ПОЛОЖЕННЯ про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів

ПОЛОЖЕННЯ про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Розпорядження Державної 
                                      комісії з регулювання ринків 
                                      фінансових послуг України 
                                      28.05.2004  N 736 
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      30 червня 2004 р. 
                                      за N 801/9400 
 
                            ПОЛОЖЕННЯ 
            про реєстрацію страхових та перестрахових 
              брокерів і ведення державного реєстру 
               страхових та перестрахових брокерів 
 
    { У тексті Положення, крім пункту  7.1 розділу 7 після слів 
      \”нормативно-правових актів\”, та  у додатках 2, 6 до нього 
      слово \”Держфінпослуг\” замінено  словом  \”Нацкомфінпослуг\” 
      згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює 
      державне  регулювання  у  сфері ринків  фінансових послуг 
      N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 } 
                   Розділ 1. Загальні положення 
     1.1. Положення  про  реєстрацію  страхових  та  перестрахових 
брокерів і ведення державного реєстру (далі – Реєстр) страхових та 
перестрахових брокерів (далі – Положення) розроблене відповідно до 
Законів України \”Про страхування\” (  85/96-ВР  ),  \”Про  фінансові 
послуги та   державне   регулювання   ринків   фінансових  послуг\” 
( 2664-14 ),  \”Про інформацію\”  (  2657-12  ),  \”Про  господарські 
товариства\”  ( 1576-12 ), \”Про захист інформації в автоматизованих 
системах\”  (  80/94-ВР  ),  Положення  про Національну комісію, що 
здійснює  державне  регулювання  у сфері ринків фінансових послуг, 
затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року 
N  1070 ( 1070/2011 ), та постанови Кабінету Міністрів України від 
18.12.96  N 1523 ( 1523-96-п ) \”Про порядок провадження діяльності 
страховими посередниками\” (із змінами та доповненнями).
{   Пункт   1.1   розділу   1   із  змінами,  внесеними  згідно  з 
Розпорядженням  Державної  комісії з регулювання ринків фінансових 
послуг   N   652  (  z0906-09  )  від  27.08.2009,  Розпорядженням 
Національної  комісії,  що  здійснює  державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 } 
     1.2. Визначення термінів:
     – вимоги до страхових та перестрахових брокерів  –  вичерпний 
перелік  вимог,  які  є  обов\’язковими для виконання страховими та 
перестраховими брокерами на  день  реєстрації  й  при  провадженні 
посередницької діяльності у сфері страхування;
     –  припис  –  письмове розпорядження Національної комісії, що 
здійснює  державне  регулювання  у сфері ринків фінансових послуг, 
яке   зобов\’язує   страхового  (перестрахового)  брокера  протягом 
установленого строку усунути виявлені порушення законодавства;
{ Абзац третій пункту 1.2 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з 
Розпорядженням   Національної   комісії,   що   здійснює  державне 
регулювання  у  сфері ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) 
від 27.11.2012 }
     – Реєстр  –  автоматизована  система  збору,  накопичення  та 
обробки даних про страхових та перестрахових брокерів України;
     – свідоцтво  про  внесення до державного реєстру страхових та 
перестрахових  брокерів  (далі  –  Свідоцтво)  –  документ,   який 
засвідчує  факт  реєстрації  страхового (перестрахового) брокера і 
внесення інформації про нього у Реєстр,  а також підтверджує право 
здійснювати    посередницьку    діяльність    у   страхуванні   та 
перестрахуванні (додаток 1). 
     1.3. Положення  визначає  порядок  унесення   інформації   до 
Реєстру, ведення Реєстру, видачі Свідоцтва про внесення страхового 
(перестрахового)  брокера   до   Реєстру,   його   переоформлення, 
анулювання та видачі дубліката. 
