ПОЛОЖЕННЯ про делегування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

ПОЛОЖЕННЯ про делегування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Розпорядження Державної 
                                      комісії з регулювання ринків 
                                      фінансових послуг України 
                                      21.08.2008  N 1000 
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      31 жовтня 2008 р. 
                                      за N 1063/15754 
 
                            ПОЛОЖЕННЯ 
              про делегування Національною комісією, 
         що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
              фінансових послуг, окремих повноважень 
                      об\’єднанню страховиків 
{   Заголовок   із  змінами,  внесеними  згідно  з  Розпорядженням 
Національної  комісії,  що  здійснює  державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 } 
    { У тексті Положення слово \”Держфінпослуг\” замінено  словом 
      \”Нацкомфінпослуг\” згідно  з  Розпорядженням  Національної 
      комісії, що здійснює  державне регулювання у сфері ринків 
      фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 } 
     Це Положення   розроблене  відповідно  до  статті  16  Закону 
України \”Про фінансові  послуги  та  державне  регулювання  ринків 
фінансових  послуг\”  (  2664-14  ),  статті 13 Закону України \”Про 
страхування\”  (  85/96-ВР ), Положення про Національну комісію, що 
здійснює  державне  регулювання  у сфері ринків фінансових послуг, 
затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року 
N 1070 ( 1070/2011 ).
{   Преамбула   із  змінами,  внесеними  згідно  з  Розпорядженням 
Національної  комісії,  що  здійснює  державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 } 
                      I. Загальні положення 
     1. Це  Положення  визначає  умови  та   порядок   делегування 
Нацкомфінпослуг   об\’єднанню   страховиків   (далі  –  Об\’єднання) 
повноважень щодо розроблення і впровадження  правил  поведінки  на 
ринку  страхових  послуг  та сертифікації фахівців ринку страхових 
послуг. 
     2. У цьому Положенні  наведені  нижче  поняття  вживаються  в 
такому значенні:
     делеговані повноваження – функції,  права й  обов\’язки,  яких 
набуває  Об\’єднання  унаслідок  передання  йому Нацкомфінпослуг за 
власним  рішенням  повноважень  щодо  розроблення  і  впровадження 
правил   поведінки  на  ринку  страхових  послуг  та  сертифікації 
фахівців ринку страхових послуг;
     заявник –  Об\’єднання,  яке  подає  відповідні  документи  до 
Нацкомфінпослуг   для   передання   (делегування)   йому   окремих 
повноважень;
     представник заявника – особа,  яка має право вчиняти правочин 
від імені   заявника  відповідно  до  Цивільного  кодексу  України 
( 435-15 );
     саморегулівна організація  страховиків  (далі – саморегулівна 
організація)  –  Об\’єднання,  якому  за  рішенням  Нацкомфінпослуг 
делеговано  окремі  повноваження  та інформація про яке внесена до 
реєстру саморегулівних організацій фінансових установ.
     Інші поняття  застосовуються  в цьому Положенні відповідно до 
Законів України \”Про фінансові  послуги  та  державне  регулювання 
ринків фінансових   послуг\”  (  2664-14  )  та  \”Про  страхування\” 
( 85/96-ВР ). 
                  II. Загальні умови делегування 
                  Об\’єднанню окремих повноважень 
     1. Статут  Об\’єднання із змінами до нього повинен відповідати 
вимогам  законодавства,  в  тому  числі  про  захист   економічної 
конкуренції,   та   містити   положення   про  можливість  набуття 
Об\’єднанням статусу саморегулівної організації. 
     2. Об\’єднання,  якому делегуються повноваження,  повинно мати 
належним чином затверджені такі внутрішні положення:
     положення про діяльність Об\’єднання;
     положення про документообіг. 
