ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ провадження обов\’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ провадження обов\’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Розпорядження Державної 
                                      комісії з регулювання ринків 
                                      фінансових послуг України 
                                      23.12.2004  N 3178 
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      27 грудня 2004 р. 
                                      за N 1654/10253 
 
                         ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ 
              провадження обов\’язкового страхування 
           цивільно-правової відповідальності власників 
                  наземних транспортних засобів 
     { У тексті Ліцензійних умов слова  \”директор  департаменту 
       страхового нагляду\” в усіх відмінках замінено відповідно 
       словами \”уповноважена особа Держфінпослуг\” у відповідних 
       відмінках  згідно з Розпорядженням Державної  комісії  з 
       регулювання  ринків фінансових послуг N 566 ( z0690-10 ) 
       від 09.07.2010 } 
     { У тексті Ліцензійних умов  та  в  додатку  3 до них слова 
       \”статутний   фонд\”   в  усіх  відмінках  замінено словами 
       \”статутний капітал\” у   відповідних   відмінках  згідно з 
       Розпорядженням  Державної  комісії з  регулювання  ринків 
       фінансових послуг N 413 ( z0923-11 ) від 30.06.2011 } 
     { У тексті Ліцензійних умов, крім  підпункту  2.1.3  пункту 
       2.1, пункту 2.2 глави 2, підпункту 3.1.8 пункту 3.1 глави 
       3, абзацу другого пункту 7.2,  підпунктів 3, 19 підпункту 
       7.4.7 пункту 7.4 глави 7, слово \”Держфінпослуг\”  замінено 
       словом    \”Нацкомфінпослуг\”   згідно   з   Розпорядженням 
       Національної  комісії, що здійснює  державне  регулювання 
       у  сфері ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 
       27.11.2012 } 
     Ці  Ліцензійні  умови  розроблені відповідно до вимог Законів 
України  \”Про  фінансові  послуги  та  державне регулювання ринків 
фінансових  послуг\”  (  2664-14 ), \”Про страхування\” ( 85/96-ВР ), 
\”Про  обов\’язкове  страхування  цивільно-правової відповідальності 
власників   наземних  транспортних  засобів\”  (  1961-15  ),  \”Про 
запобігання   та   протидію   легалізації   (відмиванню)  доходів, 
одержаних  злочинним  шляхом\” ( 249-15 ), Указу Президента України 
від  22  липня  2003  року  N  740  (  740/2003 ) \”Про заходи щодо 
розвитку   системи   протидії  легалізації  (відмиванню)  доходів, 
одержаних  злочинним  шляхом, і фінансуванню тероризму\”, Положення 
про  Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків  фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України 
від  23  листопада  2011  року  N  1070  (  1070/2011  ), та інших 
нормативно-правових актів, які регулюють відносини, що виникають у 
сфері  здійснення страхової діяльності з обов\’язкового страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 
засобів. 
     Ці Ліцензійні умови  встановлюють  обов\’язкові  до  виконання 
страховиками  вимоги  для  отримання ліцензії на право провадження 
страхової діяльності з обов\’язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів.
{   Преамбула   із  змінами,  внесеними  згідно  з  Розпорядженням 
Національної  комісії,  що  здійснює  державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 } 
                      1. Загальні положення 
     1.1. У   цих   Ліцензійних   умовах  наведені  нижче  поняття 
вживаються в такому значенні:
     ліцензія –  документ державного зразка,  який засвідчує право 
страховика на провадження діяльності з  обов\’язкового  страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 
засобів за умови виконання вимог,  установлених цими  Ліцензійними 
умовами;
     відокремлений підрозділ    –     це     розташований     поза 
місцезнаходженням  страховика  відокремлений підрозділ,  який не є 
юридичною особою та здійснює всі або  частину  функцій  страховика 
щодо   врегулювання  претензій  страхувальників  за  договорами  з 
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 
засобів,   інформація  про  який  внесена  до  Державного  реєстру 
фінансових установ (далі – Реєстр);
     заявник –  страховик,  який  подає  документи  для  одержання 
ліцензії  на  право   провадження   діяльності   з   обов\’язкового 
страхування  цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів,  переоформлення ліцензії,  видачу  дубліката 
ліцензії;
     недостовірні   дані   (інформація)   –   дані  про  наявність 
розбіжностей  в  інформації,  що  міститься  в документах, поданих 
страховиком    для    отримання    ліцензії,   та/або   дані   про 
невідповідність    цих    документів    інформації,    наявній   у 
Нацкомфінпослуг  за  результатами  виконання  функцій  і  завдань, 
визначених  законодавством,  виявлені  при  розгляді документів на 
отримання  ліцензії.  {  Пункт 1.1 глави 1 доповнено новим абзацом 
п\’ятим  згідно  з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює 
державне  регулювання  у  сфері  ринків  фінансових  послуг N 2667 
( z0034-13 ) від 11.12.2012 }
     Інші поняття вживаються в цих Ліцензійних  умовах  відповідно 
до  Законів України \”Про фінансові послуги та державне регулювання 
ринків фінансових  послуг\”    ( 2664-14 ),     \”Про   страхування\” 
( 85/96-ВР ),   \”Про   обов\’язкове  страхування  цивільно-правової 
відповідальності   власників   наземних   транспортних    засобів\” 
( 1961-15 )    та    \”Про   запобігання  та  протидію  легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом\” ( 249-15 ). 
