причин,  що були підставою для  винесення 
рішення  про  залишення  заяви  про  видачу ліцензії без розгляду, 
заявник може  повторно  подати  заяву  про  видачу  ліцензії,  яка 
розглядається в установленому порядку. 
     4.8.  Рішення  про  видачу  ліцензії  або відмову в її видачі 
приймається Нацкомфінпослуг.
{  Пункт  4.8  розділу  4  в  редакції  Розпорядження Національної 
комісії,   що   здійснює   державне  регулювання  у  сфері  ринків 
фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 } 
     4.9. Не пізніше 30 днів  з  дня  надходження  заяви  та  всіх 
необхідних  документів  від  заявника Нацкомфінпослуг має прийняти 
рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії. 
     4.10. Повідомлення про прийняття рішення про видачу  ліцензії 
або  відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові 
в письмовій формі протягом трьох робочих  днів  з  дати  прийняття 
відповідного  рішення.  У  рішенні  про  відмову у видачі ліцензії 
зазначаються підстави такої відмови. 
     4.11. Підставами для прийняття рішення про відмову  у  видачі 
ліцензії є:
     – недостовірність даних у документах,  поданих заявником  для 
отримання ліцензії;
     – невідповідність  заявника  згідно  з  поданими  документами 
Ліцензійним умовам.
     Підставою для відмови у видачі юридичній  особі  ліцензії  на 
проведення  страхової діяльності може бути невідповідність поданих 
документів,  що додаються до заяви,  вимогам чинного законодавства 
України. 
     4.12. У  разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення 
недостовірних даних у документах,  поданих  про  видачу  ліцензії, 
заявник  може  подати  до  Нацкомфінпослуг  нову  заяву про видачу 
ліцензії  не  раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення 
про відмову у видачі ліцензії.
     У разі відмови у видачі ліцензії на підставі  невідповідності 
заявника цим Ліцензійним умовам, фінансова установа може подати до 
Нацкомфінпослуг  нову  заяву  про  видачу  ліцензії після усунення 
причин, що стали підставою для відмови у видачі ліцензії. 
     4.13. Рішення   про  відмову  у  видачі  ліцензії  може  бути 
оскаржене в судовому порядку. 
     4.14.  У  разі  прийняття Нацкомфінпослуг позитивного рішення 
про  видачу  ліцензії Нацкомфінпослуг оформлює ліцензію не пізніше 
ніж  за  п\’ять  робочих  днів  з  дня  надходження  документа,  що 
підтверджує внесення плати за видачу ліцензії. 
     4.15. Якщо  заявник  протягом тридцяти календарних днів з дня 
направлення йому повідомлення про  прийняття  рішення  про  видачу 
ліцензії  не  подав  документа,  що  підтверджує внесення плати за 
видачу  ліцензії,  або  не  звернувся  для  отримання   оформленої 
ліцензії,  Нацкомфінпослуг  має право скасувати рішення про видачу 
такої ліцензії. 
     4.16. Після видачі  фінансовій  установі  ліцензії  на  право 
проведення  конкретних видів страхування інформація про страховика 
вноситься    до    Єдиного    державного    реєстру    страховиків 
(перестраховиків) України. 
         Розділ 5. Внесення інформації про відокремлений 
                 підрозділ страховика до Реєстру 
     5.1. У  разі  створення  страховиком  нового   відокремленого 
підрозділу,  що провадитиме страхову діяльність згідно з отриманою 
ліцензією,  для провадження страхової діяльності страховиком через 
такий відокремлений підрозділ страховик зобов\’язаний повідомити та 
подати  до  Нацкомфінпослуг  заяву  про  внесення  інформації  про 
відокремлений  підрозділ  до  Реєстру  (додаток 7) та реєстраційну 
картку   з  інформацією  про  такий  відокремлений  підрозділ  для 
Реєстру.   Наявність  такої  заяви  і  реєстраційної  картки,  яка 
заповнюється  окремо  для  кожного  відокремленого  підрозділу, та 
внесення  інформації  про  відокремлений  підрозділ  до  Реєстру є 
обов\’язковою  умовою  здійснення  страхової діяльності через такий 
відокремлений підрозділ. 
     5.2. Якщо   страхова   діяльність  проводиться  через  кілька 
відокремлених   підрозділів,   то   для   кожного   відокремленого 
підрозділу страховик подає окрему заяву. 
     5.3. Протягом  десяти  робочих днів з дати подачі відповідної 
заяви   Нацкомфінпослуг   вносить   інформацію  про  відокремлений 
підрозділ до Реєстру. 
                Розділ 6. Переоформлення ліцензії 
     6.1. Підставами для переоформлення ліцензії є:
     – зміна найменування страховика, якщо ця зміна не пов\’язана з 
реорганізацією страховика;
     – зміна місцезнаходження страховика. 