     3. Положення про діяльність Об\’єднання повинне містити:
     порядок та умови набуття та припинення членства в Об\’єднанні, 
що не містять жодних обмежень або перешкод для вступу або виходу з 
членства Об\’єднання,  зокрема строк розгляду заяв страховиків  про 
членство  в  Об\’єднанні  та  перелік документів,  які додаються до 
заяви про членство в Об\’єднанні;
     права та обов\’язки членів Об\’єднання;
     порядок визначення розміру та сплати членських внесків;
     підстави та порядок виходу (виключення) з членів Об\’єднання;
     порядок обрання (призначення) та відкликання  (звільнення)  й 
заміщення   членів  органів  управління  та  контролюючих  органів 
Об\’єднання;
     вимоги до освіти,  досвіду роботи та ділової репутації членів 
виконавчих та контролюючих органів Об\’єднання;
     порядок розгляду   скарг   членів   Об\’єднання  на  дії  його 
виконавчих  та  контролюючих  органів  у  зв\’язку  з   реалізацією 
делегованих повноважень;
     порядок оприлюднення інформації про діяльність Об\’єднання,  у 
тому числі порядок інформування щодо рішень, прийнятих виконавчими 
та  контролюючими  органами  в  частині   здійснення   делегованих 
повноважень;
     порядок моніторингу з боку  Об\’єднання  за  дотриманням  його 
членами вимог законодавства про фінансові послуги;
     права та обов\’язки членів  Об\’єднання  в  частині  реалізації 
Об\’єднанням окремих повноважень, делегованих Нацкомфінпослуг;
     порядок реалізації    Об\’єднанням     окремих     делегованих 
Нацкомфінпослуг повноважень. 
     4. Положення про документообіг повинне містити:
     порядок обігу, обліку, зберігання і використання в Об\’єднанні 
документів  та  іншої  інформації  в  паперовому  та  електронному 
вигляді;
     перелік інформації  з обмеженим доступом та спеціальні вимоги 
щодо  обігу,  обліку,  зберігання  і  використання  в   Об\’єднанні 
документів, які містять інформацію з обмеженим доступом. 
     5. Внутрішні положення Об\’єднання повинні відповідати вимогам 
законодавства  України,  зокрема  Закону   України   \”Про   захист 
економічної конкуренції\” ( 2210-14 ),  а також статуту Об\’єднання. 
Об\’єднання під  час  здійснення  делегованих  повноважень  повинно 
дотримуватись своїх внутрішніх положень.
     Внутрішні положення   Об\’єднання   у    частині    здійснення 
делегованих повноважень підлягають погодженню з Нацкомфінпослуг. 
     6. Внутрішні  положення  Об\’єднання затверджуються в порядку, 
визначеному його статутом. Зміни до внутрішніх положень Об\’єднання 
затверджуються   в  порядку,  передбаченому  для  прийняття  таких 
положень.
     Внутрішні положення   мають   встановлювати  такі  вимоги  до 
організаційної структури Об\’єднання:
     керівник та    заступники   керівника   виконавчого   органу, 
юридичної  служби  Об\’єднання  не  можуть  перебувати  у  трудових 
відносинах зі страховиками – членами (учасниками) Об\’єднання;
     керівник, заступники  керівника  виконавчого  органу  повинні 
мати вищу освіту та стаж роботи у сфері фінансових послуг не менше 
двох років;
     має бути  встановлена  персональна відповідальність посадових 
осіб виконавчого органу за технічне та  інформаційне  забезпечення 
якісної реалізації делегованих повноважень. 
     7. Об\’єднання  повинно мати власне або орендоване на строк не 
менше одного року приміщення, що належним чином охороняється. 
     8. Отримані Об\’єднанням доходи повинні  бути  достатніми  для 
покриття    витрат,    пов\’язаних   зі   здійсненням   делегованих 
Нацкомфінпослуг повноважень. 
     9. Об\’єднання повинно здійснювати свою  діяльність  не  менше 
трьох років.
     Учасниками Об\’єднання повинні бути більше 50% страховиків. 