     1.4. Дія цього Положення поширюється на:
     – страхових брокерів  –  юридичних  або  фізичних  осіб,  які 
зареєстровані  в установленому порядку як суб\’єкти підприємницької 
діяльності та здійснюють за винагороду посередницьку діяльність  у 
страхуванні  від  свого  імені  на  підставі  брокерської  угоди з 
особою, яка має потребу у страхуванні як страхувальник;
     – перестрахових брокерів – юридичних осіб,  які здійснюють за 
винагороду посередницьку діяльність у  перестрахуванні  від  свого 
імені  на  підставі  брокерської  угоди  із страховиком,  який має 
потребу у перестрахуванні як перестрахувальник;
     –    постійні    представництва   страхових   (перестрахових) 
брокерів-нерезидентів,  які  здійснюють  діяльність  на  території 
України  відповідно  до  чинного законодавства, інформація про які 
внесена  до Реєстру станом на 16.05.2008. { Абзац четвертий пункту 
1.1  розділу  1  в  редакції  Розпорядження  Державної  комісії  з 
регулювання  ринків  фінансових  послуг  N  652  (  z0906-09 ) від 
27.08.2009 } 
     1.5.    Нацкомфінпослуг    здійснює    реєстрацію   страхових 
(перестрахових) брокерів та видає  Свідоцтво  за  умови  виконання 
ними дій, передбачених розділом 2 даного Положення. 
     1.6.   Право   на  провадження  посередницької  діяльності  у 
страхуванні  (перестрахуванні)  мають страхові та/або перестрахові 
брокери,  які  внесені  до  Реєстру  та виконують вимоги розділу 3 
Положення,     а     також     страхові     та/або    перестрахові 
брокери-нерезиденти,   які   в   установленому   порядку  письмово 
повідомили  про намір здійснювати діяльність на території України. 
{ Пункт 1.6 розділу 1 в редакції Розпорядження Державної комісії з 
регулювання  ринків  фінансових  послуг  N  652  (  z0906-09 ) від 
27.08.2009;   із   змінами,   внесеними  згідно  з  Розпорядженням 
Національної  комісії,  що  здійснює  державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 } 
     1.7. Записи в Реєстрі ведуться державною мовою України. 
         Розділ 2. Порядок реєстрації та ведення Реєстру 
     2.1. Ведення Реєстру передбачає внесення до нього  інформації 
про  страхових  (перестрахових)  брокерів  (далі  –  інформація) і 
видачу їм Свідоцтва.
     2.1.1. Для   внесення   до  Реєстру  та  одержання  Свідоцтва 
страховий  (перестраховий)  брокер  (далі  –  заявник)  подає   до 
Нацкомфінпослуг   такі   документи  (у  паперовій  та  електронній 
формах), а саме:
     а) заяву   про  внесення  інформації  до  державного  реєстру 
страхових та перестрахових брокерів (додаток 2);
     б)  засвідчену  в  установленому законодавством порядку копію 
свідоцтва    про   державну   реєстрацію   брокера   як   суб\’єкта 
підприємницької діяльності;
{  Підпункт  \”б\”  підпункту 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2 із змінами, 
внесеними  згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання 
ринків фінансових послуг N 652 ( z0906-09 ) від 27.08.2009 }
     в) копію  кваліфікаційного  документа,   який   отриманий   у 
порядку,  установленому Нацкомфінпослуг, про одержання професійних 
знань,  що відповідають  базовому  рівню  кваліфікації  страхового 
(перестрахового)  брокера,  виданого керівнику юридичної особи або 
фізичній особі – підприємцю,  що мають намір провадити  брокерську 
діяльність   на   страховому  ринку,  засвідчену  в  установленому 
законодавством порядку;
     г) економічне   обґрунтування   запланованої   посередницької 
діяльності страхового (перестрахового) брокера (додаток 3). 
 
     { Підпункт \”ґ\” підпункту 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2 виключено 
на  підставі  Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків 
фінансових послуг N 652 ( z0906-09 ) від 27.08.2009 } 
 
     Про внесення  змін  до  зазначених  у цьому пункті документів 
страховий   (перестраховий)   брокер    зобов\’язаний    повідомити 
Нацкомфінпослуг  у  десятиденний строк з дня реєстрації цих змін у 
встановленому порядку (якщо така реєстрація обов\’язкова  згідно  з 
чинним  законодавством)  або  в  десятиденний строк з дня внесення 
таких змін (в інших  випадках)  та  надати  копії  документів,  що 
підтверджують такі зміни.
     2.1.2.  Документи  подаються до Нацкомфінпослуг безпосередньо 
або  надсилаються  поштою.  При  цьому  всі документи повинні бути 
скріплені  у швидкозшивачі, з внутрішнім описом та пронумерованими 
аркушами, викладені державною мовою.
     2.1.3. Заявник  несе  відповідальність   згідно   із   чинним 
законодавством   за   достовірність  інформації,  що  зазначена  в 
документах, наданих для внесення інформації до Реєстру.
