ПРАВИЛА формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя

ПРАВИЛА формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Розпорядження Державної 
                                      комісії з регулювання ринків 
                                      фінансових послуг України 
                                      17.12.2004  N 3104 
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      10 січня 2005 р. 
                                      за N 19/10299 
 
                             ПРАВИЛА 
            формування, обліку та розміщення страхових 
             резервів  за видами страхування, іншими, 
                      ніж страхування життя 
 
                      1. Загальні положення 
     1.1. Ці  Правила  розроблені  відповідно  до  статей 31 та 36 
Закону України \”Про страхування\” ( 85/96-ВР ). 
     1.2. Ці Правила встановлюють порядок  формування,  обліку  та 
розміщення   технічних   резервів   за   договорами   страхування, 
співстрахування та перестрахування з видів страхування, інших, ніж 
страхування  життя (далі – договори).  Правила визначають методику 
формування (розрахунку величини) технічних резервів, які є оцінкою 
обсягу  зобов\’язань  страховика  в  грошовій  формі для здійснення 
майбутніх виплат страхових сум і страхового відшкодування. 
     1.3. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:
     вимоги страхувальників    –    заяви    страхувальників   (їх 
правонаступників  або  третіх  осіб)    щодо  настання  страхового 
випадку (випадків);
     дозволені активи  –  активи,  визначені  статтею  31   Закону 
України \”Про страхування\” ( 85/96-ВР ) для представлення технічних 
резервів,  що  відповідають  умовам  безпечності,   прибутковості, 
ліквідності та диверсифікованості;
     права вимоги   до   перестраховиків   –   категорія    активу 
страховика,   яка   обчислюється  в  порядку,  установленому  цими 
Правилами,  як  величина  частки   перестраховиків   у   технічних 
резервах;
     розміщення технічних  резервів  –  це  представлення   коштів 
сформованих технічних резервів за видами страхування,  іншими, ніж 
страхування життя, дозволеними активами;
     формування технічних резервів – визначення величини технічних 
резервів   шляхом   її   обчислення   за   методами,   визначеними 
законодавством, в тому числі цими Правилами. 
                   2. Склад технічних резервів 
     2.1. Страховики,  які здійснюють види страхування,  інші, ніж 
страхування життя,  зобов\’язані  формувати  і  вести  облік  таких 
технічних резервів за видами страхування:
     незароблених премій (резерви премій), що включають частки від 
сум  надходжень  страхових платежів (страхових внесків,  страхових 
премій),  що відповідають страховим  ризикам,  які  не  минули  на 
звітну дату;
     збитків, що включають зарезервовані несплачені страхові  суми 
та страхові відшкодування за відомими вимогами страхувальників,  з 
яких не прийнято  рішення  щодо  виплати  або  відмови  у  виплаті 
страхової суми чи страхового відшкодування. 
     2.2. Страховики  можуть  прийняти рішення про запровадження з 
початку календарного року за методикою,  наведеною у цих Правилах, 
формування  і  ведення  обліку  таких технічних резервів за видами 
страхування, іншими, ніж страхування життя:
     резерв незароблених премій;
     резерв заявлених, але не виплачених збитків;
     резерв збитків, які виникли, але не заявлені;
     резерв катастроф;
     резерв коливань збитковості.
     Страховики   зобов\’язані   письмово   повідомити  Національну 
комісію,   що   здійснює   державне  регулювання  у  сфері  ринків 
фінансових  послуг,  про запровадження формування і ведення обліку 
зазначених  технічних  резервів за видами страхування, іншими, ніж 
страхування   життя,   не  пізніше  ніж  за  45  днів  до  початку 
календарного року. { Абзац сьомий пункту 2.2 розділу 2 із змінами, 
внесеними   згідно   з  Розпорядженням  Національної  комісії,  що 
здійснює  державне  регулювання  у  сфері ринків фінансових послуг 
N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 } 
     2.3. Страховики,    які   мають   право   укладати   договори 
обов\’язкового   страхування   цивільно-правової   відповідальності 
власників    наземних   транспортних   засобів,   крім   резервів, 
передбачених  пунктом  2.1  цих  Правил,  у обов\’язковому  порядку 