     10. Об\’єднання повинно відповідати умовам делегування окремих 
повноважень,   установлених  рішенням  Нацкомфінпослуг,  прийнятим 
відповідно до пункту 1 розділу III цього Положення. 
     11. Дотримання Об\’єднанням визначених у цьому розділі умов  є 
обов\’язковим  як  на  момент прийняття Нацкомфінпослуг рішення про 
делегування  йому  окремих  повноважень,  так  і  протягом  усього 
періоду дії такого рішення. 
          III. Порядок прийняття Нацкомфінпослуг рішення 
          про делегування Об\’єднанню окремих повноважень 
     1.  Нацкомфінпослуг  приймає  рішення  про  повноваження,  що 
можуть бути делеговані Об\’єднанню, та встановлює умови делегування 
окремих повноважень.
{   Пункт   1   розділу   III   із  змінами,  внесеними  згідно  з 
Розпорядженням   Національної   комісії,   що   здійснює  державне 
регулювання  у  сфері ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) 
від 27.11.2012 } 
     2. Рішення  про  повноваження,  що  можуть  бути   делеговані 
Об\’єднанню, та умови делегування окремих повноважень доводяться до 
відома учасників ринку фінансових послуг через офіційний  веб-сайт 
Нацкомфінпослуг та друковані засоби масової інформації. 
     3. Відповідно до рішення Нацкомфінпослуг про повноваження, що 
можуть бути делеговані Об\’єднанню,  та  умов  делегування  окремих 
повноважень  Об\’єднанню  в разі затвердження вищим органом рішення 
про прийняття на себе цих повноважень та з метою  отримання  таких 
повноважень Об\’єднання подає до Нацкомфінпослуг такі документи:
     заяву про делегування повноважень Об\’єднанню (додаток);
     копію свідоцтва   про   державну   реєстрацію  Об\’єднання  як 
юридичної  особи,  засвідчену   в   установленому   законодавством 
порядку;
     копії установчих  документів,  засвідчені   в   установленому 
законодавством порядку;
     засвідчену підписом керівника та  печаткою  Об\’єднання  копію 
рішення  вищого  керівного органу Об\’єднання про прийняття на себе 
окремих повноважень, що делегуються Нацкомфінпослуг;
     оригінали внутрішніх положень Об\’єднання, визначених у пункті 
2 розділу II цього Положення;
     інформацію про    членів    Об\’єднання    (найменування    та 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ кожного страховика);
     копію свідоцтва   про   право  власності  на  приміщення  або 
договору  оренди  приміщення  строком  не   менше   одного   року, 
засвідчену у встановленому законодавством порядку;
     інформацію про  склад  виконавчих  та  контролюючих   органів 
Об\’єднання із зазначенням щодо кожної особи таких даних: прізвища, 
імені та по батькові,  займаної посади,  основного  місця  роботи, 
освіти,   стажу   роботи,   засобів   зв\’язку   (телефону,  факсу, 
електронної пошти);
     довідку про можливість оприлюднення інформації про діяльність 
Об\’єднання,  у  тому  числі  щодо   рішень,   прийнятих   органами 
управління   та   контролю   в   частині   реалізації  делегованих 
Нацкомфінпослуг повноважень.
     Відповідно до    умов    делегування   окремих   повноважень, 
визначених    відповідно   до   пункту   1   цього   розділу,   до 
Нацкомфінпослуг   надаються   додаткові  документи,  перелік  яких 
визначено зазначеним рішенням. 
     4. Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, 
поданої до Нацкомфінпослуг. 
     5. Документи,  зазначені в пункті 3 цього розділу,  подаються 
представником  заявника,  який  пред\’являє   паспорт   або   інший 
документ,   що   засвідчує   особу,   та  документ,  що  засвідчує 
повноваження представника, оформлений згідно з вимогами Цивільного 
кодексу України ( 435-15 ). 