     2.1.4.   Нацкомфінпослуг   протягом   тридцяти  днів  з  дати 
надходження   заяви   та   всіх   необхідних   документів  приймає 
розпорядження  про  включення  до  Реєстру  або  про  відмову щодо 
внесення  інформації  до  Реєстру.  {  Підпункт  2.1.4  пункту 2.1 
розділу  2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної 
комісії  з регулювання ринків фінансових послуг N 807 ( z1139-09 ) 
від 05.11.2009 }
     2.1.5. Повідомлення  про прийняття розпорядження про внесення 
інформації до Реєстру або про відмову  в  унесенні  інформації  до 
Реєстру  надсилається  (видається)  заявникові  в  письмовій формі 
протягом   десяти  робочих  днів  з  дати  прийняття  відповідного 
розпорядження.  У  розпорядженні  про  відмову  щодо  внесення  до 
Реєстру зазначаються підстави для такої відмови.
{ Підпункт 2.1.5 пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно 
з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових 
послуг N 652 ( z0906-09 ) від 27.08.2009 } 
     2.1.6. Підставами  для  прийняття  розпорядження  про відмову 
щодо внесення інформації до Реєстру є:
     – неподання  документів,  зазначених у підпункті 2.1.1 пункту 
2.1 розділу другого Положення або подання їх не в повному обсязі;
     – недостовірність інформації у документах,  поданих заявником 
для внесення до Реєстру.
     2.1.7. У  разі відмови щодо внесення інформації до Реєстру на 
підставі виявлення її недостовірності у поданих документах заявник 
може  подати до Нацкомфінпослуг нову заяву про внесення інформації 
до  Реєстру  не  раніше  ніж  через  три  місяці  з дати прийняття 
розпорядження про відмову щодо внесення інформації до Реєстру.
     2.1.8. Розпорядження про відмову щодо внесення інформації  до 
Реєстру може бути оскаржене в суді.
     2.1.9. Заява про внесення інформації  до  Реєстру  може  бути 
залишена без розгляду, якщо:
     – заява підписана особою, яка не має на це повноважень;
     – документи    оформлені    з    порушенням   вимог   чинного 
законодавства України.
     2.1.10. Після   усунення   причин,   що  були  підставою  для 
прийняття  розпорядження  про   залишення   заяви   про   внесення 
інформації  до Реєстру без розгляду,  заявник може повторно подати 
заяву про внесення інформації  до  Реєстру,  яка  розглядається  у 
встановленому порядку.
     2.1.11. Розпорядження Нацкомфінпослуг про внесення інформації 
до  Реєстру  є  підставою  для  видачі  Свідоцтва  про внесення до 
Реєстру.
     2.1.12. Передача  Свідоцтва  іншим  суб\’єктам  господарювання 
забороняється.  У разі виявлення факту передачі  Свідоцтва  іншому 
страховому   (перестраховому)   брокеру   Нацкомфінпослуг  приймає 
розпорядження  про анулювання Свідоцтва.
     2.1.13. Свідоцтво  видається  безстроково  та  за відповідним 
реєстраційним номером уноситься до Реєстру.
     2.1.14. Свідоцтво  має бути розміщене в доступному для огляду 
місці за місцезнаходженням страхового (перестрахового) брокера.
     2.1.15. Свідоцтво      підтверджує      право      страхового 
(перестрахового) брокера надавати такі послуги:
     а) консультування;
     б) експертно-інформаційні послуги;
     в) робота,  пов\’язана з підготовкою, укладанням та виконанням 
(супроводом) договорів страхування (перестрахування);
     г) урегулювання питання про збитки у разі настання страхового 
випадку в частині одержання та перерахування  страхових  платежів, 
страхових   виплат  та  страхових  відшкодувань  за  договором  із 
страхувальником (перестрахувальником);
     ґ) інші посередницькі послуги у страхуванні (перестрахуванні) 
за переліком, що встановлюється Нацкомфінпослуг.
     2.1.16. Страховий (перестраховий) брокер має право отримувати 
від страховика (перестраховика) відомості  про  розмір  статутного 
капіталу,  страхових  резервів і обсяг прийнятої відповідальності, 
наявність ліцензій.