     1.2. Нацкомфінпослуг видає страховикам ліцензію відповідно до 
пункту 9 статті 7 Закону України \”Про страхування\” ( 85/96-ВР ) та 
Закону  України  \”Про  обов\’язкове  страхування  цивільно-правової 
відповідальності    власників    наземних   транспортних  засобів\” 
( 1961-15 ).
{  Пункт 1.2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням 
Державної  комісії  з регулювання ринків фінансових  послуг  N 566 
( z0690-10 ) від 09.07.2010 } 
     1.3. Для отримання ліцензії заявник зобов\’язаний виконати всі 
вимоги, зазначені в цих Ліцензійних умовах. 
     1.4.  Строк дії ліцензії при першому отриманні – 5 років, при 
повторному отриманні – безстроковий. Ліцензію може бути анульовано 
(відкликано)  або  її  дію  зупинено чи обмежено відповідно до цих 
Ліцензійних умов.
{  Пункт  1.4 глави 1 в редакції Розпорядження Державної комісії з 
регулювання  ринків  фінансових  послуг  N  566  (  z0690-10 ) від 
09.07.2010 } 
               2. Вимоги до провадження діяльності 
          з обов\’язкового страхування цивільно-правової 
               відповідальності власників наземних 
                       транспортних засобів 
     2.1. Заявник, який звернувся до Нацкомфінпослуг за отриманням 
ліцензії, має відповідати таким вимогам:
     2.1.1. Провадити  страхову  діяльність  не менше двох років з 
добровільного  страхування  цивільної  відповідальності  власників 
наземного  транспорту  та/або  страхування  наземних  транспортних 
засобів  або  на   ринку   обов\’язкового   страхування   цивільної 
відповідальності власників транспортних засобів.
     Страховики – члени Моторного (транспортного) страхового  бюро 
України   (далі  –  МТСБУ)  зобов\’язані  щорічно  разом  з  річною 
звітністю надавати до Нацкомфінпослуг підтверджену дирекцією МТСБУ 
довідку про відсутність заборгованості щодо внесків, відрахувань з 
премій  та  інших  платежів  до  МТСБУ  за  формою,   встановленою 
президією МТСБУ.
     2.1.2. Заявник зобов\’язаний дотримуватись  умов  забезпечення 
платоспроможності  відповідно  до  вимог  статті 30 Закону України 
\”Про страхування\” ( 85/96-ВР ),  Закону України  \”Про  обов\’язкове 
страхування  цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів\” ( 1961-15 ), а також на останню звітну дату, 
що  передує  даті подання документів на отримання ліцензії,  та на 
будь-яку дату після отримання ліцензії мати перевищення фактичного 
запасу   платоспроможності   (нетто-активів)   над   розрахунковим 
нормативним запасом   платоспроможності   не    менше    ніж    на 
25 відсотків,  але  не  менше  1  млн.  євро за офіційним валютним 
курсом на дату розрахунку зазначених показників.
     2.1.3. Вартість  чистих активів заявника,  створеного у формі 
акціонерного    товариства    або    товариства    з    додатковою 
відповідальністю,  після  закінчення другого та кожного наступного 
фінансового року  з  дати  внесення  інформації  про  заявника  до 
Державного   реєстру   фінансових   установ  має  бути  не  меншою 
зареєстрованого  розміру статутного капіталу страховика відповідно 
до  вимог,  визначених  Ліцензійними умовами провадження страхової 
діяльності,  затвердженими  розпорядженням  Держфінпослуг  від  28 
серпня 2003 року N 40 ( z0805-03 ), зареєстрованими в Міністерстві 
юстиції  України  15  вересня  2003 року за N 805/8126, та повинна 
бути  підтверджена аудиторським висновком відповідального аудитора 
станом  на останню звітну дату, що передує даті подання документів 
для отримання ліцензії.