     6.2. У разі виникнення підстав  для  переоформлення  ліцензії 
страховик   зобов\’язаний   протягом  десяти  робочих  днів  подати 
Нацкомфінпослуг  заяву  про  переоформлення  ліцензії  (додаток 8) 
разом  з  ліцензією,  що  підлягає  переоформленню, та нотаріально 
засвідчені  копії відповідних документів, що засвідчують зазначені 
зміни. 
     6.3.  Нацкомфінпослуг  протягом  п’ятнадцяти  робочих  днів з 
дати  надходження заяви про переоформлення ліцензії та документів, 
що  додаються  до неї, в разі прийняття рішення про переоформлення 
ліцензії   видає   переоформлену   на  новому  бланку  ліцензію  з 
урахуванням  змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії.
     У переоформленні ліцензії може бути відмовлено, якщо:
     заява  про  переоформлення  ліцензії підписана особою, яка не 
має на це повноважень;
     документи  оформлені  з  порушенням  вимог  пункту  6.2 цього 
розділу.
     У   розпорядженні   про  відмову  в  переоформленні  ліцензії 
зазначаються підстави для такої відмови.
     Протягом  трьох  робочих  днів  з  дня,  наступного  за  днем 
прийняття  рішення Нацкомфінпослуг про переоформлення ліцензії або 
про   відмову   у   переоформленні  ліцензії,  страховик  письмово 
повідомляється  про  результати  розгляду заяви про переоформлення 
ліцензії.
{ Пункт 6.3 розділу 6 в редакції Розпорядження Державної комісії з 
регулювання  ринків  фінансових  послуг  N  5377  ( z0178-06 ) від 
14.02.2006,   Розпорядження   Національної  комісії,  що  здійснює 
державне  регулювання  у  сфері  ринків  фінансових  послуг N 2666 
( z0033-13 ) від 11.12.2012 } 
     6.4.  У  разі переоформлення ліцензії Нацкомфінпослуг приймає 
рішення  про визнання недійсною ліцензії, що була переоформлена, з 
внесенням   відповідних   змін   до   Єдиного  державного  реєстру 
страховиків  (перестраховиків)  України  не  пізніше трьох робочих 
днів після прийняття такого рішення. 
               Розділ 7. Видача дубліката ліцензії 
     7.1. Підставами для видачі дубліката ліцензії є:
     – втрата ліцензії;
     – пошкодження ліцензії. 
     7.2. У разі втрати ліцензії страховик зобов\’язаний звернутися 
до Нацкомфінпослуг та подати:
     – заяву про видачу дубліката ліцензії (додаток 9);
     – інформацію про  публікацію  оголошення  у  засобах  масової 
інформації про втрату чи пошкодження ліцензії;
     – документ, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката 
ліцензії. 
     7.3. Якщо   бланк  ліцензії  не  придатний  для  користування 
внаслідок його пошкодження, страховик подає Нацкомфінпослуг:
     – заяву про видачу дубліката ліцензії (додаток 9);
     – не придатну для користування ліцензію;
     – документ, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката 
ліцензії. 
     7.4.  Нацкомфінпослуг  повинна протягом десяти робочих днів з 
дати   одержання   заяви  про  видачу  дубліката  ліцензії  видати 
заявникові  дублікат ліцензії замість втраченої або пошкодженої. 
{ Пункт 7.4 розділу 7 в редакції Розпорядження Державної комісії з 
регулювання  ринків  фінансових  послуг  N  5377  ( z0178-06 ) від 
14.02.2006,   Розпорядження   Національної  комісії,  що  здійснює 
державне  регулювання  у  сфері  ринків  фінансових  послуг N 2666 
( z0033-13 ) від 11.12.2012 } 
     7.5. У разі видачі дубліката ліцензії замість  втраченої  або 
пошкодженої Нацкомфінпослуг приймає рішення про визнання недійсною 
ліцензії, що була втрачена або пошкоджена, з унесенням відповідних 
змін до відповідного реєстру не пізніше наступного робочого дня. 
                  Розділ 8. Анулювання ліцензії 
     8.1. Підставами для анулювання ліцензії є:
     – заява страховика про анулювання ліцензії;
     – рішення про скасування державної реєстрації страховика;
     – виявлення  недостовірної  інформації в документах,  поданих 
страховиком  для одержання ліцензії, якщо така інформація вплинула 
на  прийняття  рішення  про  видачу  ліцензії;  {  Абзац четвертий 
пункту   8.1  розділу  8  в  редакції  Розпорядження  Національної 
комісії,   що   здійснює   державне  регулювання  у  сфері  ринків 
фінансових послуг N 2666 ( z0033-13 ) від 11.12.2012 }
     –  систематичне   порушення  страховиком  законодавства   про 
фінансові  послуги  у разі застосування до нього не менше ніж двох 
заходів  впливу протягом року; { Абзац п\’ятий пункту 8.1 розділу 8 
в   редакції   Розпорядження  Національної  комісії,  що  здійснює 
державне  регулювання  у  сфері  ринків  фінансових  послуг N 2666 
( z0033-13 ) від 11.12.2012 }
 – неможливість  страховика  забезпечити виконання ліцензійних 
умов,  установлених  для  страхової  діяльності,  зокрема  початок 
відповідно до вимог нормативно-правових актів процедури ліквідації 
страховика;
     – нездійснення страховиком страхової діяльності відповідно до 
виданої ліцензії протягом 12 місяців з дати її видачі. 