формують  та  ведуть  облік резерву збитків,  які виникли,  але не 
заявлені,  та страхового резерву коливань збитковості за цим видом 
страхування. 
     При  цьому  такі страховики розраховують резерви незароблених 
премій  відповідно  до  Порядку  розрахунку  резервів незароблених 
премій,  що проводиться за  договорами  обов\’язкового  страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 
засобів,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 
23.07.2008  N  671  (  671-2008-п ). { Пункт 2.3 глави 2 доповнено 
абзацом  згідно  з  Розпорядженням Державної комісії з регулювання 
ринків фінансових послуг N 422 ( z0373-10 ) від 20.05.2010 } 
     2.4.  Страховики,   які   отримали  в  установленому  порядку 
ліцензії  на  проведення   обов\’язкового   страхування   цивільної 
відповідальності  за ядерну шкоду та є членами Ядерного страхового 
пулу, зобов\’язані формувати та розміщувати технічні резерви за цим 
видом  страхування  згідно  з  Порядком  і  правилами  формування, 
розміщення  та   обліку   страхових   резервів   з   обов\’язкового 
страхування    цивільної   відповідальності   за   ядерну   шкоду, 
затвердженими розпорядженням Держфінпослуг від  13.11.2003  N  123 
( z1107-03  ),  зареєстрованими  в  Міністерстві  юстиції  України 
02.12.2003 за N 1107/8428. ( Розділ 2 доповнено пунктом 2.4 згідно 
з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових 
послуг N 5117 ( z1541-05 ) від 14.12.2005 ) 
     2.5. Страховики,   які  прийняли  рішення  про  запровадження 
формування резерву незароблених премій за  методом  \”1/365\”  (\”pro 
rata  temporis\”,  підпункт 3.4.1 пункту 3.4 цих Правил),  формують 
резерв  заявлених,  але  невиплачених  збитків, та резерв збитків, 
які виникли, але не заявлені. 
     2.6. Формування  технічних  резервів здійснюється на підставі 
обліку договорів і вимог страхувальників  щодо  виплати  страхової 
суми або страхового відшкодування за видами страхування. 
     2.7. Страховики  зобов\’язані визначати частки перестраховиків 
у відповідних видах технічних резервів за  видами  страхування  на 
будь-яку дату одночасно з розрахунком технічних резервів. 
            3. Формування резерву незароблених премій 
     3.1. Резерв  незароблених  премій  (unearned premium reserve) 
включає частки від сум надходжень  страхових  платежів  (страхових 
внесків, страхових премій), що відповідають страховим ризикам, які 
не минули на звітну дату. 
     3.2. Розрахунок резерву незароблених премій  здійснюється  за 
кожним   видом   страхування  окремо.  Загальна  величина  резерву 
незароблених премій дорівнює сумі  резервів  незароблених  премій, 
розрахованих окремо за кожним видом страхування. 
     3.3. Розрахунок    величини   резерву   незароблених   премій 
здійснюється на будь-яку звітну дату методом,  визначеним  Законом 
України \”Про страхування\” ( 85/96-ВР ), а саме:
     величина резервів незароблених премій на будь-яку звітну дату 
встановлюється   залежно   від  часток  надходжень  сум  страхових 
платежів (страхових премій, страхових внесків), які не можуть бути 
меншими  80 відсотків загальної суми надходжень страхових платежів 
(страхових  премій,  страхових  внесків),  з   відповідних   видів 
страхування   у   кожному  місяці  з  попередніх  дев\’яти  місяців 
(розрахунковий період) і обчислюється в такому порядку:
     частки надходжень  сум  страхових платежів (страхових премій, 
страхових внесків) за  перші  три  місяці  розрахункового  періоду 
множаться на одну четверту;
     частки надходжень сум страхових платежів  (страхових  премій, 
страхових  внесків)  за наступні три місяці розрахункового періоду 
множаться на одну другу;
     частки надходжень  сум  страхових платежів (страхових премій, 
страхових внесків) за останні три  місяці  розрахункового  періоду 
множаться на три четвертих;
     одержані добутки додаються. 
     3.4. У разі прийняття рішення  про  запровадження  формування 
резерву  незароблених  премій  відповідно до пункту 2.2 цих Правил 
розрахунок резерву незароблених премій може здійснюватися одним  з 
таких методів:
     1) метод \”1/365\” – \”pro rata temporis\”;
     2) метод \”1/24\” – \”паушальний\” метод.
     Обраний метод   розрахунку   резерву   незароблених    премій 
застосовується  страховиком  за  всіма чинними договорами протягом 
календарного року.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code