     У  заявника  на  дату  подання  документів на видачу ліцензії 
мають бути відсутні невиконані заходи  впливу  та/або  санкції  за 
порушення  вимог  Закону  України  \”Про  запобігання  та  протидію 
легалізації (відмиванню) доходів,  одержаних злочинним шляхом, або 
фінансуванню  тероризму\”  (  249-15  ),  застосовані Держфінпослуг 
та/або  Нацкомфінпослуг,  термін  виконання  яких  настав. { Абзац 
другий підпункту 2.1.3 пункту 2.1 глави 2 в редакції Розпорядження 
Державної  комісії  з  регулювання  ринків фінансових послуг N 372 
(  z0804-11  )  від  16.06.2011;  із  змінами,  внесеними згідно з 
Розпорядженням   Національної   комісії,   що   здійснює  державне 
регулювання  у  сфері ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) 
від 27.11.2012 }
     2.1.4. Заявник     зобов\’язаний     забезпечити    можливість 
опрацювання претензій на всій території України,  для чого на дату 
подачі  заяви  на  отримання  ліцензії  та  протягом строку її дії 
зобов\’язаний:
     а) забезпечити  прийняття,  облік  та  зберігання повідомлень 
учасників дорожньо-транспортних пригод (далі – ДТП) у цілодобовому 
режимі  за  номером  безкоштовної багатоканальної телефонної лінії 
страховика  про  їх  учасників  та  обставини  з  метою   фіксації 
повідомлення  і  надання  учасникам  ДТП  первинної інформації про 
порядок  урегулювання  збитків  та   для   прийняття   страховиком 
необхідних  дій.  Телефонне  повідомлення фіксується страховиком в 
електронному  вигляді  та  є   підтвердженням   повідомлення   про 
страховий випадок і підлягає довгостроковому зберіганню;
     б) забезпечити  здійснення функції з урегулювання  подій,  що 
мають  ознаки  страхових  випадків  за  договорами   обов\’язкового 
страхування  цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних  засобів,  на  всій  території  України,   для   чого 
страховик  має  право створювати власні підрозділи та/або залучати 
своїх представників (працівників,  аварійних комісарів,  експертів 
або юридичних осіб, у штаті яких є аварійні комісари чи експерти); 
{  Підпункт  \”б\”  підпункту  2.1.4  пункту  2.1 глави 2 в редакції 
Розпорядження   Національної   комісії,   що   здійснює   державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 85 ( z0287-12 ) від 
07.02.2012 }
     в) розмістити    інформацію    про   забезпечення   виконання 
зобов\’язань,  передбачених підпунктами \”а\” та \”б\” цього підпункту, 
на  сайті страховика,  наданому в інформації до Державного реєстру 
фінансових установ.
     Для   виконання   підпункту  \”б\”  цього  підпункту  страховик 
зобов\’язаний  забезпечити  перебування  представників  страховика, 
уповноважених    виконувати   функцію   такого   страховика   щодо 
опрацювання  претензій,  в  Автономній  Республіці Крим, областях, 
містах Києві та Севастополі. { Абзац п\’ятий підпункту 2.1.4 пункту 
2.1  глави  2  в  редакції  Розпорядження Національної комісії, що 
здійснює  державне  регулювання у сфері ринків  фінансових  послуг 
N 85 ( z0287-12 ) від 07.02.2012 }
     Інформація щодо   укладених    страховиком    договорів    на 
врегулювання  збитків  з  іншими  особами подається страховиком до 
Нацкомфінпослуг.
     2.1.5. Страховик має право здійснювати страхування через свій 
відокремлений  підрозділ  за   умови   внесення   інформації   про 
відокремлений підрозділ до Реєстру. 
     {  Підпункт  2.1.6  пункту  2.1 глави 2 виключено на підставі 
Розпорядження  Державної  комісії  з регулювання ринків фінансових 
послуг N 372 ( z0804-11 ) від 16.06.2011 } 
{  Пункт  2.1 глави 2 в редакції Розпорядження Державної комісії з 
регулювання  ринків  фінансових  послуг  N  566  (  z0690-10 ) від 
09.07.2010 } 
     2.2. Керівники   та   головний   бухгалтер   заявника   мають 
відповідати   Професійним   вимогам   до  керівників  та  головних 
бухгалтерів  фінансових   установ,   затвердженим   розпорядженням 
Держфінпослуг   від   13  липня  2004  року  N 1590  ( z0955-04 ), 
зареєстрованим   у   Мін\’юсті   України  2  серпня  2004  року  за 
N 955/9554. 
