Розділ 6. Унесення інформації про відокремлений підрозділ страхового та перестрахового брокера до Реєстру

Розділ 6. Унесення інформації про відокремлений підрозділ страхового та перестрахового брокера до Реєстру

Розділ 6. Унесення інформації про відокремлений 
              підрозділ страхового та перестрахового 
                        брокера до Реєстру 
     6.1. У  разі  створення  страховим  (перестраховим)  брокером 
відокремленого підрозділу, який надаватиме посередницькі послуги у 
сфері  страхування,  страховий (перестраховий) брокер зобов\’язаний 
повідомити Нацкомфінпослуг та подати заяву про внесення інформації 
про відокремлений підрозділ страхового (перестрахового) брокера до 
Реєстру (додаток 6).  Наявність такої заяви з  даними  про  кожний 
відокремлений  підрозділ  та внесення інформації про відокремлений 
підрозділ до  Реєстру  є  обов\’язковою  умовою  надання  страховим 
(перестраховим) брокером посередницьких послуг у сфері страхування 
через такий відокремлений підрозділ. 
     6.2. Протягом десяти робочих днів з дати  подання  заяви  про 
внесення   інформації   про   відокремлений  підрозділ  страхового 
(перестрахового)  брокера  відповідно  до  вимог  цього  Положення 
Нацкомфінпослуг  уносить  інформацію  про  відокремлений підрозділ 
страхового (перестрахового) брокера до Реєстру. 
            Розділ 7. Контроль за діяльністю страхових 
                    та перестрахових брокерів 
     7.1.   Контроль   за  додержанням  вимог  цього  Положення  є 
складовою частиною державного регулювання та нагляду за діяльністю 
страхових (перестрахових) брокерів та здійснюється Нацкомфінпослуг 
шляхом  проведення  виїзних (інспекцій) та безвиїзних перевірок, у 
тому  числі  тематичних  та  зустрічних  перевірок, що проводяться 
відповідно   до   нормативно-правових   актів   Держфінпослуг  або 
Нацкомфінпослуг.
{   Пункт   7.1   розділу   7   із  змінами,  внесеними  згідно  з 
Розпорядженням   Національної   комісії,   що   здійснює  державне 
регулювання  у  сфері ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) 
від 27.11.2012 } 
     7.2. Страховий (перестраховий) брокер  несе  відповідальність 
згідно із законодавством України за:
     – неналежне   виконання   взятих   на    себе    зобов\’язань, 
передбачених в укладених ними договорах;
     – достовірність,  об\’єктивність,   повноту   і   своєчасність 
інформації,   що  надається  страхувальнику  (перестрахувальнику), 
Нацкомфінпослуг та її територіальним управлінням. 
     7.3.    Страховий    та   перестраховий   брокер   подає   до 
Нацкомфінпослуг щокварталу фінансову звітність та інші звітні дані 
за  встановленою Нацкомфінпослуг формою та інформацію про укладені 
договори  страхування  (перестрахування),  а  також  відповіді  на 
запити Нацкомфінпослуг та необхідні пояснення. 
     7.4. У разі порушення страховим (перестраховим) брокером  або 
його відокремленим підрозділом законодавства Нацкомфінпослуг видає 
припис про усунення порушень.
     Невиконання вимог   припису   є   підставою   для  виключення 
страхового (перестрахового) брокера з Реєстру. 
     7.5.  Нацкомфінпослуг  приймає  розпорядження  про виключення 
страхового (перестрахового) брокера з Реєстру в разі:
     а) подання власної заяви про виключення з державного  реєстру 
страхових та перестрахових брокерів (додаток 7);
     б) державної      реєстрації      припинення       страхового 
(перестрахового)   брокера   як   юридичної  особи  або  державної 
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи  – 
підприємця;
     в) установлення фактів  подання  недостовірної  інформації  в 
документах,   які   були   підставою   для   внесення   страхового 
(перестрахового) брокера до Реєстру;
     г) невиконання припису Нацкомфінпослуг;
     ґ) заборони провадити діяльність страховому  (перестраховому) 
брокеру на підставі рішення суду, що набрало чинності;
     д)  неповідомлення  в п\’ятнадцятиденний строк Нацкомфінпослуг 
про зміни до зазначених у підпункті 2.1.1 документів, у тому числі 
про зміну місцезнаходження;
     е) нездійснення  брокером  посередницької діяльності протягом 
12 місяців. 
     7.6.  Розпорядження Нацкомфінпослуг про виключення страхового 
(перестрахового)  брокера  з  Реєстру  є  підставою для анулювання 
відповідного Свідоцтва. 
     7.7. Розпорядження про виключення страхового (перестрахового) 
брокера з Реєстру доводиться до відома страхового (перестрахового) 
брокера   у   десятиденний   строк   шляхом   відправлення   копії 
розпорядження  поштою з повідомленням за місцезнаходженням брокера 
(його представництва) або надається представнику цього брокера. 
     7.8. Розпорядження  про  виключення  з  Реєстру   може   бути 
оскаржене в суді. 
     7.9.  Нацкомфінпослуг  щорічно  публікує  список страхових та 
перестрахових брокерів, які провадять свою діяльність на території 
України  та  інформація  про  яких  унесена до Реєстру,  у засобах 
масової інформації і  постійно  оновлює  на  офіційному  Web-сайті 
Нацкомфінпослуг. 
     7.10.  Нацкомфінпослуг  публікує у засобах масової інформації 
інформацію про прийняті розпорядження щодо  виключення  з  Реєстру 
страхових та перестрахових брокерів. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code