{  Підпункт  2.1.16  пункту  2.1  розділу  2 із змінами, внесеними 
згідно  з  Розпорядженням  Державної  комісії з регулювання ринків 
фінансових послуг N 413 ( z0923-11 ) від 30.06.2011 }
     2.1.17. Посередницька  діяльність  страхових  (перестрахових) 
брокерів є виключним видом діяльності страхового  (перестрахового) 
брокера. 
          Розділ 3. Вимоги до страхових та перестрахових 
      брокерів під час провадження посередницької діяльності 
                 у страхуванні та перестрахуванні 
     3.1. Вимоги  до  страхових  та перестрахових брокерів під час 
провадження    посередницької     діяльності     у     страхуванні 
(перестрахуванні):
     – наявність знань та кваліфікації керівників  юридичних  осіб 
або фізичних   осіб   –  підприємців,  що  мають  намір  провадити 
посередницьку діяльність у  страхуванні  та  перестрахуванні,  які 
мають  бути  підтверджені  свідоцтвом (сертифікатом) установленого 
зразка;
     – забезпечення  гарантії  щодо  професійної  відповідальності 
відповідно до вимог, установлених чинним законодавством України;
     – інші вимоги, передбачені чинним законодавством України. 
     3.2. Якщо  новопризначений  керівник  юридичної  особи не має 
відповідного  документа,  що  підтверджує  проходження   навчання, 
перепідготовки,   підвищення   кваліфікації   фахівців,   то   він 
зобов\’язаний у тримісячний строк пройти відповідний курс навчання, 
перепідготовки,   підвищення   кваліфікації  фахівців  та  скласти 
екзамен    у    порядку,    установленому    Нацкомфінпослуг,   що 
підтверджується відповідним свідоцтвом (сертифікатом). 
     3.3. Страхові   (перестрахові)   брокери,   що  є  юридичними 
особами,  зобов\’язані під час  провадження  діяльності  з  надання 
посередницьких послуг із страхування та перестрахування відкривати 
окремі поточні рахунки (тільки у разі, якщо вони отримують платежі 
від страхувальника):
     – для власної організаційно-господарської діяльності;
     – для перерахування страхових платежів (страхових виплат). 
               Розділ 4. Переоформлення  Свідоцтва 
     4.1. Свідоцтво підлягає переоформленню у разі:
     – зміни найменування юридичної особи (імені фізичної особи);
     – зміни  місцезнаходження  юридичної  особи (місця проживання 
фізичної особи – підприємця). 
     4.2. У разі виникнення підстав для  переоформлення  Свідоцтва 
страховий  (перестраховий) брокер зобов\’язаний протягом 10 робочих 
днів  з  дати  державної   реєстрації   таких   змін   подати   до 
Нацкомфінпослуг  відповідну  заяву  (додаток 4) разом з оригіналом 
Свідоцтва,  що  підлягає  переоформленню.  Крім  того,   надаються 
нотаріально   засвідчені   копії   документів,   що  підтверджують 
відповідні зміни. 
     4.3. Переоформлення Свідоцтва на нове проводиться протягом 10 
робочих днів з дня подання заяви. До проведення переоформлення діє 
раніше  видане  Свідоцтво, про що Нацкомфінпослуг видає довідку на 
підставі окремої заяви. 
               Розділ 5. Видача дубліката Свідоцтва 
     5.1. Підставою для видачі дубліката Свідоцтва є:
     – втрата Свідоцтва;
     – пошкодження бланка Свідоцтва. 
     5.2. У разі втрати Свідоцтва страховий (перестраховий) брокер 
зобов\’язаний повідомити про це Нацкомфінпослуг та подати:
     – заяву про видачу дубліката Свідоцтва (додаток 5);
     – інформацію про публікацію оголошення про втрату Свідоцтва у 
друкованих засобах масової інформації. 
     5.3. Якщо  бланк  Свідоцтва  не  придатний  для  користування 
внаслідок його пошкодження, до Нацкомфінпослуг подаються:
     – заява про видачу дубліката Свідоцтва;
     – не придатне для користування Свідоцтво. 
     5.4. Дублікат Свідоцтва видається протягом 5 робочих  днів  з 
дня  одержання  заяви,  про  що  робиться запис у Реєстрі.  У разі 
видачі дубліката Свідоцтва  замість  утраченого  або  пошкодженого 
Нацкомфінпослуг   приймає  розпорядження  про  визнання  недійсним 
Свідоцтва,  що  було  втрачене   або   пошкоджене,   з   унесенням 
відповідних змін до Реєстру. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code