     2.3.  Страховик зобов\’язаний здійснити фінансове забезпечення 
виконання  своїх зобов\’язань перед МТСБУ у порядку, який визначено 
статутом  МТСБУ,  на  весь  період  свого  членства  в МТСБУ та до 
закінчення  зобов\’язань  після  припинення такого членства. Розмір 
фінансового   забезпечення  має  становити  суму,  установлену  та 
затверджену   МТСБУ.   Умови   договору  фінансового  забезпечення 
встановлюються Президією МТСБУ.
{ Пункт 2.3 глави 2 в редакції Розпорядження Національної комісії, 
що  здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 
N 85 ( z0287-12 ) від 07.02.2012 } 
     2.4. Страховик  зобов\’язаний  сплатити   до   фонду   захисту 
потерпілих  гарантійний  внесок  у розмірі, визначеному положенням 
про цей фонд, у сумі, яку встановлює та затверджує МТСБУ, не менше 
100 000 євро. 
     2.5.  Страховик  зобов\’язаний  після отримання ліцензії вести 
облік  отриманих  страхових  платежів  та забезпечувати розміщення 
коштів  страхових резервів за договорами обов\’язкового страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 
засобів станом на кожен день.
{  Главу 2 доповнено пунктом 2.5 згідно з Розпорядженням Державної 
комісії  з регулювання ринків фінансових послуг N 566 ( z0690-10 ) 
від 09.07.2010 } 
        3. Документи, які подаються для отримання ліцензії 
     3.1.  Для отримання ліцензії заявник подає до Нацкомфінпослуг 
такі документи:
     3.1.1) заяву про видачу ліцензії (додаток 1);
     3.1.2) копію  свідоцтва  про  державну  реєстрацію   суб\’єкта 
підприємницької  діяльності,  засвідчену нотаріально або державним 
реєстратором;
     3.1.3) копію  свідоцтва  про  внесення заявника до Державного 
реєстру фінансових установ;
     3.1.4) копії   установчих   документів  заявника,  засвідчені 
нотаріально;
     3.1.5)   Аудиторський  висновок  аудитора  щодо  правильності 
розрахунку  фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) та 
розрахункового  нормативного  запасу  платоспроможності  станом на 
останню  звітну дату, що передує даті подання документів на видачу 
ліцензії,  з  метою  підтвердження виконання вимог підпункту 2.1.2 
пункту  2.1 глави 2 цих Ліцензійних умов та відповідність вартості 
чистих  активів  вимогам  підпункту  2.1.3  пункту 2.1 глави 2 цих 
Ліцензійних умов;
{  Підпункт  3.1.5  пункту  3.1  глави  3 в редакції Розпорядження 
Державної  комісії  з регулювання ринків фінансових  послуг  N 566 
( z0690-10 ) від 09.07.2010 }
     3.1.6) економічне   обґрунтування   запланованої    страхової 
діяльності   заявника   з  провадження  обов\’язкового  страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземного  транспорту 
на строк не менше трьох років,  що відповідає вимогам,  указаним у 
додатку 2;
     3.1.7) інформацію  про  засновників та/або учасників заявника 
(додаток 3);
     3.1.8) інформацію   про  керівника  та  головного  бухгалтера 
заявника відповідно до вимог,  визначених Професійними вимогами до 
керівників    та    головних   бухгалтерів   фінансових   установ, 
затвердженими розпорядженням Держфінпослуг від 13 липня 2004  року 
N 1590 ( z0955-04 ),  зареєстрованими  в Мін\’юсті України 2 серпня 
2004 року за N 955/9554;
     3.1.9) затверджені    в    установленому    порядку   правила 
внутрішнього фінансового моніторингу і програму його здійснення;
     3.1.10) завірену  заявником  копію розпорядчого документа про 
призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього 
фінансового   моніторингу,   з   інформацією  про  керівників  або 
фахівців,  які  є  відповідальними   за   проведення   фінансового 
моніторингу (додаток 4);
     3.1.11)  Копії  договорів  на врегулювання збитків, укладених 
страховиком з іншими особами, передбачених підпунктом 2.1.4 пункту 
2.1 глави 2 цих Ліцензійних умов (за наявності).
{  Підпункт  3.1.11 пункту  3.1  глави  3 в редакції Розпорядження 
Державної  комісії  з регулювання ринків фінансових  послуг  N 566 
( z0690-10 ) від 09.07.2010 } 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code