     8.2. У разі анулювання ліцензії за заявою страховика (додаток 
10) до неї необхідно додати:
     – копію  повідомлення  в  засобах  масової   інформації   про 
прийняття рішення про звернення до Нацкомфінпослуг щодо анулювання 
ліцензії;
     – копію  документа  відповідного органу управління фінансової 
установи,  що підтверджує факт прийняття рішення про звернення  до 
Нацкомфінпослуг щодо анулювання ліцензії;
     – висновок аудиторської перевірки;
     – баланс  за останній звітний період та довідку про виконання 
всіх угод (зобов\’язань) перед клієнтами при провадженні  страхової 
діяльності,   підписані   керівником  і  головним  бухгалтером  та 
засвідчені печаткою товариства;
     – бланк ліцензії (оригінал).
     Нацкомфінпослуг  має право провести перевірку страховика щодо 
його  зобов\’язань  перед страхувальниками за укладеними договорами 
страхування з видів страхування, ліцензія на які анулюється. 
     8.3. Нацкомфінпослуг у разі отримання в установленому порядку 
заяви   страховика   (з   доданням   відповідних  документів)  про 
анулювання   ліцензії   або   рішення   про  скасування  державної 
реєстрації страховика як юридичної особи повинна протягом тридцяти 
днів  з  дати надходження вказаних документів прийняти рішення про 
анулювання ліцензії. 
     8.4. Розгляд  питань  про  анулювання  ліцензії  здійснюється 
Нацкомфінпослуг відповідно до вимог нормативно-правових актів. 
     8.5. У разі анулювання ліцензії як  заходу  впливу  страховик 
може   одержати  нову  ліцензію  на  право  провадження  страхової 
діяльності не раніше  ніж  через  рік  з  дати  прийняття  рішення 
Держфінпослуг   або  Нацкомфінпослуг  про  анулювання  попередньої 
ліцензії.
{   Пункт   8.5   розділу   8   із  змінами,  внесеними  згідно  з 
Розпорядженням   Національної   комісії,   що   здійснює  державне 
регулювання  у  сфері ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) 
від 27.11.2012 } 
     8.6. У  разі ліквідації відокремленого підрозділу страховика, 
який провадив страхову діяльність згідно  з  отриманою  ліцензією, 
або  в разі припинення провадження ним страхової діяльності згідно 
з  отриманою  ліцензією  страховик  зобов\’язаний  протягом  десяти 
робочих  днів  з  дати  ліквідації відокремленого підрозділу або з 
дати   припинення   його   діяльності  подати  до  Нацкомфінпослуг 
відповідне повідомлення у письмовій формі. 
     8.7. Рішення  про  анулювання  ліцензії може бути оскаржено в 
судовому порядку. 
 Розділ 9. Порядок контролю за додержанням 
        Ліцензійних умов провадження страхової діяльності 
     9.1. Контроль  за  додержанням  Ліцензійних  умов є складовою 
частиною  здійснення  Нацкомфінпослуг  державного  регулювання  та 
нагляду за страховою діяльністю. 
     9.2. Контроль  за  додержанням  Ліцензійних умов здійснюється 
Нацкомфінпослуг   та   її   територіальними   управліннями  шляхом 
проведення   виїзних   та   безвиїзних  перевірок,  у  тому  числі 
тематичних  та  зустрічних перевірок, що проводяться відповідно до 
нормативно-правових    актів,   затверджених   Держфінпослуг   або 
Нацкомфінпослуг.
{   Пункт   9.2   розділу   9   із  змінами,  внесеними  згідно  з 
Розпорядженням   Національної   комісії,   що   здійснює  державне 
регулювання  у  сфері ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) 
від 27.11.2012 } 
     9.3. Страховик  зобов\’язаний  протягом  десяти  робочих  днів 
після виникнення змін та/або доповнень до документів,  поданих ним 
для  одержання  ліцензії,  письмово  повідомити Нацкомфінпослуг та 
надати відповідні підтверджувальні документи. 
     9.4. Страховик  зобов\’язаний  протягом  десяти  робочих  днів 
після   накладання   іншими   органами  державної  влади  санкцій, 
пов\’язаних   із   здійсненням   страхової   діяльності,   письмово 
повідомити  Нацкомфінпослуг  та надати відповідні підтверджувальні 
документи. 
     9.5. У разі виявлення порушень  при  здійсненні  контролю  за 
додержанням  цих  Ліцензійних  умов  застосовуються заходи впливу, 
передбачені законодавством України. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code