     6. Подані  заявником  документи  приймаються за описом.  Опис 
складається  у  двох  примірниках,  один   з   яких   повертається 
представнику заявника з відміткою про дату надходження документів. 
     7.  За наслідками розгляду поданих документів Нацкомфінпослуг 
приймає рішення:
     про делегування окремих повноважень;
     про відмову в делегуванні окремих повноважень. 
     8. Рішення приймається в строк не пізніше 30 календарних днів 
з  дати  надходження  до  Нацкомфінпослуг документів, передбачених 
пунктом 3 цього розділу. 
     9. Підставою для відмови в  делегуванні  окремих  повноважень 
Об\’єднанню є:
     невідповідність поданих документів вимогам законодавства;
     недостовірність інформації у документах, поданих заявником;
     подання неповного пакета документів;
     невідповідність Об\’єднання    умовам    делегування   окремих 
повноважень, установленим розділом II цього Положення. 
     10.   Повідомлення   про   прийняте  Нацкомфінпослуг  рішення 
надсилається  Об\’єднанню  в письмовій формі протягом п\’яти робочих 
днів з дати  прийняття  рішення.  У  повідомленні  про  відмову  в 
передачі окремих повноважень зазначаються підстави такої відмови. 
     11. Об\’єднання, якому було відмовлено в передачі повноважень, 
має право оскаржити прийняте рішення відповідно до законодавства. 
     12.   Нацкомфінпослуг  має  право  припиняти  або  відкликати 
частину  або  всі  повноваження, що були делеговані саморегулівній 
організації,  у  разі  невідповідності  саморегулівної організації 
умовам,   установленим  Нацкомфінпослуг  для  делегування  окремих 
повноважень,  невиконання  саморегулівною організацією обов\’язків, 
установлених    цим   Положенням,   порушення   або   недотримання 
саморегулівною  організацією вимог законодавства, статуту та вимог 
внутрішніх  положень,  які  регламентують  її діяльність у частині 
делегованих їй повноважень. 
           IV. Повноваження та обов\’язки саморегулівної 
        організації щодо виконання делегованих повноважень 
     1.    Нацкомфінпослуг   може   делегувати   Об\’єднанню   такі 
повноваження:
     розроблення і   впровадження   правил   поведінки   на  ринку 
страхових послуг;
     сертифікація фахівців ринку страхових послуг. 
     2. Саморегулівна організація зобов\’язана:
     подавати   до   Нацкомфінпослуг   копії  змін  до  установчих 
документів, які  зареєстровані  в установленому порядку,  протягом 
15 робочих днів після реєстрації таких змін;
     подавати  до  Нацкомфінпослуг  зміни  до  внутрішніх положень 
саморегулівної організації не  пізніше  10  робочих  днів  з  дати 
виникнення цих змін;
     надавати   Нацкомфінпослуг  інформацію  про  зміни  в  складі 
виконавчих  і  контролюючих  органів  не пізніше 10 робочих днів з 
дати виникнення цих змін;
     протягом 5   робочих   днів   інформувати   про  зміну  свого 
місцезнаходження, поштових реквізитів, номерів телефонів;
     на  письмовий  запит  Нацкомфінпослуг надавати інформацію про 
свою  діяльність у зв\’язку зі здійсненням делегованих повноважень;
     протягом 5 робочих днів надавати Нацкомфінпослуг протоколи та 
відповідні   документи   щодо   прийнятих   органами    управління 
саморегулівної   організації  рішень,  пов\’язаних  із  здійсненням 
делегованих Нацкомфінпослуг повноважень;
     подавати   до   Нацкомфінпослуг  документи,  що  встановлюють 
правила поведінки при здійсненні страхової діяльності;
     надавати  Нацкомфінпослуг  інформацію  про дати проведення та 
порядок   денний   чергових   та   позачергових  загальних  зборів 
саморегулівної  організації,  засідань  її  органів  управління, а 
також   будь-яких   інших   заходів,   які  стосуються  здійснення 
саморегулівною     організацією     делегованих    Нацкомфінпослуг 
повноважень.     Зазначена     інформація    повинна    надаватися 
Нацкомфінпослуг  не  пізніше 5 робочих днів до дати проведення цих 
заходів.  Уповноважені  Нацкомфінпослуг  особи  в разі розгляду на 
засіданнях  органів  управління саморегулівної організації питань, 
що  стосуються  здійснення саморегулівною організацією делегованих 
Нацкомфінпослуг  повноважень,  мають  право  брати  участь у таких 
засіданнях   з  правом  дорадчого  голосу  та  вносити  від  імені 
Нацкомфінпослуг  обов\’язкові  для  розгляду  зазначеними  органами 
питання;
     забезпечувати оперативне  та  повне   висвітлення   прийнятих 
виконавчими  і  контролюючими  органами саморегулівної організації 
рішень    у   частині   здійснення   делегованих   Нацкомфінпослуг 
повноважень  шляхом оприлюднення таких рішень на її Інтернет-сайті 
(якщо  інформація про такі рішення не є конфіденційною) протягом 5 
робочих днів з дати їх прийняття;
     надавати до Нацкомфінпослуг у триденний строк інформацію щодо 
прийняття  вищим  органом  саморегулівної  організації рішення про 
припинення саморегулівної організації. 
     3. Саморегулівна  організація  щороку  до  25-го   лютого   в 
письмовій формі зобов\’язана подавати Нацкомфінпослуг:
     затверджений вищим органом саморегулівної організації  річний 
звіт   про   її  діяльність,  фінансову  звітність  саморегулівної 
організації за останній звітний період  та  повний  список  членів 
цього  Об\’єднання  на  звітну  дату.  Зазначена інформація повинна 
оприлюднюватися на Інтернет-сайті саморегулівної організації;
     затверджений відповідним  органом  управління  саморегулівної 
організації бюджет (фінансовий план) на наступний  звітний  період 
із   зазначенням   кошторису   витрат  для  виконання  делегованих 
повноважень. 
     4. Саморегулівна  організація  щокварталу  до   15-го   числа 
місяця,  наступного  за звітним кварталом,  зобов\’язана подавати в 
письмовій та електронній формах до Нацкомфінпослуг:
     звіт про   діяльність   у   частині   здійснення  делегованих 
повноважень;
     перелік членів   саморегулівної   організації,  складений  на 
останню дату звітного кварталу;
     інформацію про  виявлені протягом звітного кварталу порушення 
членами саморегулівної організації правил поведінки при здійсненні 
страхової  діяльності,  їх  суть та прийняте відповідними органами 
саморегулівної організації рішення за результатами розгляду  таких 
справ;
     інформацію та  документи,   визначені   умовами   делегування 
окремих повноважень,  прийнятих відповідно до пункту 1 розділу III 
цього Положення. 
          V. Повноваження Нацкомфінпослуг щодо здійснення 
              регулювання та контролю за діяльністю 
                    саморегулівної організації 
     1. Контроль за дотриманням вимог цього Положення здійснюється 
Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства. 
     2. Нацкомфінпослуг у межах своєї компетенції, зокрема:
     призначає представника  для   участі   в   загальних   зборах 
саморегулівної організації з правом дорадчого голосу;
     у зв\’язку із здійсненням моніторингу  реалізації  делегованих 
повноважень  звертається  з  письмовим  запитом  до саморегулівної 
організації щодо надання інформації про її поточну діяльність;
     проводить на    підставах,    передбачених    законодавством, 
перевірки    фактів    порушення    саморегулівною    організацією 
законодавства;
     розглядає скарги  страховиків  про  відмову  в  прийнятті  до 
саморегулівної організації;
     розглядає скарги  членів  саморегулівної   організації   щодо 
порушення їхніх прав з боку саморегулівної організації. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code